wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niewola   
     
    brak wolności, suwerenności; zamknięcie
  • niewolnictwo   

Pozostałe znaczenia:

 
niewola
 
The state of being enslaved or the practice of slavery
 
(sexual) bondage
 
(by extension) The state of lacking freedom; constraint.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure.
 
The state of lacking freedom; constraint
 
The state of being enslaved or the practice of slavery.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure

Picture dictionary

niewola
niewola

Przykładowe zdania z "bondage", pamięć tłumaczeniowa

add example
I don' t know if she' s good- Iooking, She said she was ‧ pounds and into bondageNie wiem czy dobrze wygląda, ona powiedziała Że była ‧ funtami i w niewoli
Happy marriage, successful career, and underneath it all, maybe a little light bondage with pre- op she- malesSzczęśliwe małżeństwo, sukces zawodowy, a pod tym wszystkim małe zabawy z transwestytami
Which is why Bob Smith didn' t struggle against his bondageDlatego Bob Smith nie próbował się uwolnić z więzów
Tell us more about that... uh... bondage being fairly commonMoże nam powiedzieć nieco więcej o tej powszechnej praktyce
One is tempted to find an echo of his professionaI bondage in Dracula: the Lyceum as the castle and Henry Irving as the countPojawia się pokusa porównania jego życia do Drakuli.Lyceum byłoby zamkiem, Henry Irving hrabią, a Stoker uwięzionym Jonathanem Harkerem
Will you deliver Spain from bondage?Wyzwolisz Hiszpanię z niewoli?
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
" If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage. "Jeśli taka twa wola, uciekaj przed gniewem/ okrutnej woli i dopilnuj, by nie wpaść/ w pułapkę sensualnej więzi. "
Remember this day, when the strong hand of the Lord leads you out of bondage!Zapamiętaj ten dzień, w którym silna ręka Pana wyprowadza cię z niewoli!
I also witnessed the major expectations of the people who decided on the liberation of their country from bondage.Widziałem również, jakie są najważniejsze oczekiwania społeczeństwa, które zadecydowało o wyzwoleniu swojego kraju z niewoli.
Bonding in bondageWięzimy je w niewoli
Until you see the fruits of sensual bondage swinging from a ropePóki nie zobaczysz owoców tej zmysłowej więzi dyndających na sznurze
Not to mention that you" ve sold me into human bondageNie wspomnę o tym, że sprzedałeś mnie jak niewolnicę
Wilderness home to the mysterious desert tribes called Fremen...... who long for a messiah to free them from Harkonnen bondageDzika ojczyzna tajemniczych plemion pustynnych Fremenów, oczekujących proroka, który wyzwoli ich z niewoli Harkonnena
Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondagewzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi
This is called bondageTo się nazywa Bondage
You live for bondage and disciplineŻycia w niewolnictwie i dyscyplinie
Will you deliver Spain from bondage?Uwolnisz Hiszpanię z niewoli?
Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental human rights and human dignity and involves ruthless practices such as the abuse and deception of vulnerable persons, as well as the use of violence, threats, debt bondage and coercionHandel ludźmi obejmuje poważne naruszenia podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności, a także bezwzględne praktyki, takie jak wykorzystywanie i oszukiwanie osób szczególnie wrażliwych, jak też użycie siły, zastraszanie, więzienie za długi i przymus
From bondage to liberation, or freedom Muslim woman in European cinema documentary.Od zniewolenia do wyzwolenia, czyli o wolności muzułmanek w europejskim kinie dokumentalnym
My heart has transcended... above the bondage of manMoje serce przekroczyło... ograniczenia naszej cielesności
Our strengths are human rights, democracy, the rule of law and the freedom we have all fought hard together to achieve - freedom from dependency and bondage.Naszymi wartościami są prawa człowieka, demokracja, państwo prawo i wolność, o którą razem usilnie walczyliśmy - wolność od bycia zależnym i z góry narzuconych ograniczeń.
Like everyone else, you were born into bondage...... born into a prison that you cannot smell or taste or touchJak wszyscy ludzie, urodziłeś się... w więzieniu, którego nie możesz powąchać ani dotknąć
" Of Human Bondage "" Niebezpieczne związki "
It is estimated that from 500 000 to 2 million people, and the majority of these are women and children, become the victims of human trafficking every year, forced into prostitution, forced labour and slavery or bondage.Szacuje się, że od 500 tysięcy do 2 milionów ludzi rocznie, w większości kobiet i dzieci staje się ofiarami handlu ludźmi i zostaje zmuszonych do prostytucji, przymusowej pracy i niewolnictwa lub niewoli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy bondage.Znalezione w 0,91 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.