Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of benchmark.
 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmark
miara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy; reper; benchmark; testowanie wzorcowe
benchmark (in the convergence programs context)
pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiency
sprawność wzorcowa
Benchmark Response
BMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarks
benchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarks
minimalne progi stawek ubezpieczeniowych; MPB
premium benchmark
progi stawek
product benchmark
wskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
en These activities will support the development of benchmarking, monitoring and analysis tools, the impact assessment of the Programme and the dissemination of results
pl Działania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu, oraz rozpowszechnianie wyników
en In March 2000 in Lisbon, and March 2002 in Barcelona, the European Council approved the strategic objective of making the EU the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, making its education and training systems a global benchmark in terms of quality, and creating the European Area of Research and Innovation.
pl Rada Europejska w marcu 2000 r. w Lizbonie i w marcu 2002 r. w Barcelonie przyjęła cel strategiczny polegający na uczynieniu z UE najbardziej konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarce świata, w której systemy edukacyjne i szkoleniowe będą stanowiły globalny poziom odniesienia pod względem jakości i na utworzeniu europejskiej przestrzeni badań i innowacji.
en Six new Member States had already beaten our 2010 benchmark, which is 10%.
pl Sześć nowych państw członkowskich już osiągnęło nasz poziom odniesienia dla roku 2010, wynoszący 10%.
en Because the benchmark instruments used in the Agreement have longer maturities than market ones, and, as a consequence, have higher yields over the period concerned, and because the division of risk is more favourable to PI than if PI had to bear the liquidity risk on the funds deposited, the loan rate defined by Italy confers an advantage on PI
pl W związku z tym, że parametry zastosowane w porozumieniu mają okres zapadalności dłuższy niż parametry rynkowe i w związku z tym dają wyższy dochód w badanym okresie, a podział ryzyka jest korzystniejszy dla PI, niż gdyby PI musiało ponosić ryzyko płynności dotyczące zdeponowanych środków, zdefiniowane przez Włochy oprocentowanie stawia PI w uprzywilejowanej pozycji
en We could make a scoreboard and we can set a benchmark, but we cannot substitute the presence of the particular Member State.
pl Moglibyśmy przygotować tablicę wyników i ustalić poziom referencyjny, jednak nie możemy zastąpić danego państwa członkowskiego.
en Vtesse's rate liability on this bid cannot be seen as a benchmark on the basis of which it is possible to assess the existence of an advantage to BT within the meaning of Article ‧ EC
pl Obciążenie firmy Vtesse z tytułu podatku komunalnego w związku z tą ofertą nie może być postrzegane jako wzorzec odniesienia, na podstawie którego możliwa jest ocena istnienia korzyści na rzecz firmy BT w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
en For some Member States this is part of an overall strategy but to date only two have formally produced a strategy in the EU and the EESC believes that the Commission by extending the open method of coordination to health could encourage both the development of specific national strategies and quality frameworks which could provide benchmarks for other Member States and for improvement in relation to policy, services, training and research
pl Niektóre państwa członkowskie włączyły takie usługi do swojej ogólnej strategii, jednak dotychczas jedynie dwa państwa członkowskie oficjalnie przedstawiły taką strategię na forum UE; EKES jest zatem zdania, że rozszerzając otwartą metodę koordynacji na obszar opieki zdrowotnej, Komisja mogłaby zachęcić zarówno do opracowywania szczegółowych strategii krajowych, jak i ram jakościowych, które mogłyby stać się punktami odniesienia dla innych państw członkowskich, jak też przyczynić się do udoskonalenia polityk, usług, szkolenia i badań naukowych
en Furthermore, the European Union notes that the Government of Zimbabwe has not taken any positive steps along the lines of the measures, considered as benchmarks to assess progress, which the European Union communicated to the SADC on the occasion of the last two SADC/EU Committee meetings
pl Co więcej, Unia Europejska zauważyła, że rząd Zimbabwe nie podjął żadnych pozytywnych kroków zgodnych z tymi środkami, uważanymi za wzorce dla oceny postępu, które Unia Europejska przedstawiła SADC przy okazji dwóch ostatnich posiedzeń Komitetu SADC/UE
en As the MTO is more demanding than the minimum benchmark (estimated at a deficit of around ‧ % of GDP), achieving it should fulfil the aim of providing a safety margin against the occurrence of an excessive deficit
pl Ponieważ cel ten jest bardziej ambitny, niż wymaga tego minimalna wartość odniesienia (szacowana jako deficyt wynoszący około ‧ % PKB), jego osiągnięcie powinno zapewnić margines bezpieczeństwa chroniący przed ryzykiem wystąpienia nadmiernego deficytu
en The Commission also doubts that any private guarantor would be willing to take the risk associated with such a far-reaching guarantee, taking into account that Stadt Dornbirn as guarantor apparently has no influence on the risk policy of Dornbirner Sparkasse and that Austria could not provide any benchmarking or information on similar transactions
pl Komisja wyraża także wątpliwość, czy jakikolwiek prywatny gwarant gotów byłby na podjęcie ryzyka związanego z gwarancją o tak szerokim zakresie, biorąc pod uwagę fakt, że miasto Dornbirn jako gwarant najwyraźniej nie ma żadnego wpływu na sposób zarządzania ryzykiem przez Dornbirner Sparkasse oraz że Austria nie przedstawiła żadnych danych porównawczych ani informacji dotyczących podobnych transakcji
en Moreover, also in accordance with that Commission Declaration, the Commission will endeavour to ensure that a benchmark of ‧ % of its allocated assistance under country programmes covered by the DCI will be dedicated, by ‧, to basic and secondary education and basic health, through project, programme or budget support linked to these sectors, taking an average across all geographical areas and recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as in cases where exceptional assistance is involved
pl Ponadto, również zgodnie z tą deklaracją Komisji, Komisja również dołoży starań, aby zagwarantowano do ‧ r., że ‧ % środków z pomocy krajowej przyznanej w ramach DCI zostanie przeznaczone na kształcenie podstawowe i średnie oraz podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi obszarami, w oparciu o wyznaczenie średniej dla wszystkich obszarach geograficznych oraz uznanie, że normą powinien być pewien stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej
en in writing. - We call on the Commission and the European External Action Service (EEAS) to draw up a strategy for the Black Sea region in parallel with the review of the European Neighbourhood Policy, thus defining an integrated and comprehensive EU approach to addressing the challenges and opportunities of the region, with a detailed action plan, clear objectives, flagship initiatives and benchmarks.
pl na piśmie - Wzywamy Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do sporządzenia strategii na rzecz regionu Morza Czarnego równolegle z przeglądem europejskiej polityki sąsiedztwa, co pozwoli określić zintegrowane i kompleksowe podejście UE do wyzwań i możliwości występujących w regionie wraz ze szczegółowym planem działania, jasnymi celami, inicjatywami przewodnimi i normami odniesienia.
en The remaining issues in the accountability and efficiency of the judicial system and law enforcement bodies warrant the establishment of a mechanism for cooperation and verification of the progress of Romania to address specific benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption
pl Nieuregulowane kwestie w zakresie odpowiedzialności i sprawności systemu sądownictwa oraz organów egzekwowania prawa wymagają ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji poszczególnych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją
en more formal recommendations for the euro area Member States, such as setting targets regarding medium-term expenditure, specific structural reforms, investments, quality of public finance, should be used whenever possible; a more standardised reporting structure in the context of the NRPs should also be pursued, without hampering national reform priorities; all commitments, targets and benchmarks should be fully incorporated in the Integrated Guidelines and the NRPs in order to improve the coherence and efficiency of economic governance
pl w miarę możliwości należy jak najczęściej wykorzystywać więcej formalnych zaleceń dla państw członkowskich należących do strefy euro, takich jak ustanawianie celów w odniesieniu do wydatków średnioterminowych, szczegółowe reformy strukturalne, inwestycje czy jakość finansów publicznych; należy również dążyć do bardziej ustrukturyzowanego procesu sprawozdawczości w kontekście krajowych programów reform, nie szkodząc jednak priorytetom reform krajowych; wszystkie zobowiązania, cele i wskaźniki powinny być w pełni włączone do zintegrowanych wytycznych i krajowych programów reform w celu poprawy spójności i wydajności kierowania gospodarką
en Industrial plants that already comply with energy efficiency benchmarks must not be burdened with any additional costs through policy instruments such as emissions trading (e.g. auctions
pl Na zakłady przemysłowe, które spełniają założenia efektywności energetycznej, nie należy nakładać żadnych dodatkowych obciążeń finansowych wynikających z instrumentów politycznych, takich jak handel emisjami (np. licytacja przydziałów
en As the programme's MTO is more demanding than the minimum benchmark (estimated at a deficit of around ‧,‧ % of GDP), its eventual achievement should fulfil the aim of providing a safety margin against the occurrence of an excessive deficit
pl Jako że cel ten jest bardziej ambitny niż wymaga tego minimalna wartość odniesienia (szacowana jako deficyt wynoszący około ‧,‧ % PKB), jego ostateczne osiągnięcie powinno stworzyć margines bezpieczeństwa chroniący przed ryzykiem pojawienia się nadmiernego deficytu
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
en it is desirable to develop a coherent framework of indicators and benchmarks to monitor performance and progress in the field of education and training
pl pożądanym jest rozwój spójnej ramy wskaźników i poziomów odniesienia w celu monitorowania wyników i postępów w dziedzinie edukacji i szkolenia
en Objective benchmarks must be set here, which take account of the different structural, natural and agro-climatic conditions
pl W tym celu należy określić obiektywne wskaźniki, które będą uwzględniać zróżnicowane warunki strukturalne, naturalne i rolno-klimatyczne
en As soon as the Commission, together with the Member States, elaborates, in accordance with the procedure set out in Article ‧, indicators for all energy conversion markets and sub-markets set in Annex V, Member States shall decide together whether or not to replace the overall targets pursuant to paragraph ‧ of this Article by benchmarks, as long as the amount of energy saved by reaching the benchmarks meets the respective mandatory targets set in that paragraph
pl Niezwłocznie po tym, jak Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi i zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ przedstawi szczegółowe wskaźniki dla wszystkich rynków i podrynków przetwarzania energii wymienionych w załączniku V, Państwa Członkowskie podejmują wspólnie decyzję o ewentualnym zastąpieniu ogólnych celów zgodnych z art. ‧ ust. ‧ wzorcami, jeżeli energia zaoszczędzona poprzez osiągnięcie wzorców osiąga poziom odnośnych celów obowiązkowych, ustanowionych w ust
en RESTRUCTURING BENCHMARKS
pl PUNKTY ODNIESIENIA RESTRUKTURYZACJI
en Member States should participate in an exchange of safety-relevant information and the Commission should facilitate the exchange of such information with the only objective of preventing aviation accidents and incidents, excluding as a consequence the attribution of blame and liability as well as benchmarking of safety performance
pl Państwa członkowskie powinny uczestniczyć w wymianie informacji związanych z bezpieczeństwem, a Komisja powinna ułatwiać wymianę tych informacji jedynie w celu zapobiegania wypadkom i zdarzeniom w lotnictwie cywilnym, a nie po to, by wskazywać winnych lub odpowiedzialnych czy też oceniać działalność pod kątem bezpieczeństwa
en The heuristic-quality and benchmarking analysis of selected parenting sites
pl Ocena jakościowo- heurystyczna i benchmarkingowa wybranych witryn parentingowych
en Dark beer, semi-dark beer- quality benchmarks
pl Piwo ciemne, piwo półciemne- kryteria jakości
en The replacement of the Most Popular Price Category (MPPC) with weighted price average (WAP) as a benchmark for proportional minimum requirement would hardly lead to more transparency on the market, neither to better predictability of the government revenues, nor to more harmonisation on the cigarettes market
pl Zastąpienie najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC) jako poziomu odniesienia dla minimalnej stawki proporcjonalnej średnią ceną ważoną (WAP) nie doprowadziłoby prawie wcale ani do zwiększenia przejrzystości na właściwym rynku, ani do wzrostu przewidywalności dochodów poszczególnych rządów czy do zapewnienia pełniejszej harmonizacji na rynku papierosów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1955 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 2,915 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.