Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.
 
Present participle of benchmark.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmarkmiara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
BenchmarkReper
benchmark (in the convergence programs context)pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiencysprawność wzorcowa
Benchmark ResponseBMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarksbenchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarksgrupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarksMPB; minimalne progi stawek ubezpieczeniowych
premium benchmarkprogi stawek
product benchmarkwskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No ‧/‧ sets, inter alia, benchmarks for the conduct of port inspections by Member StatesW rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanowiono, między innymi, poziomy referencyjne dla inspekcji w portach przeprowadzanych przez państwa członkowskie
benchmarking measures with the USA, Japan and emerging countries on risk assessment and preventiondziałaniom związanym z benchmarkingiem prowadzonym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i krajami wschodzącymi i nakierowanym na ocenę i zapobieganie zagrożeniom
concrete affirmative actions (under Article ‧ of the EC Treaty) to redress the pay gap and gender segregation, to be given effect by the social partners and equal opportunity organisations at various levels, both contractual and sectoral, such as: promoting pay agreements to combat GPG, investigations in relation to equal pay, setting of qualitative and quantitative targets and benchmarking, exchange of best practicekonkretne i pozytywne działania (zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE) na rzecz zniesienia różnic w wynagrodzeniach i segregacji płciowej, realizowane przez partnerów społecznych i organy ds. równości szans, na różnych poziomach, zarówno umownych, jak i sektorowych, takie jak: promowanie porozumień w zakresie wynagrodzeń mających na celu niwelowanie GPG, badania na temat równego traktowania w zakresie płac, ustanowienie celów ilościowych i jakościowych oraz analizy porównawczej, wymiana najlepszych praktyk
approves the Commission's intention to use quantitative (benchmarks, statistics) and qualitative (information sharing and good practice) measures; these should mainly build on existing measures and be based on comparable data while taking account of the different situation in individual Member StatesPopiera zamiar Komisji zastosowania pomiarów ilościowych (wskaźniki odniesienia, dane statystyczne) i jakościowych (wymiana informacji i sprawdzonych rozwiązań); środki te powinny opierać się przede wszystkim na już istniejących rozwiązaniach i porównywalnych danych oraz uwzględniać zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich
Draws attention to the conclusions of the ‧th Chinese Communist Party National Congress, held in mid-October ‧, at which different perspectives and degrees of openness arose over the implementation of higher international human rights benchmarks in Chinazwraca uwagę na konkluzje ‧ Narodowego Kongresu Chińskiej Partii Komunistycznej, odbytego w połowie października ‧ r., w których podniesiono różnorakie perspektywy i otwartość na wdrażanie w Chinach wyższych międzynarodowych standardów z zakresu praw człowieka
Furthermore, when sanctions are agreed, we also need to decide the benchmarks that will be used to lift them - the 'exit strategy' - while retaining a small amount of flexibility for cases where the third countries concerned fulfil most of the benchmarks but not all.Ponadto, jeśli sankcje zostają ustalone, musimy również uzgodnić system odniesienia, który zostanie użyty w celu ich zniesienia, taką - "strategię wyjścia”-, pozostawiając sobie trochę swobody dla przypadków, w których odnośne kraje trzecie spełniają większość, lecz nie wszystkie warunków takiego systemu.
Indicative rated efficacy and performance values for high pressure sodium lamps (benchmark levelOrientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla wysokoprężnych lamp sodowych (poziom referencyjny
The benchmarks will be identified by the Commission in the implementing measure on the basis of information gathered during the preparation of the measureDane stanowiące punkt odniesienia określane są przez Komisję w środku wykonawczym na podstawie informacji zebranej podczas opracowywania środka
If this is not practicable because, inter alia, such prices or costs do no exist or are unreliable, then the appropriate benchmark should be determined by resorting to terms and conditions in other marketsGdy to nie ma zastosowania, ponieważ, między innymi, takie ceny lub koszty nie istnieją lub są nierealne, wówczas właściwy wskaźnik powinien zostać ustalony poprzez zastosowanie warunków istniejących na innych rynkach
The European Parliament last year demanded that Turkmenistan must reach five human rights benchmarks before it would give its assent to this Agreement.W minionym roku Parlament Europejski zażądał spełnienia pięciu elementów będących wykładnikami w sferze praw człowieka, zanim zaaprobuje zawarcie umowy.
These activities will support the development of benchmarking, monitoring and analysis tools, the impact assessment of the Programme and the dissemination of resultsDziałania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu, oraz rozpowszechnianie wyników
Regrets that the Commission's total reported allocation for basic education and basic health in ‧ was only ‧,‧ %, which was far from meeting the ‧ % benchmark established by Parliament; calls for a meaningful dialogue with the Commission on how this figure may be improvedz żalem przyjmuje, że całość zgłoszonych przez Komisję środków przeznaczonych na podstawowe kształcenie i opiekę zdrowotną w ‧ r. wynosiła jedynie ‧,‧ %, co znacznie odbiegało od ‧ %-owego standardu ustanowionego przez Parlament; wzywa do konstruktywnego dialogu z Komisją w sprawie poprawienia tego wyniku
statistical surveys, studies and development of indicators/benchmarkswydatków na badania statystyczne, badania i rozwijanie wskaźników/punktów orientacyjnych
Aid would also be provided for the development of standards (including benchmarking against other standards) and for training programmes in accordance with Article ‧(b) and (c) of Regulation (EC) No ‧/‧ for participants in all Bord Bia's Quality Assured Schemes including those for edible horticulture, which includes mushroom compost and casing manufacturersProgram pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowań
The Community can stimulate best practice in Member States by carrying out an orientation role both within the European Union and internationally and providing support for European-level benchmarking, networking and applied researchWspólnota może stymulować najlepsze praktyki w Państwach Członkowskich poprzez rozprzestrzenianie informacji na terytorium Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej i zapewnienie wsparcia na poziomie europejskim dla analizy porównawczej (benchmarking), współpracy w ramach sieci i badań
If this were to happen, the country would be at sea, as there could be no negotiations with Greece over the name or any work on the benchmarks to which the Commissioner referred.Jeżeli tak by się stało, w kraju nastąpiłby chaos, ponieważ uniemożliwiłoby to prowadzenie negocjacji z Grecją w sprawie nazwy bądź jakiekolwiek działania w zakresie kryteriów, o których wspominała Komisja.
Calls on the EU to establish a benchmark for local and regional authorities in the promotion of equal opportunities in sport and sporting provisionWzywa, by UE ustanowiła dla władz lokalnych i regionalnych punkt odniesienia w zakresie promowania równych szans w sporcie i organizacji aktywności sportowej
enhancing regional R&TD and innovation capacities directly linked to regional economic development objectives by supporting industry or technology-specific competence centres, promoting industrial R&TD, SMEs and technology transfer, developing technology forecasting and international benchmarking of policies to promote innovation and supporting inter-firm collaboration and joint R&TD and innovation policieszwiększanie zdolności regionalnych w dziedzinie BRT i innowacyjności, związanych bezpośrednio z realizacją celów regionalnych w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie centrów kompetencji przemysłowych lub ukierunkowanych na wybrane technologie, propagowanie BRT w dziedzinach związanych z przemysłem, MŚP i transferu technologii, rozwój badań prognostycznych w zakresie technologii i międzynarodowych badań porównawczych w zakresie polityk promujących innowacyjność, a także wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wspólnej polityki w zakresie BRT i innowacyjności
The process of benchmarking eEurope as part of the implementation of eEurope Action Plans requires indicators based on coherent statistical information from the information society domainProces porównania z najlepszymi eEuropy jako proces realizacji Planu Działań eEuropa wymaga wskaźników opartych na spójnych informacjach statystycznych z dziedziny społeczeństwa informacyjnego
Common benchmarks and standards should therefore be defined at Community level for all services of general interest (both economic and non-economic), including social services of general interest, to be set out in a framework directive, adopted under the co-decision procedure, whereby a Community framework can be established which reflects their specific characteristicsNależy zatem określić na szczeblu wspólnotowym wspólne punkty odniesienia w dziedzinie usług użyteczności publicznej, wspólne normy, obowiązujące w odniesieniu do wszystkich usług użyteczności publicznej (o charakterze gospodarczym lub pozagospodarczym), w tym usług socjalnych użyteczności publicznej, oraz uwzględnić je w dyrektywie ramowej, przyjętej w drodze procedury współdecyzji, ustanawiającej wspólnotowe przepisy dostosowane do szczególnego charakteru omawianych usług
That is why it is to be welcomed that the auctioning scheme has, to a large extent, made way for benchmarks.Dlatego należy się cieszyć z faktu, że system aukcji został w dużym stopniu zastąpiony poziomami odniesienia.
This rate was set at ‧,‧ % as it reflected a benchmarking with similar private operators in the tradeStopę tę ustalono na ‧,‧ %, gdyż odzwierciedlała ona odniesienie do podobnych prywatnych podmiotów działających w tym sektorze
EU labour statistics development will be driven by the following political processes: EU enlargement, European employment strategy, economic and monetary union and the benchmarking exercise (with structural indicators to be presented every year in spring to the European CouncilSiłą napędową rozwoju statystyki pracy w UE będą następujące procesy polityczne: rozszerzenie UE, europejska strategia w dziedzinie zatrudnienia, unia gospodarcza i walutowa oraz realizacja opracowywania bazy (ze wskaźnikami strukturalnymi do zaprezentowania Radzie Europy na wiosnę każdego roku
SPECIFIC INSPECTION BENCHMARKS FOR MULTIANNUAL PLANSSZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI ODNIESIENIA W ZAKRESIE INSPEKCJI DLA PLANÓW WIELOLETNICH
The competitor claims that volume figures are not a sufficient basis on which to refrain from conducting a detailed verification of the aid and considers that growth in sales by value should be used as an effective benchmark for the performance of the desktop marketKonkurent twierdzi, że dane ilościowe nie są wystarczającą podstawą dla zrezygnowania ze szczegółowej weryfikacji środka i uważa, że w odniesieniu do wyników rynku komputerów stacjonarnych należy stosować wzrost sprzedaży według wartości jako rzeczywisty punkt odniesienia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1955 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 2,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.