Tłumaczenia na język polski:

  • zaburzenia szpiku kostnego   
  • zaburzenia hemopoezy   
  • zaburzenia mieloproliferacyjne   

Przykładowe zdania z "bone marrow disorders", pamięć tłumaczeniowa

add example
en These actions are thought to correct the problems with the maturation and growth of young blood cells in the bone marrow that cause myelodysplastic disorders, and to kill cancerous cells in leukaemia
pl Te działania mają poprawiać nieprawidłowości związane z dojrzewaniem i wzrostem młodych komórek krwi w szpiku kostnym, które powodują choroby dysplastyczne, i niszczyć komórki rakowe w białaczce
en In patients with pre-existing anaemia, leucopenia, and/or thrombocytopenia as well as in patients with impaired bone marrow function or those at risk of bone marrow suppression, the risk of haematological disorders is increased
pl Ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych jest większe u pacjentów, u których przed leczeniem występowała niedokrwistość, leukopenia i (lub) trombocytopenia, a także u pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku jak również u zagrożonych ryzykiem zahamowania czynności szpiku
en Vascular disorders have been reported in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantation
pl U pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano zaburzenia naczyniowe
en Blood and lymphatic system disorders Bone marrow suppression and other hematologic adverse reactions have been reported
pl Zaburzenia krwi i układu chłonnego Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego
en Common Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* Insomnia
pl Zaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *
en The utility of PCR-based methods in predicting the risk of Epstein-Barr virus-associated limphoproliferative disorder in bone marrow transplant recipients
pl Zastosowanie zmodyfikowanych metod PCR w przewidywaniu ryzyka potransplantacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego związanego z infekcją wirusem Epstein-Barr u biorców przeszczepu szpiku kostnego
en Vascular disorders, including veno-occlusive disease and fluid volume disturbances, have been reported occasionally in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantation
pl U pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów
en White cell and reticuloendothelial system disorders Rare: leucopoenia, eosinophilia, bone marrow hypoplasia
pl Zaburzenia białych krwinek oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego Rzadkie: leukopenia, eozynofilia, hipoplazja szpiku kostnego
en Human granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) is a glycoprotein, which regulates the production and release of neutrophils from the bone marrow
pl Ludzki czynnik wzrostu granulocytów (G-CSF) jest glikoproteiną regulującą procesy wytwarzania i uwalniania granulocytów obojętnochłonnych ze szpiku kostnego
en I should also like to mention the opportunities offered by the use of umbilical cord blood stem cells in the treatment of blood cancer, as a substitute for bone marrow transplants.
pl Chciałabym również wspomnieć o możliwościach wynikających z zastosowania komórek macierzystych znajdujących się w krwi pępowinowej w leczeniu białaczki, jako substytutu dla przeszczepu szpiku kostnego.
en Bone-marrow preparation
pl Przygotowanie szpiku kostnego
en Patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) have too many abnormal lymphocytes, which displace healthy cells in the bone marrow where most new blood cells are formed
pl Pacjenci chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) mają za dużo nieprawidłowych limfocytów, które zastępują zdrowe komórki szpiku kostnego, w którym powstaje większość nowych krwinek
en In cytopenic dogs, there were no undesirable effects on progenitor and proliferating cells in the bone marrow
pl U psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnego
en In these patients, Velcade is used in combination with melphalan and prednisone (other medicines for multiple myeloma); patients whose disease is progressive (getting worse) and who have failed to respond to at least one other treatment and have already had, or cannot undergo, a bone marrow transplant
pl U tych pacjentów preparat Velcade stosuje się w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem (inne leki stosowane w leczeniu szpiczaka mnogiego);  pacjenci, których choroba postępuje (pogarsza się) i u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej jedno inne leczenie oraz u których już wykonano przeszczep szpiku lub gdy nie ma możliwości wykonania tego zabiegu
en Care Model for a patient after bone marrow transplantation
pl Model opieki nad pacjentem po przeszczepie szpiku kostnego
en In the prevention of invasive fungal infections, the effectiveness of Posaconazole SP has been studied in ‧ stem cell transplant patients with fluconazole as a comparator and ‧ patients with blood or bone marrow cancer, comparing it to fluconazole or itraconazole
pl W zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym skuteczność preparatu Posaconazole SP oceniano u ‧ pacjentów po przeszczepieniu komórek pnia z flukonazolem jako lekiem porównawczym, a także u ‧ pacjentów z nowotworami krwi lub szpiku kostnego, przy czym preparat ten był porównywany z flukonazolem lub itrakonazolem
en Aranesp is used to treat symptomatic anaemia in adult cancer patients with non-bone marrow cancers (non-myeloid malignancies) who are receiving chemotherapy
pl Aranesp stosuje się w celu leczenia objawowej niedokrwistości u dorosłych pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej (z wyjątkiem złośliwych nowotworów pochodzenia szpikowego
en Increased haematopoietic activity of the bone marrow in response to growth factor therapy has been associated with transient positive bone-imaging findings
pl Zwiększenie aktywności krwiotwórczej szpiku w odpowiedzi na leczenie czynnikiem wzrostu było związane z przemijającym gromadzeniem znacznika w obrazowaniu kości
en Cytotoxic actions of erythropoietin on bone marrow cells could not be detected
pl możliwe wykazanie, aby erytropoetyna działała cytotoksycznie na komórki szpiku kostnego
en In cytopenic dogs, there were no adverse effects on progenitor and proliferating cells in the bone marrow
pl U psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnego
en In addition, using a panel of human tissues, the in vitro binding of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta was only observed in target cells (bone marrow progenitor cells
pl Ponadto w badaniach z użyciem zestawu tkanek ludzkich obserwowano tylko wiązanie in vitro glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta w komórkach docelowych (komórkach macierzystych szpiku kostnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10300 zdań frazy bone marrow disorders.Znalezione w 6,209 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.