Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   
    (  f)
     
    childhood disease

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kid
pl Dwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
en Oh, god.What do you do for chicken pox?
pl Nie mogę się doczekać
en White man brings measles, flu, polio and chicken pox
pl Biali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
en ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemished
pl W rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
en Whoa.That looks like chicken pox
pl Zapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
en Chicken pox is dangerous for adults
pl A jaki jestem umięśniony
en There was a girl... with chicken pox or a rash
pl Była tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
en But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.
pl Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
en It' s Pox- Eclipse, full of pain!
pl To Apokalipsa, przepełniona bólem!
en II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, and Rift Valley Fever during the ‧ months immediately prior to collection of the ova/embryos to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that period
pl II.‧.‧. było wolne od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pozyskanie komórek jajowych/zarodków przeznaczonych na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
en Oh, it' s justchicken pox
pl To tylko wiatrówka
en sheep pox or goat pox
pl ospa owiec lub kóz
en Sheep and goat pox (Capripox
pl Ospa owiec i kóz
en Sheep and goat pox (Capripox) ‧ days
pl Ospa owiec i kóz (Capripox)‧ dni
en Sheep and goat pox (Capripox
pl Ospa owiec i kóz (Capripox
en Monkey pox virus
pl wirus ospy małp
en Monkey-pox is a zoonotic disease which is not present in the European Union
pl Ospa małp jest chorobą odzwierzęcą, która nie występuje w Unii Europejskiej
en Mr. Adams is not here and the pox is rampant
pl Pana Adamsa tu nie ma, a ospa się szerzy
en Therefore it is necessary to add the small hive beetle, Tropilaelaps spp., Ebola virus, and monkey pox virus to the list of notifiable diseases in Annex A to Directive ‧/EEC
pl Dlatego konieczne jest dodanie małego chrząszcza ulowego, spp. Tropilaelaps, wirusa Ebola i wirusa ospy małp do wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG
en The virus (Plum pox virus) responsible for the disease known as Sharka is acknowledged to be a harmful organism requiring quarantine
pl Wirus (Plum pox virus) odpowiedzialny za chorobę znaną jako Sharka, uznany został za organizm szkodliwy wymagający kwarantanny
en Sheep pox virus
pl wirus ospy owczej
en You think she' s got the pox?
pl Myślisz, że jest ładna?
en Whereas no cases of sheep pox have been recorded in Bulgaria since September
pl Od września ‧ r. w Bułgarii nie stwierdzono przypadków zachorowań na ospę owiec
en Revolution is like a pox
pl Rewolucja jest jak ospa
en You' re not sticking pox in me!
pl Nie zarazisz mnie ospą!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 2,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.