wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niewola   
     
    brak wolności, suwerenności; zamknięcie
  • niewolnictwo   

Pozostałe znaczenia:

 
niewola
 
The state of being enslaved or the practice of slavery
 
The practice of tying people up for sexual pleasure.
 
The state of lacking freedom; constraint
 
(by extension) The state of lacking freedom; constraint.
 
The state of being enslaved or the practice of slavery.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure
 
(sexual) bondage

Picture dictionary

niewola
niewola

Przykładowe zdania z "bondage", pamięć tłumaczeniowa

add example
This entire enterprise is a bondage to old ageTo całe przedsięwzięcie to niewola dla starego wieku
Tell us more about that... uh... bondage being fairly commonMoże nam powiedzieć nieco więcej o tej powszechnej praktyce
Bonding in bondageWięzimy je w niewoli
S & M-- bondage, flagellation, cuttingSado maso, biczowanie, cięcie
My heart has transcended... above the bondage of manMoje serce przekroczyło... ograniczenia naszej cielesności
It is estimated that from 500 000 to 2 million people, and the majority of these are women and children, become the victims of human trafficking every year, forced into prostitution, forced labour and slavery or bondage.Szacuje się, że od 500 tysięcy do 2 milionów ludzi rocznie, w większości kobiet i dzieci staje się ofiarami handlu ludźmi i zostaje zmuszonych do prostytucji, przymusowej pracy i niewolnictwa lub niewoli.
Coincidently, GBP 2.9 billion is also the amount the Treasury will save by increasing the debts of British students, condemning them to a lifetime of bondage to the banks.Przypadkowo 2,9 miliarda funtów odpowiada kwocie, jaką ministerstwo skarbu oszczędzi dzięki zwiększeniu zadłużenia brytyjskich studentów, skazując ich na dożywotnią niewolę w szponach banków.
Like everyone else, you were born into bondage...... born into a prison that you cannot smell or taste or touchJak wszyscy inni, urodziłeś się w więzach...... urodzony w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć
Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental human rights and human dignity and involves ruthless practices such as the abuse and deception of vulnerable persons, as well as the use of violence, threats, debt bondage and coercionHandel ludźmi obejmuje poważne naruszenia podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności, a także bezwzględne praktyki, takie jak wykorzystywanie i oszukiwanie osób szczególnie wrażliwych, jak też użycie siły, zastraszanie, więzienie za długi i przymus
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondagewzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi
This is called bondageTo się nazywa Bondage
The Meaning of Bondage in Selected Slave and Neo-slave NarrativesZnaczenie zniewolenia w wybranych autobiografiach niewolników afroamerykańskich
I also witnessed the major expectations of the people who decided on the liberation of their country from bondage.Widziałem również, jakie są najważniejsze oczekiwania społeczeństwa, które zadecydowało o wyzwoleniu swojego kraju z niewoli.
I' m ‧ pounds, I' m into bondage and I like Hello KittyJestem ‧ funtami, jestem w niewoli i lubię Hello Kitty
From bondage to liberation, or freedom Muslim woman in European cinema documentary.Od zniewolenia do wyzwolenia, czyli o wolności muzułmanek w europejskim kinie dokumentalnym
Our strengths are human rights, democracy, the rule of law and the freedom we have all fought hard together to achieve - freedom from dependency and bondage.Naszymi wartościami są prawa człowieka, demokracja, państwo prawo i wolność, o którą razem usilnie walczyliśmy - wolność od bycia zależnym i z góry narzuconych ograniczeń.
I don' t know if she' s good- Iooking, She said she was ‧ pounds and into bondageNie wiem czy dobrze wygląda, ona powiedziała Że była ‧ funtami i w niewoli
This new republic has not yet learnt European diplomatic practice, having placed its hopes on accession to ΝΑΤΟ simply because of US promises and infantile, misguided hopes of liberation from bondage.Ta nowa republika jeszcze nie nauczyła się europejskich zwyczajów dyplomatycznych, pokładając nadzieję na przystąpienie do NATO w obietnicach Stanów Zjednoczonych i dziecinnej, błędnej nadziei na oswobodzenie z niewoli.
Like everyone else, you were born into bondage...... born into a prison that you cannot smell or taste or touchJak wszyscy ludzie, urodziłeś się... w więzieniu, którego nie możesz powąchać ani dotknąć
Not to mention that you" ve sold me into human bondageNie wspomnę o tym, że sprzedałeś mnie jak niewolnicę
Going for a whole bondage themeA ty, zrzucaj gacie
Will you deliver Spain from bondage?Uwolnisz Hiszpanię z niewoli?
Until you see the fruits of sensual bondage swinging from a ropePóki nie zobaczysz owoców tej zmysłowej więzi dyndających na sznurze
Here' s a little- known biblical fact: when Moses led the lsraelites out of bondage, what he was really looking for was a pastrami on rye from the Stage DeliOto mało znany fakt biblijny: gdy Mojżesz wyprowadzał Izraelitów z niewoli, tak naprawdę szukał pastrami on rye ze Stage Deli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy bondage.Znalezione w 1,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.