Tłumaczenia na język polski:

  • waluta podstawowa   
     
    The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header.

Przykładowe zdania z "base currency", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The local accounts shall be replenished by the Commission in the currency of one of the Member States or in euro, based on estimates of future cash requirements, which shall be made sufficiently in advance to avoid the need for pre-financing by ACP States and to prevent delayed disbursements
pl Komisja zasila rachunki lokalne w walucie jednego z Państw Członkowskich lub w euro, w oparciu o prognozy przyszłych potrzeb gotówkowych przygotowane z wyprzedzeniem, w celu uniknięcia konieczności wstępnego finansowania przez państwa AKP oraz w celu zapobieżenia opóźnieniom w wypłatach
en Foreign operation is an entity that is a subsidiary, associate, joint venture or branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of the reporting entity
pl Jednostka działająca za granicą jest jednostką, która jest jednostką zależną, jednostką stowarzyszoną wspólnym przedsięwzięciem lub oddziałem jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, której działalność jest prowadzona w kraju lub walucie innych niż kraj lub waluta jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe
en The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points ‧ to
pl Korekta z tytułu zmienności stosowana w przypadku niedopasowania walutowego może być obliczana na podstawie metodę nadzorczej lub metody oszacowań własnych, określonych w ust
en The Europeans should table at the G20 plans for a new world monetary order that is based on a unit of account founded on a basket of currencies including, in particular, the dollar, the euro and the yuan.
pl Europejczycy powinni podczas G-20 przedstawić plany nowego światowego porządku pieniężnego opartego na jednostce rozliczeniowej bazującej na koszyku walut uwzględniającym w szczególności dolara, euro i juana.
en The character or characters representing the currency symbol are based on the country that is currently selected. The decimal symbol and thousands separator work as they do for numbers. The text box labeled Fract digits allows you to specify the number of fractional digits used in displaying currency values
pl Symbole waluty wyświetlane w systemie bazują na ustawieniach domyślnych dla wybranego kraju. Podobnie ma się z symbolami separatorów dziesiętnych i tysięcy dla zwykłych liczb. Pole tekstowe Dokładność pozwala na określenie, ile cyfr będzie wyświetlanych po przecinku
en The local accounts shall be replenished by the Commission in the currency of one of the Member States or in Euro, based on estimates of future cash requirements, which shall be made sufficiently in advance to avoid the need for pre-financing by ACP States and to prevent delayed disbursements
pl Komisja uzupełnia rachunki lokalne w walucie jednego z Państw Członkowskich lub w euro, w oparciu o prognozy przyszłych potrzeb gotówkowych przygotowane z wyprzedzeniem, w celu uniknięcia konieczności wstępnego finansowania przez państwa AKP oraz w celu zapobieżenia opóźnieniom w wypłatach
en All the institutions concerned are included separately in the ECB 's List of MFIs. Reserve base (excluding negotiable instruments), calculated as the sum of the following columns in Table ‧ (Liabilities): (a)-(b)+(c)+(d)+(e)+(j)-(k)+(l)+(m)+(n)+(s) DEPOSIT LIABILITIES (Euro and foreign currencies combined) ‧ e ‧ x ‧ e ‧ x ‧ e ‧ x ‧ e ‧ x of which ‧ e ‧ x with agreed maturity over two years of which ‧ e ‧ x redeemable at notice over two years of which ‧ e ‧ x repos
pl Z kwoty pomniejszenia rezerwy obowiązkowej korzystać może jednak grupa jako całość. Wszystkie zainteresowane instytucje są wyszczególnione odręb
en The introduction of the European single currency and the creation of EMU were joint decisions made through harmonisation and solidarity based on European values.
pl Wprowadzenie jednej europejskiej waluty oraz ustanowienie UGW były wspólnymi decyzjami podjętymi dzięki harmonizacji i solidarności opartej na europejskich wartościach.
en The financial statements of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, shall be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period
pl Sprawozdania finansowe jednostki, której walutą funkcjonalną jest waluta gospodarki ogarniętej hiperinflacją, niezależnie od tego, czy opierają się na metodzie kosztu historycznego czy aktualnej ceny nabycia, wyraża się w jednostkach miary obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego
en The distinction between loans and currency and deposits is based on the nature of the borrower
pl Podział na pożyczki oraz gotówkę i lokaty zależny jest od charakterystyki pożyczkobiorcy
en the rate of conversion into a national currency of amounts expressed in another national currency shall be the rate calculated by the Commission based on the monthly average during the reference period defined in paragraph ‧ of the rates of exchange of these currencies which have been notified to the Commission for the implementation of the European monetary system
pl kurs wymiany na walutę krajową kwot określonych w innej walucie krajowej jest obliczany przez Komisję na podstawie średniego miesięcznego kursu wymiany, podczas okresu referencyjnego określonego w ust. ‧, wymiany walut, które zostały podane do wiadomości Komisji w celu wprowadzenia w życie Europejskiego systemu walutowego
en Regulation (EEC) No ‧/‧ determines that the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central Bank
pl Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust
en Accruals for financial assets and liabilities e.g. interest payable and amortised premiums/discounts denominated in foreign currency shall be calculated and recorded in the accounts on a daily basis, based on the latest available rates
pl Rozliczenia międzyokresowe związane z aktywami i pasywami finansowymi, np. odsetki do zapłacenia lub zamortyzowane premie/dyskonta wyrażone w walucie obcej, są obliczane i księgowane na rachunkach codziennie, na podstawie ostatniego dostępnego kursu
en The financial statements of an enterprise that reports in the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, should be stated in terms of the measuring unit current at the balance sheet date
pl Sprawozdania finansowe jednostki gospodarczej sporządzane w walucie gospodarki hiperinflacyjnej, niezależnie od tego, czy opierają się na metodzie kosztu historycznego czy aktualnej ceny nabycia, powinny być wyrażone w jednostkach miary obowiązujących na dzień bilansowy
en The ECB 's competence to deliver an opinion is based on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community for the first proposed regulation and on Article ‧ of the Treaty for the second proposed regulation, as it relates to currency matters
pl Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art ‧ ust ‧ raktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku pierwszego projektowanego rozporządzenia, oraz z art ‧ ust
en For all the currencies of the non-euro area Member States participating in ERM II, the exchange rate for the bilateral central rate vis-à-vis the euro shall be quoted using the euro as the base currency
pl Dla wszystkich walut państw członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM ‧ kurs walutowy dla dwustronnego kursu centralnego w stosunku do waluty euro będzie podawany przy wykorzystaniu euro jako waluty bazowej
en Further improve the equipment and infrastructure of the police, including the establishment of a computer-based investigation system; strengthen cooperation between the police and other law enforcement agencies; reinforce the fight against drug trafficking, organised crime, economic crime (including money laundering and counterfeiting of currencies), fraud and corruption; improve alignment of the related national legislation with the acquis in these sectors
pl Dalsza poprawa jakości wyposażenia i infrastruktury w policji, w tym stworzenie komputerowego systemu prowadzenia dochodzeń; lepsza współpraca między policją a innymi organami ścigania; zaostrzenie walki z handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną, przestępstwami gospodarczymi (w tym praniem pieniędzy i fałszerstwem walut) oraz nadużyciami finansowymi i korupcją; lepsze dostosowanie prawodawstwa krajowego w tych dziedzinach do dorobku wspólnotowego
en Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxemburg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania, Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background, the anthem based on the Ode to Joy from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven, the motto United in diversity, the euro as the currency of the European Union and Europe Day on ‧ May will for them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it
pl Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają, że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do Radości z ‧ Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza Zjednoczona w różnorodności, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony ‧ maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią
en methods to hedge against currency risk based on the example of company xyz
pl metody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstwa xyz
en The ECB's competence to deliver an opinion is based on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community for the first proposed regulation and on Article ‧ of the Treaty for the second proposed regulation, as it relates to currency matters
pl Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku pierwszego projektowanego rozporządzenia, oraz z art. ‧ ust. ‧ Traktatu w przypadku drugiego projektowanego rozporządzenia, z uwagi na to, że dotyczy ono spraw walutowych
en Calculation of the twelfths for January of each financial year shall be based on the amounts provided for in the draft budget, referred to in Article ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EAEC Treaty and converted into national currencies at the rates of exchange of the first day of quotation following ‧ December of the calendar year preceding the budget year; the adjustment shall be made with the entry for the following month
pl Obliczenie dwunastej części dotyczącej stycznia każdego roku finansowego dokonuje się w oparciu o kwoty przewidziane w projekcie budżetu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ ust. ‧ Traktatu EWEA, przeliczone na waluty krajowe według kursu wymiany obowiązującego pierwszego dnia notowań po ‧ grudnia roku kalendarzowego, który poprzedza dany rok budżetowy; dostosowanie dokonywane jest przy wpisie dotyczącym następnego miesiąca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63685 zdań frazy base currency.Znalezione w 34,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.