Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon Law
Prawo kanoniczne
Code of Canon Law
Kodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for Churches
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon Law
Źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Terms of canonical marriage with the civil law consequences in selected concordats with the European countries
pl Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państawami europejskimi
en The identity of the obstacles to marriage in canon law and the Polish law
pl Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim.
en Proceedings for the annulment of marriage in canon law a divorce proceedings in civil law
pl Postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a postępowanie rozwodowe w prawie cywilnym
en Structure and tasks of diocesan court according to Code of Canon Law 1983.
pl Struktura i zadania sądu diecezjalnego wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 r.
en Declaration of the nullity of a marriage in the canon law.
pl "Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym."
en Baptism entity under the Code of Canon Law of 1983
pl Podmiot chrztu w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
en "Termination of marriage agreement in Polish civic law and invalidation finding in canon law"
pl "Rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie cywilnym a stwierdzenie nieważności w prawie kanonicznym"
en The part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
pl W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.
en Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern Churches
pl Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
en Mutual duties of spouses in canonical law and in polish law
pl Wzajemne obowiązki małżonków w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en the sanctifying office of the diocesan bishop in light of canon law and the first synod of the diocese of kalisz
pl Sprawowanie posługi uświęcania przez Biskupa Diecezjalnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i I Synodu Kaliskiego
en Legal separation in canonical law of The Catholik Church and in polish law
pl Separacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim
en The importance of the ability to procreation in the context of defects of matrimonial consent in canon law
pl Znaczenie zdolności do prokreacji w kontekście wad zgody małżeńskiej w prawie kanonicznym
en The Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.
pl Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
en Secret marriage in canonical marriage law
pl Małżeństwo tajne w kanonicznym prawie małżeńskim
en Evolution of the reasons of invalidation of the marriage under canon law from 1917 and 1983.
pl Ewolucja przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en Preliminary investigations and preparatory proceedings in criminal cases in canon law and the Polish law.
pl Dochodzenie wstępne i postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en Bigamy in polish and canonical law.
pl Bigamia w prawie polskim i prawie kanonicznym
en The history and activity of the Goszczyn parish in the light of canon law
pl Historia i działalność parafii Goszczyn w świetle aktualnych norm prawa kanonicznego
en Protection of the life in church-teaching and in canon criminal law
pl Ochrona życia w nauczaniu Kościoła i w kanonicznym prawie karnym
en Influence of adultery on existence of marriage according to Code of Canonical Law from 1983 and Family and Guardianship Code
pl Wpływ zdrady na istnienie związku małżeńskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
en Influence of the pathology of the personality on the ability for the matrimony in the light of provisions of the Canon Law
pl Wpływ patologii osobowości na zdolność do zawarcia małżeństwa w świetle przepisów prawa kanonicznego
en Ecclesiological basis for the canon law
pl Eklezjologiczne podstawy prawa kościelnego
en the role and tasks of communications media in the code of canon law and john paul ii's messages for world communications sundays
pl Rola i zadania środków społecznego przekazu w KPK i orędziach Jana Pawła II na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu.
en Involuntary manslaughter according to polish criminal law and canon criminal law
pl Nieumyślne spowodowanie śmierci według prawa karnego polskiego i kanonicznego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 12,001 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.