Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundleplik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk
Bundle of HisPęczek Hisa
Bundle of KentPęczek Kenta
bundle of nerves; kłębek nerwów
fibrovascular bundleswiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundlingsprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundleswiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
And Pauly was, you know-- He was bundled in layersA Pauly był, wiecie-- On był spakowany w warstwy
Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading ‧; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically workedWłókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją ‧; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie
Bundles must be arranged evenly in the packagePęczki muszą być równo rozmieszczone w opakowaniu
Improved plant propagation technology permits plants produced in accordance with that technology to be marketed in pots, crates or boxes in addition to the traditional bundlesUlepszona technologia rozmnażania roślin pozwala na obrót roślinami wytworzonymi zgodnie z tą technologią w doniczkach, skrzynkach lub pudełkach, oprócz tradycyjnych paczek
Come on.- Okay. I do not know how to get five aces in a bundleNie wiem, skąd na stole mogło wziąć się pięć asów!
Uh, Jeffrey ordered a bundle and he paid for them himselfJeffrey zamówił koszyczek i sam za nie zapłacił
A multi-product rebate may be anti-competitive on the tied or the tying market if it is so large that equally efficient competitors offering only some of the components cannot compete against the discounted bundleStosowanie rabatów wieloproduktowych może mieć antykonkurencyjny wpływ na rynek produktu powiązanego lub podstawowego, jeżeli są one tak wysokie, że równie efektywny konkurent oferujący jedynie niektóre produkty składowe nie może konkurować z dostawcami sprzedającymi pakiet z rabatem
The seal of guarantee must also be affixed to each bundle or package in such a way that the seal (containing the Asparago di Badoere PGI logo and any other indication required by the rules in force) is broken when the bundle or package is openedPonadto każdy pęczek musi być tak zapieczętowany, by niemożliwe było otwarcie pęczka lub opakowania bez zerwania plomby, na której widnieje logo ChOG Asparago di Badoere i wszystkie inne informacje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa
WHEN PRESENTED IN BUNDLES, ALL BUNDLES IN THE SAME PACKAGE MUST CONTAIN THE SAME NUMBER OF PIECESJeśli seler naciowy jest konfekcjonowany w pęczkach, każdy pęczek w opakowaniu musi zawierać tę samą liczbę sztuk
batch file transfer means several individual transfers of funds which are bundled together for transmissionprzekaz zbiorczy (batch file transfer) oznacza kilka indywidualnych przekazów pieniężnych połączonych w zbiór celem przesłania
Optical fibres, optical fibre bundles and cablesWłókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe
I mean, this little bundle of joy of ours was practically on railsTen nasz maluszek był już praktycznie na wolności
Bundle up warm, but you can leave your galoshes at homeUbierajcie się ciepło, ale kalosze zostawcie w domu
So when they got home,I had to hand them all the letters that they had sent Chris that summer, which had been returned in a bundleKiedy wrócili do domu, dałam im wszystkie listy, które wysłali w lecie do Chrisa i wróciły do nadawcy w jednej wiązce
upon satisfaction of the conditions laid down under (b), a standardized mark shall be affixed to each bundle, or on their wrappers, by, or under the supervision of, the designated officer of the mill referred to in (az chwilą spełnienia warunków ustanowionych w lit. b), należy umieścić standardowe oznaczenie na każdym pakiecie lub na ich taśmach przez wyznaczonego urzędnika tartaku, określonego w lit. a), lub pod jego nadzorem
Rapilysin is indicated for the thrombolytic treatment of suspected myocardial infarction with persistent ST elevation or recent left Bundle Branch Block within ‧ hours after the onset of acute myocardial infarction AMI symptomsPreparat Rapilysin jest przeznaczony do leczenia trombolitycznego, w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, w ciągu ‧ godzin od początku wystąpienia objawów ostrego zawału mięśnia sercowego
Considers that providing the Union with the means to fulfil its political ambition in the areas of energy security and the fight against climate change should be part of a short-term review, independent of the entry into force of the Treaty of Lisbon; is ready to examine the possibility of the creation of a specific fund for that purpose; stresses that this must also be a top priority for the next MFF, preferably through a global agreement on how to finance climate change policies; considers, with a long-term perspective, the creation of a new category bundling all budget-relevant policies in the fight against climate changeuważa, że zapewnienie Unii środków na spełnienie jej ambicji politycznych w obszarach takich jak bezpieczeństwo energetyczne i walka ze zmianami klimatu powinno być częścią przeglądu krótkookresowego, niezależnego od wejścia w życie traktatu lizbońskiego; jest gotowy zbadać możliwość utworzenia szczegółowego funduszu na ten cel; podkreśla, że musi to również stanowić najwyższy priorytet następnych WRF, najlepiej poprzez globalne porozumienie w sprawie sposobów finansowania polityki dotyczącej zmian klimatu; rozważa utworzenie w perspektywie długoterminowej nowej kategorii powiązania z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym wszystkich istotnych dla budżetu dziedzin polityki
We believe it is far more in line with consumers' interests not to convert voluntary legal expenses schemes for motor insurance in Europe into a compulsory scheme. We do not need mandatory product bundling or product integration which would simply push up the price of insurance and restrict consumer choice.Uważamy, że w interesie konsumentów leży raczej nieprzekształcanie programu dobrowolnego ubezpieczenia ochrony prawnej w program obowiązkowy Nie potrzebujemy przymusowej sprzedaży wiązanej czy łączenia produktów, która po prostu podwyższyłaby cenę ubezpieczenia i ograniczyła wybór konsumentów.
You see, we fly over the train car, the captain and Zoe sneak in...... we lower Jayne onto the car, and they bundle up the booty...... and we haul them all back upKapitan i Zoe zakradają się.Obniżamy Jayne na wagon... podwiązują łup, i wciągamy ich na górę. Proste jak drut
In patients with pre-existing conduction problems (second degree or higher atrioventricular or complex bundle-branch block), REYATAZ should be used with caution and only if the benefits exceed the risk (see sectionU pacjentów, u których wcześniej występowały zaburzenia przewodnictwa (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub wyższego stopnia, lub złożony blok odnogi pęczka Hisa) REYATAZ powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności i jedynie wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko (patrz punkt
The maximum difference in length of shoots packed in firmly bound bundles must not exceed ‧ cmMaksymalna dopuszczalna różnica długości pędów pakowanych w ściśle związanych pęczkach nie może przekraczać ‧ cm
Article ‧ of the TTBER, which limits the application of the block exemption by market share thresholds, ensures that tying and bundling are not block exempted above the market share thresholds of ‧ % in the case of agreements between competitors and ‧ % in the case of agreements between non-competitorsArtykuł ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ ograniczający stosowanie wyłączenia grupowego za pomocą progów udziału w rynku gwarantuje, że wiązanie i łączenie nie podlegają wyłączeniu grupowemu powyżej progu udziału w rynku wynoszącego ‧ % w przypadku porozumień między konkurentami i ‧ % w przypadku porozumień między podmiotami niebędącymi konkurentami
Member States shall require packages and bundles of propagating material to be sealed officially or under official supervision in such a manner that they cannot be opened without damaging the seal or without the official label referred to in Article ‧) or, in the case of packaging, the packaging showing signs of tamperingPaństwa Członkowskie wymagają, by opakowania i wiązki materiału rozmnożeniowego były plombowane urzędowo lub pod urzędowym nadzorem w taki sposób, że nie mogą być otwarte bez uszkodzenia plomby, urzędowej etykiety, określonej w art. ‧ ust. ‧, lub opakowania w przypadku materiału w paczce
I should also like to say that, within the climate and energy bundle, the European Union is successfully and thoroughly preparing all those measures with which we can effectively counter the consequences of the climate change.Chciałbym także powiedzieć, że w pakiecie klimatycznym i energetycznym Unia Europejska gruntownie i z powodzeniem przygotowuje działania, które mogą efektywnie przeciwdziałać konsekwencjom zmian klimatycznych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,557 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.