Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Laminated glass is a type of safety glass composed of two or more panes of glass with PVB (polyvinyl butyral) or resin film in betweenSzkło laminowane to szkło bezpieczne, składające się z co najmniej z dwóch arkuszy szkła i pośrednich warstw folii PVB (polywinylobutyral) lub żywicy
polyvinyl butyralpolibutyral winylu
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by ‧.`Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczu mlecznego, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc otrzymany wynik przez wagowy procent zawartości całkowitego tłuszczu zawartego w substancji, a następnie dzieląc go przez
In the Community, it is mainly used for the production of polyvinyl butyral (PVB) (‧ %-‧ % of consumption), polymerisation aids (‧ %-‧ %), paper coatings (‧ %-‧ %), adhesives (‧ %-‧ %) and for textile sizing (‧ %-‧ %We Wspólnocie jest wykorzystywany głównie do produkcji butyralu poliwinylu (‧ %–‧ % konsumpcji), produkty wykorzystywane w polimeryzacji (‧ %–‧ %), powlekania papieru (‧ %–‧ %), klejów (‧ %–‧ %) i do klejenia osnów (‧ %–‧ %
Of poly(vinyl butyralZ poli(winylobutyralu
cellulose acetate butyrate (CABoctanomaślan celulozy (CAB
Containing butyric fatZawierające tłuszcz masłowy
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli zostanie wykryta obecność tłuszczów mleka, ich stosunek procentowy obliczany jest poprzez pomnożenie stężenia procentowego maślanu metylu przez ‧, pomnożenie wyniku przez całkowitą procentową zawartość tłuszczu w wyrobach obliczoną masowo i podzielenie przez
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ollub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
or twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ %do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na w
Containing more than ‧ % by weight of butyric fat, in containers ofZawierające w masie więcej niż ‧ % tłuszczu masłowego, w pojemnikach zawierających
Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidSól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
The six main clinical studies involved ‧ adults (over the age of ‧) and ‧ children (aged ‧ to ‧ years of age), and Protopy was compared either with placebo (a dummy treatment, the ointment base) or with a topical corticosteroid often used for eczema (hydrocortisone butyrate in adults, hydrocortisone acetate in childrenW sześciu głównych badaniach klinicznych udział wzięło ‧ dorosłych (od ‧ roku życia) i ‧ dzieci (od ‧ do ‧ roku życia), a działanie preparatu Protopy porównywano z placebo (leczenie pozorne, na bazie maści) lub z kortykosterydami, często stosowanymi miejscowo w leczeniu egzemy (maślan hydrokortyzonu u dorosłych i octan hydrokortyzonu u dzieci
Containing no butyric fat, or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia
Resocortol butyrate ‧mg/gMaślan rezokortolu ‧ mg/g
§ Topical corticosteroid regimen = ‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck §§ higher values = greater improvement§ Miejscowe leczenie kortykosteroidami = ‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję §§ wyższe wartości = większa poprawa
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ollub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Resocortol butyrate ‧ mg/gMaślan rezokortolu ‧ mg/g
the percentage by weight of milk fats in the goods shall be calculated by multiplying the percentage butyric acid content of the total fats by a factor of ‧, multiplying the product by the percentage by weight of total fats in the goods and dividing byudział procentowy wagowy zawartości tłuszczów mlekowych w wyrobach oblicza się poprzez pomnożenie udziału procentowego wagowego zawartości kwasu masłowego w tłuszczach ogółem przez współczynnik ‧, pomnożenie tego wyniku przez procentową wagę tłuszczów ogółem w wyrobach oraz podzielenie przez
concentration of volatile fatty acids (e.g. acetic, butyric and propionic acids) and lactic acidstężenie lotnych kwasów tłuszczowych (np. octowego, masłowego i propionowego) oraz kwasu mlekowego
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure calculated on the product ready to be incororatedg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji
The active substance in Lyrica, pregabalin, is similar in structure to the body s own neurotransmitter GABA (gamma-amino butyric acid), but has very different biological effectsSubstancja czynna preparatu Lyrica, pregabalina, posiada strukturę podobną do własnego „ neuroprzekaźnika ” organizmu, określanego jako GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jego działanie biologiczne znacznie się różni
Subject: Chinese toys- gamma hydroxy butyrate-date-rape drugDotyczy: chińskich zabawek- kwasu gamma-hydroksymasłowego-pigułki gwałtu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 0,719 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.