Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundleplik; pakiet; węzełek; zawijać; tłumok; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; snop; snopek; zapakować; zapakowywać; wiązka; pęczek; pęk
Bundle of HisPęczek Hisa
Bundle of KentPęczek Kenta
bundle of nerves; kłębek nerwów
fibrovascular bundleswiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundlingsprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundleswiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
While it is important to coordinate cross-municipality procurement skills, it is also important to ensure this does not lead to bundling tenders together into major ventures that are impossible for small businesses to handleZamówienia publiczne nie tylko wymagają koordynacji ponad granicami gmin, trzeba także uważać, aby nie łączyły się one w zlecenia na tyle duże, że wykraczające poza zasięg małych przedsiębiorstw
I put a bundle down on you to win the OpenPostawiłem na ciebie kupe pieniędzy że wygrasz Open
I mean, this little bundle of joy of ours was practically on railsTen nasz maluszek był już praktycznie na wolności
The contents of each package, or each bundle in the same package, must be uniform and contain only leeks of the same origin, quality and size (where, for this criterion, uniformity is prescribed), and appreciably the same development and colouringZawartość każdego opakowania lub każdego pęczka w tym samym opakowaniu musi być jednorodna i zawierać pory tego samego pochodzenia, jakości i wielkości lub wagi (w przypadku, gdy dla tego kryterium jednorodność jest zalecana), a także znacząco na tym samym etapie rozwoju i tego samego koloru
Their advantage is limited to the West Midlands region and to improved access to financial services in the way of bundling of services otherwise provided at market conditions and raising funds from locally interested investors, for which in any case they have to pay ‧ % of the funds raisedIch przewaga ograniczona jest do regionu West Midlands oraz do lepszego dostępu do usług finansowych poprzez łączenie usług, które w przeciwnym razie byłyby świadczone na warunkach rynkowych, i pozyskiwanie funduszy od lokalnych zainteresowanych inwestorów, za które w każdym razie muszą zapłacić ‧ % od pozyskanych funduszy
This Directive should make it possible to certify training by type of training, by bundle of training services or by bundle of training and air navigation services, without losing sight of the particular characteristics of trainingNiniejsza dyrektywa powinna umożliwiać certyfikowanie szkolenia z uwagi na rodzaj szkolenia, na pakiet usług szkoleniowych, lub pakiet usług szkoleniowych i nawigacji lotniczej, bez utraty z pola widzenia, szczególnych cech szkolenia
Planks, in bundle/bunch/trussSkrzynka wielowarstwowa z tektury
When providing a bundle of services, air navigation service providers shall identify and disclose the costs and income deriving from air navigation services, broken down in accordance with the charging scheme for air navigation services referred to in Article ‧ and, where appropriate, shall keep consolidated accounts for other, non-air-navigation services, as they would be required to do if the services in question were provided by separate undertakingsInstytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, w przypadku zapewniania większej liczby służb, określają i przedstawiają koszty i dochody związane ze służbami żeglugi powietrznej w rozbiciu zgodnym z systemem opłat za służby żeglugi powietrznej, określonym w art. ‧, oraz, w uzasadnionych przypadkach, utrzymują zbiorcze rachunki związane z funkcjonowaniem służb innych niż służby żeglugi powietrznej, tak jak byłoby od nich wymagane w przypadku, gdyby przedmiotowe służby były zapewniane jako oddzielne przedsięwzięcia
In addition, paclitaxel induces bundles of microtubules throughout the cell cycle and multiple asters of microtubules during mitosisDodatkowo paklitaksel indukuje skupianie się mikrotubul w trakcie cyklu komórkowego oraz powstawanie wiązek mikrotubul astralnych w przebiegu mitozy
The Belgium–Germany bundle of routesTrasy między Belgią a Niemcami
Transactions comprising a bundle of features and actsTransakcja złożona z zespołu świadczeń i czynności
Internet services offered as part of a bundleusługi internetowe oferowane jako część pakietu
There is an incredible enthusiasm here that must be channelled - bundled, if you will - in order to create the corresponding added value.Istnieje niewiarygodny entuzjazm, który należy ukierunkować - a może bardziej połączyć - w celu utworzenia odpowiedniej wartości dodanej.
I would also like to emphasise that under no circumstances should we bundle two matters here, that is, link the Schengen accession of the two Member States to the matter of the supervision of the Schengen verification mechanism.Chciałabym również podkreślić, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy łączyć tutaj dwóch spraw, tj. wiązać przystąpienia do Schengen dwóch państw członkowskich z nadzorowaniem mechanizmu kontroli Schengen.
It is very important to have an effective Community policy and special emergency funding and a bundle of measures for immediately restoring damage without bureaucratic processes.Bardzo ważne jest posiadanie skutecznej polityki wspólnotowej i specjalnego funduszu awaryjnego oraz pakietu środków na natychmiastowe naprawienie szkód bez biurokratycznych procesów.
Looking out for the day he' il turn his toes up and leave the bundle to youJasne, troska o męża.Troszczy się pani tylko o to, kiedy wyciągnie kopyta i zostawi wszystko pani
Mr President, I would like to clarify our amendment and insert the words: 'indirectly, for example', so the text now reads: '...the product to retail investors directly or indirectly, for example by bundling it with other retail products'.Panie przewodniczący! Chciałabym doprecyzować naszą poprawkę i umieścić w niej słowa: "pośredniej, na przykład”, tak aby tekst brzmiał następująco: "[...] bezpośredniej lub pośredniej, na przykład łączonej z innymi produktami detalicznymi, sprzedaży produktu inwestorom detalicznym [...]”.
Come on.- Okay. I do not know how to get five aces in a bundleNie wiem, skąd na stole mogło wziąć się pięć asów!
& Linux; callback server software bundles are available in many placesOprogramowanie serwera połączeń zwrotnych dla systemu & Linux; dostępne jest w wielu miejscach
For a proper comprehension of the product concerned and the like product, it should be recalled that the process to produce SWR consists of closing a number of steel strands, which themselves are composed of a bundle of steel wires from steel wire rodsDla właściwego zrozumienia natury produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego należy przypomnieć, że proces produkcji SWR polega na zamykaniu pewnej liczby splotów stalowych, które z kolei składają się z wiązki drutów stalowych wyrabianych z walcówki stalowej
While, in Article ‧, that word means that each document must be considered for a refusal to be given, the Court of First Instance interpreted Article ‧ in such a way that access may also be requested to a bundle of documents that has been designated as an administrative fileW rozumieniu art. ‧ ust. ‧ pojęcie to oznacza, że każdy dokument należy indywidualnie rozważyć w związku z odmową dostępu, natomiast Sąd Pierwszej Instancji dokonał takiej wykładni art. ‧, według której można żądać dostępu do zbioru dokumentów określonych jako akta administracyjne
Analysis of bundling profitability as a form of price discriminationAnaliza opłacalności bundlingu jako forma różnicowania cen
there is a need to adopt an integrated approach in respect of research and innovation: it is essential to achieve greater coordination between the framework programmes and the Structural Funds in respect of planning and guidelines, with particular attention being paid to the bundling of resources for top-level researchco się tyczy zintegrowanego podejścia do badań naukowych i innowacji, większa zgodność między programami ramowymi a funduszami strukturalnymi w planach i wytycznych, koncentracja środków na badania naukowe na najwyższym poziomie
This standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packagesNiniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkowe
The impact of the crisis among US mortgage providers has been expanded and amplified by the fact that many debts classified as subprime – i.e. unlikely to be paid back – have been bundled, through a securitisation process, into larger debt packages with a total lack of transparency regarding the scale or extent of the problemWpływ kryzysu na amerykańskim rynku pożyczek hipotecznych rozprzestrzenił się i zwiększył dlatego, że wiele długów zaklasyfikowanych jako subprime mortgage, czyli o niskim prawdopodobieństwie spłaty, zostało włączonych w procesie sekurytyzacji do większych pakietów wierzytelności przy całkowitym braku przejrzystości w odniesieniu do rozmiarów problemu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.