Tłumaczenia na język polski:

  • najlepsze życzenia z okazji   

Przykładowe zdania z "best wishes for", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For that reason, Mrs Hieronymi, I extend my sincerest thanks for your good cooperation and wish you all the best for the future.
pl Pani Hieronymi! Z tego powodu szczerze dziękuję za wspaniałą współpracę i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość.
en Defence Policy and Justice and Home Affairs as laid down in the Edinburgh Decision, CONSCIOUS of the fact that a continuation under the Treaties of the legal regime originating in the Edinburgh decision will significantly limit Denmark 's participation in important areas of cooperation of the Union, and that it would be in the best interest of the Union to ensure the integrity of the acquis in the area of freedom, security and justice, WISHING therefore to establish a legal framework that will provide an option for Denmark to participate
pl okonanie wydatków wpisanych do budżetu wymaga uprzedniego przyjęcia prawnie wiążącego aktu Unii stanowiącego podstawę prawną jej działania oraz dokonania odpowiednich wydatków zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w artykule ‧ z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych
en Have a lovely time and I wish you all the best for the future
pl Bawcie sie dobrze, i wszystkiego lepszego na przyszłość
en In this connection, I would like to thank her most sincerely for her work as the Commissioner for External Relations and European Neighbourhood Policy and to wish her all the best for the future.
pl W związku z tym chciałbym jej ogromnie podziękować za pracę na stanowisku komisarza ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa oraz życzyć jej wszystkiego najlepszego w przyszłości.
en (SV) Mr President, first let me offer my heartfelt congratulations to Slovenia and wish you all the best for the Presidency.
pl (SV) Panie przewodniczący! Na początku pozwolę sobie wyrazić serdeczne gratulacje dla Słowenii - życzę tej prezydencji wszystkiego najlepszego.
en The Committee wishes to point out that the common position of the outermost regions and the Member States concerned on future cohesion policy rules applying to these regions proposed automatic eligibility for the former objective ‧- now the convergence objective- as the best way of addressing their specific situation, thereby guaranteeing that they receive uniform treatment and the necessary funding to tackle their permanent constraints
pl Komitet pragnie podkreślić, że wspólne stanowisko regionów peryferyjnych i zainteresowanych Państw Członkowskich, dotyczące włączenia tych regionów do przyszłej polityki spójności, mówiło o automatycznym nabyciu prawa do dawnego celu ‧- obecnie celu konwergencja- jako o najlepszym sposobie uwzględnienia specyficznej sytuacji regionów peryferyjnych, gwarantującym im jednakowe traktowanie oraz środki finansowe konieczne do stawienia czoła ich trwałym ograniczeniom
en Considers it regrettable that the revision of the sustainable development policy was not carried out in combination with the mid-term review of the Lisbon strategy; wishes to see the revised sustainable development strategy become the long-term strategy for Europe, defining the best political project capable of achieving its goals for a sustainable world fifty years from now, and believes that the Union's other political processes for the medium term, such as the Lisbon strategy, should be compatible with that long-term strategy
pl wyraża ubolewanie, że przegląd strategii zrównoważonego rozwoju nie został zrealizowany wspólnie ze średniookresowym przeglądem strategii lizbońskiej; pragnie, aby zrewidowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się dla Europy strategią długofalową, aby określiła najlepszy projekt polityczny umożliwiający realizację celów zrównoważonego świata w ciągu ‧ lat, oraz aby pozostałe średniofalowe programy polityczne Unii Europejskiej, takie jak strategia lizbońska, zachowały spójność ze strategią długofalową
en " and I wish you the very best for your future
pl " I życzę Panu wszystkiego najlepszego na przyszłość
en Thank you to the President, thank you to the President-in-Office of the Council, thank you to the President of the Commission, season's greetings to us all and above all our best wishes for the adoption of the Treaty in 2008 by the other 26 countries.
pl Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panu przewodniczącemu Rady, dziękuję panu przewodniczącemu Komisji, składam wszystkim życzenia świąteczne i przede wszystkim trzymamy kciuki za przyjęcie Traktatu w 2008 r. przez pozostałe 26 państw członkowskich.
en The EESC believes that the key issue for employers wishing to recruit older workers is to establish how they can make the best use of the experience and skills of older people
pl EKES uważa, że z punktu widzenia pracodawców kwestią kluczową, decydującą o zatrudnieniu starszych pracowników, jest to, w jaki sposób wykorzystać doświadczenie i kompetencje seniorów
en Finally, Mr Topolánek, I hope to see you always present in this Chamber; I wish you all the best for your work, and I congratulate you on still being here with us after your first reply.
pl Na zakończenie dodam, że mam nadzieję, iż zawsze będziemy mogli pana oglądać tu, w tej Izbie. Życzę panu wszystkiego najlepszego i gratuluję, że został pan z nami po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie.
en With this regional aid, those wishing to take over holdings will have access to quality advice and a range of support measures to help them to develop, structure and calculate the figures for their project, followed by ongoing monitoring to provide the best chance of success for themselves and the local community
pl Dzięki pomocy regionalnej przejmujący uzyskają dostęp do doradztwa wysokiej jakości i skorzystają z całościowego wsparcia, co sprzyja opracowaniu, nadaniu struktury, obliczeniu kosztów ich projektu, a nastepnie z jego monitorowania, co zwiększa ich szanse powodzenia z korzyścią dla regionu
en With this in mind, I wish the European Union all the best for the future.
pl Mając to na uwadze, życzę Unii Europejskiej wszystkiego najlepszego na przyszłość.
en The best tools for this are liberalisation and freer competition, which causes train companies to take a greater interest in the wishes of customers.
pl Najlepszymi narzędziami w tym zakresie są liberalizacja i wolna konkurencja, która prowadzi do większego zainteresowania spółek życzeniami konsumentów.
en wishes to see clear guidelines on how best to ensure close cooperation with a view to promoting effective multilateralism and reinforcing the UN’s capacities for preserving and consolidating peace and ensuring respect for human rights, while also tackling, in the framework of international law, common threats to peace and security such as trafficking in drugs and arms, organised crime, terrorism and human trafficking, in line with the Lima Declaration
pl apeluje o ustalenie jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także poszanowania praw człowieka oraz, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i handlowi ludźmi
en We can only wish all the best for the efforts made domestically, which are probably very painful politically and costly for the government undertaking these measures.
pl Możemy tylko mocno trzymać kciuki za działania krajowe, które dla rządu je realizującego są prawdopodobnie bardzo bolesne politycznie i kosztowne.
en Thirdly, and vitally, Member States need to put in place upfront funding for energy-efficiency improvements and, despite all the work of the rapporteur and the shadows' best efforts, we did not get as far on this in the recast as we would have wished from Parliament's point of view.
pl Po trzecie, bardzo ważne jest, że państwa członkowskie muszą z góry zapewnić finansowanie poprawy efektywności energetycznej, a mimo całej pracy sprawozdawczyni i kontrsprawozdawcy, w przedmiotowym przekształceniu nie zaszliśmy w tej sprawie tak daleko, jak byśmy chcieli z punktu widzenia Parlamentu.
en (ES) Mr President, firstly I would like to show my appreciation for Mr Bowis's endeavours to secure broad agreement on this issue, and to send him our best wishes for a speedy recovery.
pl (ES) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym wyrazić swój szacunek dla wysiłków Johna Bowisa, służących zagwarantowaniu szerokiego porozumienia w tej sprawie, ale również przekazać mu nasze najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
en I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
pl Wszystkim tym, którzy z własnej woli tutaj nie powrócą, życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.
en In wishing the very best for Ukraine, I do hope that the glorification of extreme, criminal nationalism will be condemned.
pl Życząc Ukrainie jak najlepiej mam nadzieję, że gloryfikowanie skrajnego, zbrodniczego nacjonalizmu będzie potępione.
en Best wishes for your continued success, Phillip Potter
pl Najlepsze życzenia dalszego powodzenia, Phillip Potter
en Thank you very much and my best wishes for an expansion not only of memory but also of responsibility.
pl Dziękuję państwu serdecznie i życzę państwu serdecznie rozszerzenia nie tylko pamięci, ale także odpowiedzialności.
en whereas the most benefit for society and the economy will be best achieved when smoke-free areas are complemented with effective smoking cessation policies at EU and/or Member State level, such as: (a) effective cessation promotion programmes in educational institutions, health care facilities, workplaces and sporting environments and increased access to cessation therapies (both behavioural and pharmacological) for persons who wish to stop smoking, (b) diagnosis and treatment of tobacco dependence in national health and education programmes, and (c) collaboration to facilitate accessibility and affordability as agreed in Article ‧ of the FCTC
pl mając na uwadze, że największym zyskiem dla społeczeństwa i gospodarki będzie wprowadzenie przestrzeni wolnych od dymu papierosowego, przy jednoczesnym prowadzeniu wydajnych działań pomocniczych sprzyjających zaprzestaniu palenia na szczeblu UE lub państw członkowskich, takich jak: a) skuteczne programy promujące rzucanie palenia w instytucjach oświatowych, placówkach służby zdrowia, miejscu pracy i ośrodkach sportowych oraz zwiększony dostęp do terapii prowadzących do rzucenia palenia tytoniu (zarówno behawioralnych jak i farmakologicznych) dla osób chcących rzucić palenie, b) diagnozowanie i leczenie uzależnienia od tytoniu w krajowych programach zdrowotnych i edukacyjnych oraz c) współpraca na rzecz ułatwienia dostępności fizycznej i finansowej określonej w ramach postanowień art. ‧ Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu
en President-in-Office of the Council, we wish to thank you for your most constructive, extensive report, and to wish you all the best for your Presidency!
pl Panie urzędujący przewodniczący Rady! Pragniemy podziękować za bardzo konstruktywne i obszerne sprawozdanie oraz życzymy pańskiej prezydencji powodzenia.
en I extend to you and your families my best wishes for a happy Easter
pl Życzę wesołych świąt wam i waszym rodzinom
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1084623 zdań frazy best wishes for.Znalezione w 143,663 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.