Tłumaczenia na język polski:

  • najlepsze życzenia z okazji   

Przykładowe zdania z "best wishes for", pamięć tłumaczeniowa

add example
en So, again, congratulations on your appointment, and I wish you all the best for the very important tasks that lie ahead of all of us.
pl Zatem jeszcze raz gratuluję panu wyboru i życzę wszystkiego najlepszego w realizacji niezwykle ważnych zadań stojących przed nami wszystkimi.
en I would like to end by thanking and congratulating all of the rapporteurs, and I wish you, Commissioner, all the best for the continuing work.
pl Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.
en In wishing the very best for Ukraine, I do hope that the glorification of extreme, criminal nationalism will be condemned.
pl Życząc Ukrainie jak najlepiej mam nadzieję, że gloryfikowanie skrajnego, zbrodniczego nacjonalizmu będzie potępione.
en I would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.
pl Chciałbym wszystkim, którzy będą kontynuować pracę w tej Izbie, życzyć wszystkiego najlepszego na kolejną kadencję parlamentarną.
en Or concerned...... that your attitude shows, at best, a pathological need for attention...... at worst, a psychotic death wish?
pl Czy nie martwiliby się twoją patologiczną potrzebą zwracania na siebie uwagi, i dążeniem do samozagłady?
en In recognising the particular need to act in order to guarantee the security of EU citizens, I wish to make the point that the best way of combating organised terrorist groups is supranational cooperation between the institutions responsible for security.
pl Uznając szczególną potrzebę działań celem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Unii pragnę zwrócić uwagę, że najlepszym sposobem zwalczania zorganizowanych grup terrorystycznych jest ponadnarodowa współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
en Mr Diamandouros, I wish you all the best, and I am very much looking forward to reading your annual report for 2010.
pl Panie Rzeczniku, życzę Panu wszelkiej pomyślności i z niecierpliwością oczekuję pańskiego sprawozdania rocznego za rok 2010.
en (ES) On behalf of the Socialist delegation in this European Parliament, which, as you said, is the European parliament with the most extensive representation and democratically the strongest in the whole history of the European Union, I would like to join in extending an extremely warm welcome to the Spanish President of the European Union, and express my best wishes for success at such a crucial time.
pl (ES) W imieniu delegacji socjalistów w Parlamencie Europejskim, który, jak pan wspomniał, jest Parlamentem Europejskim o najszerszej reprezentacji i najsilniejszym demokratycznie parlamentem w całej historii Unii Europejskiej, chciałbym przyłączyć się do gorącego powitania hiszpańskiego przewodniczącego Unii Europejskiej i wyrazić swoje najszczersze życzenia powodzenia w tak przełomowym czasie.
en We merely wish to open up the debate as to what mechanisms might be possible to help us best solve this problem, so the idea of the question is to start the dialogue with the Commission in the hope that we can close this loophole and find a solution to what is a serious problem, particularly for those people who find themselves victims of an airline insolvency.
pl Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.
en Considers it regrettable that the revision of the sustainable development policy was not carried out in combination with the mid-term review of the Lisbon strategy; wishes to see the revised sustainable development strategy become the long-term strategy for Europe, defining the best political project capable of achieving its goals for a sustainable world fifty years from now, and believes that the Union's other political processes for the medium term, such as the Lisbon strategy, should be compatible with that long-term strategy
pl wyraża ubolewanie, że przegląd strategii zrównoważonego rozwoju nie został zrealizowany wspólnie ze średniookresowym przeglądem strategii lizbońskiej; pragnie, aby zrewidowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się dla Europy strategią długofalową, aby określiła najlepszy projekt polityczny umożliwiający realizację celów zrównoważonego świata w ciągu ‧ lat, oraz aby pozostałe średniofalowe programy polityczne Unii Europejskiej, takie jak strategia lizbońska, zachowały spójność ze strategią długofalową
en wishes to see clear guidelines on how best to ensure close cooperation with a view to promoting effective multilateralism and reinforcing the UN’s capacities for preserving and consolidating peace and ensuring respect for human rights, while also tackling, in the framework of international law, common threats to peace and security such as trafficking in drugs and arms, organised crime, terrorism and human trafficking, in line with the Lima Declaration
pl apeluje o ustalenie jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także poszanowania praw człowieka oraz, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i handlowi ludźmi
en Here I wish to add my best wishes to those already sent by the House for a speedy recovery, and also to Prime Minister Xanana Gusmão.
pl W tym miejscu dołączam najlepsze życzenia w imieniu całej Izby szybkiego powrotu do zdrowia i dla premiera Xanany Gusmão.
en Naturally, we wish Belgium all the best for the future, too.
pl Oczywiście życzymy również wszystkiego najlepszego na przyszłość Belgii.
en whereas the most benefit for society and the economy will be best achieved when smoke-free areas are complemented with effective smoking cessation policies at EU and/or Member State level, such as: (a) effective cessation promotion programmes in educational institutions, health care facilities, workplaces and sporting environments and increased access to cessation therapies (both behavioural and pharmacological) for persons who wish to stop smoking, (b) diagnosis and treatment of tobacco dependence in national health and education programmes, and (c) collaboration to facilitate accessibility and affordability as agreed in Article ‧ of the FCTC
pl mając na uwadze, że największym zyskiem dla społeczeństwa i gospodarki będzie wprowadzenie przestrzeni wolnych od dymu papierosowego, przy jednoczesnym prowadzeniu wydajnych działań pomocniczych sprzyjających zaprzestaniu palenia na szczeblu UE lub państw członkowskich, takich jak: a) skuteczne programy promujące rzucanie palenia w instytucjach oświatowych, placówkach służby zdrowia, miejscu pracy i ośrodkach sportowych oraz zwiększony dostęp do terapii prowadzących do rzucenia palenia tytoniu (zarówno behawioralnych jak i farmakologicznych) dla osób chcących rzucić palenie, b) diagnozowanie i leczenie uzależnienia od tytoniu w krajowych programach zdrowotnych i edukacyjnych oraz c) współpraca na rzecz ułatwienia dostępności fizycznej i finansowej określonej w ramach postanowień art. ‧ Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu
en Stresses the need for better provision of information to citizens with a view to directing anyone wishing to submit a complaint towards the body best qualified to deal with the matter at either national or Community level; believes that a culture of good administration and service should be fostered within the EU institutions with a view to ensuring that citizens are dealt with properly and are able fully to enjoy their rights
pl podkreśla potrzebę zwiększenia działalności informacyjnej wobec obywateli w celu lepszego ukierunkowania skarżących, by zwracali się do organu wyposażonego w najlepsze kompetencje do zajęcia się ich sprawami czy to na szczeblu krajowym czy europejskim; postuluje wspieranie kultury dobrej administracji i obsługi w instytucjach europejskich w celu zapewnienia obywatelom należytego traktowania i pełnego korzystania ze swoich praw
en The objective of this Directive is to be achieved through the establishment of a general framework comprising the principles, definitions and arrangements for information and consultation, which it will be for the Member States to comply with and adapt to their own national situation, ensuring, where appropriate, that management and labour have a leading role by allowing them to define freely, by agreement, the arrangements for informing and consulting employees which they consider to be best suited to their needs and wishes
pl Cel niniejszej dyrektywy ma być osiągnięty poprzez ustanowienie ogólnych ram, na które składają się zasady, definicje i ustalenia dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji, do których mają stosować się Państwa Członkowskie, przystosowując je do ich sytuacji krajowej oraz zapewniając, gdy sytuacja tego wymaga, aby przedstawiciele pracodawców i pracowników sprawowali w tym zakresie przewodnią rolę, umożliwiając im swobodne określanie, na podstawie porozumień, ustaleń dotyczących informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, które uznają za najlepiej odpowiadające ich potrzebom i zamierzeniom
en In that spirit, please accept my best wishes for the success of your discussions'.
pl W tym duchu proszę o przyjęciem moich najlepszych życzeń, aby państwa dyskusja zakończyła się sukcesem”.
en (EL) Madam President, I thank the President-in-Office of the Council for his reply and wish the French Presidency all the best in attaining its goals.
pl (EL) Pani przewodnicząca! Dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za jego odpowiedź i życzę prezydencji francuskiej powodzenia w osiąganiu założonych celów.
en I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
pl Wszystkim tym, którzy z własnej woli tutaj nie powrócą, życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.
en Regrets that the budget line for the EP Information Offices remains undifferentiated and expresses its wish for having a best practices review of all the Information Offices taking into account the cost-benefit ratio
pl ubolewa, że linia budżetowa przeznaczona dla biur informacyjnych PE w dalszym ciągu nie jest zróżnicowana i wyraża wolę, aby przeprowadzono przegląd najlepszych praktyk we wszystkich biurach informacyjnych, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do korzyści
en Finally, I would like to thank not only this House - which I have done already - but also our partners in the trio, Spain and Belgium, for their excellent cooperation and for the fact that we were able to complete the 18-month trio programme, and may I wish Poland all the best and a Parliament-friendly Presidency.
pl Kończąc, pragnę podziękować nie tylko temu Parlamentowi - co już uczyniłam - lecz także naszym partnerom, Hiszpanii i Belgii, za znakomitą współpracę i za to, że udało nam się zakończyć osiemnastomiesięczny program trio. Życzę też Polsce wszystkiego najlepszego, w tym także prowadzenia przychylnej Parlamentowi prezydencji.
en It is for that reason that I would like to offer you, on behalf of the European Commission and on my own behalf, my most sincere congratulations and my very best wishes for your work towards a united Europe.
pl Dlatego też chciałbym państwu złożyć, w imieniu Komisji Europejskiej oraz swoim własnym, najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia sukcesu w dążeniach do jednoczenia Europy.
en Have a lovely time and I wish you all the best for the future
pl Bawcie sie dobrze, i wszystkiego lepszego na przyszłość
en I will certainly pass your best wishes to my colleague, Stavros Dimas, for his recovery so that he might join you in the committee shortly.
pl Z pewnością przekażę państwa życzenia powrotu do zdrowia mojemu koledze, panu Stavrosowi Dimasowi, aby niedługo mógł spotkać się z państwem na posiedzeniu komisji.
en I wish you best of luck for these tremendous tasks.
pl Życzę Panu powodzenia w realizacji tych niezwykle trudnych zadań.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1084623 zdań frazy best wishes for.Znalezione w 141,648 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.