Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon Law
Prawo kanoniczne
Code of Canon Law
Kodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for Churches
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon Law
Źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Bigamy in polish and canonical law.
pl Bigamia w prawie polskim i prawie kanonicznym
en Dependence on alcohol as a cause of nullity of marriage pursuant to canon 1095 no. 3 Code of Canon Law
pl Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu kan. 1095 n.3 KPK
en The effects of marriage in canon law
pl Skutki zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym
en Mutual duties of spouses in canonical law and in polish law
pl Wzajemne obowiązki małżonków w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en Obstacles marriage in canon law and civil law
pl Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i cywilnym
en Proceedings for the annulment of marriage in canon law a divorce proceedings in civil law
pl Postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a postępowanie rozwodowe w prawie cywilnym
en And then to send him to Rome to study Moral Theology or Canon Law
pl A potem wyślą go do Rzymu na studia teologii albo prawa kanonicznego
en Congregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon Law
pl Obowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa Kanonicznego
en The implementation of canon 220 CIC available in light of the Law on Personal Data Protection dated 29 August 1997.
pl Realizacja dyspozycji kanonu 220 KPK w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
en Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern Churches
pl Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
en "Canon law impendimensts in marriage conclusion"
pl "Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa"
en The identity of marriage impediments both Canon law and Polish law
pl Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en Annulment of marriage caused by mental illnesses in the Law of Poland and the Canon Law
pl Unieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym
en common obstacles marriage in canon law and polish law
pl Przeszkody małżeńskie wspólne w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en Separation in canon and civil law as an institution welche protects the good of sposes and children.
pl Separacja małżeńska jako instytucja chroniąca trwałość małżeństwa, dobro małżonków oraz dzieci w prawie kanonicznym i w prawie cywilnym
en Publication control in canon law and the Polish law
pl Kontrola publikacji w prawie kanonicznym i prawie polskim
en Marriage contract by procurator in canon law and polish law.
pl Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en Attributes of marriage in canonical law and polish law
pl Przymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
en Flaws of judgement nullity in the light of the 1983 Code of Canon Law
pl Wady nieważności wyroku w świetle KPK z 1983 r.
en The issue of impendimensts in marriage conclusion in canon law and polish civil law
pl "Problematyka przeszkód do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym"
en Challenging judgements in canon procedural law
pl Zaskarżanie wyroku w kanonicznym prawie procesowym
en Titles of nullity of marriages by the Codes of Canon Law of 1917 and 1983, based on the judgments of the Court of Metropolitan of Katowice in the years 1974-1994
pl Tytuły nieważności małżeństw według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. na podstawie orzeczeń Sądu Metropolitalnego w Katowicach w latach 1974-1994
en The human life protection guarantees in light of the Code of Canon Law in 1983. Theological - law study.
pl Gwarancje ochrony życia ludzkiego w świetle KPK z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
en Marriage in Canon and Muslim Law
pl "Małżeństwo w prawie kanonicznym i muzułmańskim"
en Legal separation in canonical law of The Catholik Church and in polish law
pl Separacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 26,752 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.