wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt     
   
  poniesiony wydatek
   
  ekon. ekonomia poniesiony wydatek
 • należność   
   
  kwota, którą trzeba komuś wypłacić
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
   
  fiz. fizyka elektr. elektryczność wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • ładunek   
   
  fiz. fizyka liczba określająca skalę oddziaływania;
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • podopieczny   
   
  someone or something entrusted to one's care
 • zioło   
   
  pot. potocznie marihuana
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek     
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
To formally accuse of a crime.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
act as an owner’s agent
 
electric charge
 
consideration (in a contract)
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
An accusation of wrongdoing.
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
to place a burden upon
 
An instruction.
 
To assign a duty to.
 
tell on (someone)
 
to cause to take on an electric charge
 
charge (of something)
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
To cause to take on an electric charge.
 
A load or burden; cargo.
 
to assign a duty to
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
charge (person with)
 
An accusation.
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
basketball: offensive foul
 
to formally accuse of a crime
 
amount of money levied for a service
 
charge (i.e. fee)
 
to assign a debt
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
impetuous attack
 
An electric charge.
 
accusation
 
(to) charge
 
to pay on account
 
responsibility.
 
To assign a debit to an account.
 
measured amount of powder and/or shot
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To demand payment.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
charge (a person with a guilt)
 
The amount of money levied for a service.
 
to move forward forcefully
 
To place a burden upon.
 
(in) charge
 
load or burden
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.
 
instruction
 
billing (for a service)
 
A forceful forward movement
 
charge (a price)
 
to load equipment with material required for its use

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

allocated free of charge
przydzielony nieodpłatnie
bank charges
koszty bankowe; opłaty bankowe
battery charge
poziom naładowania baterii
Charge at Krojanty
Bitwa pod Krojantami
charge card
karta płatnicza;
charge having equivalent effect
opłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbons
napełnianie fluorowęglowodorami
charged
naładowany; oskarżony
charges for use of infrastructure
opłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accounting
pobieranie opłat i rozliczenia
charging zone
strefa pobierania opłat
comprehensive risk capital charge
całościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing charge
cło wyrównawcze
en-route charge
opłata trasowa
explosive charges
ładunki wybuchowe
free of charge
za darmo; bezpłatny; bezpłatnie; darmo;
Handling of charge backs
księgowanie chargeback; księgowanie obciążenia zwrotnego
import charge
opłata przywozowa
in charge
odpowiedzialna
input VAT charged
VAT naliczony i pobrany
investigator-in-charge
osoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment charges
koszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Charges
opłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous charge
opłaty dodatkowe
miscellaneous charge code
kod pozostałych opłat
negotiable charge
opłata umowna
No Charge
Bez opłaty
official in charge
osoba prowadząca sprawę
on charge of
pod zarzutem
other technical charges net of reinsurance
pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route charges
saldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backs
przekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal charges
taryfa pocztowa
production charge
opłata produkcyjna
purchase miscellaneous charge
pozostałe koszty zakupu
RESS charging mode coupled to the power grid
tryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
Weighted average merchant service charge
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It is important that we explain to our American friends that the remaining prisoners must either be legitimately charged or else released and, if necessary, appropriately compensated.
pl Powinniśmy wyjaśnić naszym amerykańskim partnerom, że więźniowie zasługują na uczciwym proces lub zwolnienie, a w razie konieczności - na odpowiednie odszkodowanie.
en expenditure on postal and delivery charges for ordinary mail, on reports and publications, on postal and other packages sent by air, sea or rail, and on the Commission’s internal mail
pl opłaty pocztowe i kurierskie za przesyłki zwykłe, publikacje i raporty, przesyłane drogą powietrzną, morską lub kolejową oraz przesyłki wewnętrzne Komisji
en In accordance with Article ‧ of the EU Treaty, the operational expenditure arising from this Joint Action, having military or defence implications, should be charged to the Member States in accordance with Council Decision ‧/‧/CFSP of ‧ May ‧ establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (hereinafter referred to as ATHENA
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu UE wydatki operacyjne wynikające z niniejszego wspólnego działania, mające wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być pokrywane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (zwany dalej mechanizmem ATHENA
en Home providers shall provide blind or partially-sighted customers with this basic personalised pricing information automatically, by voice call, free of charge, if they so request
pl Operatorzy macierzyści przekazują, automatycznie i bezpłatnie, podstawowe zindywidualizowane informacje o cenach klientom niewidomym lub niedowidzącym, na ich życzenie, za pomocą połączeń głosowych
en For financial leasing, the leasing price can mix service charges and FISIM
pl W przypadku leasingu finansowego, cena leasingu może zawierać jednocześnie opłaty za usługi oraz FISIM
en The Agency's budget is financed by fees and charges levied on certifications and approvals issued or amended by the Agency and by a contribution from the Commission
pl Budżet Agencji jest finansowany z honorariów i opłat pobieranych za certyfikaty i upoważnienia wydawane lub zmieniane przez Agencję oraz ze środków przekazywanych przez Komisję
en For this reason average charges for access to the network in Member States should be kept within a range which helps to ensure that the benefits of harmonisation are realised
pl Z tego względu średnią wysokość opłat za dostęp do sieci w państwach członkowskich należy utrzymać w zakresie umożliwiającym realizację korzyści wynikających z harmonizacji
en The tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by the Republic of Albania under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage wholly within the European Community shall be subject to European Community law
pl Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Republikę Albanii zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty Europejskiej
en The aid will be passed on by reducing the fees charged to market operators
pl Pomoc jest przekazywana podmiotom rynkowym poprzez zmniejszenie pobieranych opłat
en POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS
pl OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
en DOCUMENTATION (LEAFLETS, BROCHURES, BOOKS, MAGAZINES, GUIDEBOOKS, POSTERS, WHETHER OR NOT FRAMED, UNFRAMED PHOTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHIC ENLARGEMENTS, MAPS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WINDOW TRANSPARENCIES, AND ILLUSTRATED CALENDARS) INTENDED TO BE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE AND THE PRINCIPAL PURPOSE OF WHICH IS TO ENCOURAGE THE PUBLIC TO VISIT FOREIGN COUNTRIES, IN PARTICULAR IN ORDER TO ATTEND CULTURAL, TOURIST, SPORTING, RELIGIOUS OR TRADE OR PROFESSIONAL MEETINGS OR EVENTS, PROVIDED THAT SUCH LITERATURE CONTAINS NOT MORE THAN ‧ % OF PRIVATE COMMERCIAL ADVERTISING AND THAT THE GENERAL NATURE OF ITS PROMOTIONAL AIMS IS EVIDENT
pl dokumentację (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie obywateli do odwiedzania obcych krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, religijnych, handlowych lub zawodowych, pod warunkiem że taka literatura zawiera nie więcej niż ‧ % prywatnych ogłoszeń handlowych, z wyjątkiem wszelkich prywatnych ogłoszeń firm wspólnotowych i że ogólny charakter celów promocyjnych jest oczywisty
en It further stated that the volumes and prices of the imported product concerned from this country had, among other consequences, a negative impact on the market share held and on the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and the financial situation of the Community industry
pl Stwierdzał ponadto, że ilości i ceny produktu objętego postępowaniem przywożonego z tego kraju mają, pośród innych skutków, negatywny wpływ na udział w rynku i poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych wyników i sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego
en The applicant also claimed that imports of the product concerned from Belarus and Russia have increased and the volumes and the prices of the imported product have continued to have a negative impact on the market share held, the quantities sold and the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and financial situation of the Community industry
pl Wnioskodawca twierdził również, że nastąpił wzrost przywozu produktu objętego postępowaniem z Białorusi i Rosji oraz że ilości i ceny przywożonego produktu miały nadal negatywny wpływ na udział w rynku, sprzedawane ilości oraz poziom cen stosowanych przez producentów wspólnotowych, skutkiem czego miały w znacznym stopniu negatywny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu wspólnotowego
en expenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
pl wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danych
en Renews its call on the Commission to ensure that, within the staff serving at any given time in each Commission delegation in a third country, an EU official is in charge of the human rights dialogue and consultations, and requests it to ensure that the persons responsible for such matters are present whenever any form of political dialogue is being conducted; to this end, calls for the adoption of the necessary measures in order to enable the Commission to fulfil this task, including increasing its financial and human resources
pl ponownie wzywa Komisję, aby zapewniła, że wśród personelu pracującego każdorazowo w każdej delegacji Komisji w państwie trzecim będzie urzędnik odpowiedzialny za dialog dotyczący praw człowieka, i zwraca się do Komisji o zadbanie o to, by osoby zajmujące takie stanowisko były obecne podczas prowadzenia wszelkich form dialogu politycznego, oraz domaga się przyjęcia środków niezbędnych do wywiązania się z tego zadania przez Komisję, łącznie ze zwiększeniem jej zasobów finansowych i ludzkich
en a description for a turnaround that will enable the company, after completing its restructuring, to cover all its costs including depreciation and financial charges
pl opis obrotów, które po zakończeniu restrukturyzacji spółki, pozwolą mu na pokrycie wszystkich kosztów, łącznie z amortyzacją, oraz opłat finansowych
en Either you plead guilty to seven or eight of the charges, which is going to help keep costs down within your means, or you can borrow a sum, to be negotiated, from us at competitive rates
pl Może pan przyznać się do siedmiu lub ośmiu zarzutów, co obniży koszty do pańskich możliwości finansowych, może pan też zaciągnąć pożyczkę, spłacaną w odpowiednich ratach
en whereas the Vienna Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on the creation of an area of freedom, security and justice calls for greater efforts to agree on common definitions, charges and penalties in the first instance in a limited number of sectors such as trafficking in human beings, particularly the sexual exploitation of women, adolescents and children
pl mając na uwadze, że Plan Działania Rady i Komisji w sprawie sposobów najlepszego wdrażania postanowień Traktatu z Amsterdamu w sprawie utworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wzywa do większych wysiłków na rzecz uzgodnienia wspólnych definicji, kar finansowych i sankcji najpierw w ograniczonej liczbie dziedzin, takich jak handel ludźmi, w szczególności zaś wykorzystywanie seksualne kobiet, młodzieży i dzieci
en office running costs, telephone and postal charges and
pl kosztów prowadzenia biura, połączeń telefonicznych i opłat pocztowych, oraz
en The prohibition in paragraph ‧ shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in the former Yugoslav Republic of Macedonia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there
pl Zakaz określony w ust. ‧ znajduje zastosowanie do wszelkich uzgodnień w zakresie zwrotu, umorzenia lub warunkowego zwolnienia, w całości lub części, z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym stosowanych we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania, jeżeli ten zwrot, umorzenie lub warunkowe zwolnienie stosuje się, w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku, gdy są one tam zatrzymane do użytku domowego
en that any detainee who is not to be charged and who chooses voluntarily to be repatriated is returned to his home country as quickly and expeditiously as possible
pl do jak najszybszego i jak najsprawniejszego odesłania do krajów pochodzenia zatrzymanych, którym nie przedstawiono oskarżeń i którzy dobrowolnie zgodzą się na repatriację
en If such is not the case, the entry shall be made on the first working day of the second month after charging
pl W przeciwnym wypadku, wpisu dokonuje się pierwszego dnia roboczego drugiego miesiąca po uwzględnieniu
en However, in certain circumstances, e.g. where the anticipated major use of the test substance is in particular soils such as acidic forest soils, or for electrostatically charged chemicals, it may be necessary to substitute an additional soil
pl Jednakże w pewnych okolicznościach, to jest, gdy przewiduje się, że substancja badana będzie stosowana głównie w określonych glebach, takich jak kwaśne gleby leśne lub dla substancji chemicznych z ładunkiem elektrostatycznym, może być konieczne zastosowanie dodatkowych rodzajów gleb
en This Directive applies to vehicle taxes, tolls and user charges imposed on vehicles as defined in Article
pl Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podatków transportowych, opłat za przejazd oraz opłat za korzystanie z infrastruktury jakimi obłożone są pojazdy, zgodnie z definicjami zawartymi w art
en In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.
pl W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18193 zdań frazy charge.Znalezione w 10,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.