Tłumaczenia na język polski:

  • waluta podstawowa   
     
    The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header.

Przykładowe zdania z "base currency", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
pl To oznacza, że mają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych w związku z wysokim przelicznikiem kursowym zadłużenia w obcych walutach.
en the value of the thresholds in national currencies and the threshold of the GATT Agreement expressed in ecus shall in principle be revised every two years with effect from ‧ January ‧. The calculation of these values shall be based on the average daily values of these currencies expressed in ecus and of the ecu expressed in SDRs over the ‧ months terminating on the last day of August immediately preceding the ‧ January revision
pl wartość progów w walutach krajowych oraz próg Porozumienia GATT wyrażony w ecu zasadniczo podlega rewizji co dwa lata, ze skutkiem od dnia ‧ stycznia ‧ r. Obliczenie tych wartości jest oparte o średnie dzienne wartości tych walut wyrażonych w ecu oraz ecu wyrażonego w SDR w okresie ‧ miesięcy, kończących się ostatniego dnia sierpnia, poprzedzającego rewizję z dnia ‧ stycznia
en Market prices shall be compared using an index of base ‧ for market prices in national currency or in euro
pl Ceny rynkowe są porównywane za pomocą wskaźnika o bazie ‧ dla cen rynkowych wyrażonych w walucie krajowej lub w euro
en No distinction shall be made between price and currency revaluation differences for gold, but a single gold revaluation difference shall be accounted for, based on the euro price per defined unit of weight of gold derived from the euro/US dollar exchange rate on the quarterly revaluation date
pl Przy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania
en The value in ecus and in national currencies of the thresholds laid down in subparagraph (a) shall, in principle, be revised every two years with effect from ‧ January ‧. The calculation of these values shall be based on the average daily values of these currencies expressed in ecus and of the ecus expressed in SDRs over the ‧ months terminating on the last day of August preceding the ‧ January revision
pl Wartość w ecu i w walutach krajowych progów ustanowionych w lit. a), co do zasady, podlega rewizji co dwa lata, począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r. Wyliczenie tych wartości opiera się na średnich dziennych kursach tych walut wyrażonych w ecu i wartości ecu wyrażonej w SDR, w okresie dwudziestu czterech miesięcy, kończącym się ostatniego dnia sierpnia, poprzedzającego rewizję w dniu ‧ stycznia
en For all the currencies of the non-euro area Member States participating in ERM II, the exchange rate for the bilateral central rate vis-à-vis the euro shall be quoted using the euro as the base currency
pl Dla wszystkich walut państw członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM ‧ kurs walutowy dla dwustronnego kursu centralnego w stosunku do waluty euro będzie podawany przy wykorzystaniu euro jako waluty bazowej
en The financial statements of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, shall be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period
pl Sprawozdania finansowe jednostki, której walutą funkcjonalną jest waluta gospodarki ogarniętej hiperinflacją, niezależnie od tego, czy opierają się na metodzie kosztu historycznego czy aktualnej ceny nabycia, wyraża się w jednostkach miary obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego
en The ECB 's competence to deliver an opinion is based on Articles ‧ and ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union, the sixth indent of Article ‧ and Article ‧ of Council Decision ‧ of ‧ une ‧ on the consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft legislative provisions ‧ as the draft law relates to the rules applicable to financial institutions insofar as they materially influence the stability of financial institutions and markets, as well as to instruments of monetary policy of Member States other than Member States whose currency is the euro
pl oraz art ‧ ust ‧ decyzji Rady ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych ‧ z uwagi na to, że projekt ustawy dotyczy zasad odnoszących się do instytucji finansowych w zakresie, w jakim wywierają one istotny wpływ na stabilność instytucji i rynków finansowych, a także instrumentów polityki pieniężnej państwa członkowskiego, które nie przyjęło euro
en Whether the carrying amount is determined based on historical cost or fair value, the amounts so determined for foreign currency items are then reported in the reporting currency in accordance with this Standard
pl Niezależnie od tego, czy wartość bilansową ustalono w oparciu o koszt historyczny, czy o wartość godziwą, kwoty ustalone w ten sposób dla pozycji wyrażonych w walucie obcej są następnie, zgodnie z niniejszym standardem, wykazywane w sprawozdaniu finansowym w walucie sprawozdawczej
en FOR ITEMS INCLUDED IN THE CONSOLIDATED ACCOUNTS WHICH ARE OR WERE ORIGINALLY EXPRESSED IN FOREIGN CURRENCY THE BASES OF CONVERSION USED TO EXPRESS THEM IN THE CURRENCY IN WHICH THE CONSOLIDATED ACCOUNTS ARE DRAWN UP MUST BE DISCLOSED
pl W przypadku pozycji uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, które są lub były pierwotnie wyrażone w walucie obcej, muszą zostać przedstawione zasady przyjęte do ich przeliczenia na walutę, w której sporządzono skonsolidowane sprawozdania finansowe
en Therefore, this claim had to be rejected, and the conversion of currencies was based in all cases on the rate at the date of invoice, as provided for by Article ‧(j) of the basic Regulation
pl Stąd też, wniosek ten musiał zostać odrzucony, a przeliczanie walut oparto we wszystkich przypadkach na kursie z dnia wystawienia faktury, jak przewiduje art. ‧ ust. ‧ lit. j) rozporządzenia podstawowego
en The local accounts shall be replenished by the Commission in the currency of one of the Member States or in Euro, based on estimates of future cash requirements, which shall be made sufficiently in advance to avoid the need for pre-financing by ACP States and to prevent delayed disbursements
pl Komisja uzupełnia rachunki lokalne w walucie jednego z Państw Członkowskich lub w euro, w oparciu o prognozy przyszłych potrzeb gotówkowych przygotowane z wyprzedzeniem, w celu uniknięcia konieczności wstępnego finansowania przez państwa AKP oraz w celu zapobieżenia opóźnieniom w wypłatach
en Accruals for financial assets and liabilities e.g. interest payable and amortised premiums/discounts denominated in foreign currency shall be calculated and recorded in the accounts on a daily basis, based on the latest available rates
pl Rozliczenia międzyokresowe związane z aktywami i pasywami finansowymi, np. odsetki do zapłacenia lub zamortyzowane premie/dyskonta wyrażone w walucie obcej, są obliczane i księgowane na rachunkach codziennie, na podstawie ostatniego dostępnego kursu
en the rate of conversion into a national currency of amounts expressed in another national currency shall be the rate calculated by the Commission based on the monthly average during the reference period defined in paragraph ‧ of the rates of exchange of these currencies which have been notified to the Commission for the implementation of the European monetary system
pl kurs wymiany na walutę krajową kwot określonych w innej walucie krajowej jest obliczany przez Komisję na podstawie średniego miesięcznego kursu wymiany, podczas okresu referencyjnego określonego w ust. ‧, wymiany walut, które zostały podane do wiadomości Komisji w celu wprowadzenia w życie Europejskiego systemu walutowego
en Regulation (EEC) No ‧/‧ determines that the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central Bank
pl Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust
en The plan is not based on the smallest common denominator but nor does it ignore the widely varying budgetary and economic positions of the various Member States, even though all Member States are part of a common market and the majority of them have a common currency.
pl Plan nie opiera się na najmniejszym wspólnym mianowniku, ale również nie ignoruje znacząco odmiennych stanowisk poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do kwestii budżetowych i gospodarczych, chociaż wszystkie państwa członkowskie są częścią wspólnego rynku, a większość z nich ma wspólną walutę.
en In the case of net outflows, the calculation of the realised gain or loss shall be based on the average cost of the respective currency or gold holding for the preceding day so that the average cost remains unchanged
pl W przypadku odpływu netto, wyliczenia zrealizowanych zysków lub strat opierają się na średnim koszcie posiadanych zasobów danej waluty lub złota w dniu poprzednim, przez co koszt średni pozostaje niezmieniony
en for currencies maintained against each other within a maximum spread at any given moment for spot rate transactions of ‧ % a conversion rate based on their central rate multiplied by the correcting factor provided for in the last subparagraph of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧, as last amended by Regulation (EEC) No
pl dla walut utrzymanych jedna w stosunku do drugiej w ramach maksymalnej rozpiętości kursu walutowego w każdym danym momencie dla transakcji kursu kasowego ‧ %-kurs przeliczeniowy oparty na ich kursie centralnym pomnożonym przez współczynnik poprawkowy przewidziany w art. ‧ ust. ‧ akapit ostatni rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr
en « ‧ o distinction shall be made between price and currency revaluation differences for gold, but a single gold revaluation difference shall be accounted for, based on the euro price per defined unit of weight of gold derived from the euro/ US dollar exchange rate on the quarterly revaluation date
pl podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszaco wania. W odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj
en For these loan categories, the weighting will therefore be based on the BSI series referring to all-currency loans
pl W związku z tym wyżej wymienione kategorie kredytów i pożyczek należy ważyć na podstawie szeregów danych bilansowych dotyczących kredytów i pożyczek we wszystkich walutach
en The global monetary system, based on floating exchange rates, is characterised by constant and drastic currency fluctuations, driven by speculation
pl Światowy system walutowy, opierający się na płynnych kursach walutowych, charakteryzuje się ciągłymi i wyraźnymi zmianami wartości dewiz ze względu na spekulacje
en In these rare circumstances, it may be necessary to use an estimate based, for example, on the movements in the exchange rate between the reporting currency and a relatively stable foreign currency
pl W takich rzadkich przypadkach konieczne może być posłużenie się szacunkami opartymi na przykład na zmianach w kursie wymiany waluty, w której sporządzono sprawozdanie finansowe, na relatywnie stabilną walutę obcą
en For the conversion into euro of securities issued by domestic residents in other currencies (Block C), NCBs must follow as closely as possible the exchange rate valuation principles based on the ESA
pl W celu przeliczenia na euro papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucje krajowe w innych walutach (Blok C), KBC powinny jak najdokładniej przestrzegać zasad wyceny według kursu wymiany opartych na ESA
en To enhance the collection of data and to enable the dissemination of information based on them, on ‧ ovember ‧ the Governing Council agreed to implement the Currency Information System ‧ (hereinafter the « ‧ ) replacing the Currency Information System which was established with the introduction of euro banknotes and coins and which has provided both the ECB and NCBs with the relevant currency-related data since ‧ pursuant to a separate ECB legal act on data collection relating to the Currency Information System
pl Wytyczne ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów spoza strefy euro ustanowiły ramy prawne, które umożliwiają przyszłym KBC Eurosystemu pożyczanie, zamawianie lub produkowanie banknotów i monet euro w celu dokonania w nie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtór- Zarówno EBC, jak i KBC korzystające z systemu ‧ powinny mieć dostęp do aplikacji internetowej systemu ‧ oraz do modułu sprawozdawczego w celu umożliwienia sprawnego i efektywnego wykorzystania danych systemu ‧ oraz zapewnienia wysokiego poziomu transparentności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63685 zdań frazy base currency.Znalezione w 11,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.