Tłumaczenia na język polski:

  • ocena   

Pozostałe znaczenia:

 
Common misspelling of assessment.

Przykładowe zdania z "assesment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Promotion of bank services assesment with an example of Bank PKO BPOcena promocji usług bankowych na przykładzie Banku PKO BP
Analysis and assesment of financial management of the commune KikółAnaliza i ocena gospodarki finansowej Gminy Kikół
Life quality assesment with Crohn disase. Nutrition therapyOcena jakości życia pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohn`a. Leczenie żywieniowe.
The improvement of assesing system in the Town and Commune Office in SkawinaDoskonalenie systemu oceniania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie
Assesment of the financial situation of The St Anna' s Hospital in Miechów. Case studyOcena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki opieki zdroowtnej - na przykładzie Szpitala św.Anny w Miechowie
Meeting tourism- the problem of quantity assesment. Poznań case study.Turystyka konferencyjna- problem oceny ilościowej na przykładzie miasta Poznania.
Fuctional assesment and effectivness of out-patient physiotherapy in patients with coxarthrosis.Ocena funkcjonalna i skuteczność fizjoterapii ambulatoryjnej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
Analysys of public participation in enviromental impact assesment on the example of the warehouse-garage intended for the storage of waste in NadarzynAnaliza udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko na przykładzie budowy hali magazynowo-garażowej przeznaczonej do magazynowania odpadów w Nadarzynie
The assesment of visual attractiveness of landscape of the parish of Gniezno.Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu gminy wiejskiej Gniezno.
The role of worker's assesments in the motivation system of the organizationRola ocen pracowniczych w systemie motywacyjnym organizacji
Assesment of selected properties of Morganella morganii.Ocena wybranych właściwości pałeczek MORGANELLA MORGANII
Assesment of the financial sytuation of local self-government (on the example of Sokółka).Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy Sokółka)
,,Tourist promotion assesement of both current and future needs of Sandomierz City.",,Promocja turystyczna Sandomierza .Ocena stanu i potrzeb miasta."
Assesment of knowledge about functional food of Cracow"s students.Ocena wiedzy krakowskich studentów na temat żywności funkcjonalnej.
Descriptive assesment in the integrated teaching process - pupils, teachers and parentsO ocenie opisowej w nauczaniu zintegrowanym - uczniowie, nauczyciele i rodzice
An assesment functional the frotal labes with the use Wisconsin Card Sorting Test at adults and children stuttering - comperative analysisOcena funkcjonowania płatów czołowych za pomocą Testu Sortowania Kart z Wisconsin u dorosłych i dzieci jąkających się - analiza porównawcza
The issue of the presence of wild animals in the city in the assesment of its inhabitants, for example krakowProblematyka obecności dzikich zwierząt na terenie miasta w ocenie jego mieszkańców, na przykładzie Krakowa.
The impovement of quality in primary care with particular taking into consideration The Acccreditation Programme of Primary Care and the method of assesment - Maturity MatrixPoprawa jakości w podstawowej opiece zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem Programu Akredytacji POZ oraz metody samooceny Maturity Matrix
anthropometric indicators in the assesment of nutritional status of children aged 3 to 6 jears.aAntropometryczne wskaxniki w ocenie stanu odżywienia dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Staff managing in employee's assesmentKierowanie personelem w ocenie pracowników
Employee assesment system in organizations as in MARR SA Region Development Agency.System oceny pracowników w organizacjach na przykładzie Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR S.A." w Mielcu.
Aggression in schools- assesment of the phenomeon done by secondary school students of Gimnazjum Gminne in KarolewoAgresja w szkole - w ocenie uczniów Gimnazjum Gminnego w Karolewie
"Socio-economic differences in biological condition and self-assesment of health""Społeczne różnice w rozwoju biologicznym i stanie zdrowia"
Parties of the leasing treaty and their assesment within the regulation of corporate income tax in Poland.Opodatkowanie stron umowy leasingu w świetle regulacji podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.
Assesment of medical negligence under criminal lawPrawno-karne oceny błędu w sztuce lekarskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy assesment.Znalezione w 0,689 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.