wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
   
  pocisk kuszy;
   
  short, stout, blunt-headed arrow
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
   
  sliding pin or bar in a lock
 • śruba   
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
   
  techn. technika pręt metalowy, zakończony łbem z jednej strony, a z drugiej gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie;
 • antaba   
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom     
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • bolec   
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zamek   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to accelerate suddenly
 
bolt (of lightning)
 
bolt (e.g. on door)
 
To swallow food without chewing it.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
(to) bolt (a door)
 
A sudden event.
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
to escape
 
to connect pieces using a bolt
 
metal fastener
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
(intransitive) To escape.
 
To sift, especially through a cloth.
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
large roll of material
 
To secure a door by locking or barring it.
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.

Picture dictionary

bełt
bełt
śruba
śruba

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

Bolt Action Five
Bolt Action Five
bolt and screw industry
produkcja śrub i nakrętek
bolt from the blue
jak grom z jasnego nieba; grom z jasnego nieba
bolt-rope
liklina
bolting
pośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie
bolts and nuts
Śruby i nakrętki
captive bolt
aparat bolcowy
lightning bolt
błyskawica
non-penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy penetrujący
stay-bolt
zespórka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Eliza' s bolted
pl Eliza uciekla
en Looks like we' re gonna have to take this bucket of bolts all the way to Tatooine
pl Wygląda na to, że będziemy musieli lecieć na Tatooine tą kupą złomu
en And if you try and run away to some bolt- hole in Blackpool or some rabbit hole in the Outer Hebrides, we' il find ya
pl A jeśli spierdolisz do jakiejś dziury w Blackpool albo w Outer Hebrides, znajdziemy cię
en With the coupling pin engaged, without the fifth wheel coupling being attached to a vehicle or mounting plate, but taking into account the effect of the mounting bolts, the coupling shall permit, simultaneously, the following minimum values of articulation of the coupling pin
pl ± ‧° wokół osi pionowej (nie stosuje się do sprzęgów siodłowych ze sterowaniem wymuszonym
en CPA ‧.‧.‧: Textile products and articles for technical uses (including wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor belts, bolting cloth and straining cloth
pl CPA ‧.‧.‧: Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
en Each primary door latch system and auxiliary door latch system, when in the fully latched position, shall not separate when a load of ‧ N is applied in the fork-bolt opening direction and parallel to the face of the latch, when tested in accordance with paragraph
pl System zamka podstawowego i system zamka pomocniczego w położeniu pełnego zamknięcia nie mogą otworzyć się przy obciążeniu ‧ N przyłożonym w kierunku otwierania bolca widłowego i równolegle do czoła zamka, podczas badania przeprowadzonego zgodnie z pkt
en In Iraq‧ small arms and light weapons were destroyed: ‧ AK ‧; ‧ carabines RMO; ‧ air carabines; ‧ carabines; ‧ FAL; ‧ craftmade guns; ‧ semi-automatic gun; ‧ granade lauchers RPG ‧ ‧mm; ‧ Granade lauchers RPG ‧ ‧mm; ‧ light machine-guns; ‧ heavy machine-guns; ‧ mortars ‧ mm; ‧ mortars ‧ mm; ‧ revolvers; ‧ bolt action rifles; ‧ semi-automatic pistols; ‧ machine pistol
pl W Iraku zniszczono ‧ egzemplarzy broni strzeleckiej i lekkiej: ‧ karabinów automatycznych AK ‧; ‧ karabinki RMO; ‧ karabinków pneumatycznych; ‧ karabinków; ‧ FAL; ‧ karabinów własnej produkcji; ‧ karabinów półautomatycznych; ‧ granatników RPG ‧ ‧ mm; ‧ granatniki RPG ‧ ‧ mm; ‧ karabinków maszynowych; ‧ wielokalibrowe karabiny maszynowe; ‧ moździerzy ‧ mm; ‧ moździerze ‧ mm; ‧ rewolwerów; ‧ karabiny samopowtarzalne; ‧ pistoletów półautomatycznych; ‧ pistolet maszynowy
en By placing a bolt in the chamber, uh, the bowing of the wood creates a pressure
pl Umieszczamy bełt na łożu...Naprężenie łuku powoduje nacisk
en That is not Bolt
pl To nie jest Piorun
en Yeah, that last lightning bolt woke me up
pl Ta ostatnia błyskawica mnie zbudziła
en Look, this tape is a lightning bolt from God
pl Ta taśma to dar od Boga
en Fastening elements such as bolts that are tightened or loosened without tools shall not project more than ‧ mm beyond the surfaces referred to in ‧.‧.‧, the projection being determined according to the method prescribed in paragraph ‧ of Annex ‧, but using a sphere of ‧ mm diameter in those cases where the method prescribed in paragraph ‧.‧ of that annex is employed
pl Elementy służące do mocowania, takie jak śruby zakręcane lub zwalniane bez użycia narzędzi, nie mogą wystawać więcej niż ‧ mm poza powierzchnie, o których mowa w pkt ‧.‧.‧, przy czym odległość, na jaką wystają, określona jest zgodnie z metodą podaną w pkt ‧ załącznika ‧, jednak przy użyciu kuli o średnicy ‧ mm w przypadku zastosowania metody opisanej w pkt ‧.‧ niniejszego załącznika
en Well, we' il get some bolt cutters and we' il free little Ray
pl Więc zdobędziemy coś do przecięcia łańcuchów i uwolnimy Małego Ray' a
en it must be possible to bolt the other wing of the door
pl drugie skrzydło powinno mieć możliwość blokowania
en They need a hero, Bolt!
pl Oni potrzebują bohatera, Piorunie!
en To this end, they argued that neither bolts (CN code ‧), nor self-tapping, slotted and cross-recessed screws of stainless steel (CN codes ‧ and ‧) should be considered as one single product category with the other fasteners under investigation because of alleged (i) different physical properties, nature and quality of these fasteners, (ii) different end-uses, (iii) different consumers’ tastes and habits and (iv) different CN codes, which in their view would show that bolts and screws do not constitute one single category of product
pl W związku z powyższym twierdzili, że ani śruby (kod CN ‧), ani wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej czy wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe ze stali nierdzewnej (kody CN ‧ i ‧) nie powinny być uznawane za ten sam produkt z innymi elementami złącznymi objętymi dochodzeniem, ponieważ rzekome i) różne cechy fizyczne, natura i jakość tych elementów złącznych, ii) różne zastosowania końcowe, iii) różne gusta i zwyczaje konsumentów i iv) różne kody CN powinny w ich opinii wskazywać na to, że śruby i wkręty nie stanowią tej samej kategorii produktu
en Bolt, zoom zoom!
pl Piorun, zbliżenie!
en A bolt from the blue
pl Grom z jasnego nieba
en The banjo bolt shall comply with DIN
pl Złącze banjo powinno spełniać wymogi normy DIN
en You have Bolt
pl Masz Pioruna
en When attaching the standard anchorage plate to the anchorage points A and B or B‧ the plates shall be mounted with the bolt in the transverse horizontal direction with the angled surface facing inboard and shall be free to rotate about the axis
pl W momencie mocowania standardowej płytki mocującej do punktów mocowania A i B lub B‧ płytki zostaną przymocowane śrubą poprzeczną poziomą z powierzchnią kątową ułożoną w kierunku wewnętrznym i z możliwością rotacji wokół osi
en And close the door, bolt it and don' t let anybody in
pl Zamknij drzwi i nie wpuszczaj nikogo
en Zeus killed giants with lightning bolts
pl Zeus zabijał giganty piorunami!
en Following the imposition of provisional measures, the cooperating Thai exporting producers alleged that nuts and bolts are normally marketed and developed together and, therefore, if nuts were to be excluded from the product scope, bolts should be excluded from the scope of the proceeding as well
pl W następstwie nałożenia tymczasowych środków, współpracujący tajscy producenci eksportujący twierdzili, że nakrętki i śruby są zazwyczaj wprowadzane do obrotu i wytwarzane razem, zatem, gdyby nakrętki zostały wykluczone z zakresu produktu, również śruby powinny być wykluczone z zakresu postępowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 500 zdań frazy bolt.Znalezione w 1,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.