Tłumaczenia na język polski:

 • ospa wietrzna   
  (  f)
   
  childhood disease
   
  childhood disease

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Oh, god.What do you do for chicken pox?
pl Nie mogę się doczekać
en Whoa.That looks like chicken pox
pl Zapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
en There was a girl... with chicken pox or a rash
pl Była tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
en But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.
pl Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
en Chicken pox is dangerous for adults
pl A jaki jestem umięśniony
en ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemished
pl W rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
en White man brings measles, flu, polio and chicken pox
pl Biali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
en Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kid
pl Dwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
en II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the semen to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period
pl II.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie nasienia przeznaczonego na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
en A man slightly marked with small-pox, in green leather slippers, and wearing a velvet cap with a gold tassel, was warming his back at the chimney.
pl Lekko dziobaty mężczyzna w aksamitnej greckiej czapeczce ze złotym chwastem i w rannych pantoflach z zielonej skórki grzał sobie plecy przy kominie.
en They rattle like stoats and no pox!
pl l nie mają francy
en His reputation follows him like the pox
pl Wiesz, że jego reputacja podąża za nim jak zaraza
en sheep pox or goat pox
pl ospa owiec lub kóz
en Commission Decision of ‧ June ‧ on certain protection measures with regard to monkey pox virus
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wirusa ospy małp
en I understand it, but I' il be poxed if I like it!
pl Rozumiem.Ale niech mnie franca weźmie, jeśli mi się to podoba
en Mr. Murphy, those graves out there... is it the pox?
pl Panie Murphy, te groby tam... to zaraza?
en You think she' s got the pox?
pl Myślisz, że jest ładna?
en Therefore it is necessary to add the small hive beetle, Tropilaelaps spp., Ebola virus, and monkey pox virus to the list of notifiable diseases in Annex A to Directive ‧/EEC
pl Dlatego konieczne jest dodanie małego chrząszcza ulowego, spp. Tropilaelaps, wirusa Ebola i wirusa ospy małp do wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG
en Goat pox virus
pl wirus ospy kóz
en This means that a gene from two different equine influenza strains (A/equi-‧/Ohio/‧ and A/equi-‧/Newmarket/‧) was inserted in two live canary pox vector viruses respectively which were made capable to produce parts of these influenza strains (specific proteins
pl Oznacza to, że gen z dwóch różnych szczepów wirusa grypy koni (A/equi-‧/Ohio/‧ i A/equi-‧/Newmarket/‧) został wszczepiony odpowiednio do dwóch żywych wirusów wektorowych canarypox, co umożliwiło im wytworzenie fragmentów tych szczepów wirusa grypy (białka specyficzne
en II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the ova/embryos to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period
pl II.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie komórek jajowych/zarodków przeznaczonych na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
en This Pox- Eclipse happened, and it' s finished.It isn' t there anymore
pl Apokalipsa wszystko zniszczyła
en Lice, the pox...How would we tell? I don' t know this circus
pl Parchy, pchły, dziwne choroby... diabli wiedzą co jeszcze
en The gravity of this disease is such that the Ministry of Agricultural Policy, Food and Forestry issued the Decree of ‧ July ‧ on the mandatory combat to control the Plum pox virus (PPV), which causes Sharka
pl Choroba ta jest na tyle poważna, że włoskie Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywieniowej i Leśnej wydało dnia ‧ lipca ‧ r. rozporządzenie wykonawcze w sprawie obowiązkowego zwalczania wirusa Plum pox virus (PPV), powodującego chorobę roślin o nazwie Sharka (Vaiolatura delle drupacee
en You just said pox!
pl Powiedziałeś, ospa!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 1,206 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.