Tłumaczenia na język polski:

  • przesadzać   
     
    przejaskrawiać, wyolbrzymiać, przedstawiać coś poważniejszym / większym, niż jest w rzeczywistości

Pozostałe znaczenia:

 
przesadzać z czymś, przejaskrawiać, traktować coś poważniej niż na to zasługuje, nieproporcjonalnie do znaczenia

Przykładowe zdania z "blow sth out of proportion", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You are blowing this out of proportion
pl Niepotrzebnie wyolbrzymiasz
en Let' s not blow this out of proportion
pl Nie... zatracajmy proporcji
en Vivian, I think you' re blowing this whole thing out of proportion
pl Vivian, myślę że przesadasz
en But before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got here
pl Ale zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłem
en This topic cannot be avoided because the European Union has a responsibility to protect children's rights while, at the same time, we are also seeing that the issue of adoption and, as a matter of fact, as its direct consequence, international legislation and international practice, blow certain rights out of proportion, making the adoption of children impossible and thereby curtailing their other rights.
pl Tematu tego nie da się uniknąć, ponieważ Unia Europejska ma obowiązek chronić prawa dzieci, przy czym widzimy, że problem adopcji, a także przepisy i praktyki międzynarodowe, które są bezpośrednią konsekwencją adopcji, prowadzą do nieproporcjonalnego wyolbrzymiania ochrony niektórych praw, uniemożliwiając tym samym adopcję dzieci i ograniczając inne przysługujące dzieciom prawa. Pani Komisarz!
en Don' t you think you' re blowing this a little out of proportion?
pl Nie uważasz, że troszkę to wyolbrzymiasz?
en Moreover, the euro has acquired international prestige and has become an attractive currency even to countries outside the Community, and despite the recent financial turmoil that has dealt serious blows to the world financial and banking system, the euro has undoubtedly attenuated the devastating impact of this financial crisis of global proportions.
pl Ponadto euro zdobyło międzynarodowy prestiż i stało się atrakcyjną walutą nawet dla krajów spoza Wspólnoty, i to pomimo obecnych zawirowań finansowych, które poważnie zatrzęsły podstawami świata finansów i systemu bankowego. Euro niewątpliwie złagodziło niszczycielski wpływ tego globalnego kryzysu finansowego.
en all (rm) i where: A rs n a (r s) i a (r s) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (r s) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs
pl Całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi wynosi: gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) alli = ∑ a (rs) i + all (rm) i s ‧ m ‧ całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = całkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej
en llotment of variable rate tenders in euro (the example refers to bids quoted in the form of interest rates) Where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount alloted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
pl ozstrzyganie przetargów o zmiennej stopie procentowej w euro (przyklad dotyczy ofert kwotowanych w formie stóp procentowych) gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = calkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową zlożoną przez kontrahentów = calkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej zlożona przez i-tego kontrahenta = calkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
en for a liquidity-providing tender for a liquidity-absorbing tender all %(r m) = percentage of allotment at the marginal interest rate = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate = total amount allotted to the ith counterparty
pl all %(rm) = procent przydziału po krańcowej stopie procentowej all (rs) i alli = przydział dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej = całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
en where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) n
pl gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = łączna liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkosć oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) n
en all %(rm) = percentage of allotment at the marginal interest rate all (rs) i = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate alli = total amount allotted to the ith counterparty
pl all %(rm) = procent przydzialu po krańcowej stopie procentowej all (rs) i = przydzial dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej alli = calkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
en When the kiln door has been closed, an adequate draught must be maintained, but not so strong as to blow the substance out of the dishes
pl Po zamknięciu drzwiczek pieca należy utrzymywać dostateczny przepływ powietrza, który nie może być zbyt silny, aby nie porywał substancji z parownic
en Think of it like a tire blowing out on the highway after going too fast for way too long
pl To coś, jakby złapał pan kapcia na autostradzie, gdyż jechał pan zbyt szybko i zbyt długo
en In the climate of an economic crisis and contracting markets, the blow from a gas shortage may prove to be fatal for many companies in my country and thousands of people will end up out of work.
pl W atmosferze kryzysu gospodarczego i kurczących się rynków, cios w postaci niedoborów gazu może okazać się śmiertelny dla wielu firm w moim kraju, a tysiące ludzi pozostaną bez pracy.
en Guys... when you came running out of that trailer with that stick of dynamite lit,I thought you were going to blow us all up
pl Gdy wybiegłeś z tej przyczepy z zapaloną laską dynamitu, myślałem, że chcesz nas wszystkich wysadzić
en She could blow them both out of the water
pl Nie.Lutjens jest na to za sprytny
en Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do
pl Zbombardowanie obozu w Maroko, spowoduje przerwanie trwającego szczytu, a odpowiedzialni za ten zamach tego właśnie chcą
en If millions of people are soon to start plugging in their electric cars in the evening in order to recharge them, all the fuses will blow straight away and the lights will go out, quite literally, because our grids will not be able to cope with the load.
pl Gdyby miliony ludzi miało w niedalekiej przyszłości rozpocząć podłączanie do sieci swoich pojazdów elektrycznych wieczorami w celu ich naładowania, wszystkie bezpieczniki poszłyby od razu i światła by zgasły - dosłownie - gdyż nasze sieci nie będą w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2628065 zdań frazy blow sth out of proportion.Znalezione w 352,875 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.