wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
   
  pocisk kuszy;
   
  short, stout, blunt-headed arrow
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
   
  sliding pin or bar in a lock
 • śruba   
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
   
  techn. technika pręt metalowy, zakończony łbem z jednej strony, a z drugiej gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie;
 • antaba   
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom     
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • bolec   
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zamek   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to accelerate suddenly
 
bolt (of lightning)
 
bolt (e.g. on door)
 
To swallow food without chewing it.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
(to) bolt (a door)
 
A sudden event.
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
to escape
 
to connect pieces using a bolt
 
metal fastener
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
(intransitive) To escape.
 
To sift, especially through a cloth.
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
large roll of material
 
To secure a door by locking or barring it.
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.

Picture dictionary

bełt
bełt
śruba
śruba

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

Bolt Action FiveBolt Action Five
bolt and screw industryprodukcja śrub i nakrętek
bolt from the bluejak grom z jasnego nieba; grom z jasnego nieba
bolt-hole
bolt-ropeliklina
boltingpośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie
bolts and nutsŚruby i nakrętki
captive boltaparat bolcowy
don't shut the gate after the horse has bolted
lightning boltbłyskawica
non-penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy penetrujący
soldering boltlutownica
stay-boltzespórka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading ‧) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copperGwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją ‧) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi
Should an engine be equipped with a reed valve, this must be fixed with shear-bolts which prevent re-use of its support or bolts removable only using special toolsJeżeli silnik jest wyposażony w zawór membranowy, musi być on umocowany za pomocą śrub zrywanych, które zapobiegają ponownemu zastosowaniu elementów nośnych, albo za pomocą śrub usuwalnych przy użyciu specjalnych narzędzi
A lot of commendable work has been done to impose good conditions in return for the extension, but I fear these bolt-on additions do not render it fully fit for the purpose in the long-term future, and they also contain their own inconsistencies and unfairness because they have not addressed the matter of contracts.Wykonano znaczącą godną pochwały pracę w celu ustalenia dobrych warunków w zamian za przedłużenie, ale obawiam się, że te dodatkowe akcesoria nie czynią tego przedłużenia przydatnym w perspektywie długoterminowej, a ponadto zawierają same w sobie niespójności i są niesprawiedliwe, ponieważ nie podjęto tu kwestii kontraktów.
Put a chain across the door, bolt it shut, think they' re impregnableZałożą łańcuch na drzwi, zatrzasną zamek i uważają, że są niedostępni
Adjust the mount such that the line joining the knee clevis joint and the ankle attachment bolt is horizontal ± ‧ ° with the heel resting on two sheets of low-friction (PTFE) materialNależy dopasować mocowanie tak, aby linia łącząca staw kolanowy i śrubę mocującą kostki była pozioma z tolerancją do ‧°, a pięta spoczywała na dwóch płytkach z materiału o niskim współczynniku tarcia (PTFE
When using a captive bolt instrument, the operator must check to ensure that the bolt retracts to its full extent after each shotużywając przyrządu bolcowego, obsługujący musi po każdym strzale sprawdzić, czy bolec chowa się całkowicie
Plate doors secured only by bolts and doors required to be closed by dropping or by the action of a dropping weight are not permittedNie dopuszcza się stosowania drzwi z płyt mocowanych jedynie za pomocą sworzni ani drzwi zamykających się pod wpływem własnego ciężaru lub pod działaniem ciężaru opadającego
Bolt, just... just go on and outPiorun, tylko... tylko idź dalej
Fork-bolt is the part of the latch that engages and retains the striker when in a latched positionŚruba ze sworzniem rozwidlonym to element zamka, który zahacza i utrzymuje zaczep, kiedy zamek jest w położeniu zamknięcia
In this respect, a number of aspects need to be explored further, e.g. whether and to what extent bolts and nuts are marketed together as a system, to what extent these types are developed together etcW tej sytuacji konieczne jest wykonanie dalszych badań niektórych aspektów, np. sprawdzenie, czy i w jakim zakresie nakrętki i śruby są sprzedawane łącznie w zestawie oraz w jakim zakresie konstrukcja obu tych elementów jest od siebie zależna itp
And we gotta make sure Mr Bolt and Deranian don' t catch usI musimy zadbać o to by Pan Bolt i Deranian nas nie złapali
This is also obvious from the description of the HS-code ‧: other screws or bolts whether or not with their nuts or washersTo wynika z opisu kodu SH ‧: pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami i podkładkami
Put a chain across the door, bolt it shut, think they' re impregnableŁańcuch, zasuwka, i myśleli, że są nie do zdobycia
The upper frame is held pressed against the lower frame by at least eight boltsRama górna jest dociśnięta do ramy dolnej i przykręcona co najmniej ośmioma śrubami
Mr President, this debate is about the nuts and bolts of Parliament, and it is our duty to ask if the proposals about groups are practical.Ta debata dotyczy spraw przyziemnych, natomiast my mamy obowiązek zadać pytanie, czy propozycje dotyczące grup są możliwe do zastosowania w praktyce. Moją propozycję poprawki złożyłem, mając oczywiście na myśli jej wykonalność i podstawowy wymóg dotyczący 30 posłów.
We jump through hoops to make sure Bolt believes everything is realCiężko pracujemy, żeby mieć pewność że Piorun będzie myślał, że to się dzieje naprawdę
In the midst of our work for ever closer integration of the European Union, the Georgian-Russian conflict has come like a bolt from the blue to remind us that force makes decisions even in the 21st century.W trakcie naszej pracy w kierunku jeszcze ściślejszej integracji Unii Europejskiej konflikt gruzińsko-rosyjski spadł jak grom z jasnego nieba i przypomniał nam, że nawet w XXI wieku decyzje podejmuje się siłą.
Bolt, dispatch!Piorun, aport
He was flying and shooting lightning bolts from his eyes, okay?Latał i strzelał piorunami z oczu
We haven' t got boltsNie mamy zamków
Marty, I' m sorry, but the only power source capable of generating... ‧. ‧ gigawatts of electricity is a bolt of lightningMarty, przykro mi, ale jedynym źródłem energii umożliwiającym wytworzenie...... ‧, ‧ gigawata energii jest piorun
I' m good with bolt cuttersJest dobry w rozrywaniu łańcuchów
My little innocent unborn baby boy got hit with a one- in- a- million bolt of lightningMój niewinny, nienarodzony synek trafił szansę jedną na milion
To this end, they referred to an alleged lack of production by the Community industry of all other fasteners being subject to this investigation, i.e. SSF normally declared within CN codes ‧ (other wood screws of stainless steel), ‧ (self tapping screws of stainless steel), ‧ (screws and bolts without heads of stainless steel) and ‧ (slotted and cross-recessed screws of stainless steelW tym celu odnieśli się oni do rzekomego braku produkcji przez przemysł wspólnotowy wszystkich innych elementów złącznych objętych dochodzeniem, tj. EZSN zazwyczaj zgłoszone w ramach kodów CN ‧ (pozostałe wkręty do drewna ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty i śruby bez główek ze stali nierdzewnej) i ‧ (wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe ze stali nierdzewnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 500 zdań frazy bolt.Znalezione w 1,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.