Tłumaczenia na język polski:

  • bakteria kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyric acid bacteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ollub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ollub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidSól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationgramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol), o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia
the concentration of ‧ OH-butyric acid must not exceed ‧ mg/kg in the dry matter of the unmodified egg productstężenie ‧-OH kwasu masłowego nie może przekraczać ‧ mg/kg w suchej masie niemodyfikowanych produktów jajecznych
chloro-o-tolyloxy) butyric acidkwas ‧-(‧-chloro-o-toliloksy)masłowy
the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ ppudział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
For example, if the sample contains the methyl esters of fatty acids with fewer than ‧ carbon atoms, inject the sample at ‧ oC (or at ‧ to ‧ oC if butyric acid is present) and immediately raise the temperature at a rate of ‧ to ‧ oC/min to the optimumJeżeli na przykład próbka zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych zawierające co najmniej ‧ atomów węgla, wstrzyknąć próbkę o temperaturze ‧ °C (lub ‧ °C, jeżeli występuje w niej kwas masłowy) i bezzwłocznie zaprogramować na wzrost od ‧ do ‧ °C/min, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury
Note ‧: Butyric (n-butanoic) acid (C‧) occurs exclusively in milk fat and enables quantitative estimations of low to moderate amounts of milk fat in vegetable and animal fats to be madeUwaga ‧: Kwas masłowy (C‧) występuje wyłącznie w tłuszczu mlecznym i umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych niskich oraz średnich ilości tłuszczu mlecznego w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure, calculated on the product ready to be incorporated, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-olg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, zawierający nie więcej niż ‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %Pomim że kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mlekowych umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich wielkości tłuszczu mlekowego w tłuszczach warzywnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania do co najmniej ‧ % (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mlekowego z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie pomiędzy ‧ a ‧ % (% wagowo
DL-‧-hydroxy-‧-(methylthio)butyric acidKwas DL-‧-hydroksy-‧-(metylotio) masłowy
DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidKwas DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowy
Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %Jakkolwiek kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mleka umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich ilości tłuszczu mleka w tłuszczach roślinnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania, do co najmniej ‧% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mleka z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie między ‧ a ‧% (% wagowy
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
The active substance in Lyrica, pregabalin, is similar in structure to the body s own neurotransmitter GABA (gamma-amino butyric acid), but has very different biological effectsSubstancja czynna preparatu Lyrica, pregabalina, posiada strukturę podobną do własnego „ neuroprzekaźnika ” organizmu, określanego jako GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jego działanie biologiczne znacznie się różni
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure calculated on the product ready to be incororatedg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji
the percentage by weight of milk fats in the goods shall be calculated by multiplying the percentage butyric acid content of the total fats by a factor of ‧, multiplying the product by the percentage by weight of total fats in the goods and dividing byudział procentowy wagowy zawartości tłuszczów mlekowych w wyrobach oblicza się poprzez pomnożenie udziału procentowego wagowego zawartości kwasu masłowego w tłuszczach ogółem przez współczynnik ‧, pomnożenie tego wyniku przez procentową wagę tłuszczów ogółem w wyrobach oraz podzielenie przez
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partlub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu o stopniu czystości co najmniej ‧ %, obliczonym w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧,‧ kilogram of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧,‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partlub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧,‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧,‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
concentration of volatile fatty acids (e.g. acetic, butyric and propionic acids) and lactic acidstężenie lotnych kwasów tłuszczowych (np. octowego, masłowego i propionowego) oraz kwasu mlekowego
from the processing of local rice; serves as carrier and forms the special gaseous environment for the growth of acetic acid bacteria in fermentationpochodząca z przetwarzania lokalnego ryżu; służy jako nośnik i wytwarza specjalne środowisko gazowe dla rozwoju bakterii octowych w procesie fermentacji
use of lactic acid bacteria in a vinous suspensionwykorzystanie bakterii kwasu mlekowego w winnej zawiesinie
Decreased gastric acidity due to lansoprazole increases gastric counts of bacteria normally present in the gastrointestinal tractZmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lanzoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10829 zdań frazy butyric acid bacteria.Znalezione w 6,514 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.