Tłumaczenia na język polski:

  • bakteria kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyric acid bacteria", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the concentration of ‧ OH-butyric acid must not exceed ‧ mg/kg in the dry matter of the unmodified egg product
pl stężenie ‧-OH kwasu masłowego nie może przekraczać ‧ mg/kg w suchej masie niemodyfikowanych produktów jajecznych
en grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure, calculated on the product ready to be incorporated, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol
pl g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, zawierający nie więcej niż ‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ pp
pl udział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
en the percentage by weight of milk fats in the goods shall be calculated by multiplying the percentage butyric acid content of the total fats by a factor of ‧, multiplying the product by the percentage by weight of total fats in the goods and dividing by
pl udział procentowy wagowy zawartości tłuszczów mlekowych w wyrobach oblicza się poprzez pomnożenie udziału procentowego wagowego zawartości kwasu masłowego w tłuszczach ogółem przez współczynnik ‧, pomnożenie tego wyniku przez procentową wagę tłuszczów ogółem w wyrobach oraz podzielenie przez
en grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure calculated on the product ready to be incororated
pl g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji
en grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
en either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation
pl gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol), o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia
en Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %
pl Jakkolwiek kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mleka umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich ilości tłuszczu mleka w tłuszczach roślinnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania, do co najmniej ‧% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mleka z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie między ‧ a ‧% (% wagowy
en either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation
pl g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia
en For example, if the sample contains the methyl esters of fatty acids with fewer than ‧ carbon atoms, inject the sample at ‧ oC (or at ‧ to ‧ oC if butyric acid is present) and immediately raise the temperature at a rate of ‧ to ‧ oC/min to the optimum
pl Jeżeli na przykład próbka zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych zawierające co najmniej ‧ atomów węgla, wstrzyknąć próbkę o temperaturze ‧ °C (lub ‧ °C, jeżeli występuje w niej kwas masłowy) i bezzwłocznie zaprogramować na wzrost od ‧ do ‧ °C/min, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury
en The active substance in Lyrica, pregabalin, is similar in structure to the body s own neurotransmitter GABA (gamma-amino butyric acid), but has very different biological effects
pl Substancja czynna preparatu Lyrica, pregabalina, posiada strukturę podobną do własnego „ neuroprzekaźnika ” organizmu, określanego jako GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jego działanie biologiczne znacznie się różni
en DL-‧-hydroxy-‧-(methylthio)butyric acid
pl Kwas DL-‧-hydroksy-‧-(metylotio) masłowy
en Note ‧: Butyric (n-butanoic) acid (C‧) occurs exclusively in milk fat and enables quantitative estimations of low to moderate amounts of milk fat in vegetable and animal fats to be made
pl Uwaga ‧: Kwas masłowy (C‧) występuje wyłącznie w tłuszczu mlecznym i umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych niskich oraz średnich ilości tłuszczu mlecznego w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych
en chloro-o-tolyloxy) butyric acid
pl kwas ‧-(‧-chloro-o-toliloksy)masłowy
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl lub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu o stopniu czystości co najmniej ‧ %, obliczonym w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en concentration of volatile fatty acids (e.g. acetic, butyric and propionic acids) and lactic acid
pl stężenie lotnych kwasów tłuszczowych (np. octowego, masłowego i propionowego) oraz kwasu mlekowego
en Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %
pl Pomim że kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mlekowych umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich wielkości tłuszczu mlekowego w tłuszczach warzywnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania do co najmniej ‧ % (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mlekowego z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie pomiędzy ‧ a ‧ % (% wagowo
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧,‧ kilogram of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧,‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl lub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧,‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧,‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ol
pl lub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acid
pl Kwas DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowy
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol
pl lub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acid
pl Sól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
en Mesophilic total colony units: > ‧ × ‧ per gram, with a prevalence of lactic acid bacteria and coccus
pl Jednostki tworzące kolonię bakterii mezofilnych: > ‧ × ‧ na gram, z przewagą bakterii typu lactobacillus i coccus
en The fact that Zhenjiang is humid and green can be conducive to the yield and reproduction of acetic acid bacteria
pl Fakt, że region Zhenjiang jest wilgotny i pokryty roślinnością, może sprzyjać uzyskiwaniu i rozmnażaniu bakterii kwasu octowego
en Decreased gastric acidity due to lansoprazole increases gastric counts of bacteria normally present in the gastrointestinal tract
pl Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lanzoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10829 zdań frazy butyric acid bacteria.Znalezione w 2,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.