Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of benchmark.
 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmark
miara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
benchmark (in the convergence programs context)
pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiency
sprawność wzorcowa
Benchmark Response
BMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarks
benchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmark
wskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarks
MPB; minimalne progi stawek ubezpieczeniowych
premium benchmark
progi stawek
product benchmark
wskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No ‧/‧ sets, inter alia, benchmarks for the conduct of port inspections by Member States
pl W rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanowiono, między innymi, poziomy referencyjne dla inspekcji w portach przeprowadzanych przez państwa członkowskie
en benchmarking measures with the USA, Japan and emerging countries on risk assessment and prevention
pl działaniom związanym z benchmarkingiem prowadzonym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i krajami wschodzącymi i nakierowanym na ocenę i zapobieganie zagrożeniom
en concrete affirmative actions (under Article ‧ of the EC Treaty) to redress the pay gap and gender segregation, to be given effect by the social partners and equal opportunity organisations at various levels, both contractual and sectoral, such as: promoting pay agreements to combat GPG, investigations in relation to equal pay, setting of qualitative and quantitative targets and benchmarking, exchange of best practice
pl konkretne i pozytywne działania (zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE) na rzecz zniesienia różnic w wynagrodzeniach i segregacji płciowej, realizowane przez partnerów społecznych i organy ds. równości szans, na różnych poziomach, zarówno umownych, jak i sektorowych, takie jak: promowanie porozumień w zakresie wynagrodzeń mających na celu niwelowanie GPG, badania na temat równego traktowania w zakresie płac, ustanowienie celów ilościowych i jakościowych oraz analizy porównawczej, wymiana najlepszych praktyk
en approves the Commission's intention to use quantitative (benchmarks, statistics) and qualitative (information sharing and good practice) measures; these should mainly build on existing measures and be based on comparable data while taking account of the different situation in individual Member States
pl Popiera zamiar Komisji zastosowania pomiarów ilościowych (wskaźniki odniesienia, dane statystyczne) i jakościowych (wymiana informacji i sprawdzonych rozwiązań); środki te powinny opierać się przede wszystkim na już istniejących rozwiązaniach i porównywalnych danych oraz uwzględniać zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich
en Draws attention to the conclusions of the ‧th Chinese Communist Party National Congress, held in mid-October ‧, at which different perspectives and degrees of openness arose over the implementation of higher international human rights benchmarks in China
pl zwraca uwagę na konkluzje ‧ Narodowego Kongresu Chińskiej Partii Komunistycznej, odbytego w połowie października ‧ r., w których podniesiono różnorakie perspektywy i otwartość na wdrażanie w Chinach wyższych międzynarodowych standardów z zakresu praw człowieka
en Furthermore, when sanctions are agreed, we also need to decide the benchmarks that will be used to lift them - the 'exit strategy' - while retaining a small amount of flexibility for cases where the third countries concerned fulfil most of the benchmarks but not all.
pl Ponadto, jeśli sankcje zostają ustalone, musimy również uzgodnić system odniesienia, który zostanie użyty w celu ich zniesienia, taką - "strategię wyjścia”-, pozostawiając sobie trochę swobody dla przypadków, w których odnośne kraje trzecie spełniają większość, lecz nie wszystkie warunków takiego systemu.
en Indicative rated efficacy and performance values for high pressure sodium lamps (benchmark level
pl Orientacyjne wartości skuteczności znamionowej oraz parametrów eksploatacyjnych dla wysokoprężnych lamp sodowych (poziom referencyjny
en The benchmarks will be identified by the Commission in the implementing measure on the basis of information gathered during the preparation of the measure
pl Dane stanowiące punkt odniesienia określane są przez Komisję w środku wykonawczym na podstawie informacji zebranej podczas opracowywania środka
en If this is not practicable because, inter alia, such prices or costs do no exist or are unreliable, then the appropriate benchmark should be determined by resorting to terms and conditions in other markets
pl Gdy to nie ma zastosowania, ponieważ, między innymi, takie ceny lub koszty nie istnieją lub są nierealne, wówczas właściwy wskaźnik powinien zostać ustalony poprzez zastosowanie warunków istniejących na innych rynkach
en The European Parliament last year demanded that Turkmenistan must reach five human rights benchmarks before it would give its assent to this Agreement.
pl W minionym roku Parlament Europejski zażądał spełnienia pięciu elementów będących wykładnikami w sferze praw człowieka, zanim zaaprobuje zawarcie umowy.
en These activities will support the development of benchmarking, monitoring and analysis tools, the impact assessment of the Programme and the dissemination of results
pl Działania te będą wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Programu, oraz rozpowszechnianie wyników
en Regrets that the Commission's total reported allocation for basic education and basic health in ‧ was only ‧,‧ %, which was far from meeting the ‧ % benchmark established by Parliament; calls for a meaningful dialogue with the Commission on how this figure may be improved
pl z żalem przyjmuje, że całość zgłoszonych przez Komisję środków przeznaczonych na podstawowe kształcenie i opiekę zdrowotną w ‧ r. wynosiła jedynie ‧,‧ %, co znacznie odbiegało od ‧ %-owego standardu ustanowionego przez Parlament; wzywa do konstruktywnego dialogu z Komisją w sprawie poprawienia tego wyniku
en statistical surveys, studies and development of indicators/benchmarks
pl wydatków na badania statystyczne, badania i rozwijanie wskaźników/punktów orientacyjnych
en Aid would also be provided for the development of standards (including benchmarking against other standards) and for training programmes in accordance with Article ‧(b) and (c) of Regulation (EC) No ‧/‧ for participants in all Bord Bia's Quality Assured Schemes including those for edible horticulture, which includes mushroom compost and casing manufacturers
pl Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowań
en The Community can stimulate best practice in Member States by carrying out an orientation role both within the European Union and internationally and providing support for European-level benchmarking, networking and applied research
pl Wspólnota może stymulować najlepsze praktyki w Państwach Członkowskich poprzez rozprzestrzenianie informacji na terytorium Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej i zapewnienie wsparcia na poziomie europejskim dla analizy porównawczej (benchmarking), współpracy w ramach sieci i badań
en If this were to happen, the country would be at sea, as there could be no negotiations with Greece over the name or any work on the benchmarks to which the Commissioner referred.
pl Jeżeli tak by się stało, w kraju nastąpiłby chaos, ponieważ uniemożliwiłoby to prowadzenie negocjacji z Grecją w sprawie nazwy bądź jakiekolwiek działania w zakresie kryteriów, o których wspominała Komisja.
en Calls on the EU to establish a benchmark for local and regional authorities in the promotion of equal opportunities in sport and sporting provision
pl Wzywa, by UE ustanowiła dla władz lokalnych i regionalnych punkt odniesienia w zakresie promowania równych szans w sporcie i organizacji aktywności sportowej
en enhancing regional R&TD and innovation capacities directly linked to regional economic development objectives by supporting industry or technology-specific competence centres, promoting industrial R&TD, SMEs and technology transfer, developing technology forecasting and international benchmarking of policies to promote innovation and supporting inter-firm collaboration and joint R&TD and innovation policies
pl zwiększanie zdolności regionalnych w dziedzinie BRT i innowacyjności, związanych bezpośrednio z realizacją celów regionalnych w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie centrów kompetencji przemysłowych lub ukierunkowanych na wybrane technologie, propagowanie BRT w dziedzinach związanych z przemysłem, MŚP i transferu technologii, rozwój badań prognostycznych w zakresie technologii i międzynarodowych badań porównawczych w zakresie polityk promujących innowacyjność, a także wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wspólnej polityki w zakresie BRT i innowacyjności
en The process of benchmarking eEurope as part of the implementation of eEurope Action Plans requires indicators based on coherent statistical information from the information society domain
pl Proces porównania z najlepszymi eEuropy jako proces realizacji Planu Działań eEuropa wymaga wskaźników opartych na spójnych informacjach statystycznych z dziedziny społeczeństwa informacyjnego
en Common benchmarks and standards should therefore be defined at Community level for all services of general interest (both economic and non-economic), including social services of general interest, to be set out in a framework directive, adopted under the co-decision procedure, whereby a Community framework can be established which reflects their specific characteristics
pl Należy zatem określić na szczeblu wspólnotowym wspólne punkty odniesienia w dziedzinie usług użyteczności publicznej, wspólne normy, obowiązujące w odniesieniu do wszystkich usług użyteczności publicznej (o charakterze gospodarczym lub pozagospodarczym), w tym usług socjalnych użyteczności publicznej, oraz uwzględnić je w dyrektywie ramowej, przyjętej w drodze procedury współdecyzji, ustanawiającej wspólnotowe przepisy dostosowane do szczególnego charakteru omawianych usług
en That is why it is to be welcomed that the auctioning scheme has, to a large extent, made way for benchmarks.
pl Dlatego należy się cieszyć z faktu, że system aukcji został w dużym stopniu zastąpiony poziomami odniesienia.
en This rate was set at ‧,‧ % as it reflected a benchmarking with similar private operators in the trade
pl Stopę tę ustalono na ‧,‧ %, gdyż odzwierciedlała ona odniesienie do podobnych prywatnych podmiotów działających w tym sektorze
en EU labour statistics development will be driven by the following political processes: EU enlargement, European employment strategy, economic and monetary union and the benchmarking exercise (with structural indicators to be presented every year in spring to the European Council
pl Siłą napędową rozwoju statystyki pracy w UE będą następujące procesy polityczne: rozszerzenie UE, europejska strategia w dziedzinie zatrudnienia, unia gospodarcza i walutowa oraz realizacja opracowywania bazy (ze wskaźnikami strukturalnymi do zaprezentowania Radzie Europy na wiosnę każdego roku
en SPECIFIC INSPECTION BENCHMARKS FOR MULTIANNUAL PLANS
pl SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI ODNIESIENIA W ZAKRESIE INSPEKCJI DLA PLANÓW WIELOLETNICH
en The competitor claims that volume figures are not a sufficient basis on which to refrain from conducting a detailed verification of the aid and considers that growth in sales by value should be used as an effective benchmark for the performance of the desktop market
pl Konkurent twierdzi, że dane ilościowe nie są wystarczającą podstawą dla zrezygnowania ze szczegółowej weryfikacji środka i uważa, że w odniesieniu do wyników rynku komputerów stacjonarnych należy stosować wzrost sprzedaży według wartości jako rzeczywisty punkt odniesienia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1955 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 3,067 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.