Tłumaczenia na język polski:

 • kminek   
  (Noun  m)
   
  plant
   
  seed/fruit
   
  bot. botanika Carum rodzaj roślin z rodziny selerowatych;
   
  plant
 • kminek (przyprawa)   
 • kminek zwyczajny   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika kminek
 
A biennial plant, Carum carvi, native to Europe and Asia, mainly grown for its seed to be used as a culinary spice.
 
The seed-like fruit of the caraway plant.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

black carawayczarnuszka siewna
caraway seed; kminek
caraway-flavoured spirit drinksnapoje spirytusowe kminkowe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "caraway", pamięć tłumaczeniowa

add example
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive may additionally be used but there must be a predominant taste of carawaySmak napojów spirytusowych kminkowych można wzbogacić innymi naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak kminku jest dominujący
The following raw materials are used in the manufacture of the fermented cabbage: white cabbage, salt, caraway, mustard seedsSurowce wchodzące w skład produktu: kapusta biała, sól jadalna, kminek, nasiona gorczycy
The cut surface is smooth, close-textured, uniformly coloured and may be interspersed with carawayPrzekrój poprzeczny sera jest gładki, zwarty, równomiernie wybarwiony, może zawierać kminek
The conditions for caraway growing in the Czech Republic are more favourable than in areas with a continental climate as the rate of development of the crop is lower due to lower temperatures and lower probability of short-term droughtsW porównaniu do obszarów o klimacie kontynentalnym, warunki uprawy kminku w Republice Czeskiej są bardziej sprzyjające ze względu na wolniejszy rytm rozwoju rośliny spowodowany niższymi temperaturami oraz na mniejsze prawdopodobieństwu wystąpienia krótkotrwałej suszy
The taste is pure, sharp, spicy, with a touch of caraway, depending on the seasoningSmak jest czysty, ostry, pikantny oraz odpowiedni dla użytej przyprawy, tj. kminku
Class ‧.‧: Spices: Caraway- seeds, Carum carvi L.- fructus, biennial formKlasa ‧.‧ Przyprawy: Kminek zwyczajny- nasiona, Carum carvi L.- fructus, roślina dwuletnia
Other flavouring substances specified in the second subparagraph of point ‧ may be used in addition, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedDodatkowo można stosować inne substancje aromatyczne, określone w akapicie drugi pkt. ‧, jednak aromat tych napojów jest przypisywany głównie destylatom nasion kminku i/lub kopru (Anethum graveolens L.), przy czym użycie olejków esencjonalnych jest zakazane
Other natural flavouring substances as defined in Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(d) of that Regulation may additionally be used, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway (Carum carvi L.) and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedMożna zastosować dodatkowo inne naturalne substancje aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
The taste and smell of fried cheese with caraway remains typical for that product (originating in ripened curds) while the taste and smell of caraway are clearly perceptibleSmak i zapach sera smażonego z kminkiem pozostaje typowy dla tego produktu (pochodzący od zgliwiałego twarogu) z wyraźnie wyczuwalnym smakiem i zapachem kminku
Caraway-flavoured spirit drinksn)Napoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem
Akvavit or aquavit is a caraway and/or dillseed-flavoured spirit drink flavoured with a distillate of plants or spicesAkvavit lub aquavit to napój spirytusowy kminkowy – lub koperkowy – aromatyzowany destylatem z roślin lub przyprawami korzennymi
Caraway-flavoured spirit drinksNapoje spirytusowe kminkowe
The minimum alcoholic strength by volume of caraway-flavoured spirit drinks shall be ‧ %Minimalna objętościowa moc alkoholu w napojach spirytusowych kminkowych wynosi ‧ %
This is Matt with Caraway SecuritySkoro chciał tylko zabić żonę to po co zabił Jane Kowski i McCormicka?
Gyulai kolbász or Gyulai pároskolbász is a meat product of a minimum of ‧ % (m/m) protein content without connective tissue, consisting of pork and firm lard minced into ‧-‧ mm particles, filled into casings of pigs’ small intestines (or, when produced for slicing, into vapour-permeable artificial casings) in pairs, seasoned with salt, sweet and hot ground paprika, garlic, pepper and ground caraway, smoked predominantly over beech wood, and cured and preserved by dryingGyulai kolbász (Gyulai pároskolbász) jest produktem mięsnym o zawartości białka bez tkanki łącznej na poziomie co najmniej ‧ % (m/m), wytworzonym z wieprzowiny i słoniny zmielonych na cząstki o wielkości ‧–‧ mm umieszczonych w osłonkach z wieprzowych jelit cienkich (lub, jeśli kiełbasę produkuje się z myślą o krojeniu w plastry, w paroprzepuszczalnych osłonkach sztucznych), po dwie sztuki, doprawionym solą, słodką i pikantną papryką mieloną, czosnkiem, pieprzem i mielonym kminkiem, wędzonym przeważnie w dymie z drewna bukowego, peklowanym i konserwowanym poprzez suszenie
Hypersensitivity to the active substance or to Apiaceae (Umbelliferae) (caraway, celery, coriander, dill and fennel) or to anetholeNadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (kminek, seler, kolendra, koper ogrodowy i koper włoski) lub na anetol
caraway-flavoured spirit drinks (except akvavit/aquavitnapoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem (z wyjątkiem akvavit/aquavit
However, the contents of the caraway essence, particularly its aromatic components, are quite specificZawartość niektórych substancji aromatycznych w olejku eterycznym kminku jest dość specyficzna
The majority of the caraway produced is exported to both continental and seaside areasZdecydowana część produkcji kminku eksportowana jest zarówno na obszary o klimacie kontynentalnym, jak i do stref klimatu morskiego
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive may additionally be used, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway (Carum carvi L.) and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedDodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
Carum carvi L. CarawayCarum carvi L. Kminek zwyczajny
Salt, ground pepper, crushed dried garlic, white wine produced in the region, caraway, paprika and pepper are added to the pieces of meat and fatDo kawałków mięsa i tłuszczu dodaje się sól, pastę paprykową, suszony, rozgnieciony czosnek, białe wino regionalne, kminek, paprykę w proszku i pieprz
Seeds of carawayNasiona kminku
Other flavouring substances as defined in Article ‧(b) of Regulation (EC) No .../‧ and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(d) of that Regulation may additionally be used but there must be a predominant taste of carawayDodatkowo można stosować inne substancje aromatyczne określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr .../‧ lub preparaty aromatyczne określone w art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem że smak kminku jest dominujący
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy caraway.Znalezione w 0,34 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.