Tłumaczenia na język polski:

  • heksachlorobenzen   
     
    chemicals

Przykładowe zdania z "benzene hexachloride", pamięć tłumaczeniowa

add example
en DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ and PM‧,‧), LEAD, CARBON MONONXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIR WITHIN A ZONE OR AGGLOMERATION
pl OKREŚLENIE WYMOGÓW W ZAKRESIE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU ORAZ TLENKÓW AZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ i PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM NA TERENIE STREFY LUB AGLOMERACJI
en The risk assessment has identified other sources of exposure of the substance to man and the environment, in particular from non-isolated benzene e.g. in petrol and other refinery products, which do not result from the life-cycle of the substance produced in or imported into the European Community
pl Przeprowadzona ocena ryzyka wskazała inne źródła narażenia człowieka i środowiska na przedmiotową substancję, w szczególności niewyodrębniony benzen, znajdujący się np. w benzynie i innych produktach naftowych, które to źródła nie wynikają z cyklu życiowego substancji wyprodukowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej
en The classification as a carcinogen or mutagen need not apply if it can be shown that the substance contains less than ‧,‧ % w/w benzene (EC No
pl Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż ‧,‧ % masowo benzenu (nr WE
en LOCATION OF SAMPLING POINTS FOR THE MEASUREMENT OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ and PM‧,‧), LEAD, CARBON MONOXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIR
pl LOKALIZACJA PUNKTÓW POBORU PRÓBEK DO POMIARU DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU I TLENKÓW AZOTU ORAZ PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ i PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
en Assessment of ambient air quality and location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air
pl Ocena jakości powietrza i lokalizacja punktów pomiarowych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu
en whereas ILO (International.Labour Organization) Convention ‧ and ILO Recommendation ‧ lay down provisions on protection against hazards arising from benzene
pl MOP (Miedzynarodowej Organizacji Pracy) i zalecenie ‧ MOP ustanawiają przepisy w sprawie ochrony przed zagrożeniami, jakie stwarza benzen
en If the fluorescence intensity given by the ‧ ¶l of extract is greater than that of the ‧ ¶l of standard solution, dilute the extract ‧ or ‧ times with chloroform or the benzene/acetonitrile mixture before subjecting it again to thin-layer chromatography
pl Jeśli natężenie fluorescencji wywołane przez ‧ l ekstraktu jest większe niż wywołane przez ‧ l roztworu wzorcowego, należy rozcieńczyć ekstrakt ‧-krotnie lub ‧-krotnie chloroformem (ppkt ‧) lub mieszaniną benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧) przed ponownym poddaniem go chromatografii cienkowarstwowej
en Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w Butadiene
pl Gazy (ropa naftowa), benzen, produkty szczytowe odpędzania pentanu (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
en di(prop-‧-diyl)benzene bis(neodecanoylperoxide
pl di(prop-‧-diyl)benzen bis(neodekanoyloperoksym
en Sorbents modified with ketoimine groups and their complexes with transition metal in the analysis of phenol, o-chlorophenol and benzene
pl Sorbenty modyfikowane grupami ketoiminowymi oraz kompleksami tych grup z metalem przejściowym w analizie fenolu, o-chlorofenolu i benzenu
en CRITERIA FOR DETERMINING MINIMUM NUMBERS OF SAMPLING POINTS FOR FIXED MEASUREMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧, PM‧,‧), LEAD, CARBON MONOXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIR
pl KRYTERIA OKREŚLANIA MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW POBORU PRÓBEK W RAMACH STAŁYCH POMIARÓW STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI (SO‧), DWUTLENKU AZOTU (NO‧) I TLENKÓW AZOTU ORAZ PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧, PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
en [Off gases produced by the benzene unit
pl gazy wylotowe wydzielane z instalacji benzenu
en concerns for acute toxicity as a consequence of inhalation exposure during production of perfumes (use of benzene) and cleaning of crude benzene and gasoline tanks
pl obaw związanych z ostrym działaniem toksycznym w następstwie narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji perfum (stosowanie benzenu) oraz przy czyszczeniu zbiorników, w których przechowywano nieprzetworzony benzen i benzynę
en Nonetheless, it should be noted that significant differences were observed in the price of key ingredients in the production of sulphanilic acid since the original investigation, in particular aniline, and its key feedstock, benzene
pl Jednakże należy zauważyć, iż odnotowano znaczne różnice cen podstawowych składników wykorzystywanych przy produkcji kwasu sulfanilowego od czasu pierwotnego dochodzenia, w szczególności aniliny oraz jej podstawowego substratu – benzenu
en However, classifications shall be reviewed more frequently in the event of significant changes in activities relevant to the ambient concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide or, where relevant, oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧, PM‧,‧), lead, benzene or carbon monoxide
pl Klasyfikacja podlega jednak częstszym przeglądom w przypadku wystąpienia znacznych zmian w działalności istotnej dla stężenia w powietrzu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu lub, w stosownych przypadkach, tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM‧, PM‧,‧), ołowiu, benzenu lub tlenku węgla
en Transfer the aqueous phase into a round-bottom flask and wash the benzene phase with ‧ ml of hydrochloric acid
pl Przenieść fazę wodną do kolby okrągłodennej i przemyć warstwę benzenową ‧ ml kwasu solnego
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending Annexes I, ‧ and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin as regards moxidectin, linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C‧ to C‧, containing less than ‧,‧ % of chains longer than C‧ and Acetylisovaleryltylosin is to be incorporated into the Agreement
pl W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające załączniki I, ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C‧ do C‧, zawierających mniej niż ‧,‧ % łańcuchów dłuższych niż C‧ oraz acetyloizowalerylotylozyny
en Whereas benzene is used inter alia as a constituent in the manufacture of certain toys, making it possible for children to absorb benzene by inhalation, ingestion or through the skin, thereby exposing them to the abovementioned hazards
pl benzen jest stosowany między innymi jako składnik w produkcji niektórych zabawek, co stwarza niebezpieczeństwo wchłaniania go przez dzieci poprzez wdychanie, drogą pokarmową lub przez skórę, narażając je w ten sposób na wymienione wyżej zagrożenia
en If the fluorescence intensity given by the ‧ l of extract is greater than that of the ‧ l of standard solution, dilute the extract ‧ or ‧ times with chloroform or the benzene/acetonitrile mixture before subjecting it again to thin-layer chromatography
pl Jeśli natężenie fluorescencji wywołane przez ‧ l ekstraktu jest większe niż wywołane przez ‧ l roztworu wzorcowego, należy rozcieńczyć ekstrakt ‧-krotnie lub ‧-krotnie chloroformem (ppkt ‧) lub mieszaniną benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧) przed ponownym poddaniem go chromatografii cienkowarstwowej
en Reference method for the sampling and measurement of benzene
pl Metoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru benzenu
en The reference method for the measurement of benzene is that described in EN ‧:‧, parts ‧, ‧ and ‧ Ambient air quality- Standard method for measurement of benzene concentrations
pl Metodę referencyjną pomiaru benzenu opisano w EN ‧:‧, część ‧, ‧ i ‧ Jakość powietrza atmosferycznego- standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu
en The reference methods for the analysis and the sampling of benzene and carbon monoxide shall be as laid down in Sections I and ‧ of Annex
pl Metody referencyjne analizy i poboru próbek benzenu i tlenku węgla są ustanowione w załączniku ‧ sekcje I i
en The report referred to in paragraph ‧ shall take into account in particular as regards benzene and carbon monoxide
pl W sprawozdaniu określonym w ust. ‧ powinny zostać uwzględnione w szczególności następujące elementy dotyczące benzenu i tlenku węgla
en Whereas benzene is recognized as being highly toxic and liable to affect the central nervous and herma-topoietic systems and to induce cancer and in particular leukaemia
pl benzen uznano za środek wysoce toksyczny i mogący mieć wpływ na centralny układ nerwowy i układ krwiotwórczy oraz mogący powodować raka, w szczególności białaczkę
en COUNCIL DIRECTIVE of ‧ November ‧ amending, for the second time (benzene), Directive ‧/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
pl DYREKTYWA RADY z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniająca po raz drugi (benzen) dyrektywę ‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 226 zdań frazy benzene hexachloride.Znalezione w 1,465 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.