Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

Apple Attachment Unit InterfaceApple Attachment Unit Interface
AT AttachmentATA
attachzałączyć; wylądować; podłączyć; przytwierdzać; nakleić; załączać; dołączyć; przytwierdzić; przywiązywać; przydzielać; wiązać; umocować; zamocować; dołączać; dodawać; podłączać; przyczepiać; łączyć; ; zaczynać; przyprawiać; odkomenderować; używać; opatrzyć; kłaść; ustalić; przyłączyć; przymocować; nałożyć; przyłączać; przymocowywać; tkwić; przyczepić; przyłożyć; przywiązać
attach importance toprzywiązywać wagę do
attach importance to somethingprzywiązywać wagę do czegoś
attaché; attaché
attachedmocować; przywiązany; przyłączony; dołączony; zamocowany
attached eventzdarzenie dołączone
attached propertywłaściwość dołączona
attachements to netsdodatki mocowane do sieci
attachespowiązanie
attachingprzymocowanie; przywiązywanie
attachmentprzyłączanie; przyłączenie; uwiązanie; więź; uzupełnienie; przyrząd; obligacja; urządzenie; nasadka; zamocowanie; ; zaczepienie; przyczep; przymocowanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; wiązanie; dodatek; przywiązanie; załącznik
AttachmentZałącznik
attachment linkłącze do załącznika
Attachment PreviewerPodgląd załączników
Attachment PreviewingPodgląd załączników
become attachedpolubić; przywiązać się
file attachment controlformant załącznika pliku
get attachedprzywiązać się; polubić
I attachzałączam
non-attached memberposeł niezrzeszony
please find attached (enclosed)w załączeniu
preventive attachmentzajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
record the gear, mesh size and attachments utilized by the masterrejestrują narzędzia, rozmiar oczek sieci i mocowania stosowane przez kapitana
The attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisionsZałączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisami
The basic parameters provided for in Article ‧ of this Directive were discussed as part of the attached TSIW ramach załączonej TSI zostały omówione podstawowe parametry, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy
A rotary evaporator consists of a round flask in a bath of hot water that is designed to evaporate solvents. The flask is rotated and the solvent collects under a vacuum onto a condenser and drips into a condensate collecting flask. in this way solutions can be concentrated or purified. By attaching a vacuum pump, the air pressure and therefore the boiling point of the fluid can be decreasedWyparka obrotowa składa się z okrągłej kolby w kąpieli z gorącej wody, co ma na celu odparowywanie rozpuszczalników. Kolba jest obracana i rozpuszczalnik zbiera się dzięki podciśnieniu w chłodnicy, a następnie kapie do kolby zbierającej. W ten sposób można kondensować lub oczyszczać roztwory. Poprzez dołączenie pompy próżniowej można obniżyć ciśnienie, a tym samym punkt wrzenia płynu
The Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic (hereinafter referred to as the new Member States) hereby become Contracting Parties to the TDCA and shall respectively adopt and take note, in the same manner as the other Member States of the Community, of the texts of the Agreement, as well as of the Annexes, Protocols and Declarations attached theretoRepublika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka (zwane dalej nowymi Państwami Członkowskimi) niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Umowy oraz odpowiednio przyjmują do wiadomości i zatwierdzają zarówno tekst Umowy, jak również załączniki, protokoły i deklaracje, które są do niej załączone, w taki sam sposób, jak pozostałe Państwa Członkowskie Wspólnoty
The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attachedW załączeniu znajduje się spis treści udostępnianego na żądanie pakietu informacyjnego złożonego w organie udzielającym homologacji
Composition of the Chambers and attachment of the Judges to ChambersSkład izb i przydzielenie sędziów do izb
Attach the dosing syringe to the bottle by gently pushing the end onto the top the bottleWłożyć strzykawkę do butelki wciskając konus do otworu butelki
In the direction of the largest dimension of the housing, the end closest to the point of attachment on the adjuster for the support shall be immobilized by a ‧ mm-wide rigid stop covering the entire width of the housingKoniec miejsca zaciskania elementu służącego do regulacji wspornika lusterka, znajdujący się najbliżej punktu zamocowania, jest przytrzymywany w kierunku największego wymiaru sztywnym ogranicznikiem o szerokości ‧ mm, który pokrywa całą szerokość obudowy lusterka
We attach high importance to the right of expression, including the right of peaceful demonstration without restraint.Przywiązujemy dużą wagę do prawa do swobody wypowiedzi, włączając prawo do pokojowych demonstracji bez ograniczeń.
Taking a reference period of five years, a beta value of ‧,‧ at ‧ December ‧ and ‧,‧ at ‧ December ‧ was obtained for this group on a monthly basis, as could be seen from the attached calculations from the Datastream database, which correctly used only a five-year period for calculating beta factorsDla tej grupy na podstawie danych miesięcznych z pięciu lat otrzymuje się wartość beta w wysokości ‧,‧ na dzień ‧ grudnia ‧ r. i w wysokości ‧,‧ na dzień ‧ grudnia ‧ r., zgodnie z dołączonymi obliczeniami bazy danych datastream, w której do obliczenia współczynnika beta przyjmuje się odpowiednio tylko okres pięcioletni
A tractor representative of the tractor type to be approved, on which a protection structure and its attachment, duly approved, are mounted, shall be submitted to the technical services responsible for conducting the type-approval testsCiągnik reprezentatywny dla typu ciągnika, któremu ma być udzielona homologacja, wyposażony w konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu, której udzielono homologacji obejmującej jej zamocowanie do ciągnika, przedstawia się odpowiedniej placówce technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie badań homologacyjnych
The following spoke: Lambert van Nistelrooij, on behalf of the PPE-DE Group, Alain Hutchinson, on behalf of the PSE Group, Jean Marie Beaupuy, on behalf of the ALDE Group, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, on behalf of the UEN Group, Gisela Kallenbach, on behalf of the Verts/ALE Group, Pedro Guerreiro, on behalf of the GUE/NGL Group, Hélène Goudin, on behalf of the IND/DEM Group, Carl Lang, on behalf of the ITS Group, Jana Bobošíková, Non-attached Member, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain and Elisabeth SchroedterGłos zabrali: Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy, w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach, w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro, w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin, w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang, w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain i Elisabeth Schroedter
Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧, ‧ and ‧): Indicate the type of recovery or disposal operation by using R-codes or D-codes of Annexes IIA or IIB of Directive ‧/‧/EC on waste (see also the list of abbreviations and codes attached to the notification documentPole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧, ‧ i ‧): Należy wskazać rodzaj operacji odzysku lub unieszkodliwiania przy użyciu kodów R lub kodów D z załącznika IIA lub IIB do dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie odpadów (zob. również wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia
Non-attached MembersNiezrzeszeni
The text of the Agreement is attached to this DecisionTekst Porozumienia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji
Secondly, it is a country that attaches a great deal of importance to its independence, which it protected against British and Russian imperialism with a huge amount of effort.Po drugie, jest to kraj przywiązujący silną wagę do swojej niepodległości, której ogromnym wysiłkiem bronił przed brytyjskim i rosyjskim imperializmem.
The following spoke: Feleknas Uca (draftsman of the opinion of the DEVE Committee), Harlem Désir (draftsman of the opinion of the INTA Committee), Philip Bushill-Matthews, on behalf of the PPE-DE Group, Stephen Hughes, on behalf of the PSE Group, Ona Juknevičienė, on behalf of the ALDE Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Sepp Kusstatscher, on behalf of the Verts/ALE Group, Kyriacos Triantaphyllides, on behalf of the GUE/NGL Group, Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group, Cristian Stănescu, on behalf of the ITS Group, Alessandro Battilocchio, Non-attached Member, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen and Vladimír ŠpidlaGłos zabrali: Feleknas Uca (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Harlem Désir (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes, w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Cristian Stănescu, w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen i Vladimír Špidla
This appropriation is intended to cover, in respect of the political groups and the non-attached MembersŚrodki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych
Whereas, in particular, Article ‧) and Article ‧) of Directive ‧/EEC require each separate Directive to have attached to it an information document and also a type-approval certificate based on Annex ‧ to Directive ‧/EEC in order that type-approval may be computerisedw szczególności art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG wymagają, aby do każdej szczegółowej dyrektywy załączony był dokument informacyjny oraz świadectwo homologacji sporządzone na podstawie załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG, w celu umożliwienia włączenia homologacji do systemu komputerowego
Evaluation of quality of relationship, marital communication and attachment styles, depending on the length of the marriageOcena jakości związku, komunikacji małżeńskiej oraz styli przywiązania w zależności od długości trwania małżeństwa.
The extension of EEC type-approval with regard to the strength of the protection structures and the strength of their attachment to the tractor has been granted/refusedRozszerzenia homologacji typu w EWG w odniesieniu do wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających oraz wytrzymałości ich umocowania do ciągnika udzielono/odmówiono
The text of the Agreement is attached to this DecisionTekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji
Parts of inside mirrors having a Shore A-hardness of less than ‧ and which are attached to rigid supports shall not be subject to the provisions of Items ‧ and ‧, save in respect of those supportsCzęści lusterek wewnętrznych o twardości Shore A nie przekraczającej ‧, które są zamontowane na sztywnych wspornikach, nie podlegają przepisom ppkt ‧ i ‧ jedynie w odniesieniu do tych wsporników
Air France/KLM questions whether the Commission should also examine whether Austrian Airlines is not already part of the Lufthansa Group, notwithstanding the conditions attached to the acquisitionAir France/KLM zastanawia się, czy Komisja nie powinna zbadać, czy Austrian Airlines nie było już wcześniej częścią koncernu Lufthansa, niezależnie od warunków związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10369 zdań frazy attache.Znalezione w 7,113 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.