Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of benchmark.
 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmark
miara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
benchmark (in the convergence programs context)
pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiency
sprawność wzorcowa
Benchmark Response
BMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarks
benchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarks
minimalne progi stawek ubezpieczeniowych; MPB
premium benchmark
progi stawek
product benchmark
wskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Aid would also be provided for the development of standards (including benchmarking against other standards) and for training programmes in accordance with Article ‧(b) and (c) of Regulation (EC) No ‧/‧ for participants in all Bord Bia's Quality Assured Schemes including those for edible horticulture, which includes mushroom compost and casing manufacturers
pl Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowań
en Based on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
pl Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorów
en The playing field is the world: the EESC takes the view that the main benchmark is the position of the Union in the world – not only in relation to the United States, but in the overall picture, including rapidly developing and extensive emerging markets such as China, south-east Asia and India, which are demanding their own place in globalisation
pl Cały świat stanowi pole gry. EKES przyjmuje stanowisko, że głównym wskaźnikiem jest pozycja Unii w świecie, nie tylko względem stanów Zjednoczonych, lecz na ogólnym tle, włączając gwałtownie rozwijające i rozszerzające się rynki wschodzące, takie jak Chiny, południowo-wschodnia Azja i Indie, żądające swojego własnego miejsca w globalizacji
en The benchmarking values for each criterion shall be determined in partnership between the Commission and each Member State
pl Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych kryteriów są wspólnie ustalane przez Komisję i państwa członkowskie
en Since capacity created in a market in absolute decline will normally be more distortive than capacity created in a market in relative decline, the Commission will distinguish between cases for which, from a long-term perspective, the relevant market is structurally in decline (i.e. shows a negative growth rate), and cases for which the relevant market is in relative decline (i.e. shows a positive growth rate, but does not exceed a benchmark growth rate (see paragraph
pl Ponieważ moc produkcyjna utworzona na rynku w fazie absolutnego spadku będzie bardziej zakłócająca niż moc utworzona na rynku w fazie względnego spadku, Komisja rozróżnia oba te przypadki w analizach dotyczących efektów długofalowych, gdzie dany rynek znajduje się w fazie spadku strukturalnego (tzn. wykazuje ujemną stopę wzrostu) oraz przypadki, gdy dany rynek jest w fazie spadku względnego (tzn. wykazuje dodatnią stopę wzrostu ale nie przekracza referencyjnej stopy wzrostu (zob. pkt
en This approach represents both best practice and an ethical benchmark for in vivo testing for eye irritation/corrosion
pl Wspomniane podejście reprezentuje zarówno najlepszą praktykę, jak i wzorzec etyczny dla badań in vivo podrażnień/korozji
en Although the Lisbon Agenda called on Member States to halve their rate of ESL by ‧, the setting of this reduction benchmark was not the subject of empirical research
pl Choć strategia lizbońska wezwała państwa członkowskie do obniżenia ich wskaźników WPN o połowę do ‧ r., to jednak przy wyznaczeniu tego celu nie poddano go żadnym badaniom empirycznym
en the Council conclusions of ‧ May ‧, which invited the Commission to report back to the Council on progress made towards the establishment of a coherent framework of indicators and benchmarks for following-up the Lisbon objectives in the area of education and training
pl konkluzje Rady z dnia ‧ maja ‧ r., w których zwrócono się do Komisji, by złożyła Radzie sprawozdanie na temat postępów na drodze do ustanowienia spójnych ram wskaźników i poziomów odniesienia w celu monitorowania osiągania celów lizbońskich w dziedzinie edukacji i szkolenia
en Regrets that the Commission's total reported allocation for basic education and basic health in ‧ was only ‧,‧ %, which was far from meeting the ‧ % benchmark established by Parliament; calls for a meaningful dialogue with the Commission on how this figure may be improved
pl z żalem przyjmuje, że całość zgłoszonych przez Komisję środków przeznaczonych na podstawowe kształcenie i opiekę zdrowotną w ‧ r. wynosiła jedynie ‧,‧ %, co znacznie odbiegało od ‧ %-owego standardu ustanowionego przez Parlament; wzywa do konstruktywnego dialogu z Komisją w sprawie poprawienia tego wyniku
en In accordance with the Commission Declaration concerning Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ establishing a financing instrument for development cooperation (DCI), the Commission will endeavour to ensure that a benchmark of ‧ % of its allocated assistance under country programmes covered by the DCI will be dedicated, by ‧, to basic and secondary education and basic health, through project, programme or budget support linked to these sectors, taking an average across all geographical areas and recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as in cases where exceptional assistance is involved
pl Zgodnie z deklaracją Komisji w sprawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) dołoży ona starań, aby zagwarantowano, że ‧ % środków z pomocy krajowej przyznanej w ramach DCI zostanie przeznaczonych do ‧ r. na kształcenie podstawowe i średnie oraz podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi sektorami, przy uwzględnieniu średniej ustalonej dla wszystkich obszarów geograficznych oraz tego, że normą musi być pewien stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej
en The programme's MTO is similar to the minimum benchmark aiming at providing a sufficient safety margin in order to guarantee that the ‧ % threshold set for the general government deficit is not breached
pl Cel ten jest zbliżony do minimalnej wartości referencyjnej, co powinno zapewnić wystarczający margines bezpieczeństwa, aby deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekroczył poziomu ‧ %
en This seems to me a balanced position, and a benchmark for any initiative by the European Union.
pl Wydaje mi się, że jest to wyważone stanowisko oraz wzorzec dla wszelkich inicjatyw Unii Europejskiej.
en The European Parliament and the Council invite the Commission to present a legislative proposal for amending Regulation (EC) No 539/2001 as soon as it has assessed that each country meets the benchmarks of the road maps with a view to achieving visa liberalisation for citizens of these countries as soon as possible.
pl Parlament Europejski i Rada proszą Komisję o przedstawienie wniosku legislacyjnego dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 niezwłocznie, jak tylko uzna ona, że każdy z tych krajów osiągnął poziomy odniesienia określone w planach działania w celu możliwie najszybszej liberalizacji systemu wizowego dla obywateli tych krajów.
en The Commission notes that any such assessment would relate to the restructuring as a whole, since the reference benchmark used by the German authorities was the return on equity and the GmbH’s equity reflected all the restructuring measures taken (i.e. not only the cash capital injections but also the asset contribution and the debt write-off
pl Komisja stwierdza, że tego rodzaju ocena odnosi się do całego procesu restrukturyzacji, ponieważ władze niemieckie jako kryterium porównawcze zastosowały stopę zwrotu z kapitału własnego, a kapitał własny GmbH odzwierciedla wszystkie wdrożone działania restrukturyzacyjne (tj. nie tylko wkłady kapitałowe, ale również wniesienie wkładów oraz umorzenie wierzytelności
en These activities will support the development of benchmarking, monitoring and analysis tools, the impact assessment of the Programme and the dissemination of results
pl Działania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu oraz rozpowszechnianie wyników
en For me, European law is always the benchmark.
pl Dla mnie prawo wspólnotowe zawsze jest wskaźnikiem.
en As regards dialogue with Member States' public authorities, the EESC supports the Commission's proposal that these authorities should initiate an exercise to benchmark national NIS-related policies, including specific policies for the public sector
pl W ramach dialogu z władzami publicznymi państw członkowskich Komitet popiera wniosek Komisji, by władze te rozpoczęły proces oceny porównawczej własnej polityki krajowej w sprawie bezpieczeństwa sieci oraz systemów informatycznych łącznie z polityką dotyczącą sektora publicznego
en The specification of criteria for eligibility of both EU and non-EU countries for Structural and Regional funding of projects in order to give priority to waste prevention- in particular the use of best available techniques and cleaner production benchmarks
pl Określenie kryteriów kwalifikowania się państw członkowskich UE i państw spoza UE do uzyskania finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych i regionalnych w celu przyznania priorytetu zapobieganiu powstawaniu odpadów, w szczególności zastosowanie kryterium najlepszych dostępnych technik oraz wskaźników czystszej produkcji
en Calls on Central Asian governments to strengthen existing laws on women's rights and to improve their implementation of these laws; urges the Commission to continue to support human rights and democracy projects relating to the specific role of women; urges the EU to support the full implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and to use it as a benchmark for deeper cooperation; underlines that the plight of women is deteriorating in many parts of Central Asia due to unequal access to education, health and employment, and stresses that MDG ‧ of promoting gender equality and empowering women should become a priority to be mainstreamed in the EU's related activities
pl wzywa rządy państw Azji Środkowej do zaostrzenia istniejących przepisów dotyczących praw kobiet oraz do lepszego wdrożenia tych przepisów, a także wzywa Komisję do dalszego wspierania projektów z zakresu praw człowieka i demokracji w odniesieniu do szczególnej roli kobiet; wzywa UE do poparcia pełnego wprowadzenia w życie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i wykorzystania jej jako punktu odniesienia dla pogłębionej współpracy; podkreśla, że trudna sytuacja kobiet ulega w wielu częściach Azji Środkowej dalszemu pogorszeniu wskutek nierównego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia oraz podkreśla, że trzeci milenijny cel rozwoju dotyczący propagowania równości kobiet i mężczyzn oraz wzmacniania pozycji kobiet powinien stać się priorytetem w działaniach UE powiązanych z tymi zagadnieniami
en to identify and to disseminate good practice and efficient tools such as indicators and benchmarks in the field of quality evaluation in school education
pl zidentyfikowanie i szerzenie dobrej praktyki i skutecznych narzędzi, takich jak wskaźniki i wzorce w zakresie oceny jakości edukacji szkolnej
en In view of the importance of learning two foreign languages from an early age, as highlighted in the March ‧ Barcelona European Council conclusions, the Commission is invited to submit to the Council- by the end of ‧- a proposal for a possible benchmark in this area, based on the ongoing work on language competences
pl Z uwagi na to, jak ważne jest uczenie się dwóch języków obcych od wczesnego wieku, na co zwrócono uwagę w konkluzjach Rady Europejskiej z posiedzenia w Barcelonie w marcu ‧ r., Komisja jest proszona o przedłożenie Radzie do końca ‧ roku propozycji ewentualnego poziomu odniesienia w tej dziedzinie, opartego na toczących się pracach nad kompetencjami językowymi
en Wine and tourism - the Austrian experience as a benchmark for the Polish
pl Winiarstwo i turystyka - doświadczenia austriackie jako benchmark dla Polski
en appropriate benchmark risk-free interest rate
pl odpowiednia wartość referencyjna stopy procentowej w przypadku inwestycji nieobarczonych ryzykiem
en They should be considered neither as benchmarks, nor as a means of reporting on, or drawing comparisons between, the quality and efficiency of different national systems
pl Nie należy ich uznawać ani za poziomy odniesienia, ani za podstawę przedstawiania lub porównywania różnic w jakości i skuteczności odmiennych systemów krajowych
en The creation of quality benchmarks and one-stop shops will help to develop transport logistics in the EU, because measuring quality at EU level will bring a certain uniformity in the assessment of logistics performance, and the implementation of administrative procedures in a coordinated, uniform manner will simplify customs formalities
pl Stworzenie wskaźników jakości i punktów zintegrowanej obsługi administracyjnej stanowi element przyczyniający się do rozwoju logistyki transportowej w UE, jako że z jednej strony, pomiary jakości na poziomie europejskim pozwolą na pewnego rodzaju ujednolicenie oceny wydajności logistyki, a z drugiej strony, dopełnienie obowiązków administracyjnych w sposób skoordynowany i ujednolicony przyspieszy formalności celne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1955 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 2,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.