Tłumaczenia na język polski:

  • przesadzać   
     
    przejaskrawiać, wyolbrzymiać, przedstawiać coś poważniejszym / większym, niż jest w rzeczywistości

Pozostałe znaczenia:

 
przesadzać z czymś, przejaskrawiać, traktować coś poważniej niż na to zasługuje, nieproporcjonalnie do znaczenia

Przykładowe zdania z "blow sth out of proportion", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This topic cannot be avoided because the European Union has a responsibility to protect children's rights while, at the same time, we are also seeing that the issue of adoption and, as a matter of fact, as its direct consequence, international legislation and international practice, blow certain rights out of proportion, making the adoption of children impossible and thereby curtailing their other rights.
pl Tematu tego nie da się uniknąć, ponieważ Unia Europejska ma obowiązek chronić prawa dzieci, przy czym widzimy, że problem adopcji, a także przepisy i praktyki międzynarodowe, które są bezpośrednią konsekwencją adopcji, prowadzą do nieproporcjonalnego wyolbrzymiania ochrony niektórych praw, uniemożliwiając tym samym adopcję dzieci i ograniczając inne przysługujące dzieciom prawa. Pani Komisarz!
en Don' t you think you' re blowing this a little out of proportion?
pl Nie uważasz, że troszkę to wyolbrzymiasz?
en Vivian, I think you' re blowing this whole thing out of proportion
pl Vivian, myślę że przesadasz
en But before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got here
pl Ale zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłem
en Let' s not blow this out of proportion
pl Nie... zatracajmy proporcji
en You are blowing this out of proportion
pl Niepotrzebnie wyolbrzymiasz
en Moreover, the euro has acquired international prestige and has become an attractive currency even to countries outside the Community, and despite the recent financial turmoil that has dealt serious blows to the world financial and banking system, the euro has undoubtedly attenuated the devastating impact of this financial crisis of global proportions.
pl Ponadto euro zdobyło międzynarodowy prestiż i stało się atrakcyjną walutą nawet dla krajów spoza Wspólnoty, i to pomimo obecnych zawirowań finansowych, które poważnie zatrzęsły podstawami świata finansów i systemu bankowego. Euro niewątpliwie złagodziło niszczycielski wpływ tego globalnego kryzysu finansowego.
en llotment of variable rate tenders in euro (the example refers to bids quoted in the form of interest rates) Where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount alloted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
pl ozstrzyganie przetargów o zmiennej stopie procentowej w euro (przyklad dotyczy ofert kwotowanych w formie stóp procentowych) gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = calkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową zlożoną przez kontrahentów = calkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej zlożona przez i-tego kontrahenta = calkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
en where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) n
pl gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = łączna liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkosć oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) n
en for a liquidity-providing tender for a liquidity-absorbing tender all %(r m) = percentage of allotment at the marginal interest rate = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate = total amount allotted to the ith counterparty
pl all %(rm) = procent przydziału po krańcowej stopie procentowej all (rs) i alli = przydział dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej = całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
en all %(rm) = percentage of allotment at the marginal interest rate all (rs) i = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate alli = total amount allotted to the ith counterparty
pl all %(rm) = procent przydzialu po krańcowej stopie procentowej all (rs) i = przydzial dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej alli = calkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
en all (rm) i where: A rs n a (r s) i a (r s) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (r s) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs
pl Całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi wynosi: gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) alli = ∑ a (rs) i + all (rm) i s ‧ m ‧ całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = całkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej
en Because the way the wind' s blowing, we may be out of business soon
pl To co dzieje się w polityce wskazuje, że wkrótce możemy wypaść z interesu.I ci poszukiwacze złota muszą się wynieść
en For that, I shall blow you out of the stars
pl Poślę cię za to do gwiazd!
en Another bad move out of you and I' il blow you to kingdom come
pl W porządku, Howard, mam go na muszce
en Because of all this, Mr President, it should also be pointed out that while there are power cuts, water shortages and food shortages in Venezuela, and poverty is continuing to grow due to poor management by the Chávez Government, the Venezuelan tyrant is trying to cover it all up by blowing up border bridges and threatening Colombia.
pl Z tych wszystkich powodów, panie przewodniczący, należy także podkreślić, że podczas gdy w Wenezueli występują wyłączenia prądu, niedobory wody i żywności, a ubóstwo szerzy się stale wskutek niewłaściwego zarządzania przez rząd Cháveza; wenezuelski tyran próbuje uwieńczyć to wszystko wysadzeniem granicznych mostów i kierowaniem gróźb pod adresem Kolumbii.
en Last week the Aleph came out first and gusts of joy were going to blow over The Bay
pl W zeszłym tygodniu Alef wyszedł pierwszy i podmuchy radości przeszły nad zatoką
en This is the only thing I could think of to get you out of blowing your first vampire
pl To jest jedyna rzecz, którą mogłam wymyśleć żeby uchronić cię przed wydymaniem pierwszego wampira
en It is recalled that, as set out in recital ‧ of the provisional Regulation, the product concerned by this proceeding is ironing boards, whether or not free-standing, with or without a steam soaking and/or heating top and/or blowing top, including sleeve boards, and essential parts thereof, i.e. the legs, the top and the iron rest originating in the People’s Republic of China and Ukraine (the product concerned
pl Należy przypomnieć, że, jak określono w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, produktem objętym niniejszym postępowaniem są deski do prasowania, wolno stojące lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawniki, a także podstawowe części tych desek, tj. nogi, blaty i podstawy do żelazka, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy (produkt objęty postępowaniem
en We' re going to blow out the water and try to get out of the sand
pl Napełnimy teraz zbiorniki i zobaczymy, czy zdołamy poderwać statek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2628065 zdań frazy blow sth out of proportion.Znalezione w 606,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.