Tłumaczenia na język polski:

  • musieć   

Pozostałe znaczenia:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (85)

appear to be
zdawać się
be attentive to
panować; uważać; rządzić; zwracać uwagę
be due to
pochodzić
be good enough to
bądź tak dobry i; zechciej
be so kind as to
bądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject to
podlegać; być poddanym
be sure not to
w żadnym razie nie
be sure to come
przyjdź na pewno; przyjdź koniecznie
can I be of any help to you
czy mogę ci w czymś pomóc
cease to be
zginąć; umrzeć
far be it from me to
daleki jestem od
glad to be able to help
cieszę się, że mogłem pomóc
Got to Be There
Got to Be There
granted (be) access to information
uzyskać dostęp do informacji
groom-to-be
narzeczony
Hard to Be a God
Trudno być bogiem
How to Be Dead
How to Be Dead
I beg to be excused
proszę o wybaczenie
I don't need to be asked
nie trzeba mnie prosić
I should be interested to know
byłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to know
byłbym zainteresowany dowiedzieć się
I'd be rather reluctant to
byłbym raczej niechętny
it is to be regretted that
należy żałować, że
it leaves much to be desired
to pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea to
może byłoby pomysłem
it remains to be seen
to się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be best to
najlepiej byłoby
it would be fairer to say that
byłoby uczciwiej powiedzieć, że
it would be more accurate to say that
bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że
it would be wonderful to
byłoby cudownie
it would be wrong of me to
byłoby niewłaściwe z mojej strony, gdybym
it would not be sensible to assume that
byłoby nierozsądne zakładać, że
it'll be good to
dobrze będzie
it'll be great to
będzie wspaniale
it's too early to be certain that
za wcześnie, aby być pewnym, że
it's too good to be true
to zbyt piękne, żeby było prawdziwe
not to be published
nieprzeznaczone do publikacji
right to be informed and to express his or her views in proceedings
prawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be broken
zasady są po to, żeby je łamać
still left something to be desired
ciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regretted
to jest godne pożałowania
that seems to be agreed
to wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as to
nie może być żadnych wątpliwości co do
there must be some way to
musi być jakiś sposób
there's nothing to be done
nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be
być
to be a necessity
stanowić konieczność
to be active in
wykazywać aktywność w
to be concluded
dokończenie nastąpi
to be continued
; ciąg dalszy nastąpi; cdn.
to be deeply moved
Być przejętym
to be duly mandated by the official plant protection organisation
posiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be early
przyjść za wcześnie
to be frank
żeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be go to
zamierzać
to be honest
szczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposes
być zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult position
być w trudnym położeniu
to be in a hurry
spieszyć się, nie mieć czasu
to be involved
zabierać się; właśnie; akurat; mieć zamiar
to be mixed up in a scandal
być wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be perfectly candid
szczerze mówiąc
to be published
przeznaczone do publikacji
to be punctual
być punktualnym
to be scared to death
bać się śmiertelnie
to be surprised
być zaskoczonym
to be well-stacked
mieć czym oddychać
to good to be true
zbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desired
pozostawiać wiele do życzenia
to-be
przyszły
UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Deklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed poddawaniem ich torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include clothianidin and pethoxamid as active substances is to be incorporated into the Agreement
pl W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
pl Taka kontrolowana likwidacja, możliwie połączona z wkładem publicznych środków, może być stosowana w indywidualnych przypadkach, bądź jako następny krok po udzieleniu pomocy na ratowanie indywidualnej instytucji finansowej, gdy stanie się jasne, że nie może ona zostać pomyślnie zrestrukturyzowana, bądź też jako jedyne działanie
en [ See Annex I-To be completed nationally ]
pl { Patrz Aneks I-Do uzupełnienia na szczeblu krajowym }
en Particular care must be taken to avoid bumping during boiling
pl Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do uderzenia podczas wrzenia
en If there is one, it must not be possible to confuse it with the tell-tale for the position (side) lamps
pl Jeżeli jest, musi istnieć możliwość sprzężenia go ze wskaźnikiem świateł pozycyjnych (bocznych
en The changes of the Product Information related to the CV can be summarised as follows
pl Zmiany wprowadzone do druków informacyjnych dla produktu w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego można podsumować następująco
en Such skills must be proportionate to the risks associated to the type of activity and must cover, if appropriate to the functions exercised on the aircraft, the following
pl Takie umiejętności muszą być proporcjonalne do ryzyka związanego z danym rodzajem działalności i- jeżeli wymagają tego funkcje pełnione na pokładzie statku powietrznego- muszą dotyczyć
en It' s nothing to be ashamed of, I might tell you
pl Nie ma się czego wstydzić
en Considers it vital to introduce a requirement that imported honey be analysed to detect the possible presence of American foulbrood bacteria
pl zauważa konieczność wprowadzenia obowiązku badania miodu importowanego w celu wykrycia ewentualnej obecności przetrwalników zgnilca amerykańskiego
en FODDER AND FEEDINGSTUFFS OF ANY DESCRIPTION PUT ON BOARD THE MEANS OF TRANSPORT USED TO CONVEY ANIMALS FROM THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY TO A THIRD COUNTRY FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTION TO THE SAID ANIMALS DURING THE JOURNEY MAY BE EXPORTED FREE OF EXPORT DUTIES
pl Zwolnione od należności celnych wywozowych są: wszelkiego rodzaju ściółka i pasza przewożona w środkach transportu wykorzystywanych do przewożenia zwierząt z obszaru celnego Wspólnoty do państwa trzeciego, przeznaczone dla zwierząt w czasie ich transportu
en Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ provides detailed descriptions of the methods of analysis to be used to measure the nutrient content of EC fertilisers
pl Załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przedstawia szczegółowe opisy metod analitycznych, które należy stosować dla pomiaru zawartości składnika pokarmowego w nawozach WE
en It is to be expected that these amendments will be adopted by the Council in the course of the first months of
pl Należy się spodziewać, że zmiany te zostaną przyjęte przez Radę w pierwszych miesiącach ‧ r
en Where the free-at-frontier offer price for a product falls below the sluice-gate price, the levy on that product shall be increased by an additional amount equal to the difference between the sluice-gate price and the free-at-frontier offer price
pl W przypadku gdy cena oferowana franco granica za produkt spadnie poniżej ceny śluzy, opłata nałożona na ten produkt ulega zwiększeniu o dodatkową kwotę równą różnicy między ceną śluzy a ceną oferowaną franco granica
en The application of the format defined in the annex of current version of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧, laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on electronic recording and reporting of fishing activities and on means of remote sensing and repealing Regulation (EC) No ‧/‧ and recent developments in Member States have shown that this format shall be further improved to ensure mutually compatible data exchange according to the agreed XML format
pl Stosowanie formatu określonego w załączniku do obowiązującej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz niedawne zmiany w państwach członkowskich pokazują, że wspomniany format należy ulepszyć, aby zapewnić wzajemną kompatybilność wymiany danych zgodnie z przyjętym formatem XML
en Width: if there is only one stop lamp its centre of reference must lie within the median longitudinal plane of the vehicle, or if there are two stop lamps they must be symmetrical to the median longitudinal plane of the vehicle
pl W kierunku poprzecznym: jeżeli występuje tylko jedno światło stopu, jego środek odniesienia musi leżeć na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu lub, jeżeli występują dwa światła stopu, to muszą być one umieszczone symetrycznie w stosunku do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu
en Those public service obligations should be defined as precisely and strictly as possible, and should not result in the creation of generation capacity that goes beyond what is necessary to prevent undue interruption of distribution of electricity to final customers
pl Te zobowiązania dotyczące usług powszechnych powinny być określone możliwie jak najdokładniej i w sposób jak najbardziej precyzyjny i nie powinny prowadzić do sytuacji, w której możliwości produkcyjne tworzone są w rozmiarze przekraczającym ilość niezbędną do zapobiegania przerwom w dostawach energii dla odbiorców końcowych
en In the absence of clinical symptoms, serum ALT levels should be monitored prior to the start of therapy, at months ‧, ‧ and ‧ on therapy and periodically thereafter
pl Aktywność A‧AT w surowicy krwi należy oznaczyć przed rozpoczęciem terapii, po ‧, ‧ i ‧ miesiącach leczenia, a następnie, jeżeli nie występują żadne objawy kliniczne, powinny być okresowo powtarzane
en If such documents are presented, the Member States and Moldova shall deem the nationality to be established, unless they can prove otherwise
pl Jeżeli przedstawiono takie dokumenty, państwa członkowskie oraz Mołdowa uznają, że obywatelstwo zostało ustalone, chyba że mogą udowodnić, że jest inaczej
en Subject to the measures in force in the Community relating to double checking systems and to prior and retrospective Community surveillance of textile products on importation into the Community, binding tariff information in the matter of classification of goods in the combined nomenclature issued by the customs authorities of the Member States which no longer conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with the provisions of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ by the holder thereof during a period of ‧ days from the date of applicaiton of this Regulation if such holder has concluded a contract referred to in points (a) or (b) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i wstecznego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można powoływać się przez okres ‧ dni zgodnie z przepisami art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, jeżeli posiadacz ten zawarł umowę określoną w art. ‧ akapit drugi lit. a) lub b) rozporządzenia (EWG) nr
en fluoracetates) in particular when any of these are likely to be used by the general public
pl fluorooctany), w szczególności, jeżeli którykolwiek z wymienionych związków może być stosowany przez ogół społeczeństwa
en Except with regard to directives and decisions which enter into force pursuant to Article ‧) and of the EC Treaty, the new Member States shall be considered as having received notification of such directives and decisions upon ‧ May
pl Z wyjątkiem dyrektyw i decyzji, które wchodzą w życie zgodnie z artykułem ‧ ustępy ‧ i ‧ Traktatu WE, uznaje się, że nowym Państwom Członkowskim notyfikowano takie dyrektywy i decyzje ‧ maja ‧ roku
en Containers, receptacles and vehicles used for transporting unprocessed material must be cleaned in a designated area, thereby ensuring that waste water is treated during the storage referred to in Chapter
pl Pojemniki, zbiorniki i pojazdy używane do przewożenia nieprzetworzonego surowca muszą być czyszczone w wyznaczonym do tego celu miejscu, zapewniając tym samym oczyszczanie podczas przechowywania ścieków określonych w rozdziale
en It was completely surreal to be there in the middle of the night with all those police trucks
pl To było kompletnie surrealistyczne.Być tam w środku nocy, wśród tych wszystkich samochodów policyjnych./- Nie mam wyboru
en Considering that the exporting companies cooperating in this investigation only represented ‧ % of the exports during the IP of the original, but close to ‧ % in the current investigation and that the total exports from the PRC into the Community have dropped from ‧ tonnes to ‧ tonnes, it is reasonable to conclude that part of this decrease could be explained by the imports of zinc oxides presented mixed with silica
pl Zważywszy, że eksportujące przedsiębiorstwa współpracujące podczas postępowania stanowiły tylko ‧ % wywozu podczas okresu badanego w pierwotnym postępowaniu, a niemal ‧ % w obecnym postępowaniu, oraz że całkowity wywóz z ChRL do Wspólnoty zmniejszył się z ‧ ton do ‧ ton, uzasadnione jest stwierdzenie, że spadek ten może być częściowo wyjaśniony przez fakt, iż tlenki cynku były przywożone w postaci mieszaniny z krzemionką
en The Director shall determine which posts are to be filled by examination or competition, and shall lay down the tests which candidates for such posts will be required to take
pl Dyrektor określa, które stanowiska mają zostać obsadzone w wyniku egzaminu lub konkursu, oraz określa testy, które muszą zdać kandydaci na poszczególne stanowiska
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 220,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.