wymowa: IPA: /bɔːk/ /bɑk/

Tłumaczenia na język polski:

 • przeszkoda   
 • zawada   
  (Noun  )
 • ciężar   
  (Noun  )
 • kamień u szyi   
  (Noun  )
 • krokiew   
  (Noun  )
 • kula u nogi   
  (Noun  )
 • piąte koło u wozu   
  (Noun  )
 • przeszkadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
(UK) In billiards, the area of the table lying behind the line from which the cue ball is initially shot, and from which a ball in hand must be played.
 
(UK) Alternative spelling of balk.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "baulk", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commissioner, the lack of a clear position on working hours in a social agenda is further evidence that this Commission does not baulk at the idea of 65-hour working weeks either.
pl Panie komisarzu! Brak w agendzie społecznej jasnego stanowiska w sprawie godzin pracy to kolejny dowód, że Komisja nie sprzeciwia się 65-godzinnemu tygodniowi pracy.
en While I still baulk at compulsory quotas for women's participation, albeit in politics or business, my faith in a meritocracy is being sorely tested the older and, hopefully, the wiser I get.
pl Chociaż nie zgadzam się z obowiązkowymi kwotami udziału kobiet, czy to w polityce czy w biznesie, moja wiara w rządy fachowców wciąż wystawiana jest na próbę, w miarę jak się starzeję i, mam nadzieję, staję się mądrzejsza.
en We are already observing our Member States starting to baulk at the 20/20/20 goals and trying to move heaven and earth to avoid having to achieve them.
pl Obserwujemy już, że państwa członkowskie zaczynają opierać się realizacji celów 20/20/20 i usiłują poruszyć niebo i ziemię, aby tego uniknąć.
en However, when the EU calls for key data from the Member States, it should not baulk at sensitive issues.
pl Skoro jednak UE domaga się od państw członkowskich kluczowych danych, nie powinna uciekać od drażliwych kwestii.
en The Authority may impose such additional conditions as are deemed necessary for a safe operation taking into account the aeroplane type characteristics, orographic characteristics in the approach area, available approach aids and missed approach/baulked landing considerations
pl Organ może ustanowić dodatkowe warunki, które uzna za konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji, uwzględniając cechy typu samolotu, cechy orograficzne strefy podejścia, dostępne pomoce podejścia oraz czynniki dotyczące nieudanego podejścia lub zaniechanego lądowania
en the Authority may impose such additional conditions as are necessary for safe operation taking into account the aeroplane type characteristics, approach aids and missed approach/baulked landing considerations
pl organ może nałożyć dodatkowe warunki, jakie uzna za niezbędne dla bezpieczeństwa operacji, uwzględniając cechy typu samolotu, dostępne systemy podejścia oraz aspekty dotyczące nieudanego podejścia lub zaniechanego lądowania
en The Authority may impose such additional conditions as are necessary for safe operation taking into account the aeroplane type characteristics, approach aids and missed approach/baulked landing considerations
pl organ może nałożyć dodatkowe warunki, jakie uzna za niezbędne dla bezpieczeństwa operacji, uwzględniając cechy typu samolotu, dostępne systemy podejścia oraz aspekty dotyczące nieudanego podejścia lub zaniechanego lądowania
en "Other world" of Gustaw Herling-Grudziński - of baulk with the documentary, the essay but the novel
pl "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - między reportażem, esejem a powieścią
en At EU level, the ‧ have agreed to complete the single market in several areas (e.g. energy, services, public purchasing, trans-European networks, adaptation of public services), but baulk at adopting the necessary measures within the time limits
pl na szczeblu europejskim, ‧ państw uzgodniło zakończenie tworzenia jednolitego rynku w kilku dziedzinach (energia, usługi, przetargi publiczne, sieci transeuropejskie, dostosowanie służb publicznych), ale odmówiło przyjęcia niezbędnych działań w wyznaczonym terminie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10 zdań frazy baulk.Znalezione w 0,329 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.