Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundle
plik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk
Bundle of His
Pęczek Hisa
Bundle of Kent
Pęczek Kenta
bundle of nerves
; kłębek nerwów
fibrovascular bundles
wiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundling
sprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundles
wiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
en While it is important to coordinate cross-municipality procurement skills, it is also important to ensure this does not lead to bundling tenders together into major ventures that are impossible for small businesses to handle
pl Zamówienia publiczne nie tylko wymagają koordynacji ponad granicami gmin, trzeba także uważać, aby nie łączyły się one w zlecenia na tyle duże, że wykraczające poza zasięg małych przedsiębiorstw
en I put a bundle down on you to win the Open
pl Postawiłem na ciebie kupe pieniędzy że wygrasz Open
en I mean, this little bundle of joy of ours was practically on rails
pl Ten nasz maluszek był już praktycznie na wolności
en The contents of each package, or each bundle in the same package, must be uniform and contain only leeks of the same origin, quality and size (where, for this criterion, uniformity is prescribed), and appreciably the same development and colouring
pl Zawartość każdego opakowania lub każdego pęczka w tym samym opakowaniu musi być jednorodna i zawierać pory tego samego pochodzenia, jakości i wielkości lub wagi (w przypadku, gdy dla tego kryterium jednorodność jest zalecana), a także znacząco na tym samym etapie rozwoju i tego samego koloru
en Their advantage is limited to the West Midlands region and to improved access to financial services in the way of bundling of services otherwise provided at market conditions and raising funds from locally interested investors, for which in any case they have to pay ‧ % of the funds raised
pl Ich przewaga ograniczona jest do regionu West Midlands oraz do lepszego dostępu do usług finansowych poprzez łączenie usług, które w przeciwnym razie byłyby świadczone na warunkach rynkowych, i pozyskiwanie funduszy od lokalnych zainteresowanych inwestorów, za które w każdym razie muszą zapłacić ‧ % od pozyskanych funduszy
en This Directive should make it possible to certify training by type of training, by bundle of training services or by bundle of training and air navigation services, without losing sight of the particular characteristics of training
pl Niniejsza dyrektywa powinna umożliwiać certyfikowanie szkolenia z uwagi na rodzaj szkolenia, na pakiet usług szkoleniowych, lub pakiet usług szkoleniowych i nawigacji lotniczej, bez utraty z pola widzenia, szczególnych cech szkolenia
en Planks, in bundle/bunch/truss
pl Skrzynka wielowarstwowa z tektury
en When providing a bundle of services, air navigation service providers shall identify and disclose the costs and income deriving from air navigation services, broken down in accordance with the charging scheme for air navigation services referred to in Article ‧ and, where appropriate, shall keep consolidated accounts for other, non-air-navigation services, as they would be required to do if the services in question were provided by separate undertakings
pl Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, w przypadku zapewniania większej liczby służb, określają i przedstawiają koszty i dochody związane ze służbami żeglugi powietrznej w rozbiciu zgodnym z systemem opłat za służby żeglugi powietrznej, określonym w art. ‧, oraz, w uzasadnionych przypadkach, utrzymują zbiorcze rachunki związane z funkcjonowaniem służb innych niż służby żeglugi powietrznej, tak jak byłoby od nich wymagane w przypadku, gdyby przedmiotowe służby były zapewniane jako oddzielne przedsięwzięcia
en In addition, paclitaxel induces bundles of microtubules throughout the cell cycle and multiple asters of microtubules during mitosis
pl Dodatkowo paklitaksel indukuje skupianie się mikrotubul w trakcie cyklu komórkowego oraz powstawanie wiązek mikrotubul astralnych w przebiegu mitozy
en The Belgium–Germany bundle of routes
pl Trasy między Belgią a Niemcami
en Transactions comprising a bundle of features and acts
pl Transakcja złożona z zespołu świadczeń i czynności
en Internet services offered as part of a bundle
pl usługi internetowe oferowane jako część pakietu
en There is an incredible enthusiasm here that must be channelled - bundled, if you will - in order to create the corresponding added value.
pl Istnieje niewiarygodny entuzjazm, który należy ukierunkować - a może bardziej połączyć - w celu utworzenia odpowiedniej wartości dodanej.
en I would also like to emphasise that under no circumstances should we bundle two matters here, that is, link the Schengen accession of the two Member States to the matter of the supervision of the Schengen verification mechanism.
pl Chciałabym również podkreślić, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy łączyć tutaj dwóch spraw, tj. wiązać przystąpienia do Schengen dwóch państw członkowskich z nadzorowaniem mechanizmu kontroli Schengen.
en It is very important to have an effective Community policy and special emergency funding and a bundle of measures for immediately restoring damage without bureaucratic processes.
pl Bardzo ważne jest posiadanie skutecznej polityki wspólnotowej i specjalnego funduszu awaryjnego oraz pakietu środków na natychmiastowe naprawienie szkód bez biurokratycznych procesów.
en Looking out for the day he' il turn his toes up and leave the bundle to you
pl Jasne, troska o męża.Troszczy się pani tylko o to, kiedy wyciągnie kopyta i zostawi wszystko pani
en Mr President, I would like to clarify our amendment and insert the words: 'indirectly, for example', so the text now reads: '...the product to retail investors directly or indirectly, for example by bundling it with other retail products'.
pl Panie przewodniczący! Chciałabym doprecyzować naszą poprawkę i umieścić w niej słowa: "pośredniej, na przykład”, tak aby tekst brzmiał następująco: "[...] bezpośredniej lub pośredniej, na przykład łączonej z innymi produktami detalicznymi, sprzedaży produktu inwestorom detalicznym [...]”.
en Come on.- Okay. I do not know how to get five aces in a bundle
pl Nie wiem, skąd na stole mogło wziąć się pięć asów!
en & Linux; callback server software bundles are available in many places
pl Oprogramowanie serwera połączeń zwrotnych dla systemu & Linux; dostępne jest w wielu miejscach
en For a proper comprehension of the product concerned and the like product, it should be recalled that the process to produce SWR consists of closing a number of steel strands, which themselves are composed of a bundle of steel wires from steel wire rods
pl Dla właściwego zrozumienia natury produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego należy przypomnieć, że proces produkcji SWR polega na zamykaniu pewnej liczby splotów stalowych, które z kolei składają się z wiązki drutów stalowych wyrabianych z walcówki stalowej
en While, in Article ‧, that word means that each document must be considered for a refusal to be given, the Court of First Instance interpreted Article ‧ in such a way that access may also be requested to a bundle of documents that has been designated as an administrative file
pl W rozumieniu art. ‧ ust. ‧ pojęcie to oznacza, że każdy dokument należy indywidualnie rozważyć w związku z odmową dostępu, natomiast Sąd Pierwszej Instancji dokonał takiej wykładni art. ‧, według której można żądać dostępu do zbioru dokumentów określonych jako akta administracyjne
en Analysis of bundling profitability as a form of price discrimination
pl Analiza opłacalności bundlingu jako forma różnicowania cen
en there is a need to adopt an integrated approach in respect of research and innovation: it is essential to achieve greater coordination between the framework programmes and the Structural Funds in respect of planning and guidelines, with particular attention being paid to the bundling of resources for top-level research
pl co się tyczy zintegrowanego podejścia do badań naukowych i innowacji, większa zgodność między programami ramowymi a funduszami strukturalnymi w planach i wytycznych, koncentracja środków na badania naukowe na najwyższym poziomie
en This standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
pl Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkowe
en The impact of the crisis among US mortgage providers has been expanded and amplified by the fact that many debts classified as subprime – i.e. unlikely to be paid back – have been bundled, through a securitisation process, into larger debt packages with a total lack of transparency regarding the scale or extent of the problem
pl Wpływ kryzysu na amerykańskim rynku pożyczek hipotecznych rozprzestrzenił się i zwiększył dlatego, że wiele długów zaklasyfikowanych jako subprime mortgage, czyli o niskim prawdopodobieństwie spłaty, zostało włączonych w procesie sekurytyzacji do większych pakietów wierzytelności przy całkowitym braku przejrzystości w odniesieniu do rozmiarów problemu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,86 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.