Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
en cellulose acetate butyrate (CAB
pl octanomaślan celulozy (CAB
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by
pl Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc wynik przez procent zawartości całkowitego tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez
en Of poly(vinyl butyral
pl Z poli(winylobutyralu
en If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by
pl Jeśli zostanie wykryta obecność tłuszczów mleka, ich stosunek procentowy obliczany jest poprzez pomnożenie stężenia procentowego maślanu metylu przez ‧, pomnożenie wyniku przez całkowitą procentową zawartość tłuszczu w wyrobach obliczoną masowo i podzielenie przez
en Avirulent forms of Ralstonia solanacearum form small round non-fluidal, butyrous colonies which are entirely deep red
pl Awirulentne postacie R. solanacearum rosną jako małe, okrągłe, nieciekłe kolonie całe o głęboko czerwonej barwie oraz o maślanej konsystencji
en In the Community, it is mainly used for the production of polyvinyl butyral (PVB) (‧ %-‧ % of consumption), polymerisation aids (‧ %-‧ %), paper coatings (‧ %-‧ %), adhesives (‧ %-‧ %) and for textile sizing (‧ %-‧ %
pl We Wspólnocie jest wykorzystywany głównie do produkcji butyralu poliwinylu (‧ %–‧ % konsumpcji), produkty wykorzystywane w polimeryzacji (‧ %–‧ %), powlekania papieru (‧ %–‧ %), klejów (‧ %–‧ %) i do klejenia osnów (‧ %–‧ %
en Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fat
pl Niezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
en Subject: Chinese toys- gamma hydroxy butyrate-date-rape drug
pl Dotyczy: chińskich zabawek- kwasu gamma-hydroksymasłowego-pigułki gwałtu
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol
pl lub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ol
pl lub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
en Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acid
pl Sól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
en either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation
pl gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol), o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia
en In the Community, it is often consumed in the production of polyvinyl butyral (PVB), used as an adhesive, for paper coating, as a polymerisation aid and for textile sizing
pl We Wspólnocie jest często używany do produkcji butyralu poliwinylu (PVB), jest wykorzystywany jako klej, do polimeryzacji, powlekania papieru i klejenia osnów
en Preparations, liquid or solid, containing ‧ % or more other fats than butyric fat, of the kind used in making ordinary or fine bakers
pl Przetwory, w postaci płynnej lub stałej, zawierające ‧ % lub więcej tłuszczów innych niż tłuszcz masłowy, z rodzaju stosowanego w produkcji pieczywa oraz ciast i ciastek
en Resocortol butyrate ‧mg/g
pl Maślan rezokortolu ‧ mg/g
en the concentration of ‧ OH-butyric acid must not exceed ‧ mg/kg in the dry matter of the unmodified egg product
pl stężenie ‧-OH kwasu masłowego nie może przekraczać ‧ mg/kg w suchej masie niemodyfikowanych produktów jajecznych
en Resocortol butyrate is a corticosteroid which has a high intrinsic glucocorticoid activity
pl Maślan rezokortolu jest kortykosteroidem posiadającym dużą aktywność glikokortykoidową
en chloro-o-tolyloxy) butyric acid
pl kwas ‧-(‧-chloro-o-toliloksy)masłowy
en the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ pp
pl udział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
en Determination of lipophilicity of gamma-butyric lacton derivatives by reversed phase thin layer chromatography
pl Badanie lipofilowości pochodnych gamma-butyrolaktonu metodą chromatografii cienkowarstwowej
en containing neither butyric fat nor vegetable fat, of a sucrose content (by weight) of
pl Niezawierające tłuszczu masłowego ani roślinnego, o zawartości (w masie) sacharozy
en or twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ %
pl do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na w
en In a six-month multicentre double-blind randomised trial, ‧ % tacrolimus ointment was administered twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck
pl W sześciomiesięcznym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu klinicznym stosowano ‧, ‧ % takrolimus maść dwa razy na dobę u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję
en § Topical corticosteroid regimen = ‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck §§ higher values = greater improvement
pl § Miejscowe leczenie kortykosteroidami = ‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję §§ wyższe wartości = większa poprawa
en For example, if the sample contains the methyl esters of fatty acids with fewer than ‧ carbon atoms, inject the sample at ‧ oC (or at ‧ to ‧ oC if butyric acid is present) and immediately raise the temperature at a rate of ‧ to ‧ oC/min to the optimum
pl Jeżeli na przykład próbka zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych zawierające co najmniej ‧ atomów węgla, wstrzyknąć próbkę o temperaturze ‧ °C (lub ‧ °C, jeżeli występuje w niej kwas masłowy) i bezzwłocznie zaprogramować na wzrost od ‧ do ‧ °C/min, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 0,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.