Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • attaché   
    (Noun  )
  • dyplomatka   
    (Noun  )
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (28)

Apple Attachment Unit Interface
Apple Attachment Unit Interface
attach
; odkomenderować; ustalić; przytwierdzać; wiązać; kłaść; zaczynać; tkwić; przyczepiać; zamocować; nakleić; wylądować; nałożyć; przyprawiać; przywiązywać; dołączać; umocować; przyczepić; przyłożyć; przyłączać; przytwierdzić; przyłączyć; używać; przywiązać; podłączać; przymocować; załączyć; opatrzyć; przydzielać; przymocowywać; załączać; podłączyć; łączyć; dołączyć; dodawać
attach importance to
przywiązywać wagę do
attach importance to something
przywiązywać wagę do czegoś
attaché
; attaché
attache case
dyplomatka; aktówka
attached
przywiązany; przyłączony; dołączony; mocować; zamocowany; przyłączać
attached event
zdarzenie dołączone
attached property
właściwość dołączona
attachements to nets
dodatki mocowane do sieci
attaches
powiązanie
attaching
przywiązywanie; przymocowanie
attachment
Załącznik; przywiązanie; więź; przyłączanie; zaczepienie; przyczep; przyrząd; przyłączenie; załącznik; zażyłość; zamocowanie; wiązanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; umocowanie; urządzenie; obligacja; nasadka; uwiązanie; dodatek; adhezja; przymocowanie; ; uzupełnienie
Attachment
Załącznik
attachment link
łącze do załącznika
Attachment Previewer
Podgląd załączników
Attachment Previewing
Podgląd załączników
Attachment Unit Interface
Attachment Unit Interface
become attached
przywiązać się; polubić
file attachment control
formant załącznika pliku
get attached
polubić; przywiązać się
I attach
załączam
non-attached member
poseł niezrzeszony
preventive attachment
zajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive
(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The death anxiety versus the attachment style, the maturity of defense machanismus and the degree basic hope.
pl Lęk przed śmiercią a styl przywiązania, dojrzałość mechanizmów obronnych oraz konstrukt nadziei podstawowej.
en The pen should not be stored with the needle attached
pl Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą
en The approval authority shall, within ‧ working days, send to the approval authorities of the other Member States a copy of the EC vehicle type-approval certificate, together with the attachments, for each type of vehicle which it has approved
pl Organ udzielający homologacji wysyła w terminie ‧ dni roboczych do organów udzielających homologacji w innych państwach członkowskich kopię świadectwa homologacji typu WE pojazdu wraz z załącznikami, dla każdego typu pojazdu, któremu udzielił homologacji
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧ and ‧): Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the movement document
pl Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧ i ‧): Należy podać rodzaje opakowań przy użyciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu przesyłania
en Attachment to city, emotional reactions and landscape values in perception of citizens of Warsaw, Wroclaw and Vienna
pl Przywiązanie do miasta, reakcje afektywne na miasto oraz wartości krajobrazowe miasta w ocenie mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Wiednia
en meeting on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine in Luxembourg for the signature of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment have adopted the Joint Declarations mentioned below and attached to this Final Act
pl zebrani dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziwięćset dziwięćdziesiątego dziewiątego roku w Luksemburgu w celu podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności przyjęli Wspólne Deklaracje wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu Końcowego
en attach dimensioned drawing as in Figure
pl załączyć zwymiarowany rysunek jak na rysunku
en The EDP's articles of association provide for one vote for every share, but do not take into consideration the votes attaching to ordinary shares not held by the State cast by a shareholder exceeding ‧ % of all votes corresponding to share capital
pl Zgodnie ze statutem EPD na każdą akcję przypada jeden głos, przy czym nie bierze się pod uwagę głosów związanych z akcjami zwykłymi, których właścicielem nie jest państwo, pochodzących od jednego akcjonariusza, przekraczających ‧ % całkowitej liczby głosów odpowiadających kapitałowi spółki
en The provisions of paragraphs ‧ to ‧ apply, as appropriate, where a loading list is attached to a T‧L or T‧LF document
pl W przypadku gdy lista towarowa jest załączona do dokumentu tranzytowego T‧L lub T‧LF, stosuje się odpowiednio przepisy ust. ‧. ZAŁĄCZNIK
en In accordance with Article ‧a of the Convention, Romania is invited, in the form of an Exchange of Letters between the Council of the European Union and Romania attached to this Decision, to accede to the Convention as from ‧ January
pl Zgodnie z postanowieniami art. ‧a Konwencji zaprasza się Rumunię, w drodze wymiany listów między Radą Unii Europejskiej a Rumunią, załączonych do niniejszej decyzji, do przystąpienia do Konwencji od dnia ‧ stycznia ‧ r
en A derivative that is attached to a financial instrument but is contractually transferable independently of that instrument, or has a different counterparty from that instrument, is not an embedded derivative, but a separate financial instrument
pl Instrument pochodny dołączony do instrumentu finansowego, który może być przenoszony niezależnie od tego instrumentu, albo dotyczy innego kontrahenta niż strona tego instrumentu, nie jest instrumentem wbudowanym, lecz oddzielnym instrumentem finansowym
en A common form to be used for readmission applications is attached as Annex ‧ to this Agreement
pl Wspólny formularz wykorzystywany do składania wniosków o readmisję stanowi załącznik ‧ do niniejszej Umowy
en W‧, where a third party is subject either to pending legal proceedings entailing the notification of an attachment order, or to judicial proceedings for serious administrative errors or fraud
pl W‧ – kiedy wobec osoby trzeciej prowadzone są czynności prawne, z którymi może wiązać się wydanie nakazu zajęcia, lub postępowanie sądowe w związku z zarzutem popełnienia poważnych błędów administracyjnych lub nadużyć finansowych
en Air Transport Agreement between the Republic of Croatia and the Portuguese Republic, initialled and attached as Appendix ‧ to the Memorandum of Understanding, done at Zagreb on ‧ June ‧ (hereinafter referred to as Croatia-Portugal Agreement
pl Umowa o transporcie lotniczym między Republiką Chorwacji a Republiką Portugalską, parafowana i włączona jako załącznik ‧ do protokołu ustaleń sporządzonego w Zagrzebiu dnia ‧ czerwca ‧ r. (zwana dalej Umową Chorwacja–Portugalia
en Our Parliament attaches particular importance to this Year of Intercultural Dialogue.
pl Nasz Parlament przykłada szczególne znaczenie do Roku Dialogu Międzykulturowego.
en He seems very attached to you
pl Wydaje się bardzo przywiązany do ciebie
en Commission Decisions ‧/EC and ‧/EC have no further effect from the date of entry into force of the attached TSI
pl Decyzje Komisji ‧/WE oraz ‧/WE tracą moc od dnia wejścia w życie załączonej TSI
en The Presidency believes that those practical results would send a strong signal regarding the importance and urgency attached to cross-border cooperation, thus demonstrating that practical cooperation is possible and is being implemented, even if only partially.
pl Prezydencja jest zdania, że te wyniki praktyczne będą silnym sygnałem co do wagi, jaką przywiązuje się do współpracy transgranicznej, wskazując, że kwestia ta uznawana jest za pilną, i udowodnią, że praktyczna współpraca jest możliwa i jest wdrażana, choćby tylko częściowo.
en Where appropriate, a statement shall be attached to this table, showing the balances and gross payments arising from the transactions referred to in Article
pl Jeżeli zachodzi taka konieczność, do tej tabeli załącza się sprawozdanie przedstawiające bilanse oraz kwoty brutto transakcji wymienione w art
en They are requested to return the attached order form, duly completed and bearing their subscription registration number (code appearing on the left of each label and beginning with: O/...). This Official Journal will remain available free of charge for one year from the date of its publication
pl Proszę odesłać załączony formularz zamówienia, odpowiednio wypełniony, wraz z numerem prenumeraty (kod widniejący z lewej strony każdej etykiety i zaczynający się od: O/...). Wspomniany Dziennik Urzędowy będzie dostępny bezpłatnie przez rok od momentu jego publikacji
en Non-attached Members
pl Niezrzeszeni
en I wish to highlight two points, however, to which I attach particular importance.
pl Chciałabym podkreślić jednakże dwie kwestie, do których przywiązuję szczególną wagę.
en Particular importance will be attached to the economic diversification of regions affected by a reduction in fishing activity, to the adjustment of fleet capacity and to fleet renewal, without involving an increase in fishing efforts, as well as to the sustainable development of the fishing zones
pl Szczególny nacisk położony zostanie na gospodarczą dywersyfikację regionów dotkniętych redukcjami w dziedzinie rybołówstwa, na dostosowanie możliwości połowowych floty i jej modernizację, bez zwiększenia nakładów połowowych, a także na zrównoważony rozwój stref połowowych
en Attach copies of the reports
pl Proszę dołączyć kopie sprawozdań
en the special conditions or advantages attached to debentures or securities other than shares which, according to Article ‧, do not confer the status of member
pl specjalne warunki lub przywileje związane z obligacjami lub papierami wartościowymi innymi niż akcje, które zgodnie z art. ‧, nie nadają statusu członka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10369 zdań frazy attache.Znalezione w 3,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.