Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundle
plik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk
Bundle of His
Pęczek Hisa
Bundle of Kent
Pęczek Kenta
bundle of nerves
; kłębek nerwów
fibrovascular bundles
wiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundling
sprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundles
wiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Does Directive ‧/‧ preclude the requirement that a supplier of digital satellite television must obtain the consent of the copyright holders in the case where a broadcasting organisation transmits its programme-carrying signals to a satellite in accordance with the instructions of a digital television supplier which is independent of the broadcasting organisation, after which those signals are beamed down, with the consent of the broadcasting organisation, as part of a package of television programmes and therefore bundled, to the satellite television supplier’s subscribers, who are able to view the programmes simultaneously and unaltered by means of a decryption card or smart card provided by the satellite television supplier?
pl Czy z dyrektywą ‧/‧ niezgodne jest, aby operator satelitarnej telewizji cyfrowej był zobowiązany do uzyskania zezwolenia od posiadaczy praw w przypadku działania, za pomocą którego organizacja radiowa i telewizyjna przesyła swoje sygnały będące nośnikami programu, zgodnie ze wskazówkami niezależnego od siebie operatora satelitarnej telewizji cyfrowej, do satelity, po czym sygnały te są, za zezwoleniem organizacji radiowej i telewizyjnej, jako część pakietu programów telewizyjnych i w związku z tym powiązane ze sobą, emitowane na rzecz abonentów operatora telewizji satelitarnej, którzy mogą oglądać programy jednocześnie i w niezmienionej formie za pośrednictwem udostępnionej im przez operatora telewizji satelitarnej karty dekoderowej bądź Smartcard?
en It' s like a bundle of wires that connects the two hemispheres
pl Takie mieszadełko przewodów, które łączy obydwie półkule
en Tying and bundling
pl Sprzedaż wiązana i pakietowa
en Left and right bundle branch block were grouped together but sedation and somnolence, and anxiety and nervousness were ungrouped
pl Zgrupowano razem blok lewej i prawej odnogi pęczka Hisa, ale rozdzielono sedację i senność oraz zaburzenia lękowe i nerwowość
en Bundle up warm, but you can leave your galoshes at home
pl Ubierajcie się ciepło, ale kalosze zostawcie w domu
en The goat' s done a bundle
pl Kozioł się zesrał
en I mean, this little bundle of joy of ours was practically on rails
pl Ten nasz maluszek był już praktycznie na wolności
en Come on.- Okay. I do not know how to get five aces in a bundle
pl Nie wiem, skąd na stole mogło wziąć się pięć asów!
en And the Dayaks bundled her into a cage and set off to sell her down the river
pl A Dajakowie wsadzili ją do klatki,/ by sprzedać ją w dole rzeki
en upon satisfaction of the conditions laid down under (b), a standardized mark shall be affixed to each bundle, or on their wrappers, by, or under the supervision of, the designated officer of the mill referred to in (a
pl z chwilą spełnienia warunków ustanowionych w lit. b), należy umieścić standardowe oznaczenie na każdym pakiecie lub na ich taśmach przez wyznaczonego urzędnika tartaku, określonego w lit. a), lub pod jego nadzorem
en The number of cables in each bundle (n) is
pl Ilość kabli w każdym zwoju (n) oblicza się według wzoru
en It is something of a challenge to bundle all these reports together and give evaluations of them, but perhaps I can express a few views on them.
pl Zebranie tych sprawozdań w jedną całość i ich ocenienie jest niemałym wyzwaniem, ale być może zdołam wyrazić kilka opinii na ich temat.
en The maximum difference in length of shoots packed in firmly bound bundles must not exceed ‧ cm
pl Maksymalna dopuszczalna różnica długości pędów pakowanych w ściśle związanych pęczkach nie może przekraczać ‧ cm
en This standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
pl Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkowe
en There is limited therapeutic experience with INTEGRILIN in patients for whom thrombolytic therapy is generally indicated (e. g., acute transmural myocardial infarction with new pathological Q-waves or elevated ST-segments or left bundle branch block in the ECG
pl Doświadczenia dotyczące stosowania preparatu INTEGRILIN u pacjentów, u których wskazane jest leczenie trombolityczne (np. pełnościenny zawał mięśnia sercowego z nowym patologicznym załamkiem Q lub z uniesieniem odcinka ST, bądź blokiem lewej odnogi pęczka Hisa w zapisie EKG) są ograniczone
en Information on bundled products shall not be featured in the principal display
pl W głównym wykazie nie są przedstawiane informacje o produktach wiązanych
en Pure bundling (i.e. bundling DoubleClick's display ad serving technology with intermediation through AdSense) is likely to be unprofitable in view of the switching this might entail
pl Z kolei czysta sprzedaż pakietowa (tj. sprzedaż technologii wspomagających prezentację reklam wizualnych przedsiębiorstwa DoubleClick w pakiecie z usługami pośrednictwa w sieci AdSense) nie przyniosłaby dochodów, ponieważ mogłaby spowodować zjawisko przechodzenia do innych dostawców
en Number of bundles (for leeks packed in bundles and presented in a package
pl Liczba wiązek (dla porów pakowanych w wiązkach lub oferowanych w opakowaniu
en costs incurred in relation to a public service obligation or a bundle of public service obligations imposed by the competent authority/authorities, contained in a public service contract and/or in a general rule
pl koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej
en When providing a bundle of services, air navigation service providers shall, in their internal accounting, identify the relevant costs and income for air navigation services, broken down in accordance with Eurocontrol
pl W przypadku zapewniania większej ilości służb, w swojej wewnętrznej księgowości, instytucje zapewniające służby nawigacji lotniczej określą koszty i dochód służb nawigacji lotniczej w rozbiciu zgodnym z przepisami Eurocontrolu dotyczącymi określania podstawy kosztowej dla opłat trasowych oraz obliczania stawek jednostkowych, gdzie ma to zastosowanie, będą utrzymywać skonsolidowane sprawozdania finansowe dla innych usług pozanawigacyjnych, jak to może być od nich wymagane, jeśli służby, o których mowa, są zapewniane jako odrębne przedsięwzięcie
en Eva, I need you to throw a bundle of the dynamite into that hillside every time I say
pl Eva, masz rzucać wiązkę dynamitu na stok za każdym razem, jak powiem
en Bundling bags are a wonderful tradition
pl To wspaniała tradycja
en This bundle of services together with the independent report always available to the investors will improve the chances of SMEs to effectively raise capital at Investbx
pl Ten pakiet usług wraz z niezależnym raportem, zawsze dostępny dla inwestorów, zwiększy szanse MŚP na skuteczne pozyskiwanie kapitału na Investbx
en But, if it was for living the case is different, it will bundle him all life
pl Ale skoro to miało być na życie, to całkiem co innego.To odmieniłoby całe jego życie
en Asset components must be put up for sale separately or in a large number of small bundles defined in order to maximise the sale
pl Elementy majątku powinny być wystawione na sprzedaż oddzielnie lub w dużej liczbie małych pakietów, ustalonych w sposób zapewniający maksymalizację wpływów ze sprzedaży
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,934 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.