wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • balowy   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Andriy Bal
Andrij Bal
Bal-Sagoth
Bal-Sagoth

Przykładowe zdania z "bal", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Those statistical fishing regions preceded by BAL have been identified and defined by the International Baltic Sea Fishery Commission
pl Statystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego
en What' s the matter?Your nose still out ofjoint about that Bal Harbour lawyer and his junior league wife?
pl Ciągle trapi cię żona tego adwokata?
en ICES statistical subdivision ‧ (BAL
pl Statystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
en Problems concerning a quality- oriented product development process in the Mix-Bal enterprise.
pl Problemy ksztaltowania jakością wyrobu w przedsiębiorstwie Mix-Bal
en Other information: As of December ‧, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DR of the Congo
pl Dalsze informacje: od grudnia ‧ r. BAL nie posiada już licencji przewoźnika lotniczego na terenie DR Konga
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Archipelago Sea) The waters bounded by a line beginning at a point on the east mainland coast of Sweden at
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Archipelagowe) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Northern Bothnian Bay
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako północna Zatoka Botnicka
en ICES statistical sub-division ‧-‧ (BAL
pl Statystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
en ICES statistical subdivision ‧-‧ (BAL
pl Statystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Gulf of Finland
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Zatoka Fińska
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the South
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Południe
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Bothnian Bay) The waters bounded by a line beginning a point on the east coast of Sweden at
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowa Zatoka Botnicka) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na
en Notwithstanding the requirements in paragraph (d)‧. above, the authority may approve that RVR values relevant to a Basic Approach Lighting System (BALS) are used on runways where the approach lights are restricted in length below ‧m due to terrain or water, but where at least one cross-bar is available
pl Niezależnie od wymogów określonych w lit. d) pkt ‧ powyżej, organ może zatwierdzić stosowanie wartości RVR dotyczących podstawowego systemu oświetlenia podejścia (BALS) na drogach startowych, na których światła podejścia mają długość ograniczoną poniżej ‧ m ze względu na ukształtowanie terenu lub obecność wody, ale na których dostępna jest co najmniej jedna poprzeczka świateł
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Baltic West of Bornholm
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Bałtyckie na zachód od wyspy Bornholm
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL
pl Statystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
en CES statistical sub-division ‧ (BAL
pl Statystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
en Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ in Case C- ‧/‧ reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (United Kingdom): Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas and Others (Brussels Convention- Territorial scope of the Brussels Convention- Article ‧- Jurisdiction- Accident which occurred in a non–Contracting State- Personal injury- Action brought in a Contracting State against a person domiciled in that State and other defendants domiciled in a non–Contracting State- Forum non conveniens- Incompatibility with the Brussels Convention
pl Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową Villa Holidays Bal-Inn Villas i in. (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Konwencja brukselska- Zakres terytorialnego zastosowania konwencji brukselskiej- Art. ‧- Jurysdykcja- Wypadek zaistniały w państwie trzecim- Szkoda na osobie- Wytoczenie powództwa w Umawiającym się Państwie przeciwko osobie zamieszkałej w tym państwie oraz innym pozwanym mającym siedziby w państwach trzecich- Wyjątek oparty na doktrynie forum non conveniens- Niezgodność z konwencją brukselską
en in Case C- ‧/‧ reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (United Kingdom): Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas and Others
pl w sprawie C-‧/‧ Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową Villa Holidays Bal-Inn Villas i in. (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
en ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Central Baltic-West
pl Statystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część zachodnia
en Julian Tuwim’s Bal w operze in the context of romanticism literature
pl "Bal w operze" Juliana Tuwima w kontekście literatury romantyzmu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy bal.Znalezione w 0,428 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.