Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (88)

aircraft required to be operated with a co-pilotstatek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be seriousa teraz żarty na bok
be duty bound to do sth
be going to
be Greek to meto dla mnie chińszczyzna
be next toprowadzić; uzyskać; wychodzić; wyjść; osiągać
be so kind as tobądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject tobyć poddanym; podlegać
be subject to subcription or acquisition rightsbyć przedmiotem prawa do subskrybowania lub nabycia
be willing tochcieć
can I be of any help to youczy mogę ci w czymś pomóc
expenses to be borne by claimantkoszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to helpcieszę się, że mogłem pomóc
Glory Be to the FatherChwała Ojcu
granted (be) access to informationuzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a GodTrudno być bogiem
How to Be DeadHow to Be Dead
How to Be LovedJak być kochaną
I assume that to be the truthto jest chyba prawda
I beg to be excusedproszę o wybaczenie
I don't need to be askednie trzeba mnie prosić
I should be interested to knowbyłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to knowbyłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home againprzyjemnie jest być znowu w domu
it is to be desiredjest wskazane, pożądane
it leaves much to be desiredto pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea tomoże byłoby pomysłem
it remains to be seento się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be improper tobyłoby rzeczą niewłaściwą
it would be nice tobyłoby miło
it would be very nice (to)byłoby bardzo miło
it would be wonderful tobyłoby cudownie
it'll be good todobrze będzie
it's too early to be certain thatza wcześnie, aby być pewnym, że
just to be quite clear (about)żeby było całkiem jasne
liable to be contaminatedzagrożony zakażeniem
never-to-be-forgottenniezapomniany
not to be publishednieprzeznaczone do publikacji
not to be worth a red centcoś niewarte złamanego szeląga; coś jest niewarte złamanego grosza
right to be informed and to express his or her views in proceedingsprawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be brokenzasady są po to, żeby je łamać
sorry to be lateprzepraszam za spóźnienie
still left something to be desiredciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regrettedto jest godne pożałowania
that seems to be agreedto wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as tonie może być żadnych wątpliwości co do
there's nothing to be donenic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be a necessitystanowić konieczność
to be able tomóc
to be active inwykazywać aktywność w
to be afraid ofbać się
to be afraid of one's own shadowbać się własnego cienia
to be aliveżyć
to be an authority onbyć autorytetem
to be bornurodzić się
to be deeply movedByć przejętym
to be duly mandated by the official plant protection organisationposiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be earlyprzyjść za wcześnie
to be frankżeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be honestszczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposesbyć zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult positionbyć w trudnym położeniu
to be in a hurryspieszyć się, nie mieć czasu
to be latespóźniać się, mieć spóźnienie
to be mixed up in a scandalbyć wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be more popish than the popebyć bardziej papieskim niż papież
to be of assistancesłużyć pomocą
to be or not to be
to be perfectly candidszczerze mówiąc
to be precisedla ścisłości
to be punctualbyć punktualnym
to be quite frankszczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honestżeby być całkiem uczciwym; szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę
to be scared to deathbać się śmiertelnie
to be surprisedbyć zaskoczonym
to be terribly afraidbać się panicznie
to be thirstybyć spragnionym
to be under an obligation (to)być w obowiązku
to be under an obligation tobyć zobowiązanym
to good to be truezbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desiredpozostawiać wiele do życzenia
what is it to be doneco należy zrobić
what is this supposed to bea co to ma znaczyć
what's it to beco ma być
would it be too informal to sayczy byłoby zbyt potoczne powiedzieć
would you be able toczy byłbyś w stanie
would you be able to repeat the last sentenceczy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie
wouldn't it be better toczy nie byłoby lepiej

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
Whereas an air carrier should be obliged to establish rules for boarding in the event of an overbooked flightprzewoźnik lotniczy musi być zobowiązany do ustanowienia zasad dotyczących przyjęcia na pokład w przypadku lotu o zawyżonej liczbie rezerwacji
In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprisesW przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pułapy podane w sekcji ‧.B.‧.‧.‧ mogą zostać podniesione o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom oraz o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom
Chemicals should not be classified as toxic to reproduction where such effects are solely produced as a non-specific secondary consequence of other toxic effectsSubstancje chemiczne nie powinny być klasyfikowane jako toksyczne dla rozrodczości, w przypadku gdy takie działania są wyłącznie wytwarzane jako nieokreślone wtórne następstwo innych toksycznych skutków
No export refund shall be granted on rice imported from third countries and re-exported to third countries, unless the exporter submits proof thatNie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, że
When using videoconferencing for the purpose of remote interpretation, the competent authorities should be able to rely on the tools that are being developed in the context of European e-Justice (e.g. information on courts with videoconferencing equipment or manualsWykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidiesSaldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest firespodkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
And that has to be you, does it?I to musisz być ty, prawda?
In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article ‧ shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the CommunityW przypadku gdy wprowadzone są takie środki, przeglądy przeprowadzone na podstawie art. ‧ rozważają również czy załącznik I powinien zostać zmieniony w celu objęcia emisji z tych czynności w sposób zharmonizowany w całej Wspólnocie
Care should be taken when it is given to elderly patients or patients with severe liver problemsNależy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
These measures must be essential to ensure that consumers are adequately protected against unfair commercial practices and must be proportionate to the attainment of this objectiveŚrodki te muszą być niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i muszą być proporcjonalne do tego celu
Annex I shall be amended as set out in Annex I to this Decisionw załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji
The light-absorption coefficient of the exhaust gases shall be measured with an opacimeter satisfying the conditions laid down in Annex ‧ and installed in conformity with Annex ‧ to this RegulationWspółczynnik pochłaniania światła przez gazy spalinowe mierzy się za pomocą dymomierza absorpcyjnego spełniającego warunki określone w załączniku ‧ oraz zainstalowanego zgodnie z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminu
In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respectW tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie
The GNI base of each new Member State to be taken into account for the calculation of the financing of the correction in respect of budgetary imbalances granted to the United Kingdom, referred to in Article ‧ of Council Decision ‧/‧/EC, Euratom shall likewise be equal to two thirds of the annual basePodstawa DNB dla każdego z nowych Państw Członkowskich, brana pod uwagę przy obliczaniu finansowania mechanizmu korekcyjnego zawiązanego z nierównowagą budżetową, udzielonego Zjednoczonemu Królestwu, o którym mowa w artykule ‧ ustęp ‧ decyzji ‧/‧/WE, wynosi również dwie trzecie podstawy rocznej
If engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engineJeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
Furthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasksPonadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniach
Alpha-‧ codes representing countries shall not be used to register domain names directly under the eu TLDDo rejestracji nazw domen bezpośrednio w eu TLD nie stosuje się dwuliterowych kodów oznaczających nazwy poszczególnych krajów
Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculationW przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
The additional disaggregations mentioned in paragraph ‧ shall be supplied only separately, and not cross-classified with the disaggregations required under Articles ‧ toDodatkowe dezagregacje wymienione w ust. ‧ dostarczane są wyłącznie oddzielnie, nie zaś w połączeniu z dezagregacjami wymaganymi na podstawie art. ‧–
A quantity of ‧ tonnes shall be available for the issue of licences in May ‧ with a view to the importation of bananas into the new Member StatesDo celu wydawania pozwoleń w maju ‧ r. na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich dostępna jest ilość ‧ ton
Before being appointed, the candidate selected by the Management Board shall be invited as soon as possible to make a statement before the European Parliament and to answer questions from Members of ParliamentPrzed powołaniem kandydat wyłoniony przez Zarząd jest proszony o możliwie najszybsze złożenie oświadczenia przed Parlamentem Europejskim oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu
Nor many it be used for purposes other than those provided for in this Directive, unless the authority supplying it has expressly agreed and insofar as the provisions in force, in the Member State where the authority which received it is situated do not object to such communication or useNie wolno też wykorzystać ich do celów innych niż wyznaczone w niniejszej dyrektywie, chyba że za jednoznaczną zgodą władz dostarczających informacji i w zakresie na ile przepisy obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się władza otrzymująca informacje, nie sprzeciwiają się takiemu przekazaniu lub użyciu
Front and rear means the front or rear of the vehicle according to the normal direction of travel and the terms; forward, foremost, rearward and rearmost etc. shall be construed accordinglyprzód i tył oznacza przód lub tył pojazdu zgodnie z normalnym kierunkiem jazdy, a określenia do przodu, czołowy, do tyłu oraz najbardziej wysunięty do tyłu itp. interpretowane są odpowiednio
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 602,104 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.