Tłumaczenia na język polski:

  • ocena   

Pozostałe znaczenia:

 
Common misspelling of assessment.

Przykładowe zdania z "assesment", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The assesment of training effectivness based on Era Company
pl Ocena efektywności szkoleń na podstawie firmy ERA
en ASSESMENT OF THE AID
pl OCENA POMOCY
en Internal audit as total a tool of the quality management system assesment
pl Audit wewnętrzny jako narzędzie diagnozy systemu zarządzania jakością (na przykładzie firmy FIN SA)
en Based on a risk-assesment, Member States may decide to apply vaccination against avian influenza to susceptible birds kept in zoos, which are considered to be at risk from avian influenza, in accordance with the requirements set out in the Annex II
pl Na podstawie oceny ryzyka Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o zaszczepieniu przeciw ptasiej grypie ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych, którym grozi zarażenie się ptasią grypą, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II
en Naprotechnology as a treatment of infertility. Theological and moral assesment.
pl Naprotechnologia (NaProtechnology) jako leczenie niepłodności. Próba oceny teologicznomoralnej
en Assesment of the level of knowledge about CPR in post grammar school in Dąbrowa Górnicza
pl Ocena wiedzy o resuscytacji krążeniowo- oddechowej wśród uczniów szkół policealnych w Dąbrowie Górniczej
en Assesment of the financial condition of the Zeller Plastik Poland Sp. z o.o. company.
pl Ocena kondycji finansowej spółki na przykładzie Zeller Plastik Poland
en the assesment of the competition potential of cracow's metrotopolitan area. the sources of the finishing of innovative activities of sme sector within eu's regional policy 2007-2013
pl określenie szans wzrostu konkurencyjności krakowskiego obszaru metropolitalnego - źródła finansowania działań innowacyjnych firm sektora msp w ramach unijnej polityki regionalnej w latach 2007-2013
en Assesment of quality management system in the company Signalco Ltd.
pl Ocena systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa SIGNALCO LTD Sp. z o.o.
en Post operative assesment of patients surgically treated.
pl Ocena bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie.
en Application of Thermal Analysis, Infrared Spectroscopy and Principal Component Analysis to Assesment of Oxidative Stability of Edible Oils.
pl Wykorzystanie analizy termicznej i spektroskopii w podczerwieni oraz metody głównych składowych do oceny stabilności okdsydatywnej olejów jadalnych.
en In addition, Member States may disregard this obligation to make such amounts available to the Commission in specific cases if, after thorough assesment of all the relevant circumstances of the individual case, it appears that recovery is impossible in the long term for reasons which cannot be attributed to them
pl Ponadto, Państwa Członkowskie mogą ignorować obowiązek udostępnienia tych kwot Komisji w szczególnych przypadkach, jeżeli po dokonaniu dokładnej oceny wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku okaże się, że ich uzyskanie jest całkowicie niemożliwe z przyczyn których nie można im przypisać
en Assesment of efectiveness of process recruitment in national intitution. For exemple Police
pl Ocena skuteczności procesu rekrutacji w instytucji państwowej. Na przykładzie policji.
en ,,Tourist promotion assesement of both current and future needs of Sandomierz City."
pl ,,Promocja turystyczna Sandomierza .Ocena stanu i potrzeb miasta."
en Assesment of the financial situation of The St Anna' s Hospital in Miechów. Case study
pl Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki opieki zdroowtnej - na przykładzie Szpitala św.Anny w Miechowie
en Assesment of the financial sytuation of local self-government (on the example of Sokółka).
pl Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Sokółka)
en Assesment of child preparation with intestinal stoma to self-care
pl Ocena przygotowania dziecka z kolostomią do samoopieki
en anthropometric indicators in the assesment of nutritional status of children aged 3 to 6 jears.
pl aAntropometryczne wskaxniki w ocenie stanu odżywienia dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
en Analysis and Assesment of Managing Human Resources Strategy in the Cracow Hotel and Tourism Enterprise Ltd.
pl Analiza i ocena strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Krakowskim Przedsiębiorstwie Hotelarsko - Turystycznym Sp. z o.o.
en Assesment of usefulness of Landsat thermal-infrared images for geological application
pl Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych
en Life quality assesment with Crohn disase. Nutrition therapy
pl Ocena jakości życia pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohn`a. Leczenie żywieniowe.
en Heuristic assesment of quality internet servieces for future and present parents
pl Ocena heurystyczno- jakościowa serwisów internetowych dla przyszłych i obecnych rodziców
en Assesment of selected properties of Morganella morganii.
pl Ocena wybranych właściwości pałeczek MORGANELLA MORGANII
en Assesment andcomparison of patients' life quality with colostomy of both cancer and non-cancer origin.
pl Ocena jakości życia chorych z kolostomią wyłonioną z przyczyn nowotworowych i nienowotworowych-analiza porównawcza.
en Assesment of earthworms contamination by halogenoorganic compounds in the urban environment.
pl Ocena skażenia związkami halogenoorganicznymi dżdżownic w środowisku miejskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy assesment.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.