Tłumaczenia na język polski:

  • najlepsze życzenia z okazji   

Przykładowe zdania z "best wishes for", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I wish the Presidency all the best for the next six months.
pl Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
en Mr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.
pl Panie przewodniczący! My również życzymy panu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
en I therefore offer my best wishes to the President-in-Office of the Council for the coming six months and hope that, together, we can succeed in moving Europe forward during this time.
pl Dlatego życzę wszystkiego najlepszego urzędującemu przewodniczącemu Rady w nadchodzących sześciu miesiącach, i mam nadzieję, że w tym czasie będziemy w stanie wspólnie popchnąć Europę do przodu.
en We merely wish to open up the debate as to what mechanisms might be possible to help us best solve this problem, so the idea of the question is to start the dialogue with the Commission in the hope that we can close this loophole and find a solution to what is a serious problem, particularly for those people who find themselves victims of an airline insolvency.
pl Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.
en Yes, I believe that together, we can work towards building a Europe for our citizens, and I wish you the best of luck in tomorrow's elections.
pl Tak, wierzę, że możemy wspólnie pracować na rzecz budowania Europy dla obywateli i życzę wszystkiego najlepszego w jutrzejszym głosowaniu.
en (ES) On behalf of the Socialist delegation in this European Parliament, which, as you said, is the European parliament with the most extensive representation and democratically the strongest in the whole history of the European Union, I would like to join in extending an extremely warm welcome to the Spanish President of the European Union, and express my best wishes for success at such a crucial time.
pl (ES) W imieniu delegacji socjalistów w Parlamencie Europejskim, który, jak pan wspomniał, jest Parlamentem Europejskim o najszerszej reprezentacji i najsilniejszym demokratycznie parlamentem w całej historii Unii Europejskiej, chciałbym przyłączyć się do gorącego powitania hiszpańskiego przewodniczącego Unii Europejskiej i wyrazić swoje najszczersze życzenia powodzenia w tak przełomowym czasie.
en whereas the most benefit for society and the economy will be best achieved when smoke-free areas are complemented with effective smoking cessation policies at EU and/or Member State level, such as: (a) effective cessation promotion programmes in educational institutions, health care facilities, workplaces and sporting environments and increased access to cessation therapies (both behavioural and pharmacological) for persons who wish to stop smoking, (b) diagnosis and treatment of tobacco dependence in national health and education programmes, and (c) collaboration to facilitate accessibility and affordability as agreed in Article ‧ of the FCTC
pl mając na uwadze, że największym zyskiem dla społeczeństwa i gospodarki będzie wprowadzenie przestrzeni wolnych od dymu papierosowego, przy jednoczesnym prowadzeniu wydajnych działań pomocniczych sprzyjających zaprzestaniu palenia na szczeblu UE lub państw członkowskich, takich jak: a) skuteczne programy promujące rzucanie palenia w instytucjach oświatowych, placówkach służby zdrowia, miejscu pracy i ośrodkach sportowych oraz zwiększony dostęp do terapii prowadzących do rzucenia palenia tytoniu (zarówno behawioralnych jak i farmakologicznych) dla osób chcących rzucić palenie, b) diagnozowanie i leczenie uzależnienia od tytoniu w krajowych programach zdrowotnych i edukacyjnych oraz c) współpraca na rzecz ułatwienia dostępności fizycznej i finansowej określonej w ramach postanowień art. ‧ Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu
en Finally, Mr Topolánek, I hope to see you always present in this Chamber; I wish you all the best for your work, and I congratulate you on still being here with us after your first reply.
pl Na zakończenie dodam, że mam nadzieję, iż zawsze będziemy mogli pana oglądać tu, w tej Izbie. Życzę panu wszystkiego najlepszego i gratuluję, że został pan z nami po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie.
en Even though I wish your country the best, Prime Minister, the most recent IMF figures on it are, unfortunately, very worrying for you, as they are in other countries in the European Union, especially Hungary.
pl Mimo, że życzę pana krajowi jak najlepiej, panie premierze, najnowsze dane MFW, dotyczące jego położenia, są dla pana niestety bardzo niepokojące, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza na Węgrzech.
en We have just heard that the Indian police are taking steps to prevent the march, and for that reason as well we send them our best wishes.
pl Otrzymaliśmy właśnie informacje, że hinduska policja podjęła działania mające na celu zapobieżenie przemarszowi i z tego też powodu przesyłam im nasze najlepsze życzenia.
en I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.
pl Korzystając z okazji, życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.
en (ES) Mr President, firstly I would like to show my appreciation for Mr Bowis's endeavours to secure broad agreement on this issue, and to send him our best wishes for a speedy recovery.
pl (ES) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym wyrazić swój szacunek dla wysiłków Johna Bowisa, służących zagwarantowaniu szerokiego porozumienia w tej sprawie, ale również przekazać mu nasze najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
en If you wish them to share in the good Lord' s brew... best me for it!
pl Jeśli chcecie dobrego piwa... to walczcie o nie!
en Defence Policy and Justice and Home Affairs as laid down in the Edinburgh Decision, CONSCIOUS of the fact that a continuation under the Treaties of the legal regime originating in the Edinburgh decision will significantly limit Denmark 's participation in important areas of cooperation of the Union, and that it would be in the best interest of the Union to ensure the integrity of the acquis in the area of freedom, security and justice, WISHING therefore to establish a legal framework that will provide an option for Denmark to participate
pl okonanie wydatków wpisanych do budżetu wymaga uprzedniego przyjęcia prawnie wiążącego aktu Unii stanowiącego podstawę prawną jej działania oraz dokonania odpowiednich wydatków zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w artykule ‧ z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych
en I wish all my fellow Members who are not standing for re-election all the best for the future and I hope that we will meet again.
pl Wszystkim koleżankom i kolegom posłom, którzy nie ubiegają się o reelekcję życzę wszystkiego dobrego na przyszłość i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
en I thank you for the good cooperation and wish you all the best.
pl Dziękuję pani za owocną współpracę i życzę wszystkiego najlepszego.
en If you wish them to share in the good Lord' s brew...... best me for it!
pl Jeśli chcecie dobrego piwa... to walczcie o nie!
en Mr Diamandouros, I wish you all the best, and I am very much looking forward to reading your annual report for 2010.
pl Panie Rzeczniku, życzę Panu wszelkiej pomyślności i z niecierpliwością oczekuję pańskiego sprawozdania rocznego za rok 2010.
en (EL) Mr President, I should like to start by wishing my fellow countrymen the very best for 25 March.
pl (EL) Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od złożenia najlepszych życzeń moim rodakom z okazji 25 marca.
en The Presidency is very much looking forward to being your partner for dialogue over the next six years and we wish you the best of luck in your work.
pl Prezydencja bardzo liczy na pana jako partnera do dialogu przez następne sześć lat i życzy panu powodzenia w pracy.
en (EL) Madam President, I thank the President-in-Office of the Council for his reply and wish the French Presidency all the best in attaining its goals.
pl (EL) Pani przewodnicząca! Dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za jego odpowiedź i życzę prezydencji francuskiej powodzenia w osiąganiu założonych celów.
en Wishes the structure of small businesses' professional organisations, especially at the regional level to be strengthened, and for those organisations to be better involved; considers that the annual conferences on the Charter should be complemented by other regular meetings to structure the exchange and dissemination of best practice; calls for the promotion of cooperation and collaboration projects involving small enterprises
pl pragnąłby wzmocnienia struktury organizacji zawodowych małych przedsiębiorstw, w szczególności na szczeblu regionalnym oraz większego ich zaangażowania; uważa, że coroczne konferencje na temat Karty powinny być uzupełniane innymi regularnymi zebraniami pozwalającymi ustrukturować wymianę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk; wzywa do promocji projektów współpracy między małymi przedsiębiorstwami
en I would like to extend my best wishes to the rapporteurs and to thank them for their work.
pl Chciałbym przekazać moje najlepsze życzenia sprawozdawcom i podziękować im za ich pracę.
en We all wish the best for the EU.
pl Wszyscy życzymy UE jak najlepiej.
en - (SK) Ladies and gentlemen, we cannot say that the Treaty of Lisbon is the best that each Member State of the EU-27 could wish for, but it is the best that could be agreed on by the EU-27.
pl - (SK) Panie i panowie! Nie możemy powiedzieć, że traktat lizboński to najlepsze, czego mogłoby sobie życzyć każde państwo członkowskie w Unii złożonej z 27 państw członkowskich, ale jest to najlepsze, co taka Unia mogłaby uzgodnić.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1084623 zdań frazy best wishes for.Znalezione w 434,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.