Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundle
plik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk; ciężka forsa; ciężki grosz; ciężki pieniądz; drogie pieniądze; kupa; ryza austriacka
Bundle of His
Pęczek Hisa
Bundle of Kent
Pęczek Kenta
bundle of nerves
; kłębek nerwów
fibrovascular bundles
wiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca; wiązka naczyniowa
tying and bundling
sprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundles
wiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa; wiązka naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It sure was a cozy setup-- that bundle of raw nerves and Max... and a dead monkey upstairs... and the wind wheezing through that organ once in a while
pl Z pewnością to był wygodny układ... ten kłębek nerwów i Max... i martwy szympans na górze... i wiatr świszczący przez te organy co pewien czas
en The unbundled version of Windows must not be less performing than the version of Windows which comes bundled with WMP, regard being had to WMP’s functionality which, by definition, will not be part of the unbundled version of Windows
pl Wersja Windows bez WMP nie może być mniej sprawna od pakietu Windows z WMP pod względem funkcjonalności WMP, który z definicji nie będzie wchodzić w skład osobnej wersji Windows
en A Lookie- Ioo with Tess...... and a Bundle of Joy?
pl Wykorzystać Tess?- Tak
en The required information for the label under point I.‧ reads: Exact number of units per package or bundle
pl Na etykiecie wymagane są podane w pkt A.I następujące informacje: Dokładna liczba jednostek na opakowanie lub pęczek
en all receptacles (cylinders, tubes, pressure drums, cryogenic receptacles, bundles of cylinders as defined in Annex A to Directive ‧/EC
pl wszelkie pojemniki (butle, tuby, bębny ciśnieniowe, pojemniki kriogeniczne, zestawy butli określone w załączniku A do dyrektywy ‧/WE
en You left a bundle of papers at my place this morning
pl Zostawiłeś u mnie paczke papierów dziś rano
en mobile telephone services offered as part of a bundle
pl usługi telefonii komórkowej oferowane jako część pakietu
en Such a case probably causes a significant restriction of competition which may not be outweighed by possible efficiency gains from bundling volume
pl Taki przypadek prawdopodobnie doprowadzi do znacznego ograniczenia konkurencji, które może okazać się większe niż potencjalne zyski z efektywności wynikającej z połączenia wolumenów
en As regards the operators concerned by the allocation guarantee in Paragraph ‧ of the ZuG ‧, the contested decision could, furthermore, also be viewed as a bundle of individual decisions since the continued application of the allocation guarantee has been denied to each and every one of those operators
pl Jeśli chodzi o przedsiębiorców objętych gwarancją rozdziału, o której mowa w § ‧ ust. ‧ ZuG ‧, zaskarżona decyzja może być oceniona jako pewna całość, na którą składają się indywidualne decyzje, ponieważ każdemu z nich zakazano utrzymywania gwarancji rozdziału
en Analysis of bundling profitability as a form of price discrimination
pl Analiza opłacalności bundlingu jako forma różnicowania cen
en Apart from that, on the advertiser side, there may be practical difficulties because the two relevant parts of the bundle are not sold or priced simultaneously
pl Oprócz tego mogłyby pojawić się praktyczne trudności po stronie reklamodawców, ponieważ dwóch elementów takiego pakietu nie sprzedaje się ani nie wycenia w tym samym czasie
en For Class I, the diameter of the largest leek in the same bundle or package must not be more than twice the diameter of the smallest leek
pl W klasie I średnica największego pora w tej samej wiązce lub opakowaniu nie może być większa niż dwukrotna średnica najmniejszego pora
en Bundled (old
pl Bundled (stary) Type of DjVu document
en The date of implementation of Directive ‧/EC is deferred to ‧ July ‧ for pressure drums, bundles of cylinders and tanks
pl Datę wykonania dyrektywy ‧/WE w zakresie bębnów ciśnieniowych, zestawów butli i cystern odracza się do dnia ‧ lipca ‧ r
en Asset components must be put up for sale separately or in a large number of small bundles defined in order to maximise the sale
pl Elementy majątku powinny być wystawione na sprzedaż oddzielnie lub w dużej liczbie małych pakietów, ustalonych w sposób zapewniający maksymalizację wpływów ze sprzedaży
en We recognise that the CAP must be maintained, that there must be an adequate budget and that food production is part of the bundle of 'public goods' which farmers provide and must be rewarded for.
pl Zdajemy sobie sprawę, że należy utrzymać WPR, że należy uchwalić odpowiedni budżet i że produkcja żywności stanowi część "dóbr publicznych”, które zapewniają rolnicy i za które należy im się wynagrodzenie.
en Personal Identity in Buddhism and the Bundle Theory
pl Tożsamość osobowa w buddyzmie a Wiązkowa Teoria Osoby.
en Article ‧ of the TTBER, which limits the application of the block exemption by market share thresholds, ensures that tying and bundling are not block exempted above the market share thresholds of ‧ % in the case of agreements between competitors and ‧ % in the case of agreements between non-competitors
pl Artykuł ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ ograniczający stosowanie wyłączenia grupowego za pomocą progów udziału w rynku gwarantuje, że wiązanie i łączenie nie podlegają wyłączeniu grupowemu powyżej progu udziału w rynku wynoszącego ‧ % w przypadku porozumień między konkurentami i ‧ % w przypadku porozumień między podmiotami niebędącymi konkurentami
en The number of ‧ mm bundles, Nbu, of cables is given by
pl Ilość ‧ milimetrowych zwojów kabli, Nbu, oblicza się według wzoru
en upon satisfaction of the conditions laid down under (b), a standardized mark shall be affixed to the upper right hand quarter of one longitudinal side of each bundle, by, or under the supervision of, the designated officer of the mill referred to in (a
pl z chwilą spełnienia warunków określonych w lit. b), w górnym prawym rogu jednego z boków każdego pakietu zostanie umieszczone standardowe oznaczenie przez wyznaczonego urzędnika tartaku, określonego w lit. a) lub pod jego nadzorem
en batch file transfer means several individual transfers of funds which are bundled together for transmission
pl przekaz zbiorczy (ang. batch file transfer) oznacza kilka indywidualnych przekazów pieniężnych połączonych w zbiór celem przesłania
en Costs incurred in relation to a public service obligation or a bundle of public service obligations imposed by the competent authority/authorities, contained in a public service contract and/or in a general rule
pl koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań, nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej
en He appears to be the victim of pass-the-parcel, whereby the US and UK governments may be colluding to bundle him off to his home country Saudi Arabia.
pl Wydaje się, że jest on ofiarą praktyki "podaj dalej”, zmowy rządów USA i Wielkiej Brytanii, w której chodzi o to by "spakować” go i wysłać do kraju pochodzenia Arabii Saudyjskiej.
en Profitability Analysis of the Bundling Strategy - the Case of the Telecommunications Market Goods.
pl Analiza opłacalności strategii bundlingu na przykładzie dóbr na rynku telekomunikacyjnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,606 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.