Tłumaczenia na język polski:

  • waluta podstawowa   
     
    The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header.

Przykładowe zdania z "base currency", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The ECB 's competence to deliver an opinion is based on Articles ‧ and ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union, the sixth indent of Article ‧ and Article ‧ of Council Decision ‧ of ‧ une ‧ on the consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft legislative provisions ‧ as the draft law relates to the rules applicable to financial institutions insofar as they materially influence the stability of financial institutions and markets, as well as to instruments of monetary policy of Member States other than Member States whose currency is the euro
pl oraz art ‧ ust ‧ decyzji Rady ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych ‧ z uwagi na to, że projekt ustawy dotyczy zasad odnoszących się do instytucji finansowych w zakresie, w jakim wywierają one istotny wpływ na stabilność instytucji i rynków finansowych, a także instrumentów polityki pieniężnej państwa członkowskiego, które nie przyjęło euro
en the rate of conversion into a national currency of amounts expressed in another national currency shall be the rate calculated by the Commission based on the monthly average during the reference period defined in paragraph ‧ of the rates of exchange of these currencies which have been notified to the Commission for the implementation of the European monetary system
pl kurs wymiany na walutę krajową kwot określonych w innej walucie krajowej jest obliczany przez Komisję na podstawie średniego miesięcznego kursu wymiany, podczas okresu referencyjnego określonego w ust. ‧, wymiany walut, które zostały podane do wiadomości Komisji w celu wprowadzenia w życie Europejskiego systemu walutowego
en Calculation of this countervalue shall be based on the average daily value of those currencies, expressed in euro, during the ‧ months ending on the last day of August preceding the revision which takes effect on ‧ December
pl Obliczenie równowartości będzie dokonywane na podstawie wyrażonej w euro średniej dziennej wartości tych walut z okresu ostatnich ‧ miesięcy do ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego korektę, która wchodzi w życie z dniem ‧ grudnia
en For the conversion into euro of securities issued by domestic residents in other currencies (Block C), NCBs must follow as closely as possible the exchange rate valuation principles based on the ESA
pl W celu przeliczenia na euro papierów wartościowych wyemitowanych przez instytucje krajowe w innych walutach (Blok C), KBC powinny jak najdokładniej przestrzegać zasad wyceny według kursu wymiany opartych na ESA
en Regulation (EEC) No ‧/‧ determines that the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central Bank
pl Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust
en The ECB's competence to deliver an opinion is based on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community for the first proposed regulation and on Article ‧ of the Treaty for the second proposed regulation, as it relates to currency matters
pl Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku pierwszego projektowanego rozporządzenia, oraz z art. ‧ ust. ‧ Traktatu w przypadku drugiego projektowanego rozporządzenia, z uwagi na to, że dotyczy ono spraw walutowych
en Whereas, while the single currency, the euro, will affect the macroeconomic situation of the Community, it will not remove the need for eligibility of the beneficiary countries to be based on gross national product
pl Pomimo że jedna waluta, euro, będzie miała wpływ na makroekonomiczną sytuację Wspólnoty, nie wyeliminuje to potrzeby kwalifikowania krajów beneficjentów na podstawie produktu narodowego brutto
en Foreign operation is an entity that is a subsidiary, associate, joint venture or branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of the reporting entity
pl Jednostka działająca za granicą jest jednostką, która jest jednostką zależną, jednostką stowarzyszoną wspólnym przedsięwzięciem lub oddziałem jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, której działalność jest prowadzona w kraju lub walucie innych niż kraj lub waluta jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe
en Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxemburg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania, Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background, the anthem based on the Ode to Joy from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven, the motto United in diversity, the euro as the currency of the European Union and Europe Day on ‧ May will for them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it
pl Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają, że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do Radości z ‧ Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza Zjednoczona w różnorodności, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony ‧ maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią
en No distinction shall be made between price and currency revaluation differences for gold, but a single gold revaluation difference shall be accounted for, based on the euro price per defined unit of weight of gold derived from the euro/US dollar exchange rate on the quarterly revaluation date
pl Przy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania
en To enhance the collection of data and to enable the dissemination of information based on them, on ‧ ovember ‧ the Governing Council agreed to implement the Currency Information System ‧ (hereinafter the « ‧ ) replacing the Currency Information System which was established with the introduction of euro banknotes and coins and which has provided both the ECB and NCBs with the relevant currency-related data since ‧ pursuant to a separate ECB legal act on data collection relating to the Currency Information System
pl Wytyczne ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów spoza strefy euro ustanowiły ramy prawne, które umożliwiają przyszłym KBC Eurosystemu pożyczanie, zamawianie lub produkowanie banknotów i monet euro w celu dokonania w nie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtór- Zarówno EBC, jak i KBC korzystające z systemu ‧ powinny mieć dostęp do aplikacji internetowej systemu ‧ oraz do modułu sprawozdawczego w celu umożliwienia sprawnego i efektywnego wykorzystania danych systemu ‧ oraz zapewnienia wysokiego poziomu transparentności
en In the case of net sales, the calculation of the realised gain or loss shall be based on the average cost of the respective currency or gold holding for the preceding day so that the average cost remains unchanged
pl Jeżeli chodzi o sprzedaż netto, wyliczenia zrealizowanych zysków i strat są oparte na średnim koszcie posiadanych zasobów danej waluty lub złota za dzień poprzedni, przez co koszt średni pozostaje niezmieniony
en whereas the automatic change in the base date would, in the case of conversion into the national currencies concerned, have the effect of reducing the limits which permit the presentation of simplified documentary evidence
pl automatyczna zmiana daty podstawowej mogłaby, w przypadku przeliczania na waluty krajowe, o których mowa, spowodować rzeczywiste zmniejszenie limitów dopuszczenia uproszczonej dokumentacji dowodowej
en each Participant shall initially select one of the following two base rate systems for its national currency
pl każdy Uczestnik na początku wybiera jeden z następujących dwóch systemów stóp bazowych dla swojej waluty krajowej
en whereas the automatic change in the base date would, in the case of conversion into the national currencies concerned, have the effect of reducing the limits which permit the presentation of simplified documentary evidence
pl automatyczna zmiana daty podstawowej mogła, w przypadku przeliczenia na waluty krajowe, wywołać zmniejszenie limitów dopuszczalności przedstawiania uproszczonej dokumentacji dowodowej
en The value in ecus and in national currencies of the threshold laid down in paragraph ‧ shall in principle be revised every two years with effect from ‧ January ‧. The calculation of this value shall be based on the average daily values of the ecu expressed in SDRs and of the national currencies expressed in ecus over the ‧ months terminating on the last day of August preceding the ‧ January revision
pl Wartość w ecu i w walutach krajowych progów, ustanowionych w ust. ‧, podlega co do zasady rewizji co dwa lata, począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r. Wyliczenie tej wartości jest oparte na średnich kursach dziennych ecu wyrażonych w SDR i na średnich kursach dziennych tych walut wyrażonych w ecu, w okresie dwudziestu czterech miesięcy kończącym się w ostatnim dniu sierpnia, poprzedzającego rewizji w dniu ‧ stycznia
en Pursuant to Article ‧.‧ of the Statute of the ESCB, the European Central Bank (ECB) and the national central banks of Member States whose currency is the euro may conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on adequate collateral
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC, Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku
en coverage of ‧ % exchange fluctuation (interest and repayment) from the base rate on foreign currency loan; or
pl pokrycie ‧ % wahań w kursach walut (odsetki i spłata) od podstawowej stopy oprocentowania pożyczek w walutach obcych; lub
en The Europeans should table at the G20 plans for a new world monetary order that is based on a unit of account founded on a basket of currencies including, in particular, the dollar, the euro and the yuan.
pl Europejczycy powinni podczas G-20 przedstawić plany nowego światowego porządku pieniężnego opartego na jednostce rozliczeniowej bazującej na koszyku walut uwzględniającym w szczególności dolara, euro i juana.
en Instead, it is useful to apply consistency and a systematic approach to economic action in the face of increasingly complex situations, where currency challenges are not the same as in the past and require different instruments and objectives where the responsibilities shouldered by the technicians must be backed by ongoing and consistent monitoring as well as political direction based on a considered view of the future and an eye to resolving contingent problems.
pl Zamiast tego korzystne będzie stosowanie konsekwentnego i systematycznego podejścia do funkcjonowania gospodarki w obliczu coraz bardziej skomplikowanych sytuacji, w których problemy walutowe nie są już takie same jak w przeszłości i wymagają różnych instrumentów oraz celów, i w których obowiązki przyjęte na siebie przez techników muszą być uzupełnione o bieżące oraz konsekwentne monitorowanie, a także kierownictwo polityczne, w oparciu o przemyślaną wizję przyszłości oraz dbanie o rozwiązywanie doraźnych problemów.
en The distinction between loans and currency and deposits is based on the nature of the borrower
pl Podział na pożyczki oraz gotówkę i lokaty zależny jest od charakterystyki pożyczkobiorcy
en The claim was based on the fact that the company kept the sales amount for some export sales in the invoiced currency and only exchanged it when the rate was favourable
pl Wniosek był oparty na fakcie, że przedsiębiorstwo trzymało kwotę sprzedaży za część sprzedaży na wywóz w fakturowanej walucie i wymieniały ją, gdy kurs był korzystny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63685 zdań frazy base currency.Znalezione w 11,698 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.