wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • balowy   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Andriy BalAndrij Bal

Przykładowe zdania z "bal", pamięć tłumaczeniowa

add example
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Bothnian Bay) The waters bounded by a line beginning a point on the east coast of Sweden atStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowa Zatoka Botnicka) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as West of GotlandStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako zachód wyspy Gotland
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Baltic West of BornholmStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Bałtyckie na zachód od wyspy Bornholm
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the SouthStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Południe
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Archipelago Sea) The waters bounded by a line beginning at a point on the east mainland coast of Sweden atStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Archipelagowe) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na
ICES statistical subdivision ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
Notwithstanding the requirements in paragraph (d)‧. above, the authority may approve that RVR values relevant to a Basic Approach Lighting System (BALS) are used on runways where the approach lights are restricted in length below ‧m due to terrain or water, but where at least one cross-bar is availableNiezależnie od wymogów określonych w lit. d) pkt ‧ powyżej, organ może zatwierdzić stosowanie wartości RVR dotyczących podstawowego systemu oświetlenia podejścia (BALS) na drogach startowych, na których światła podejścia mają długość ograniczoną poniżej ‧ m ze względu na ukształtowanie terenu lub obecność wody, ale na których dostępna jest co najmniej jedna poprzeczka świateł
Those statistical fishing regions preceded by BAL have been identified and defined by the International Baltic Sea Fishery CommissionStatystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as East of Gotland or Gulf of RigaStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako wschód Wyspy Gotland lub Zatoka Ryska
ICES statistical sub-division ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
CES statistical sub-division ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
ICES statistical subdivision ‧-‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Gulf of FinlandStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Zatoka Fińska
Assessment of the role of tumor necrosis factor -alpha (TNF-α) and its receptors' expression in broncho alveolar lavage (BAL) material from patients with lower airway diseases.Ocena znaczenia czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNF-α) i ekspresji jego receptorów w oparciu o materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w chorobach dolnych dróg oddechowych.
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Northern Bothnian BayStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako północna Zatoka Botnicka
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ in Case C- ‧/‧ reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (United Kingdom): Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas and Others (Brussels Convention- Territorial scope of the Brussels Convention- Article ‧- Jurisdiction- Accident which occurred in a non–Contracting State- Personal injury- Action brought in a Contracting State against a person domiciled in that State and other defendants domiciled in a non–Contracting State- Forum non conveniens- Incompatibility with the Brussels ConventionWyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową Villa Holidays Bal-Inn Villas i in. (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Konwencja brukselska- Zakres terytorialnego zastosowania konwencji brukselskiej- Art. ‧- Jurysdykcja- Wypadek zaistniały w państwie trzecim- Szkoda na osobie- Wytoczenie powództwa w Umawiającym się Państwie przeciwko osobie zamieszkałej w tym państwie oraz innym pozwanym mającym siedziby w państwach trzecich- Wyjątek oparty na doktrynie forum non conveniens- Niezgodność z konwencją brukselską
Other information: As of December ‧, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DR of the CongoDalsze informacje: od grudnia ‧ r. BAL nie posiada już licencji przewoźnika lotniczego na terenie DR Konga
ICES statistical sub-division ‧-‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Central Baltic-WestStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część zachodnia
Problems concerning a quality- oriented product development process in the Mix-Bal enterprise.Problemy ksztaltowania jakością wyrobu w przedsiębiorstwie Mix-Bal
Julian Tuwim’s Bal w operze in the context of romanticism literature"Bal w operze" Juliana Tuwima w kontekście literatury romantyzmu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy bal.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.