Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

Apple Attachment Unit InterfaceApple Attachment Unit Interface
AT AttachmentATA
attachzałączyć; wylądować; podłączyć; przytwierdzać; nakleić; załączać; dołączyć; przytwierdzić; przywiązywać; przydzielać; wiązać; umocować; zamocować; dołączać; dodawać; podłączać; przyczepiać; łączyć; ; zaczynać; przyprawiać; odkomenderować; używać; opatrzyć; kłaść; ustalić; przyłączyć; przymocować; nałożyć; przyłączać; przymocowywać; tkwić; przyczepić; przyłożyć; przywiązać
attach importance toprzywiązywać wagę do
attach importance to somethingprzywiązywać wagę do czegoś
attaché; attaché
attachedmocować; przywiązany; przyłączony; dołączony; zamocowany
attached eventzdarzenie dołączone
attached propertywłaściwość dołączona
attachements to netsdodatki mocowane do sieci
attachespowiązanie
attachingprzymocowanie; przywiązywanie
attachmentprzyłączanie; przyłączenie; uwiązanie; więź; uzupełnienie; przyrząd; obligacja; urządzenie; nasadka; zamocowanie; ; zaczepienie; przyczep; przymocowanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; wiązanie; dodatek; przywiązanie; załącznik
AttachmentZałącznik
attachment linkłącze do załącznika
Attachment PreviewerPodgląd załączników
Attachment PreviewingPodgląd załączników
become attachedpolubić; przywiązać się
file attachment controlformant załącznika pliku
get attachedprzywiązać się; polubić
I attachzałączam
non-attached memberposeł niezrzeszony
please find attached (enclosed)w załączeniu
preventive attachmentzajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
identification mark on parts of the belt weigher not directly attached to the main bodyznaki identyfikacyjne na częściach taśmy niepołączonych bezpośrednio z głównym urządzeniem
Each time amended pages or a consolidated, updated version are issued, the index to the information package attached to the EC type-approval certificate shall also be amended to show the most recent dates of amendment, or the date of the consolidated, updated versionPrzy każdym wydaniu poprawionych stron lub skonsolidowanej, uaktualnionej wersji dokonuje się zmiany w spisie treści do pakietu informacyjnego dołączonego do świadectwa homologacji typu WE, podając najnowsze daty dokonanych zmian lub datę skonsolidowanej, uaktualnionej wersji
The Cardiff European Council on ‧ and ‧ June ‧ affirmed the importance it attached to the implementation of the European strategy for Turkey and requested the Commission to table proposals, including proposals on financial matters, in that connectionNa szczycie Rady Europejskiej w Cardiff w dniach ‧ i ‧ czerwca ‧ r. potwierdzono wagę przywiązywaną do wdrażania strategii europejskiej dla Turcji oraz zobowiązano Komisję do przedstawienia wniosków, w tym wniosków w sprawie kwestii finansowych
With the syringe still attached, gently move the vial in circles a few times, to dissolve the powder (see Diagram• Ze strzykawką cały czas umieszczoną w fiolce, należy wykonać kilka delikatnych ruchów okrężnych fiolką w celu rozpuszczenia proszku (patrz Rysunek
Recommends that the Lima summit reiterate the EU's and the LAC's attachment to the principles and values of pluralist representative democracy, freedom of expression and of the press, human rights and the rejection of all forms of dictatorship and authoritarianismzaleca uczestnikom szczytu w Limie, by potwierdzili przywiązanie UE i krajów AŁK do zasad i wartości demokracji pluralistycznej i reprezentatywnej, wolności słowa i prasy, poszanowania praw człowieka i odrzucenia wszelkich form dyktatury lub rządów autorytarnych
A copy of the memo is attached to the affidavitKopia dołączona jest do oświadczenia
The Commission attaches high importance to preserving the open and neutral character of the Internet, taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities, alongside the strengthening of related transparency requirements and the creation of safeguard powers for national regulatory authorities to prevent the degradation of services and the hindering or slowing down of traffic over public networksKomisja przywiązuje wielką wagę do zachowania otwartości i neutralności internetu, z pełnym uwzględnieniem intencji współustawodawców, którzy pragną uczynić z neutralności sieci jeden z celów polityki i zasad regulacyjnych promowanych przez krajowe organy regulacyjne, a także do wzmocnienia związanych z tym wymogów w zakresie przejrzystości oraz dania krajowym organom regulacyjnym uprawnień pozwalających im zapobiegać pogarszaniu się jakości usług i utrudnianiu lub spowalnianiu ruchu w sieciach publicznych
I' m an attach? at the American Embassy in GournaJestem atasze na Americańską Ambasadę w Gourna
The texts of these agreements are attached to this DecisionTeksty wymienionych porozumień są dołączone do niniejszej decyzji
Companionways and ladders providing access to engine and boiler rooms and bunkers shall be firmly attached and be made of steel or another shock-resistant and non-combustible materialSchody i drabiny prowadzące do maszynowni i kotłowni oraz zasobników muszą być mocno przytwierdzone i wykonane ze stali lub innego wstrząsoodpornego i niepalnego materiału
labelling means all descriptions and other references, signs, designs, geographical indications or trademarks which distinguish wines, spirit drinks or aromatised wines and which appear on the same container, including its sealing device or the tag attached to the container and the sheathing covering the neck of bottlesetykiety oznaczają wszystkie opisy i inne odniesienia, znaki, wzory, oznaczenia geograficzne lub znaki towarowe służące do identyfikacji wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych, znajdujące się na tym samym pojemniku, w tym na zamknięciu butelki lub na przyczepionej do pojemnika przywieszce oraz na osłonie szyjki butelki
All the windscreen-washer tests described in ‧.‧ to ‧.‧ shall be carried out on one and the same windscreen-washer system, either attached to a vehicle of a type for which EEC type-approval has been sought, or not attached to a vehicle, in the case of a system for which EEC type-approval as a separate technical unit has been requestedWszystkie badania spryskiwacza szyby przedniej opisane w pkt. ‧.‧.‧ są przeprowadzane na jednej i tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej, albo dołączonej do typu pojazdu, odnośnie którego wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG, albo nie dołączonej do pojazdu, w przypadku instalacji, odnośnie której wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG jako oddzielnego podzespołu technicznego
Attach the foot and lower leg assemblies to the seat pan assembly, either individually or by using the T-bar and lower leg assemblyZamocować stopy i dolne segmenty nóg do płyty podstawy maszyny, albo oddzielnie albo z wykorzystaniem zespołu drążka w kształcie litery T i dolnego segmentu nogi
a list of the detailed HS headings involved for products specified in Attachment Bszczegółowy wykaz HS dotyczący produktów wymienionych w załączniku B
Fixed or detachable parts for the attachment or operation of the mechanical coupling device or component are includedNależą do nich także części zamontowane na stałe lub odłączane, służące mocowaniu lub obsługiwaniu wyżej wymienionych urządzeń i elementów sprzęgających
Those measures may include, for instance, the provision of information to, and the education of, consumers, including warnings about the risks attaching to default on payment and to over-indebtednessŚrodki te mogą obejmować na przykład udzielanie informacji i edukowanie konsumentów, w tym ostrzeganie o ryzyku, jakie wiąże się z zaległościami w spłacie lub nadmiernym poziomem zadłużenia
The reduction in the firm’s presence is to be put into effect through the restructuring plan and any conditions attached theretoZmniejszenie obecności przedsiębiorstwa jest realizowane poprzez plan restrukturyzacji oraz wszelkie dołączone do planu warunków
The influence of the estimation of personal politics on employee's attachment to organisationWpływ oceny polityki personalnej na związanie pracownika z organizacją
The test report must also give the ratio of the arithmetic mean of the rms values of the weighted vibration acceleration measured on the seat (awS) to the arithmetic mean of the rms values of the weighted vibration acceleration measured at the seat attachment (awBSprawozdanie musi także podawać stosunek średniej arytmetycznej wartości średnich kwadratowych przyspieszenia drgań siedzenia (awS) do średniej arytmetycznej wartości średnich kwadratowych przyspieszenia drgań zmierzonych w punkcie zamocowania siedzenia (awB
The position to be adopted by the European Community for a decision by the Management Entities under the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment on revising the imaging equipment specifications in Annex C, part VII, to the Agreement shall be based on the attached draft decisionStanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Europejską wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części ‧ załącznika C do umowy, opiera się na załączonym projekcie decyzji
The details of the attachment of the School to the European Communities Personnel Selection Office, as provided for in Article ‧ of the Decision setting up the School, should be laid downNależy uściślić szczegółowe warunki przyłączenia Szkoły pod względem administracyjnym do Biura Doboru Kadr Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. ‧ decyzji ustanawiającej Szkołę
Finally, the Commission attaches great importance to establishing fair competition at international level.Komisja przywiązuje dużą wagę do zapewnienia uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym.
The text of the Agreement is attached to this DecisionTekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji
the new type of protection structure and its tractor attachment have received EC component type-approvalnowy typ konstrukcji zabezpieczającej oraz jej zamocowanie do ciągnika otrzymały homologację WE części
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10369 zdań frazy attache.Znalezione w 2,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.