Tłumaczenia na język polski:

  • zaburzenia szpiku kostnego   

Przykładowe zdania z "bone marrow disorders", pamięć tłumaczeniowa

add example
en White cell and reticuloendothelial system disorders Rare: leucopoenia, eosinophilia, bone marrow hypoplasia
pl Zaburzenia białych krwinek oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego Rzadkie: leukopenia, eozynofilia, hipoplazja szpiku kostnego
en Common Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* Insomnia
pl Zaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *
en Blood and lymphatic system disorders Bone marrow suppression and other hematologic adverse reactions have been reported
pl Zaburzenia krwi i układu chłonnego Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego
en In patients with pre-existing anaemia, leucopenia, and/or thrombocytopenia as well as in patients with impaired bone marrow function or those at risk of bone marrow suppression, the risk of haematological disorders is increased
pl Ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych jest większe u pacjentów, u których przed leczeniem występowała niedokrwistość, leukopenia i (lub) trombocytopenia, a także u pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku jak również u zagrożonych ryzykiem zahamowania czynności szpiku
en Vascular disorders, including veno-occlusive disease and fluid volume disturbances, have been reported occasionally in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantation
pl U pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów
en Vascular disorders have been reported in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantation
pl U pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano zaburzenia naczyniowe
en The utility of PCR-based methods in predicting the risk of Epstein-Barr virus-associated limphoproliferative disorder in bone marrow transplant recipients
pl Zastosowanie zmodyfikowanych metod PCR w przewidywaniu ryzyka potransplantacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego związanego z infekcją wirusem Epstein-Barr u biorców przeszczepu szpiku kostnego
en These actions are thought to correct the problems with the maturation and growth of young blood cells in the bone marrow that cause myelodysplastic disorders, and to kill cancerous cells in leukaemia
pl Te działania mają poprawiać nieprawidłowości związane z dojrzewaniem i wzrostem młodych komórek krwi w szpiku kostnym, które powodują choroby dysplastyczne, i niszczyć komórki rakowe w białaczce
en Emtricitabine did not exhibit cytotoxicity to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines or bone marrow progenitor cells in vitro
pl W warunkach in vitro, emtrycytabina nie działa cytotoksycznie na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ustalone linie komórek limfocytarnych i monocytarno-makrofagowych lub komórki, z których bezpośrednio tworzy się szpik kostny
en bone marrow micronucleus test or metaphase analysis
pl badanie mikrojądrowe komórek szpiku kostnego lub analiza metafazy
en In patients with known bone marrow-infiltrating infections or malignancy, consider appropriate therapy for treatment of the underlying condition in addition to administration of filgrastim for treatment of neutropenia
pl U pacjentów ze stwierdzonymi zakażeniami lub nowotworami złośliwymi naciekającymi szpik kostny, oprócz podawania filgrastymu w leczeniu neutropenii należy rozważyć zastosowanie
en I was in the hospital being treated when the doctors realized that the only thing that could save my life would be a bone- marrow transplant
pl Byłem w szpitalu, miałem badania wtedy lekarze stwierdzili, że jedynym sposobem na ocalenie mego życia będzie przeszczep szpiku kostnego
en In all patients subgroups (gender, age, age adjusted IPI, Ann Arbor stage, ECOG, ‧ microglobulin, LDH, albumin, B symptoms, bulky disease, extranodal sites, bone marrow involvement), the risk ratios for event-free survival and overall survival (R-CHOP compared with CHOP) were less than ‧ and ‧ respectively
pl We wszystkich podgrupach chorych (płeć, wiek, IPI uwzględniający wiek, stopień zaawansowania choroby wg Ann Arbor, ECOG, beta‧ mikroglobulina, LDH, albuminy, objawy ogólne B, duża masa nowotworu, obecność ognisk pozawęzłowych, zajęcie szpiku kostnego), stosunki ryzyka przeżycia wolnego od zdarzeń oraz przeżycia całkowitego (R-CHOP w porównaniu z CHOP) były niższe niż, odpowiednio, ‧, ‧ i
en A major cytogenetic response is defined by < ‧ % Ph+ leukaemic cells in the bone marrow, whereas a minor response is ‧ %, but < ‧ % Ph+ cells in the marrow
pl Duża odpowiedź cytogenetyczna definiowana jest jako < ‧ % Ph+ komórek białaczkowych w szpiku kostnym, natomiast mała odpowiedź definiowana jest jako  ‧ %, ale < ‧ % Ph+ komórek białaczkowych w szpiku
en The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation
pl Czas trwania gorączki nie skrócił się u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego
en Patients receiving Mycophenolate mofetil Teva should be instructed to report immediately any evidence of infection, unexpected bruising, bleeding or any other manifestation of bone marrow depression
pl Pacjenci otrzymujący produkt Mycophenolate mofetil Teva powinni zostać poinformowani o konieczności natychmiastowego zgłoszenia jakichkolwiek objawów zakażenia, niespodziewanego wystąpienia siniaków, krwawienia lub innych objawów upośledzenia czynności szpiku
en Blood and lymphatic system: aplastic anaemia, bone marrow depression, neutropenia/agranulocytosis, haemolytic anaemia, leucopenia, thrombocytopenia
pl Krew i układ chłonny: niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku, neutropenia/agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, trombocytopenia
en Resulting from its mechanism of action, topotecan is genotoxic to mammalian cells (mouse lymphoma cells and human lymphocytes) in vitro and mouse bone marrow cells in vivo
pl W wyniku swojego mechanizmu działania, topotekan jest genotoksyczny w stosunku do komórek ssaków (komórki chłoniaka mysiego i ludzkie limfocyty) in vitro i mysich komórek szpiku kostnego in vivo
en If two or more daily treatments are used (e.g. two or more treatments at ‧-hour intervals), samples should be collected once between ‧ and ‧ hours following the final treatment for the bone marrow and once between ‧ and ‧ hours following the final treatment for the peripheral blood
pl Jeżeli wykorzystywane są dwa lub więcej zabiegów poddawania działaniu substancji badanej dziennie (np. dwa lub więcej zabiegów poddawania działaniu substancji przy ‧-godzinnych odstępach czasu), próbki powinny zostać zebrane w okresie między ‧ a ‧ godziną po końcowym poddaniu działaniu substancji w odniesieniu do szpiku kostnego oraz między ‧ a ‧ godziną po poddaniu działaniu substancji w odniesieniu do krwi obwodowej
en Some cancer patients receive high doses, and, because of this, can experience toxic effects, such as damage to the kidneys, bone marrow suppression (leading to anaemia, an increased risk of infection and bleeding) and mucositis (an inflammation of the mucosa, the lining of organs such as the mouth, with soreness, redness and ulceration
pl Niektórzy pacjenci z nowotworami otrzymują wysokie dawki tego leku, w związku z czym mogą u nich występować działania toksyczne takie jak, uszkodzenie nerek, zahamowanie funkcjonowania szpiku kostnego (prowadzące do niedokrwistości, podwyższonego ryzyka zakażeń i krwawień) oraz zapalenia błon śluzowych (zapalenie błony śluzowej wyściełającej narządy takie jak jama ustna, z dolegliwościami bólowymi, zaczerwienieniem i owrzodzeniami
en Complete blood cell counts with differential and platelet counts and an evaluation of bone marrow morphology and karyotype should be performed prior to treatment
pl Przed leczeniem należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem i określeniem liczby płytek oraz mielogram i badanie kariotypu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10300 zdań frazy bone marrow disorders.Znalezione w 2,751 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.