Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon Law
Prawo kanoniczne
Code of Canon Law
Kodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for Churches
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon Law
Źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Canon law as a normative system
pl Prawo kanoniczne jako system normatywny
en The implementation of canon 220 CIC available in light of the Law on Personal Data Protection dated 29 August 1997.
pl Realizacja dyspozycji kanonu 220 KPK w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
en Concept of defection from Church by a formal act in the canonical law
pl Wokół pojęcia wystąpienia formalnym aktem z Kościoła w prawie kanonicznym
en And then to send him to Rome to study Moral Theology or Canon Law
pl A potem wyśIą go do Rzymu na studia teoIogii aIbo prawa kanonicznego
en Consensual incapacity in canon law (kan. 1095 nn 1-3), and prevend total incapacitation (Article 11 KRO) and mental illness or mental retardation (Article 12 KRO) in Polish law.
pl Niezdolność konsensualna w prawie kanonicznym (kan. 1095, nn. 1-3 KPK) a przeszkody ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 11 K.R.O.) i choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego (art. 12 K.R.O.) w prawie polskim
en The human life protection guarantees in light of the Code of Canon Law in 1983. Theological - law study.
pl Gwarancje ochrony życia ludzkiego w świetle KPK z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
en "Marriage in muslim and canon law"
pl "Małżeństwo w prawie muzułmańskim i kanonicznym"
en Structure and tasks of diocesan court according to Code of Canon Law 1983.
pl Struktura i zadania sądu diecezjalnego wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 r.
en Marriage contract per procuram in canon and polish law.
pl Zawarcie małżeństwa per procuram w prawie kanonicznym i polskim
en Subjective exclusion of criminal liability in canon law and polish penal law. Comparison study.
pl Podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności karnej w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze
en Attributes of marriage in canonical law and polish law
pl Przymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
en The Legal and Pastoral Dimension of Ecclesiastical Penalties under the Code of Canon Law, Pope John Paul II, 1983.
pl Prawny i pastoralny wymiar kar kościelnych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku
en The issue of termination of marriage in the Polish law and canon law
pl "Problematyka ustania małżeństwa w prawie polskim i prawie kanonicznym"
en Secondly, the CFI erred by not following the consistent earlier case-law of the Court of Justice with respect to the SEE-concept, including inter alia, Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh and Canon-II, which decided the opposite
pl Po drugie Sąd powinien był zastosować utrwalone orzecznictwo Trybunału dotyczące pojęcia jednego podmiotu gospodarczego, w tym między innymi wyroki w sprawach Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh i Canon II, które prowadzą do przeciwnych wniosków
en Dependence on alcohol as a cause of nullity of marriage pursuant to canon 1095 no. 3 Code of Canon Law
pl Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu kan. 1095 n.3 KPK
en Constitutions of The Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri on the background of norms of The Code of Canon Law about Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life
pl Konstytucje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na tle norm KPK o Instytutach życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego
en The rights and duties of a presbyter in Church according to 1983 Code of Canon Law and the 2004-2008 Poznan Archdiocese Synod Statues
pl Prawa i obowiązki prezbitera w Kościele na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 i Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.
en Promoter of justice in the light of the Code of Canon Law and Instruction Dignitas Connubii
pl Promotor sprawiedliwości w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i instrukcji Dignitas Connubii
en Facta probantur iura novit curia in canon law and Polish civil law
pl Zasada facta probantur iura novit curia w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym
en In vitro fertilization in canon law and EU law
pl Zapłodnienie pozaustrojowe w prawie kanonicznym i prawie Unii Europejskiej
en Secret marriage in canonical marriage law
pl Małżeństwo tajne w kanonicznym prawie małżeńskim
en Baptism entity under the Code of Canon Law of 1983
pl Podmiot chrztu w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
en Instructions in the case of the lawsuit of canonical nullity based on Code of Canon Law from 1983 and Instructions "Dignitas connubii"
pl Instrukcja sprawy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego na podstawie KPK z 1983 oraz Instrukcji "Dignitas connubii"
en The separation of spouses in canon law and Polish law.
pl Separacja małżenska w prawie kanonicznym i w prawie polskim
en partial simulation of matrimonial consent by excluding good of the offspring in the code of canon law 1983
pl Częściowa symulacja zgody małżeńskiej przez wykluczenie dobra potomstwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 12,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.