Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon LawPrawo kanoniczne
Code of Canon LawKodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for ChurchesKodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon LawŹródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bigamy in polish and canonical law.Bigamia w prawie polskim i prawie kanonicznym
Dependence on alcohol as a cause of nullity of marriage pursuant to canon 1095 no. 3 Code of Canon LawUzależnienie od alkoholu jako przyczyna nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu kan. 1095 n.3 KPK
The effects of marriage in canon lawSkutki zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym
Mutual duties of spouses in canonical law and in polish lawWzajemne obowiązki małżonków w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Obstacles marriage in canon law and civil lawPrzeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i cywilnym
Proceedings for the annulment of marriage in canon law a divorce proceedings in civil lawPostępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a postępowanie rozwodowe w prawie cywilnym
And then to send him to Rome to study Moral Theology or Canon LawA potem wyślą go do Rzymu na studia teologii albo prawa kanonicznego
Congregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon LawObowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa Kanonicznego
The implementation of canon 220 CIC available in light of the Law on Personal Data Protection dated 29 August 1997.Realizacja dyspozycji kanonu 220 KPK w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern ChurchesMałżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
"Canon law impendimensts in marriage conclusion""Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa"
The identity of marriage impediments both Canon law and Polish lawTożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Annulment of marriage caused by mental illnesses in the Law of Poland and the Canon LawUnieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym
common obstacles marriage in canon law and polish lawPrzeszkody małżeńskie wspólne w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Separation in canon and civil law as an institution welche protects the good of sposes and children.Separacja małżeńska jako instytucja chroniąca trwałość małżeństwa, dobro małżonków oraz dzieci w prawie kanonicznym i w prawie cywilnym
Publication control in canon law and the Polish lawKontrola publikacji w prawie kanonicznym i prawie polskim
Marriage contract by procurator in canon law and polish law.Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Attributes of marriage in canonical law and polish lawPrzymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
Flaws of judgement nullity in the light of the 1983 Code of Canon LawWady nieważności wyroku w świetle KPK z 1983 r.
The issue of impendimensts in marriage conclusion in canon law and polish civil law"Problematyka przeszkód do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym"
Challenging judgements in canon procedural lawZaskarżanie wyroku w kanonicznym prawie procesowym
Titles of nullity of marriages by the Codes of Canon Law of 1917 and 1983, based on the judgments of the Court of Metropolitan of Katowice in the years 1974-1994Tytuły nieważności małżeństw według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. na podstawie orzeczeń Sądu Metropolitalnego w Katowicach w latach 1974-1994
The human life protection guarantees in light of the Code of Canon Law in 1983. Theological - law study.Gwarancje ochrony życia ludzkiego w świetle KPK z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
Marriage in Canon and Muslim Law"Małżeństwo w prawie kanonicznym i muzułmańskim"
Legal separation in canonical law of The Catholik Church and in polish lawSeparacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 31,874 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.