Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (88)

aircraft required to be operated with a co-pilotstatek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be seriousa teraz żarty na bok
be duty bound to do sth
be going to
be Greek to meto dla mnie chińszczyzna
be next toprowadzić; uzyskać; wychodzić; wyjść; osiągać
be so kind as tobądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject tobyć poddanym; podlegać
be subject to subcription or acquisition rightsbyć przedmiotem prawa do subskrybowania lub nabycia
be willing tochcieć
can I be of any help to youczy mogę ci w czymś pomóc
expenses to be borne by claimantkoszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to helpcieszę się, że mogłem pomóc
Glory Be to the FatherChwała Ojcu
granted (be) access to informationuzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a GodTrudno być bogiem
How to Be DeadHow to Be Dead
How to Be LovedJak być kochaną
I assume that to be the truthto jest chyba prawda
I beg to be excusedproszę o wybaczenie
I don't need to be askednie trzeba mnie prosić
I should be interested to knowbyłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to knowbyłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home againprzyjemnie jest być znowu w domu
it is to be desiredjest wskazane, pożądane
it leaves much to be desiredto pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea tomoże byłoby pomysłem
it remains to be seento się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be improper tobyłoby rzeczą niewłaściwą
it would be nice tobyłoby miło
it would be very nice (to)byłoby bardzo miło
it would be wonderful tobyłoby cudownie
it'll be good todobrze będzie
it's too early to be certain thatza wcześnie, aby być pewnym, że
just to be quite clear (about)żeby było całkiem jasne
liable to be contaminatedzagrożony zakażeniem
never-to-be-forgottenniezapomniany
not to be publishednieprzeznaczone do publikacji
not to be worth a red centcoś niewarte złamanego szeląga; coś jest niewarte złamanego grosza
right to be informed and to express his or her views in proceedingsprawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be brokenzasady są po to, żeby je łamać
sorry to be lateprzepraszam za spóźnienie
still left something to be desiredciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regrettedto jest godne pożałowania
that seems to be agreedto wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as tonie może być żadnych wątpliwości co do
there's nothing to be donenic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be a necessitystanowić konieczność
to be able tomóc
to be active inwykazywać aktywność w
to be afraid ofbać się
to be afraid of one's own shadowbać się własnego cienia
to be aliveżyć
to be an authority onbyć autorytetem
to be bornurodzić się
to be deeply movedByć przejętym
to be duly mandated by the official plant protection organisationposiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be earlyprzyjść za wcześnie
to be frankżeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be honestszczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposesbyć zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult positionbyć w trudnym położeniu
to be in a hurryspieszyć się, nie mieć czasu
to be latespóźniać się, mieć spóźnienie
to be mixed up in a scandalbyć wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be more popish than the popebyć bardziej papieskim niż papież
to be of assistancesłużyć pomocą
to be or not to be
to be perfectly candidszczerze mówiąc
to be precisedla ścisłości
to be punctualbyć punktualnym
to be quite frankszczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honestżeby być całkiem uczciwym; szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę
to be scared to deathbać się śmiertelnie
to be surprisedbyć zaskoczonym
to be terribly afraidbać się panicznie
to be thirstybyć spragnionym
to be under an obligation (to)być w obowiązku
to be under an obligation tobyć zobowiązanym
to good to be truezbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desiredpozostawiać wiele do życzenia
what is it to be doneco należy zrobić
what is this supposed to bea co to ma znaczyć
what's it to beco ma być
would it be too informal to sayczy byłoby zbyt potoczne powiedzieć
would you be able toczy byłbyś w stanie
would you be able to repeat the last sentenceczy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie
wouldn't it be better toczy nie byłoby lepiej

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
In LH and FSH deficient women (hypogonadotrophic hypogonadism), the objective of GONAL-f therapy in association with lutropin alfa is to develop a single mature Graafian follicle from which the oocyte will be liberated after the administration of human chorionic gonadotrophin (hCGU kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
Such participation would not be possible in the ‧-‧ period as, unlike all other Member States, these Member States would not be able to issue allowances that are linked to AAUs recognised under the Kyoto ProtocolUczestnictwo to nie byłoby możliwe w okresie ‧–‧, gdyż w odróżnieniu od wszystkich pozostałych państw członkowskich, te państwa członkowskie nie byłyby w stanie wydawać uprawnień powiązanych z jednostkami AAU uznanymi na mocy protokołu z Kioto
However, that process does not yet appear to be sufficiently far advanced to have had an appreciable effect on the availability of supply to the Community producersJednakże proces ten nie jest obecnie jeszcze zaawansowany do stopnia, który miałby znaczący wpływ na dostępność podaży dla producentów wspólnotowych
The Commission officially advised exporting producers, the importers and the users known to be concerned and their associations, the representatives of the exporting countries concerned and the Community producers about the initiation of the proceedingKomisja zwróciła się oficjalnie do producentów eksportujących, importerów oraz użytkowników uznanych za zainteresowanych oraz ich stowarzyszenia, przedstawicieli krajów wywozu oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowania
Decisions taken pursuant to paragraphs ‧, ‧ and ‧ shall not be of a criminal law natureDecyzje podejmowane zgodnie z ust. ‧, ‧ i ‧ nie mają charakteru karnoprawnego
The levy on ‧ kilograms of a product in Group ‧ and falling within subheadings ‧ ‧ and ‧ ‧ of the combined nomenclature ahall be equal to the levy on the pilot product multiplied by a coefficient ofOpłata wyrównawcza za ‧ kilogramów produktu z grupy ‧ i objętego podpozycjami ‧ ‧ i ‧ ‧ Nomenklatury Scalonej równa jest opłacie za produkt pilotowy pomnożonej przez współczynnik
The budgetary strategy relies on an increase in the revenue-to-GDP ratio and on declines in the ratios to GDP of social transfers and other expenditure (which in the programme includes part of consumption expenditure), which could have been better substantiated, taking into account that according to the update a formal medium-term framework for the planning and control of public finances is planned to be introduced from ‧ onwardsStrategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
The refund referred to in paragraph ‧ shall be fixed periodicallyZwrot wymieniony w ust. ‧ ustala się okresowo
Sponges can be cut to size if neededW razie potrzeby gąbki można przyciąć
Personal data may be exchanged only where the Party which may receive them undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Party that may supply themDane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacje
As for expenditure arising from operations having military or defence implications, Member States whose representatives in the Council have made a formal declaration under Article III-300(1), second subparagraph, shall not be obliged to contribute to the financing thereof.Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.
And then Sutler will be forced to do the only thing he knows how to doWtedy Sutler będzie zmuszony do zrobienia jedynej rzeczy, którą potrafi robić
All financing from EDF resources granted to beneficiaries outside the Commission shall be subject to the agreement in writing by the beneficiaries or, failing agreement on their part, by the contractors or subcontractors, to an audit by the Court of Auditors of the use made of the financing grantedCałe finansowanie ze środków EFR udzielane beneficjentom spoza Komisji podlega wyrażeniu na piśmie zgody przez beneficjentów lub w przypadku braku zgody z ich strony przez wykonawców lub podwykonawców, na przeprowadzenie przez Trybunał Obrachunkowy kontroli wykorzystania udzielonych środków finansowych
In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measuresW przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
The texture depth (TD) measured according to the volumetric method (see paragraph ‧.‧) shall beGłębokość tekstury (TD) zmierzona według metody wolumetrycznej (patrz: ppkt ‧.‧ poniżej) powinna wynosić
With a view to the strictly technical adaption of the Annexes to this Directive in the light of technical progress or changes in international regulations or specifications and new findings in this field, the Commission shall be assisted by a committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the CommissionW celu czysto technicznego dostosowania Załączników do niniejszej dyrektywy w świetle postępu technicznego lub rozwoju międzynarodowych uregulowań lub nowych ustaleń, w tej dziedzinie, Komisja jest wspomagana przez Komitet złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji
The chromatogram of the reference sample [‧] should be analogous to FigureChromatogram próbki odniesienia [‧] powinien być analogiczny do pokazanego na ryc
Welcomes the Commission's initiative to launch an EU-Africa partnership on climate change and to launch a Global Climate Change Alliance; in this context stresses that the EU must make significant funding available for adaptation measures in African countries; stresses also that adaptation must not be dealt with only as a humanitarian issue; emphasises that risk reduction and climate proofing measures must be integrated into the overarching development agenda, including in poverty reduction strategy papers (PRSPs) and CSPsprzyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji dotyczącą nawiązania partnerstwa UE-Afryka w zakresie zmian klimatu oraz zainicjowania światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym; podkreśla w tym kontekście, że UE musi udostępnić znaczne finansowanie na rzecz środków dostosowawczych w krajach afrykańskich; podkreśla również, że dostosowania tego nie należy traktować wyłącznie jako kwestię humanitarną; podkreśla, że redukcja zagrożenia i działania pod kątem klimatu muszą być włączone do nadrzędnej agendy rozwoju, w tym dokumentów strategicznych na temat zmniejszenia ubóstwa i krajowych dokumentów strategicznych
For reasons of simplification and proportionality, no financial correction should be applied if the difference between the agreed target level and the level achieved is equal to or less than ‧ % of the agreed target level (de minimis threshold); for the same reasons, when the difference between the two levels is higher that ‧ % of the agreed target level, the rate should be calculated by subtracting that de minimis thresholdW celach uproszczenia i zapewnienia proporcjonalności, korekta finansowa nie będzie stosowana, jeśli różnica między uzgodnionym docelowym poziomem a poziomem osiągniętym nie przekracza ‧ % ustalonego docelowego poziomu (progu de minimis); z tego samego względu, jeśli różnica pomiędzy tymi dwoma poziomami przekracza ‧ % ustalonego docelowego poziomu, wskaźnik powinien być obliczany poprzez odjęcie jej od progu de mimimis
approximate culture volumes to be usedprzybliżona objętość kultur, które mają być wykorzystane
Any conservation measures taken by the authorities of Sierra Leone shall be based on objective and scientific criteria and shall apply equally to Community and other third country vessels without prejudice to special arrangements between developing States within the same geographical area, including reciprocal fishing arrangementsWszelkie działania ochronne podjęte przez władze Sierra Leone opierają się na obiektywnych i naukowych kryteriach stosują się jednakowo do statków wspólnotowych jak i statków państw trzecich, bez uszczerbku dla szczególnych uzgodnień między krajami rozwijającymi się z tej samego obszaru geograficznego łącznie ze wzajemnymi uzgodnieniami połowowymi
the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabledimport, nabywanie, zakup, transportowanie, posiadanie, sprzedaż, przekazywanie, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
Specific conditions may be established in accordance with the procedure laid down in Article ‧ to take account of developments in the area of the conservation of genetic resources.`Można ustanowić szczególne warunki, zgodnie z procedurą określoną w art. ‧, w celu uwzględnienia rozwoju w zakresie ochrony zasobów genetycznych.”
The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in ArticleŚrodki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia – m.in. przez jego uzupełnienie – dotyczące wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
is the actual aft sheer, in mm; however Sa may not be taken to be more than ‧ mmrzeczywisty rufowy wznios pokładu, w mm; wartość Sa nie może jednak przekroczyć ‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 164,064 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.