wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
  (Noun  )
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt     
  (Noun  )
   
  poniesiony wydatek
   
  ekon. ekonomia poniesiony wydatek
 • należność   
  (Noun  )
   
  kwota, którą trzeba komuś wypłacić
 • opłata   
  (Noun  )
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
  (Verbal  )
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • podopieczny   
  (Noun  )
   
  someone or something entrusted to one's care
   
  someone or something entrusted to one's care
 • ładować   
  (Verbal  )
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
   
  fiz. fizyka elektr. elektryczność wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • ładunek   
  (Noun  )
   
  fiz. fizyka liczba określająca skalę oddziaływania;
 • obciążenie   
  (Noun  )
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
  (Noun  )
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • zioło   
  (Noun  )
   
  pot. potocznie marihuana
 • pobierać   
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • kalkulacja   
 • kateksja   
  (Noun  )
 • liczyć     
 • misja   
  (Noun  )
 • nabój   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obliczanie   
 • obowiązek     
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • opiekuństwo   
  (Noun  )
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • patron   
  (Noun  )
 • pobrać   
 • podatek   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • tarcza herbowa   
  (Noun  )
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   
 • ładunek elektryczny   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
To formally accuse of a crime.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
act as an owner’s agent
 
electric charge
 
consideration (in a contract)
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
An accusation of wrongdoing.
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
to place a burden upon
 
An instruction.
 
To assign a duty to.
 
tell on (someone)
 
to cause to take on an electric charge
 
charge (of something)
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
To cause to take on an electric charge.
 
A load or burden; cargo.
 
to assign a duty to
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
charge (person with)
 
An accusation.
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
basketball: offensive foul
 
to formally accuse of a crime
 
amount of money levied for a service
 
charge (i.e. fee)
 
to assign a debt
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
impetuous attack
 
An electric charge.
 
accusation
 
(to) charge
 
to pay on account
 
responsibility.
 
To assign a debit to an account.
 
measured amount of powder and/or shot
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To demand payment.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
charge (a person with a guilt)
 
The amount of money levied for a service.
 
to move forward forcefully
 
To place a burden upon.
 
(in) charge
 
load or burden
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.
 
instruction
 
billing (for a service)
 
A forceful forward movement
 
charge (a price)
 
to load equipment with material required for its use

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

admission charge
wpisowe; wpis
allocated free of charge
przydzielony nieodpłatnie
American Head Charge
American Head Charge
bank charges
koszty bankowe; opłaty bankowe
battery charge
poziom naładowania baterii
charge account credit
rewolwing; kredyt rewolwingowy
Charge at Krojanty
Bitwa pod Krojantami
charge card
karta kredytowa; karta płatnicza;
charge carrier
nośniki ładunku
charge d’affaires
chargé d’affaires
charge having equivalent effect
opłata o skutku równoważnym
charge plate
karta kredytowa
charge unit
jednostka ładunku elektrycznego
charge with hydrofluorocarbons
napełnianie fluorowęglowodorami
charged
naładowany; oskarżony
Charged GBH
Charged GBH
charges
koszt
charges for use of infrastructure
opłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accounting
pobieranie opłat i rozliczenia
charging zone
strefa pobierania opłat
comprehensive risk capital charge
całościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing charge
cło wyrównawcze
depth charge
bomba głębinowa
Handling of charge backs
księgowanie chargeback; księgowanie obciążenia zwrotnego
Merchant Service Charges
opłaty za obsługę akceptanta
No Charge
Bez opłaty
Overlimit, collection and handling of charge backs
przekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
RESS charging mode coupled to the power grid
tryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
Weighted average merchant service charge
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This claim was considered unfounded because all four companies failed to show that import charges refunded to the companies were linked to the exports of the product concerned to the Union
pl Zarzut ten uznano za bezzasadny, ponieważ te cztery przedsiębiorstwa nie wykazały, że przywozowe należności celne zwrócone tym przedsiębiorstwom były związane z wywozem do Unii produktu objętego postępowaniem
en Interest to be received and charges paid in advance are included under this heading
pl W pozycji tej ujęto zarachowane odsetki oraz zaliczki na poczet opłat
en He quite reasonably says that there are two strategies: one, which he calls ambitious, comprises a major reform of value-added tax, involving either a reverse-charge system or a tax withholding system with a clearing house, while the other is what the Commissioner calls 'conventional measures'.
pl Dość rozsądnie stwierdza, że istnieją dwie strategie: pierwsza, którą nazywa ambitną, przewiduje gruntowną reformę podatku od wartości dodanej i zakłada wprowadzenie systemu odwrotnego obciążenia bądź systemu pobierania podatku u źródła z udziałem izby rozrachunkowej, podczas gdy druga jest tym, co komisarz nazywa "środkami konwencjonalnymi”.
en Whereas, by converting all the measures restricting imports of agricultural products into customs duties (tarification) and by prohibiting the application of such measures in the future, the Agreement requires the abolition of variable import levies and of the other measures and import charges currently provided for under the market organizations
pl wobec zastąpienia wszystkich środków ograniczających przywóz opłatami celnymi (taryfikacja) oraz zakazu stosowania takich środków w przyszłości, porozumienie wymaga zniesienia zmiennych opłat przywozowych i innych środków oraz opłat przywozowych, przewidzianych obecnie w ramach organizacji rynków
en Only in exceptional cases, and restricted to its respective network, a National Safety Authority may decide to derogate from the obligation to assign an entity in charge of maintenance to a vehicle
pl Jedynie w wyjątkowych przypadkach, i w zakresie ograniczonym do odnośnej sieci, krajowy organ bezpieczeństwa może odstąpić od obowiązku przypisania pojazdowi jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie
en charges paid by producers for physical assets required for connection to the system or the upgrade of the connection
pl opłat wnoszonych przez producentów za korzystanie z majątku sieciowego potrzebnego do połączenia z systemem lub za modernizację połączenia
en This appropriation is intended to cover expenditure for postal and delivery charges, including the sending of parcels
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych
en If this occurs before final payment of the grant, it results in the entering of a receivable from the recipient with a corresponding reduction in the charge of the year
pl Jeżeli zlecenie to zostanie wystosowane przed końcową płatnością dotacji, skutkuje ono ujęciem należności od odbiorcy oraz odpowiadającej jej redukcji obciążenia na dany rok
en That principle of equality of charges is established by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on cross-border payments in euro, which applies to cross-border payments in euro and in Swedish kronor up to EUR ‧, or equivalent
pl Powyższa zasada równych opłat została określona w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie płatności transgranicznych dokonywanych w euro, która odnosi się do płatności transgranicznych w euro i koronach szwedzkich do kwoty ‧ EUR lub ich równowartości
en If I don' t hear from the guy in charge in ‧ minutes...... I' il send your thumb out through the night depository
pl Jeżeli za ‧ minut nie zgłosi się do mnie kierujący akcją... wyślę im twój kciuk
en With a view to the gradual introduction of the definitive arrangements defined in the second paragraph of Article ‧), the carriage of goods by means of a vehicle the actual total laden weight of which is in excess of ‧ t (before ‧ December ‧) or ‧ t (between ‧ January ‧ and ‧ December ‧) but does not exceed ‧ t, from a point of departure in the Community for a destination beyond the Swiss zone close to the frontier, as defined in Annex ‧, (and vice versa) or in transit across Switzerland shall be subject to a quota based on the payment of a supplementary charge for use of the infrastructure, in accordance with the procedures set out in paragraphs ‧, ‧ and
pl W celu stopniowego wprowadzania ostatecznych uzgodnień określonych w artykule ‧ ustęp ‧ akapit drugi przewóz rzeczy pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita przewidziana dla załadowanego pojazdu przekracza ‧ t (przed dniem ‧ grudnia ‧ roku) lub ‧ t (między dniem ‧ stycznia ‧ roku a dniem ‧ grudnia ‧ roku), lecz nie przekracza ‧ t, od miejsca odjazdu we Wspólnocie do miejsca przeznaczenia poza szwajcarską strefą przygraniczną, jak określono w załączniku ‧, (i vice versa) lub w tranzycie przez Szwajcarię, podlega limitom w oparciu o uiszczenie dodatkowej opłaty za użytkowanie infrastruktury, zgodnie z procedurami określonymi w ustępach ‧, ‧ i
en To encourage the proper handling of anti-theft devices by all professional banknote handlers it is appropriate, when they request NCBs to exchange euro banknotes that have been mutilated or damaged by using anti-theft devices, for NCBs to charge the banknote handlers a fee to compensate for the analysis performed with regard to the exchange of these euro banknotes
pl W celu wspierania właściwej obsługi urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą ze strony wszystkich osób zawodowo zajmujących się obrotem banknotami właściwe jest, aby w przypadku gdy osoby te wnioskują do KBC o wymianę banknotów euro, które zostały zniszczone lub uszkodzone poprzez użytkowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, KBC pobierały opłatę od tych osób jako wynagrodzenie za badanie przeprowadzone w odniesieniu do wymiany tych banknotów euro
en The amounts repaid in accordance with Article ‧ of the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article ‧ of the Financial Regulation constitute assigned revenue (Article ‧(f) of the Financial Regulation) to be charged to Item ‧ ‧ ‧ ‧ of the general statement of revenue
pl Kwoty spłacone zgodnie z art. ‧ ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. ‧ rozporządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. ‧ ust. ‧ lit. f) rozporządzenia finansowego), które zostaną ujęte w pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ ogólnego zestawienia dochodów
en Whereas, in cases where a surveillance measure is authorized, import documents must be issued automatically, free of charge, within a given period and for any quantity requested
pl w przypadkach, w których wyrażono zgodę na zastosowanie środków nadzoru, dokumenty przywozowe muszą być wystawiane automatycznie, wolne od opłat, w określonym terminie i na żądane ilości
en [Insert if applicable: The [insert name of CB] shall have a floating charge over the participant's existing and future credit balances on their PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.]
pl [Wstawić, jeżeli ma zastosowanie: [Nazwa BC] przysługuje zastaw na zbiorze praw o zmiennym składzie (floating charge) ustanowiony na istniejących i przyszłych dodatnich saldach na rachunkach uczestnika w PM w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego między stronami.]
en This appropriation is intended to cover rent on buildings and rental charges for meetings held in buildings that are not occupied permanently
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszowych z tytułu najmu budynków oraz kosztów wynajmu związanych z posiedzeniami odbywającymi się w budynkach, których instytucja nie zajmuje na stałe
en In 1997, this Dutch entrepreneur was charged with breaching the Polish taxation rules.
pl W 1997 roku ten holenderski przedsiębiorca został oskarżony o naruszenie polskich przepisów podatkowych.
en Subject: Application of charging by the second, taking account of Directive ‧/‧/EC
pl Dotyczy: naliczania sekundowego w rozumieniu dyrektywy ‧/‧/WE
en These local actors have to be incorporated into any new strategy since they are the ones who are in charge of the actual implementation of any such strategies.
pl Owe lokalne podmioty powinny zostać uwzględnione we wszelkich nowych strategiach, a to dlatego, że to one odpowiadają za rzeczywiste wdrożenie tych strategii.
en Interest payable and similar charges
pl zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty
en A compensatory amount may also be charged on imports of the products listed in Article ‧ (a) and (b) where, as a result of direct or indirect subsidies or premiums granted in respect of those products by one or more third countries, or as a result of equivalent measures, actual offers of those products do not correspond to the prices which would prevail in the absence of such measures or practices and where such situation is causing or threatening to cause serious prejudice to Community production of the products concerned
pl Kwotę wyrównawczą można również nałożyć na przywóz produktów wymienionych w art. ‧ ust ‧ lit. a) i b), jeżeli w wyniku bezpośredniego lub pośredniego dotowania lub premiowania tych produktów przez jedno lub więcej państw trzecich, lub w wyniku zastosowania równoważnych środków faktyczne ceny oferowanych produktów nie odpowiadają cenom, które występowałyby w razie braku takich środków lub praktyk i jeżeli sytuacja taka powoduje lub grozi spowodowaniem poważnego ograniczenia produkcji wymienionych produktów we Wspólnocie
en No amounts shall be deducted or withheld, nor shall any further specific charge or other charge with equivalent effect be levied that would reduce these amounts for the final beneficiaries, provided that the final beneficiaries meet all the requirements regarding the eligibility of actions and expenses
pl Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada żadnych dodatkowych opłat szczególnych czy innych opłat o skutku równoważnym, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom końcowym, pod warunkiem że beneficjenci końcowi spełniają wszystkie wymogi dotyczące kwalifikowalności działań i wydatków
en Expresses its concern at the low rate of conviction for the perpetrators of such crimes and calls on the Government of India to improve its criminal justice system in order to facilitate registration of charges against perpetrators of crimes against Dalits, to increase the conviction rate for such perpetrators, to significantly reduce the duration of court procedures; and to take special measures for the protection of Dalit women
pl wyraża zaniepokojenie z powodu niskiego poziomu karalności osób popełniających te zbrodnie i wzywa rząd Indii do poprawy systemu sądownictwa karnego w celu ułatwienia wnoszenia oskarżeń przeciwko osobom dopuszczającym się czynów przestępczych wobec Dalitów, zwiększenia poziomu karalności takich osób oraz znacznego skrócenia procedur sądowych; wzywa także do podjęcia specjalnych środków w celu ochrony kobiet z kasty Dalitów
en Proceeds from letting and subletting immovable property and reimbursement of charges connected with lettings
pl Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ November ‧- Commission of the European Communities v Kingdom of Spain (Failure of a Member State to fulfil obligations- Sixth VAT Directive- Article ‧ and Article ‧, and - Harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment- Taxable persons- Activities or operations carried out by registradores de la propiedad (land registrars) acting as settlement agents in charge of settlement offices of a mortgage district- Economic activities- Activity carried out independently- Public-law bodies carrying out activities in connection with their public duties- Infringement of Community law attributable to a national court
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Szósta dyrektywa VAT.- Artykuły ‧ i ‧ ust. ‧, ‧, i ‧- Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku- Działalność lub czynności wykonywane przez registradores de la propiedad działających jako uprawnieni poborcy przy urzędach poborcy okręgu hipotecznego- Działalność gospodarcza- Działalność prowadzona niezależnie- Podmioty prawa publicznego prowadzące działalność w ramach wykonywania zadań publicznych- Naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18193 zdań frazy charge.Znalezione w 3,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.