Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundle
plik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk
Bundle of His
Pęczek Hisa
Bundle of Kent
Pęczek Kenta
bundle of nerves
; kłębek nerwów
fibrovascular bundles
wiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundling
sprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundles
wiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
en And Pauly was, you know-- He was bundled in layers
pl A Pauly był, wiecie-- On był spakowany w warstwy
en Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading ‧; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked
pl Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją ‧; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie
en Bundles must be arranged evenly in the package
pl Pęczki muszą być równo rozmieszczone w opakowaniu
en Improved plant propagation technology permits plants produced in accordance with that technology to be marketed in pots, crates or boxes in addition to the traditional bundles
pl Ulepszona technologia rozmnażania roślin pozwala na obrót roślinami wytworzonymi zgodnie z tą technologią w doniczkach, skrzynkach lub pudełkach, oprócz tradycyjnych paczek
en Come on.- Okay. I do not know how to get five aces in a bundle
pl Nie wiem, skąd na stole mogło wziąć się pięć asów!
en Uh, Jeffrey ordered a bundle and he paid for them himself
pl Jeffrey zamówił koszyczek i sam za nie zapłacił
en A multi-product rebate may be anti-competitive on the tied or the tying market if it is so large that equally efficient competitors offering only some of the components cannot compete against the discounted bundle
pl Stosowanie rabatów wieloproduktowych może mieć antykonkurencyjny wpływ na rynek produktu powiązanego lub podstawowego, jeżeli są one tak wysokie, że równie efektywny konkurent oferujący jedynie niektóre produkty składowe nie może konkurować z dostawcami sprzedającymi pakiet z rabatem
en The seal of guarantee must also be affixed to each bundle or package in such a way that the seal (containing the Asparago di Badoere PGI logo and any other indication required by the rules in force) is broken when the bundle or package is opened
pl Ponadto każdy pęczek musi być tak zapieczętowany, by niemożliwe było otwarcie pęczka lub opakowania bez zerwania plomby, na której widnieje logo ChOG Asparago di Badoere i wszystkie inne informacje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa
en WHEN PRESENTED IN BUNDLES, ALL BUNDLES IN THE SAME PACKAGE MUST CONTAIN THE SAME NUMBER OF PIECES
pl Jeśli seler naciowy jest konfekcjonowany w pęczkach, każdy pęczek w opakowaniu musi zawierać tę samą liczbę sztuk
en batch file transfer means several individual transfers of funds which are bundled together for transmission
pl przekaz zbiorczy (batch file transfer) oznacza kilka indywidualnych przekazów pieniężnych połączonych w zbiór celem przesłania
en Optical fibres, optical fibre bundles and cables
pl Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe
en I mean, this little bundle of joy of ours was practically on rails
pl Ten nasz maluszek był już praktycznie na wolności
en Bundle up warm, but you can leave your galoshes at home
pl Ubierajcie się ciepło, ale kalosze zostawcie w domu
en So when they got home,I had to hand them all the letters that they had sent Chris that summer, which had been returned in a bundle
pl Kiedy wrócili do domu, dałam im wszystkie listy, które wysłali w lecie do Chrisa i wróciły do nadawcy w jednej wiązce
en upon satisfaction of the conditions laid down under (b), a standardized mark shall be affixed to each bundle, or on their wrappers, by, or under the supervision of, the designated officer of the mill referred to in (a
pl z chwilą spełnienia warunków ustanowionych w lit. b), należy umieścić standardowe oznaczenie na każdym pakiecie lub na ich taśmach przez wyznaczonego urzędnika tartaku, określonego w lit. a), lub pod jego nadzorem
en Rapilysin is indicated for the thrombolytic treatment of suspected myocardial infarction with persistent ST elevation or recent left Bundle Branch Block within ‧ hours after the onset of acute myocardial infarction AMI symptoms
pl Preparat Rapilysin jest przeznaczony do leczenia trombolitycznego, w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, w ciągu ‧ godzin od początku wystąpienia objawów ostrego zawału mięśnia sercowego
en Considers that providing the Union with the means to fulfil its political ambition in the areas of energy security and the fight against climate change should be part of a short-term review, independent of the entry into force of the Treaty of Lisbon; is ready to examine the possibility of the creation of a specific fund for that purpose; stresses that this must also be a top priority for the next MFF, preferably through a global agreement on how to finance climate change policies; considers, with a long-term perspective, the creation of a new category bundling all budget-relevant policies in the fight against climate change
pl uważa, że zapewnienie Unii środków na spełnienie jej ambicji politycznych w obszarach takich jak bezpieczeństwo energetyczne i walka ze zmianami klimatu powinno być częścią przeglądu krótkookresowego, niezależnego od wejścia w życie traktatu lizbońskiego; jest gotowy zbadać możliwość utworzenia szczegółowego funduszu na ten cel; podkreśla, że musi to również stanowić najwyższy priorytet następnych WRF, najlepiej poprzez globalne porozumienie w sprawie sposobów finansowania polityki dotyczącej zmian klimatu; rozważa utworzenie w perspektywie długoterminowej nowej kategorii powiązania z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym wszystkich istotnych dla budżetu dziedzin polityki
en We believe it is far more in line with consumers' interests not to convert voluntary legal expenses schemes for motor insurance in Europe into a compulsory scheme. We do not need mandatory product bundling or product integration which would simply push up the price of insurance and restrict consumer choice.
pl Uważamy, że w interesie konsumentów leży raczej nieprzekształcanie programu dobrowolnego ubezpieczenia ochrony prawnej w program obowiązkowy Nie potrzebujemy przymusowej sprzedaży wiązanej czy łączenia produktów, która po prostu podwyższyłaby cenę ubezpieczenia i ograniczyła wybór konsumentów.
en You see, we fly over the train car, the captain and Zoe sneak in...... we lower Jayne onto the car, and they bundle up the booty...... and we haul them all back up
pl Kapitan i Zoe zakradają się.Obniżamy Jayne na wagon... podwiązują łup, i wciągamy ich na górę. Proste jak drut
en In patients with pre-existing conduction problems (second degree or higher atrioventricular or complex bundle-branch block), REYATAZ should be used with caution and only if the benefits exceed the risk (see section
pl U pacjentów, u których wcześniej występowały zaburzenia przewodnictwa (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub wyższego stopnia, lub złożony blok odnogi pęczka Hisa) REYATAZ powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności i jedynie wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko (patrz punkt
en The maximum difference in length of shoots packed in firmly bound bundles must not exceed ‧ cm
pl Maksymalna dopuszczalna różnica długości pędów pakowanych w ściśle związanych pęczkach nie może przekraczać ‧ cm
en Article ‧ of the TTBER, which limits the application of the block exemption by market share thresholds, ensures that tying and bundling are not block exempted above the market share thresholds of ‧ % in the case of agreements between competitors and ‧ % in the case of agreements between non-competitors
pl Artykuł ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ ograniczający stosowanie wyłączenia grupowego za pomocą progów udziału w rynku gwarantuje, że wiązanie i łączenie nie podlegają wyłączeniu grupowemu powyżej progu udziału w rynku wynoszącego ‧ % w przypadku porozumień między konkurentami i ‧ % w przypadku porozumień między podmiotami niebędącymi konkurentami
en Member States shall require packages and bundles of propagating material to be sealed officially or under official supervision in such a manner that they cannot be opened without damaging the seal or without the official label referred to in Article ‧) or, in the case of packaging, the packaging showing signs of tampering
pl Państwa Członkowskie wymagają, by opakowania i wiązki materiału rozmnożeniowego były plombowane urzędowo lub pod urzędowym nadzorem w taki sposób, że nie mogą być otwarte bez uszkodzenia plomby, urzędowej etykiety, określonej w art. ‧ ust. ‧, lub opakowania w przypadku materiału w paczce
en I should also like to say that, within the climate and energy bundle, the European Union is successfully and thoroughly preparing all those measures with which we can effectively counter the consequences of the climate change.
pl Chciałbym także powiedzieć, że w pakiecie klimatycznym i energetycznym Unia Europejska gruntownie i z powodzeniem przygotowuje działania, które mogą efektywnie przeciwdziałać konsekwencjom zmian klimatycznych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,598 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.