wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt     
   
  poniesiony wydatek
   
  ekon. ekonomia poniesiony wydatek
 • należność   
   
  kwota, którą trzeba komuś wypłacić
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
   
  fiz. fizyka elektr. elektryczność wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • ładunek   
   
  fiz. fizyka liczba określająca skalę oddziaływania;
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • podopieczny   
   
  someone or something entrusted to one's care
 • zioło   
   
  pot. potocznie marihuana
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek     
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
To formally accuse of a crime.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
act as an owner’s agent
 
electric charge
 
consideration (in a contract)
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
An accusation of wrongdoing.
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
to place a burden upon
 
An instruction.
 
To assign a duty to.
 
tell on (someone)
 
to cause to take on an electric charge
 
charge (of something)
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
To cause to take on an electric charge.
 
A load or burden; cargo.
 
to assign a duty to
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
charge (person with)
 
An accusation.
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
basketball: offensive foul
 
to formally accuse of a crime
 
charge (i.e. fee)
 
amount of money levied for a service
 
to assign a debt
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
impetuous attack
 
An electric charge.
 
accusation
 
(to) charge
 
to pay on account
 
responsibility.
 
To assign a debit to an account.
 
measured amount of powder and/or shot
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To demand payment.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
charge (a person with a guilt)
 
The amount of money levied for a service.
 
to move forward forcefully
 
To place a burden upon.
 
(in) charge
 
load or burden
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.
 
instruction
 
billing (for a service)
 
A forceful forward movement
 
charge (a price)
 
to load equipment with material required for its use

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

allocated free of charge
przydzielony nieodpłatnie
bank charges
koszty bankowe; opłaty bankowe
battery charge
poziom naładowania baterii
Charge at Krojanty
Bitwa pod Krojantami
charge card
karta płatnicza;
charge having equivalent effect
opłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbons
napełnianie fluorowęglowodorami
charged
naładowany; oskarżony
charges for use of infrastructure
opłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accounting
pobieranie opłat i rozliczenia
charging zone
strefa pobierania opłat
comprehensive risk capital charge
całościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing charge
cło wyrównawcze
en-route charge
opłata trasowa
explosive charges
ładunki wybuchowe
free of charge
za darmo; bezpłatny; bezpłatnie; darmo;
Handling of charge backs
księgowanie chargeback; księgowanie obciążenia zwrotnego
import charge
opłata przywozowa
in charge
odpowiedzialna
input VAT charged
VAT naliczony i pobrany
investigator-in-charge
osoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment charges
koszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Charges
opłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous charge
opłaty dodatkowe
miscellaneous charge code
kod pozostałych opłat
negotiable charge
opłata umowna
No Charge
Bez opłaty
official in charge
osoba prowadząca sprawę
on charge of
pod zarzutem
other technical charges net of reinsurance
pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route charges
saldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backs
przekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal charges
taryfa pocztowa
production charge
opłata produkcyjna
purchase miscellaneous charge
pozostałe koszty zakupu
RESS charging mode coupled to the power grid
tryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
Weighted average merchant service charge
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
pl Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania
en Preparation and physicochemical characterization redox systems capable of fast charge propagation
pl Przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna układów redoks zdolnych do szybkiej propagacji ładunku
en The aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
pl Pomoc przyznana AGVO w postaci prawa do użytkowania gruntów i budynków znajdujących się w porcie rybackim w Ostendzie, nieodpłatnie lub po stawkach poniżej cen rynkowych, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym
en This appropriation is intended to cover insurance other than insurance on buildings which will be charged to Article
pl Powyższa asygnowana kwota ma objąć ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia budynków, które zostaną przyporządkowane do artykułu
en These were also avowed by Count János Eszterházy, a Slovakian Hungarian politician, who was condemned on trumped up charges by the Communists in 1947 and died a martyr's death in Mírov prison in 1957.
pl Wartości te wyznawał też hrabia János Eszterházy, słowacko-węgierski polityk, którego w 1947 roku komuniści skazali na podstawie sfabrykowanych oskarżeń i który zmarł męczeńską śmiercią w więzieniu w Mirovie w 1957 roku.
en In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recorded
pl W przypadku opcji rejestruje się całą premię (tj. cenę zakupu/sprzedaży opcji i dorozumianą opłatę manipulacyjną
en Since retailers would find it difficult to ascertain the tax status of their customers at the point of sale, the reverse charge should not apply to retailers while under an insolvency procedure
pl Ponieważ detaliści mogliby mieć trudności z ustaleniem statusu podatkowego swoich klientów w punkcie sprzedaży, odwrotnego obciążenia nie należy stosować do detalistów, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie niewypłacalności
en Kenya will be responsible for keeping an accurate account of all transferred persons, including, but not limited to, keeping records of any seized property, the person's physical condition, the location of their places of detention, any charges against him and any significant decisions taken in the course of his prosecution and trial
pl Kenia będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich przekazanych osób, która będzie obejmować między innymi dokumentację wszelkiego zatrzymanego mienia, stanu zdrowia osoby, miejsca jej przetrzymywania, wszelkich postawionych jej zarzutów i wszelkich istotnych decyzji podjętych podczas postępowania przygotowawczego i procesu
en Since his death, I' ve been in charge of that group
pl Od jego śmierci ja dowodzę tym projektem
en Detailed rules should be laid down to prove that the charge has been paid
pl Należy ustanowić zasady przedstawiania dowodu wniesienia takiej opłaty
en However, the following shall be free of charge
pl Jednakże opłat nie pobiera się za
en Charges or dues in respect of the crossing of frontiers which are charged by a carrier in addition to the transport rates shall not exceed a reasonable level after taking the costs actually incurred thereby into account
pl Opłaty i należności pobierane przez przewoźnika w związku z przekraczaniem granic niezależnie od ceny transportu nie powinny przekraczać rozsądnego poziomu, przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów efektywnie poniesionych w związku z przekroczeniem granicy
en I' il pay your cover charge
pl Dam ci na wjazd
en Hitler' sarmiesare charging through the heart oftheSoviet Union... towards the oilfields ofAsia
pl Armie Hitlera przetaczają się przez serce Związku Radzieckiego... w kierunku pól naftowych w Azji
en Given the emergence of air carriers operating air services at low cost, airports served by these carriers should be enabled to apply charges corresponding to the infrastructure and/or the level of service provided, as air carriers have a legitimate interest in requiring services from an airport that correspond to the price/quality ratio
pl Z uwagi na pojawienie się przewoźników lotniczych realizujących usługi transportu lotniczego po niskich kosztach, porty lotnicze obsługujące tych przewoźników powinny mieć możliwość stosowania opłat dostosowanych do infrastruktury i/lub poziomu świadczonych usług, jako że przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony interes w tym, by wymagać od portu lotniczego usług odpowiadających stosunkowi ceny do jakości
en Service charges for insurance in respect of personal transport equipment
pl opłaty za ubezpieczenie prywatnych osobistych środków transportu
en In exceptional circumstances, including situations where the risk involved is of a reputational and political nature, and where Articles ‧ to ‧ do not provide an adequate solution, the AOD responsible shall refer the case to the Member of the Commission in charge of the policy area concerned, who may in turn refer the matter to the Commission
pl W sytuacjach wyjątkowych, w tym w sytuacji, gdy wynikające z niej ryzyko ma charakter polityczny lub może naruszać dobre imię Wspólnot, a art. ‧ do ‧ nie przewidują odpowiedniego rozwiązania, odpowiedni upoważniony urzędnik zatwierdzający może odesłać sprawę do członka Komisji odpowiedzialnego za dany obszar polityki, który może z kolei odesłać sprawę do Komisji
en As a general rule, the Community body shall provide services by virtue of the tasks entrusted to it only after the corresponding fee or charge has been paid in its entirety
pl Zasadniczo organ Wspólnoty świadczy usługi na podstawie zadań mu powierzonych, wyłącznie jeśli odpowiadająca im opłata lub należność została wpłacona w całości
en Rules adopted by transmission system operators for balancing the gas transmission system shall be objective, transparent and non-discriminatory, including rules for the charging of system users of their networks for energy imbalance
pl Przepisy przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych do celów bilansowania gazu w systemie przesyłu są obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne, oraz obejmują przepisy dotyczące opłat od użytkowników ich sieci za niezbilansowanie energii
en All right?You don' t, I will find enough charges on both of you to make you disappear
pl W innym przypadku oboje długo posiedzicie
en Imported products originating in the territory of the other Party shall not be subject, either directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like national products
pl Przywóz pochodzący z jednej ze Stron nie podlega, w sposób bezpośredni lub pośredni, podatkom wewnętrznym lub innym opłatom wewnętrznym poza tymi, które mają zastosowanie, bezpośrednio lub pośrednio, do podobnych produktów krajowych
en Without prejudice to other Community provisions, Member States may, subject to the consultations provided for in Article ‧, take special measures designed to relieve from value added tax all or some of the following transactions, provided that they are not aimed at final use and/or consumption and that the amount of value added tax charged at entry for home use corresponds to the amount of the tax which should have been charged had each of these transactions been taxed on import or within the territory of the country
pl Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą, w oparciu o konsultacje przewidziane w art. ‧, przedsięwziąć szczególne środki w celu zwolnienia z podatku od wartości dodanej wszystkich wymienionych transakcji lub ich części, pod warunkiem że ich przeznaczeniem nie jest ostateczne wykorzystanie i/lub konsumpcja oraz, że kwota podatku od każdej z tych transakcji pobierana jest w momencie przywozu lub na terytorium kraju
en More precisely, while other casinos in the country have to charge entrance fees amounting to EUR ‧ per person, the three alleged State aid beneficiaries are entitled to charge only EUR ‧ per person
pl Dokładniej rzecz ujmując, podczas gdy pozostałe kasyna są zobowiązane pobierać opłatę za wstęp w wysokości ‧ EUR od osoby, trzy kasyna – domniemani beneficjenci pomocy państwa – są upoważnione do pobierania opłaty w wysokości jedynie ‧ EUR od osoby
en The present draft decision fixes the definitive amount of the periodic penalty payment to be levied on Microsoft for non-compliance with the obligation to charge reasonable remuneration for access to or use of the Interoperability Information
pl Omawiany projekt decyzji określa ostateczną kwotę okresowej kary pieniężnej, która będzie nałożona na spółkę Microsoft za niewykonanie zobowiązania polegającego na pobieraniu rozsądnego wynagrodzenia za dostęp do informacji dotyczących interoperacyjności oraz ich wykorzystanie
en THE DIFFERENCE BETWEEN THE TAX CHARGED TO THE CONSOLIDATED PROFIT-AND-LOSS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR AND TO THOSE FOR EARLIER FINANCIAL YEARS AND THE AMOUNT OF TAX PAYABLE IN RESPECT OF THOSE YEARS, PROVIDED THAT THIS DIFFERENCE IS MATERIAL FOR THE PURPOSES OF FUTURE TAXATION
pl różnicy między obciążeniem podatkowym uwzględnionym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za rok budżetowy oraz za wcześniejsze lata budżetowe oraz kwoty należnego podatku w odniesieniu do tych lat, o ile ta różnica jest istotna do celów przyszłego opodatkowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18193 zdań frazy charge.Znalezione w 3,53 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.