Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
cellulose acetate butyrate (CABoctanomaślan celulozy (CAB
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc wynik przez procent zawartości całkowitego tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez
Of poly(vinyl butyralZ poli(winylobutyralu
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli zostanie wykryta obecność tłuszczów mleka, ich stosunek procentowy obliczany jest poprzez pomnożenie stężenia procentowego maślanu metylu przez ‧, pomnożenie wyniku przez całkowitą procentową zawartość tłuszczu w wyrobach obliczoną masowo i podzielenie przez
Avirulent forms of Ralstonia solanacearum form small round non-fluidal, butyrous colonies which are entirely deep redAwirulentne postacie R. solanacearum rosną jako małe, okrągłe, nieciekłe kolonie całe o głęboko czerwonej barwie oraz o maślanej konsystencji
In the Community, it is mainly used for the production of polyvinyl butyral (PVB) (‧ %-‧ % of consumption), polymerisation aids (‧ %-‧ %), paper coatings (‧ %-‧ %), adhesives (‧ %-‧ %) and for textile sizing (‧ %-‧ %We Wspólnocie jest wykorzystywany głównie do produkcji butyralu poliwinylu (‧ %–‧ % konsumpcji), produkty wykorzystywane w polimeryzacji (‧ %–‧ %), powlekania papieru (‧ %–‧ %), klejów (‧ %–‧ %) i do klejenia osnów (‧ %–‧ %
Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
Subject: Chinese toys- gamma hydroxy butyrate-date-rape drugDotyczy: chińskich zabawek- kwasu gamma-hydroksymasłowego-pigułki gwałtu
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ollub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ollub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidSól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationgramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol), o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia
In the Community, it is often consumed in the production of polyvinyl butyral (PVB), used as an adhesive, for paper coating, as a polymerisation aid and for textile sizingWe Wspólnocie jest często używany do produkcji butyralu poliwinylu (PVB), jest wykorzystywany jako klej, do polimeryzacji, powlekania papieru i klejenia osnów
Preparations, liquid or solid, containing ‧ % or more other fats than butyric fat, of the kind used in making ordinary or fine bakersPrzetwory, w postaci płynnej lub stałej, zawierające ‧ % lub więcej tłuszczów innych niż tłuszcz masłowy, z rodzaju stosowanego w produkcji pieczywa oraz ciast i ciastek
Resocortol butyrate ‧mg/gMaślan rezokortolu ‧ mg/g
the concentration of ‧ OH-butyric acid must not exceed ‧ mg/kg in the dry matter of the unmodified egg productstężenie ‧-OH kwasu masłowego nie może przekraczać ‧ mg/kg w suchej masie niemodyfikowanych produktów jajecznych
Resocortol butyrate is a corticosteroid which has a high intrinsic glucocorticoid activityMaślan rezokortolu jest kortykosteroidem posiadającym dużą aktywność glikokortykoidową
chloro-o-tolyloxy) butyric acidkwas ‧-(‧-chloro-o-toliloksy)masłowy
the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ ppudział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
Determination of lipophilicity of gamma-butyric lacton derivatives by reversed phase thin layer chromatographyBadanie lipofilowości pochodnych gamma-butyrolaktonu metodą chromatografii cienkowarstwowej
containing neither butyric fat nor vegetable fat, of a sucrose content (by weight) ofNiezawierające tłuszczu masłowego ani roślinnego, o zawartości (w masie) sacharozy
or twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ %do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na w
In a six-month multicentre double-blind randomised trial, ‧ % tacrolimus ointment was administered twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neckW sześciomiesięcznym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu klinicznym stosowano ‧, ‧ % takrolimus maść dwa razy na dobę u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję
§ Topical corticosteroid regimen = ‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck §§ higher values = greater improvement§ Miejscowe leczenie kortykosteroidami = ‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję §§ wyższe wartości = większa poprawa
For example, if the sample contains the methyl esters of fatty acids with fewer than ‧ carbon atoms, inject the sample at ‧ oC (or at ‧ to ‧ oC if butyric acid is present) and immediately raise the temperature at a rate of ‧ to ‧ oC/min to the optimumJeżeli na przykład próbka zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych zawierające co najmniej ‧ atomów węgla, wstrzyknąć próbkę o temperaturze ‧ °C (lub ‧ °C, jeżeli występuje w niej kwas masłowy) i bezzwłocznie zaprogramować na wzrost od ‧ do ‧ °C/min, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 0,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.