Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   
    (  f)
     
    childhood disease

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chicken-pox

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kidDwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
Oh, god.What do you do for chicken pox?Nie mogę się doczekać
White man brings measles, flu, polio and chicken poxBiali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemishedW rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
Whoa.That looks like chicken poxZapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
Chicken pox is dangerous for adultsA jaki jestem umięśniony
There was a girl... with chicken pox or a rashByła tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
It' s Pox- Eclipse, full of pain!To Apokalipsa, przepełniona bólem!
II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, and Rift Valley Fever during the ‧ months immediately prior to collection of the ova/embryos to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that periodII.‧.‧. było wolne od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pozyskanie komórek jajowych/zarodków przeznaczonych na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
Oh, it' s justchicken poxTo tylko wiatrówka
sheep pox or goat poxospa owiec lub kóz
Sheep and goat pox (CapripoxOspa owiec i kóz
Sheep and goat pox (Capripox) ‧ daysOspa owiec i kóz (Capripox)‧ dni
Sheep and goat pox (CapripoxOspa owiec i kóz (Capripox
Monkey pox viruswirus ospy małp
Monkey-pox is a zoonotic disease which is not present in the European UnionOspa małp jest chorobą odzwierzęcą, która nie występuje w Unii Europejskiej
Mr. Adams is not here and the pox is rampantPana Adamsa tu nie ma, a ospa się szerzy
Therefore it is necessary to add the small hive beetle, Tropilaelaps spp., Ebola virus, and monkey pox virus to the list of notifiable diseases in Annex A to Directive ‧/EECDlatego konieczne jest dodanie małego chrząszcza ulowego, spp. Tropilaelaps, wirusa Ebola i wirusa ospy małp do wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG
The virus (Plum pox virus) responsible for the disease known as Sharka is acknowledged to be a harmful organism requiring quarantineWirus (Plum pox virus) odpowiedzialny za chorobę znaną jako Sharka, uznany został za organizm szkodliwy wymagający kwarantanny
Sheep pox viruswirus ospy owczej
You think she' s got the pox?Myślisz, że jest ładna?
Whereas no cases of sheep pox have been recorded in Bulgaria since SeptemberOd września ‧ r. w Bułgarii nie stwierdzono przypadków zachorowań na ospę owiec
Revolution is like a poxRewolucja jest jak ospa
You' re not sticking pox in me!Nie zarazisz mnie ospą!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 2,796 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.