Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (79)

aircraft required to be operated with a co-pilot
statek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be serious
a teraz żarty na bok
appear to be
zdawać się
be able to
móc; być w stanie; być;
be attentive to
panować; uważać; rządzić; zwracać uwagę
be good enough to
bądź tak dobry i; zechciej
be Greek to me
to dla mnie chińszczyzna
be like a red rag to a bull
działać jak płachta na byka
be next to
uzyskać; wyjść; wychodzić; prowadzić; osiągać
be so kind as to
bądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject to
podlegać; być poddanym
be sure not to
w żadnym razie nie
be sure to come
przyjdź na pewno; przyjdź koniecznie
can I be of any help to you
czy mogę ci w czymś pomóc
cease to be
zginąć; umrzeć
expenses to be borne by claimant
koszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to help
cieszę się, że mogłem pomóc
granted (be) access to information
uzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a God
Trudno być bogiem
How to Be Dead
How to Be Dead
How to Be Loved
Jak być kochaną
I shall be forced to
będę zmuszony
I should be interested to know
byłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to know
byłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home again
przyjemnie jest być znowu w domu
it is to be regretted that
należy żałować, że
it leaves much to be desired
to pozostawia wiele do życzenia
it ought to be done
trzeba to zrobić
it would be best to
najlepiej byłoby
it would be fairer to say that
byłoby uczciwiej powiedzieć, że
it would be more accurate to say that
bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że
it would be wonderful to
byłoby cudownie
it would be wrong of me to
byłoby niewłaściwe z mojej strony, gdybym
it would not be sensible to assume that
byłoby nierozsądne zakładać, że
it'll be good to
dobrze będzie
it'll be interesting to
będzie interesujące
it'll be nice to
miło będzie
it's easy to be wise after the event
mądry Polak po szkodzie;
it's too early to be certain that
za wcześnie, aby być pewnym, że
it's too good to be true
to zbyt piękne, żeby było prawdziwe
just to be quite clear (about)
żeby było całkiem jasne
liable to be contaminated
zagrożony zakażeniem
not to be published
nieprzeznaczone do publikacji
not to be worth a red cent
coś jest niewarte złamanego grosza; coś niewarte złamanego szeląga
rules are made to be broken
zasady są po to, żeby je łamać
still left something to be desired
ciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regretted
to jest godne pożałowania
that seems to be agreed
to wydaje się być uzgodnione
there must be some way to
musi być jakiś sposób
there's nothing to be done
nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be
być
to be a necessity
stanowić konieczność
to be accurate
żeby być ścisłym
to be afraid of one's own shadow
bać się własnego cienia
to be an authority on
być autorytetem
to be aware of sth
być świadomym czegoś
to be concluded
dokończenie nastąpi
to be continued
; ciąg dalszy nastąpi; cdn.
to be deeply moved
Być przejętym
to be duly mandated by the official plant protection organisation
posiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be early
przyjść za wcześnie
to be honest
szczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposes
być zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult position
być w trudnym położeniu
to be more popish than the pope
być bardziej papieskim niż papież
to be of assistance
służyć pomocą
to be published
przeznaczone do publikacji
to be quite frank
szczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honest
szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę; żeby być całkiem uczciwym
to be terribly afraid
bać się panicznie
to be thirsty
być spragnionym
UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Deklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed poddawaniem ich torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Whereas an air carrier should be obliged to establish rules for boarding in the event of an overbooked flight
pl przewoźnik lotniczy musi być zobowiązany do ustanowienia zasad dotyczących przyjęcia na pokład w przypadku lotu o zawyżonej liczbie rezerwacji
en In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprises
pl W przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pułapy podane w sekcji ‧.B.‧.‧.‧ mogą zostać podniesione o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom oraz o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom
en Chemicals should not be classified as toxic to reproduction where such effects are solely produced as a non-specific secondary consequence of other toxic effects
pl Substancje chemiczne nie powinny być klasyfikowane jako toksyczne dla rozrodczości, w przypadku gdy takie działania są wyłącznie wytwarzane jako nieokreślone wtórne następstwo innych toksycznych skutków
en No export refund shall be granted on rice imported from third countries and re-exported to third countries, unless the exporter submits proof that
pl Nie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, że
en When using videoconferencing for the purpose of remote interpretation, the competent authorities should be able to rely on the tools that are being developed in the context of European e-Justice (e.g. information on courts with videoconferencing equipment or manuals
pl Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
en And that has to be you, does it?
pl I to musisz być ty, prawda?
en In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article ‧ shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the Community
pl W przypadku gdy wprowadzone są takie środki, przeglądy przeprowadzone na podstawie art. ‧ rozważają również czy załącznik I powinien zostać zmieniony w celu objęcia emisji z tych czynności w sposób zharmonizowany w całej Wspólnocie
en Care should be taken when it is given to elderly patients or patients with severe liver problems
pl Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
en These measures must be essential to ensure that consumers are adequately protected against unfair commercial practices and must be proportionate to the attainment of this objective
pl Środki te muszą być niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i muszą być proporcjonalne do tego celu
en Annex I shall be amended as set out in Annex I to this Decision
pl w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji
en The light-absorption coefficient of the exhaust gases shall be measured with an opacimeter satisfying the conditions laid down in Annex ‧ and installed in conformity with Annex ‧ to this Regulation
pl Współczynnik pochłaniania światła przez gazy spalinowe mierzy się za pomocą dymomierza absorpcyjnego spełniającego warunki określone w załączniku ‧ oraz zainstalowanego zgodnie z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminu
en In those cases the verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect
pl W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie
en The GNI base of each new Member State to be taken into account for the calculation of the financing of the correction in respect of budgetary imbalances granted to the United Kingdom, referred to in Article ‧ of Council Decision ‧/‧/EC, Euratom shall likewise be equal to two thirds of the annual base
pl Podstawa DNB dla każdego z nowych Państw Członkowskich, brana pod uwagę przy obliczaniu finansowania mechanizmu korekcyjnego zawiązanego z nierównowagą budżetową, udzielonego Zjednoczonemu Królestwu, o którym mowa w artykule ‧ ustęp ‧ decyzji ‧/‧/WE, wynosi również dwie trzecie podstawy rocznej
en If engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engine
pl Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
en Furthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasks
pl Ponadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniach
en Alpha-‧ codes representing countries shall not be used to register domain names directly under the eu TLD
pl Do rejestracji nazw domen bezpośrednio w eu TLD nie stosuje się dwuliterowych kodów oznaczających nazwy poszczególnych krajów
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en The additional disaggregations mentioned in paragraph ‧ shall be supplied only separately, and not cross-classified with the disaggregations required under Articles ‧ to
pl Dodatkowe dezagregacje wymienione w ust. ‧ dostarczane są wyłącznie oddzielnie, nie zaś w połączeniu z dezagregacjami wymaganymi na podstawie art. ‧–
en A quantity of ‧ tonnes shall be available for the issue of licences in May ‧ with a view to the importation of bananas into the new Member States
pl Do celu wydawania pozwoleń w maju ‧ r. na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich dostępna jest ilość ‧ ton
en Before being appointed, the candidate selected by the Management Board shall be invited as soon as possible to make a statement before the European Parliament and to answer questions from Members of Parliament
pl Przed powołaniem kandydat wyłoniony przez Zarząd jest proszony o możliwie najszybsze złożenie oświadczenia przed Parlamentem Europejskim oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu
en Nor many it be used for purposes other than those provided for in this Directive, unless the authority supplying it has expressly agreed and insofar as the provisions in force, in the Member State where the authority which received it is situated do not object to such communication or use
pl Nie wolno też wykorzystać ich do celów innych niż wyznaczone w niniejszej dyrektywie, chyba że za jednoznaczną zgodą władz dostarczających informacji i w zakresie na ile przepisy obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się władza otrzymująca informacje, nie sprzeciwiają się takiemu przekazaniu lub użyciu
en Front and rear means the front or rear of the vehicle according to the normal direction of travel and the terms; forward, foremost, rearward and rearmost etc. shall be construed accordingly
pl przód i tył oznacza przód lub tył pojazdu zgodnie z normalnym kierunkiem jazdy, a określenia do przodu, czołowy, do tyłu oraz najbardziej wysunięty do tyłu itp. interpretowane są odpowiednio
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 395,902 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.