Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   
    (  f)
     
    childhood disease

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
en ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemished
pl W rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
en Whoa.That looks like chicken pox
pl Zapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
en But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.
pl Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
en White man brings measles, flu, polio and chicken pox
pl Biali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
en There was a girl... with chicken pox or a rash
pl Była tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
en Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kid
pl Dwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
en Chicken pox is dangerous for adults
pl A jaki jestem umięśniony
en Oh, god.What do you do for chicken pox?
pl Nie mogę się doczekać
en Sheep and Goat Pox (Capripox
pl Ospa owiec i kóz
en Sheep and goat pox
pl Ospa owiec i kóz
en Monkey-pox infection has been confirmed in certain parts of the United States of America
pl Zakażenie ospą małp zostało potwierdzone w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych Ameryki
en Lice, the pox...How would we tell? I don' t know this circus
pl Parchy, pchły, dziwne choroby... diabli wiedzą co jeszcze
en From the british indefinitely.We have been decimated by the bloody pox
pl Nie ukryję naszego stanu przed Brytyjczykami
en Monkey-pox is a zoonotic disease which is not present in the European Union
pl Ospa małp jest chorobą odzwierzęcą, która nie występuje w Unii Europejskiej
en It' s Pox- Eclipse, full of pain!
pl To Apokalipsa, przepełniona bólem!
en II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the semen to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period
pl II.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie nasienia przeznaczonego na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
en Oh, it' s justchicken pox
pl To tylko wiatrówka
en II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, and Rift Valley Fever during the ‧ months immediately prior to collection of the ova/embryos to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period
pl II.‧.‧. było wolne od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pozyskanie komórek jajowych/zarodków przeznaczonych na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
en Ebola virus and monkey pox virus are recorded from time to time in certain third countries and Community measures restricting imports have been taken against Ebola and monkey pox as these zoonotic diseases can affect or be carried by certain animals
pl Wirus Ebola i wirus ospy małp są odnotowywane od czasu do czasu w niektórych państwach trzecich i zostały przyjęte środki wspólnotowe ograniczające przywóz dla przeciwdziałania wprowadzeniu wirusa Ebola i ospie małp, gdyż te zoonozy mogą dotykać pewnych zwierząt lub być przez nie przenoszone
en It' s harmless anti- pox serum
pl To surowica przeciw ospie
en Payments, in conformity with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, are granted for the prevention, control and eradication of the plum pox virus, responsible for the disease known as sharka
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, realizowane są płatności na rzecz działań w zakresie profilaktyki, kontroli oraz zwalczania wirusa Plum pox virus odpowiedzialnego za chorobę znaną pod nazwą szarka
en Therefore it is necessary to add the small hive beetle, Tropilaelaps spp., Ebola virus, and monkey pox virus to the list of notifiable diseases in Annex A to Directive ‧/EEC
pl Dlatego konieczne jest dodanie małego chrząszcza ulowego, spp. Tropilaelaps, wirusa Ebola i wirusa ospy małp do wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG
en You think she' s got the pox?
pl Myślisz, że ma ospę?
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ amending Annex A to Council Directive ‧/EEC to include the small hive beetle (Aethina tumida), the Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), Ebola and monkey pox
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające załącznik A do dyrektywy Rady ‧/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp
en Sheep and goat pox (Capripox
pl Ospa owiec i kóz (Capripox
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 1,072 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.