Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Note ‧: Butyric (n-butanoic) acid (C‧) occurs exclusively in milk fat and enables quantitative estimations of low to moderate amounts of milk fat in vegetable and animal fats to be made
pl Uwaga ‧: Kwas masłowy (C‧) występuje wyłącznie w tłuszczu mlecznym i umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych niskich oraz średnich ilości tłuszczu mlecznego w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych
en Resocortol butyrate ‧mg/g
pl Maślan rezokortolu ‧ mg/g
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by
pl Jeśli zostanie wykryta obecność tłuszczów mleka, ich stosunek procentowy obliczany jest poprzez pomnożenie stężenia procentowego maślanu metylu przez ‧, pomnożenie wyniku przez całkowitą procentową zawartość tłuszczu w wyrobach obliczoną masowo i podzielenie przez
en Preparations, liquid or solid, containing ‧ % or more other fats than butyric fat, of the kind used in making ordinary or fine bakers
pl Przetwory, w postaci płynnej lub stałej, zawierające ‧ % lub więcej tłuszczów innych niż tłuszcz masłowy, z rodzaju stosowanego w produkcji pieczywa oraz ciast i ciastek
en The six main clinical studies involved ‧ adults (over the age of ‧) and ‧ children (aged ‧ to ‧ years of age), and Protopy was compared either with placebo (a dummy treatment, the ointment base) or with a topical corticosteroid often used for eczema (hydrocortisone butyrate in adults, hydrocortisone acetate in children
pl W sześciu głównych badaniach klinicznych udział wzięło ‧ dorosłych (od ‧ roku życia) i ‧ dzieci (od ‧ do ‧ roku życia), a działanie preparatu Protopy porównywano z placebo (leczenie pozorne, na bazie maści) lub z kortykosterydami, często stosowanymi miejscowo w leczeniu egzemy (maślan hydrokortyzonu u dorosłych i octan hydrokortyzonu u dzieci
en Containing no butyric fat, or containing ‧ % or less by weight of butyric fat
pl Niezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
en Determination of lipophilicity of gamma-butyric lacton derivatives by reversed phase thin layer chromatography
pl Badanie lipofilowości pochodnych gamma-butyrolaktonu metodą chromatografii cienkowarstwowej
en Containing butyric fat
pl Zawierające tłuszcz masłowy
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl lub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu o stopniu czystości co najmniej ‧ %, obliczonym w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fat
pl Niezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
en Polyvinyl butyral
pl poliwinylo butyral
en Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %
pl Jakkolwiek kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mleka umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich ilości tłuszczu mleka w tłuszczach roślinnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania, do co najmniej ‧% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mleka z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie między ‧ a ‧% (% wagowy
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by
pl Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc otrzymany wynik przez procent całkowitej zawartości tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez
en cellulose acetate butyrate (CAB
pl octanomaślan celulozy (CAB
en chloro-o-tolyloxy) butyric acid
pl kwas ‧-(‧-chloro-o-toliloksy)masłowy
en For example, if the sample contains the methyl esters of fatty acids with fewer than ‧ carbon atoms, inject the sample at ‧ oC (or at ‧ to ‧ oC if butyric acid is present) and immediately raise the temperature at a rate of ‧ to ‧ oC/min to the optimum
pl Jeżeli na przykład próbka zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych zawierające co najmniej ‧ atomów węgla, wstrzyknąć próbkę o temperaturze ‧ °C (lub ‧ °C, jeżeli występuje w niej kwas masłowy) i bezzwłocznie zaprogramować na wzrost od ‧ do ‧ °C/min, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury
en In the Community, it is often consumed in the production of polyvinyl butyral (PVB), used as an adhesive, for paper coating, as a polymerisation aid and for textile sizing
pl We Wspólnocie jest często używany do produkcji butyralu poliwinylu (PVB), jest wykorzystywany jako klej, do polimeryzacji, powlekania papieru i klejenia osnów
en Of a butyric fat content (by weight) of
pl O zawartości (w masie) tłuszczu masłowego
en Containing more than ‧ % by weight of butyric fat, in containers of
pl Zawierające w masie więcej niż ‧ % tłuszczu masłowego, w pojemnikach zawierających
en polyvinyl butyral): a bound duty of ‧,‧ %
pl polibutyral winylu): stawka cła związanego ‧,‧ %
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol
pl lub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
en containing neither butyric fat nor vegetable fat, of a sucrose content (by weight) of
pl Niezawierające tłuszczu masłowego ani roślinnego, o zawartości (w masie) sacharozy
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by ‧.`
pl Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczu mlecznego, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc otrzymany wynik przez wagowy procent zawartości całkowitego tłuszczu zawartego w substancji, a następnie dzieląc go przez
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by ‧.`
pl Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczu w mleku, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc wynik przez procent zawartości całkowitego tłuszczu wagowo w towarze, a następnie dzieląc go przez
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 0,415 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.