Tłumaczenia na język polski:

 • heksachlorobenzen   
   
  chemicals
 • bhc   
 • hcb   
 • hch   
 • heksachlor   
 • heksachlorocykloheksan   
 • hexachlor   
 • hexachlorobenzen   

Przykładowe zdania z "benzene hexachloride", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Reference method for the sampling and measurement of benzene
pl Metoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru benzenu
en Toluene is used primarily as the raw material in closed systems for the deliberate manufacture of benzene, urethane foams and other chemical products, and, in much smaller quantities, as a solvent carrier in paints, inks, adhesives, pharmaceutical products and cosmetics
pl Toluen jest używany jako surowiec w systemach zamkniętych do celowej produkcji benzyny, pianek uretanowych i innych produktów chemicznych oraz, w dużo mniejszych ilościach, jako nośnik rozpuszczalnikowy w farbach, atramentach, klejach, produktach farmaceutycznych i kosmetykach
en Determination of requirements for assessment of concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air within a zone or agglomeration
pl Określenie wymogów w zakresie oceny stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym na terenie strefy lub aglomeracji
en polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms
pl polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany oznaczają trójpierścieniowe związki aromatyczne utworzone przez dwa pierścienie benzenu połączone przez dwa atomy tlenu w polichlorowanych dibenzo-p-dioksynach, a przez jeden atom tlenu i jedno wiązanie węgiel-węgiel w polichlorowanych dibenzofuranach oraz atomy wodoru, które mogą być zastąpione przez do ośmiu atomów chloru
en Benzol (benzene
pl Benzol (benzen
en Synthesis and spectroscopic analysis of new dimeric and trimeric quaternary ammonium salt with benzene as a spacer
pl Synteza i analiza spektroskopowa nowych podwójnych oraz potrójnych czwartorzędowych soli amoniowych z łącznikiem benzenowym
en LIMIT VALUE FOR BENZENE
pl WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA DLA BENZENU
en Electronic Structure and Reactivity of the sigma-Complex of Benzene and FeIV O, a Model of the Cytochrome P450 Active Site. DFT, CASSCF and CASPT2 modeling
pl Struktura elektronowa sigma-kompleksu benzenu z centrum aktywnym FeIV O cytochromu P450: modelowanie metodami DFT, CASSCF i CASPT2
en For nitrogen dioxide and benzene, the deadlines can be postponed by a maximum of five years
pl W przypadku dwutlenku azotu i benzenu, terminy te mogą być odroczone maksymalnie o pięć lat
en The existing legislative measures for the protection of the environment are considered sufficient to address the risks identified for the atmosphere and the aquatic environment, in particular the provisions under the Directives ‧/‧/EC (VOC emissions from organic solvents), ‧/‧/EC (limit values in ambient air), ‧/‧/EC (national emission ceilings for air pollutants), ‧/‧/EC (ozone in ambient air) and ‧/‧/EC (Water Framework Directive with benzene as a priority substance
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony środowiska uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom dla atmosfery i środowiska wodnego, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/WE (w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników), dyrektywy ‧/‧/WE (w sprawie wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu), dyrektywy ‧/‧/WE (w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza), dyrektywy ‧/‧/WE (w sprawie ozonu w otaczającym powietrzu) oraz dyrektywy ‧/‧/WE (ramowej dyrektywy wodnej w której benzen uznany jest za substancję priorytetową
en Epoxyethyl)benzene (Cas No
pl Epoksyetylo)benzen (CAS nr
en Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid; benzene-‧,‧,‧-tricarboxylic acid; isophthaloyl dichloride, containing by weight ‧,‧ % or less of terephthaloyl dichloride; naphthalene-‧,‧,‧,‧-tetracarboxylic acid; tetrachlorophthalic anhydride; sodium ‧,‧-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate
pl Estry lub bezwodniki kwasu tetrabromoftalowego; kwas benzeno-‧,‧,‧-trikarboksylowy; dichlorek izoftaloilu, zawierający ‧,‧ % masy lub mniej dichlorku tereftaloilu; kwas naftaleno-‧,‧,‧,‧-tetrakarboksylowy; bezwodnik tetrachloroftalowy; ‧,‧-bis(metoksykarbonylo)benzenosulfonian sodu
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on ambient air quality and cleaner air for Europe lays down air quality objectives for ground-level ozone and benzene and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants lays down national emission ceilings for VOCs which contribute to the formation of ground-level ozone
pl Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy określa cele dotyczące jakości powietrza w odniesieniu do ozonu w warstwie przyziemnej i benzenu, a dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza określa krajowe poziomy emisji dla LZO przyczyniających się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej
en The synthesis of fluorinated indandione derivatives using benzoylacetic acid esters, selectively fluorinated in the benzene ring.
pl Wykorzystanie estrów kwasu benzoilooctowego, selektywnie fluorowanych w pierścieniu benzenowym, w syntezie fluorowanych pochodnych indandionu.
en Whereas it is necessary to obtain in the short term a reduction, in particular in urban areas, of polluting vehicle emissions, including primary pollutants such as unburnt hydrocarbons and carbon monoxide, secondary pollutants such as ozone, toxic emissions such as benzene and particle emissions
pl Konieczne jest w krótkim terminie osiągnięcie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów, w szczególności na obszarach miejskich, włącznie z zanieczyszczeniami pierwotnymi, takimi jak węglowodory niespalone i tlenek węgla, zanieczyszczeniami wtórnymi, takimi jak ozon, emisjami toksycznymi, takimi jak emisja benzenu i pyłów
en DNA sensors. Investigation of nanolayers by Langimur-Blodgett method in a mixed system of archaidic acid/1,4bis{2-(octadecylpyridinio-2yl)vinyl}benzene
pl Sensory DNA. Badanie monowarstw techniką langmuir-blodgett w układzie mieszanym:kwas archaidowy/1,4bis{2-(oktadecylopirydynio-2yl)winyl}benzen
en Whereas benzene is recognized as being highly toxic and liable to affect the central nervous and herma-topoietic systems and to induce cancer and in particular leukaemia
pl benzen uznano za środek wysoce toksyczny i mogący mieć wpływ na centralny układ nerwowy i układ krwiotwórczy oraz mogący powodować raka, w szczególności białaczkę
en REFERENCE METHODS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ AND PM‧,‧), LEAD, CARBON MONOXIDE, BENZENE AND OZONE
pl METODY REFERENCYJNE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU I TLENKÓWAZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ I PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA, BENZENU I OZONU
en Determination of requirements for assessment of concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air within a zone or agglomeration
pl Określenie wymogów w zakresie oceny stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenków azotu pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym na terenie strefy lub aglomeracji
en Assessment of ambient air quality and location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air
pl Ocena jakości powietrza i lokalizacja punktów pomiarowych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu
en The location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧, PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air shall be determined using the criteria listed in Annex III
pl Rozmieszczenie punktów pomiarowych, w których mierzy się stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, drobnego pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu ustala się w oparciu o kryteria wymienione w załączniku III
en The amendments necessary for adaptation to scientific and technical progress may relate solely to criteria and techniques for the assessment of concentrations of benzene and carbon monoxide or detailed arrangements for forwarding information to the Commission, and may not have the effect of modifying limit values either directly or indirectly
pl Zmiany konieczne do dostosowania się do postępu naukowo-technicznego mogą dotyczyć jedynie kryteriów i technik mających na celu ocenę stężenia benzenu i tlenku węgla lub szczegółowych regulacji dotyczących przekazywania informacji do Komisji i nie mogą spowodować zmiany wartości dopuszczalnych bezpośrednio ani pośrednio
en Allyl-‧,‧-methylene dioxy benzene, safrole
pl allilo-‧,‧-metylenodioksybenzen, safrol
en Benzene CAS No (Chemical Abstract Service Number) ‧-‧//Not permitted in toys or parts of toys as placed on the market where the concentration of benzene in the free state is in excess of ‧ mg/kg of the weight of the toy or part of toy
pl Benzen CAS nr ‧-‧ (Chemical Abstract Service Number) Niedozwolony w zabawkach lub częściach zabawek wprowadzanych do obrotu, jeśli stężenie benzenu w stanie wolnym przekracza ‧ mg/kg w wadze zabawki lub części zabawki
en Assessment of ambient air quality in relation to sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter, lead, benzene and carbon monoxide
pl Ocena jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu, benzenu i tlenku węgla
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 226 zdań frazy benzene hexachloride.Znalezione w 0,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.