wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niewola   
    (Noun  )
     
    brak wolności, suwerenności; zamknięcie
  • niewolnictwo   

Pozostałe znaczenia:

 
niewola
 
The state of being enslaved or the practice of slavery
 
(sexual) bondage
 
(by extension) The state of lacking freedom; constraint.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure.
 
The state of lacking freedom; constraint
 
The state of being enslaved or the practice of slavery.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure

Picture dictionary

niewola
niewola

Przykładowe zdania z "bondage", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Tell us more about that... uh... bondage being fairly common
pl Może nam powiedzieć nieco więcej o tej powszechnej praktyce
en The role of mothers from different social circles at the age of national bondage and their contribution in children upbringing in the light of diaries and memories
pl Rola matek z różnych kręgów społecznych w dobie niewoli narodowej i ich wkład w wychowanie dzieci w świetle pamiętników i wspomnień
en Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondage
pl wzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi
en It is estimated that from 500 000 to 2 million people, and the majority of these are women and children, become the victims of human trafficking every year, forced into prostitution, forced labour and slavery or bondage.
pl Szacuje się, że od 500 tysięcy do 2 milionów ludzi rocznie, w większości kobiet i dzieci staje się ofiarami handlu ludźmi i zostaje zmuszonych do prostytucji, przymusowej pracy i niewolnictwa lub niewoli.
en S & M-- bondage, flagellation, cutting
pl Sado maso, biczowanie, cięcie
en Will you deliver Spain from bondage?
pl Wyzwolisz Hiszpanię z niewoli?
en Because this night the Lord will free us from the bondage of Egypt
pl Ponieważ dziś Pan wyzwoli nas z niewoli egipskiej
en I also witnessed the major expectations of the people who decided on the liberation of their country from bondage.
pl Widziałem również, jakie są najważniejsze oczekiwania społeczeństwa, które zadecydowało o wyzwoleniu swojego kraju z niewoli.
en years in bondage and TODAY he won' t move!
pl lat w niewoli a dziś nie chce się ruszyć!
en Remember this day, when the strong hand of the Lord leads you out of bondage!
pl Zapamiętaj ten dzień, w którym silna ręka Pana wyprowadza cię z niewoli!
en This entire enterprise is a bondage to old age
pl To całe przedsięwzięcie to niewola dla starego wieku
en I' m ‧ pounds, I' m into bondage and I like Hello Kitty
pl Jestem ‧ funtami, jestem w niewoli i lubię Hello Kitty
en Who are you to make their lives bitter in bondage?
pl Kim jesteś, aby czynić ich życie gorzkim w niewoli?
en Happy marriage, successful career, and underneath it all, maybe a little light bondage with pre- op she- males
pl Szczęśliwe małżeństwo, sukces zawodowy, a pod tym wszystkim małe zabawy z transwestytami
en Which is why Bob Smith didn' t struggle against his bondage
pl Dlatego Bob Smith nie próbował się uwolnić z więzów
en Will you deliver Spain from bondage?
pl Uwolnisz Hiszpanię z niewoli?
en Until you see the fruits of sensual bondage swinging from a rope
pl Póki nie zobaczysz owoców tej zmysłowej więzi dyndających na sznurze
en My heart has transcended... above the bondage of man
pl Moje serce przekroczyło... ograniczenia naszej cielesności
en Wilderness home to the mysterious desert tribes called Fremen...... who long for a messiah to free them from Harkonnen bondage
pl Dzika ojczyzna tajemniczych plemion pustynnych Fremenów, oczekujących proroka, który wyzwoli ich z niewoli Harkonnena
en One is tempted to find an echo of his professionaI bondage in Dracula: the Lyceum as the castle and Henry Irving as the count
pl Pojawia się pokusa porównania jego życia do Drakuli.Lyceum byłoby zamkiem, Henry Irving hrabią, a Stoker uwięzionym Jonathanem Harkerem
en Bonding in bondage
pl Więzimy je w niewoli
en " If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage. "
pl Jeśli taka twa wola, uciekaj przed gniewem/ okrutnej woli i dopilnuj, by nie wpaść/ w pułapkę sensualnej więzi. "
en Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.
pl Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.
en This is called bondage
pl To się nazywa Bondage
en " Of Human Bondage "
pl " Niebezpieczne związki "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy bondage.Znalezione w 0,79 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.