Tłumaczenia na język polski:

  • heksachlorobenzen   
     
    chemicals

Przykładowe zdania z "benzene hexachloride", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, for nitrogen dioxide, benzene and particulate matter PM‧, it should be possible to postpone the deadline for compliance or to obtain temporary exemption from the obligation to apply certain limit values in cases where, notwithstanding the implementation of appropriate pollution abatement measures, acute compliance problems exist in specific zones and agglomerations
pl Jednak w odniesieniu do dwutlenku azotu, benzenu i pyłu zawieszonego PM‧ powinno być możliwe przesunięcie terminu obowiązywania lub tymczasowe zwolnienie z obowiązku dotrzymania niektórych wartości dopuszczalnych w przypadkach, gdy pomimo zastosowania odpowiednich środków mających na celu redukcję zanieczyszczenia, w określonych strefach lub aglomeracjach istnieją poważne problemy z dotrzymaniem wartości dopuszczalnych
en Reference method for the sampling and measurement of benzene
pl Metoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru benzenu
en In these special cases, a ‧: ‧ by volume eluent mixture of benzene and acetone will have to be used to obtain good band separation
pl W tych wyjątkowych przypadkach, mieszanina wymywająca benzenu i acetonu, w proporcji ‧: ‧ na objętość, zostanie użyta w celu dobrego wyodrębnienia pasm
en With a view to maintaining a high level of protection of human health and the environment, the report referred to in paragraph ‧ shall be accompanied, if appropriate, by proposals for the amendment of this Directive which could include further extensions to the timetable for meeting the limit value for benzene in Annex I which may be agreed under Article
pl W celu utrzymania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego do sprawozdania określonego w ust. ‧ mogą zostać dołączone, o ile zaistnieje taka potrzeba, propozycje zmiany niniejszej dyrektywy, które mogą zawierać dalsze przedłużenia w odniesieniu do harmonogramu dotyczącego osiągnięcia wartości dopuszczalnej dla benzenu, określonej w załączniku I, na co może zostać wyrażona zgoda na mocy art. ‧ ust
en Article ‧ of Directive ‧/EEC, as far as the benzene content of petrol referred to in Article ‧ of that Directive is concerned, shall, until ‧ January ‧, not apply to Austria
pl Artykuł ‧ dyrektywy ‧/EWG dotyczący zawartości benzenu w benzynie określonej w art. ‧ tej dyrektywy nie ma zastosowania do Austrii do dnia ‧ stycznia ‧ r
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air
pl DYREKTYWA ‧/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu
en Standard solution with about ‧ ¶g aflatoxin B‧ per ml in chloroform or the benzene/acetonitrile mixture, prepared and checked as described in point ‧ of method A
pl Roztwór wzorcowy, zawierający około ‧ μg aflatoksyny B‧ na ‧ ml chloroformu (ppkt ‧) lub mieszaniny benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧), sporządzony i sprawdzony zgodnie z pkt. ‧ metody A
en The risk assessment has identified other sources of benzene emissions (from non isolated benzene, e.g. in petrol and other refinery products), than those from the produced or imported chemical
pl Przeprowadzona ocena ryzyka wskazała inne źródła emisji benzenu (w szczególności niewyodrębniony benzen, znajdujący się np. w benzynie i innych produktach naftowych), które nie pochodzą z substancji chemicznej wyprodukowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej
en Reference methods for assessment of concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene, carbon monoxide, and ozone
pl Metody referencyjne oceny stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu
en Assessment of ambient air quality and location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air
pl Ocena jakości powietrza i lokalizacja punktów pomiarowych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu
en after saponification into the potassium salt. The MBAS is calculated as sodium dodecyl benzene sulphonate (mol. wt
pl MBAS jest obliczane jako dodecylobenzenosulfonian sodu (o masie cząsteczkowej
en their fuel contains more than ‧ ppm benzene
pl ich paliwo zawiera ponad ‧ ppm benzenu
en Also known as methyl benzene, it has the second, after benzene, most simple aromatic structure – a six-member carbon ring with a one member (alkyl) carbon chain attached
pl Znany również pod nazwą metylobenzenu, ma jako drugi po benzenie, najprostszą strukturę aromatyczną – sześcioatomowy pierścień węglowy z dołączonym jednym członem łańcucha węglowego (alkil
en Standard solution with about ‧ g aflatoxin B‧ per ml in chloroform or the benzene/acetonitrile mixture, prepared and checked as described in point ‧ of method A
pl Roztwór wzorcowy, zawierający około ‧ μg aflatoksyny B‧ na ‧ ml chloroformu (ppkt ‧) lub mieszaniny benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧), sporządzony i sprawdzony zgodnie z pkt. ‧ metody A
en Synthesis and spectroscopic analysis of new dimeric and trimeric quaternary ammonium salt with benzene as a spacer
pl Synteza i analiza spektroskopowa nowych podwójnych oraz potrójnych czwartorzędowych soli amoniowych z łącznikiem benzenowym
en bis(‧-(diethylamino)phenyl)-methyl)benzene-‧-dimethanesulfonic acid
pl kwas ‧-(bis(‧-(dietyloamino)fenylo)-metylo)benzen-‧-dimetansulfonowy
en Internal body burdens after demal exposure are generally low because of rapid evaporation of benzene and only prolonged exposure might pose a risk
pl Wewnętrzne obrażenia powstałe na skutek narażenia przez skórę są zazwyczaj niewielkie z uwagi na szybkie parowanie benzenu i jedynie przedłużające się narażenie może stanowić ryzyko
en However, classifications shall be reviewed more frequently in the event of significant changes in activities relevant to the ambient concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide or, where relevant, oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧, PM‧,‧), lead, benzene or carbon monoxide
pl Klasyfikacja podlega jednak częstszym przeglądom w przypadku wystąpienia znacznych zmian w działalności istotnej dla stężenia w powietrzu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu lub, w stosownych przypadkach, tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM‧, PM‧,‧), ołowiu, benzenu lub tlenku węgla
en Benzenes, chlorobenzenes
pl Benzen, chlorobenzeny
en Ethyl-Benzene
pl Etylobenzen
en The criteria for determining the location of sampling points for the measurement of benzene and carbon monoxide in ambient air shall be those listed in Annex
pl W załączniku ‧ wymienione są kryteria określające rozmieszczenie punktów poboru próbek do celów pomiaru stężenia benzenu i tlenku węgla w powietrzu
en The location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧, PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air shall be determined using the criteria listed in Annex III
pl Rozmieszczenie punktów pomiarowych, w których mierzy się stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, drobnego pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu ustala się w oparciu o kryteria wymienione w załączniku III
en Whereas benzene (CAS N° ‧-‧) is a toxic substance likely to affect the central nervous and hematopoietic systems and to cause cancer and in particular leukaemia
pl benzen (Nr CAS ‧-‧) jest substancją toksyczną, która prawdopodobnie wpływa na centralny układ nerwowy i krwiotwórczy, powodując raka, a zwłaszcza białaczkę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 226 zdań frazy benzene hexachloride.Znalezione w 0,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.