Tłumaczenia na język polski:

  • ocena   

Pozostałe znaczenia:

 
Common misspelling of assessment.

Przykładowe zdania z "assesment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Quality assesment of selected Web sites of museums entered into the National Register of Museums collecting ethnographic works of artOcena jakości wybranych witryn WWW muzeów gromadzących zbiory etnograficzne z Państwowego Rejestru Muzeów
Hel Peninsula environmental risk assesment.Ocena zagrożenia środowiska Półwyspu Helskiego
Analysis and Assesment of Managing Human Resources Strategy in the Cracow Hotel and Tourism Enterprise Ltd.Analiza i ocena strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Krakowskim Przedsiębiorstwie Hotelarsko - Turystycznym Sp. z o.o.
Post operative assesment of patients surgically treated.Ocena bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie.
Assesment of the influence of agricultural biogas plant in town Gródki on region Natura 2000 PLB 140008 "Wkra and Mławka valley"Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 PLB140008 "Dolina Wkry i Mławki" biogazowni rolniczej w miejscowości Gródki
Assesment of Taxable Basis for Both Personal Income Tax on General Principles and VAT Tax of the Nova Pharmacy as an ExampleUstalanie podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT na przykładzie apteki "Nova"
Staff managing in employee's assesmentKierowanie personelem w ocenie pracowników
anthropometric indicators in the assesment of nutritional status of children aged 3 to 6 jears.aAntropometryczne wskaxniki w ocenie stanu odżywienia dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Comparison of guidelines for conducting pharmacoeconomic studies and health technology assesment in the countries of the European Union.Porównanie wytycznych przeprowadzania badań farmakoekonomicznych i ocen technologii medycznych w krajach Unii Europejskiej.
Assesment of executive dysfunctions among patients with injuries to frontal and temporal - parietal lobes of brain.Ocena zaburzeń funkcji wykonawczych u pacjentów z urazami płatów czołowych i skroniowo-ciemieniowych mózgu.
Parties of the leasing treaty and their assesment within the regulation of corporate income tax in Poland.Opodatkowanie stron umowy leasingu w świetle regulacji podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.
Heuristic assesment of quality internet servieces for future and present parentsOcena heurystyczno- jakościowa serwisów internetowych dla przyszłych i obecnych rodziców
Analysys of public participation in enviromental impact assesment on the example of the warehouse-garage intended for the storage of waste in NadarzynAnaliza udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko na przykładzie budowy hali magazynowo-garażowej przeznaczonej do magazynowania odpadów w Nadarzynie
Assesment of relationship quality for young adult before and after contracting the marriagePostrzeganie jakości relacji przez mlodych dorosłych przed i po zawarciu związku małżeńskiego
Assesment of earthworms contamination by halogenoorganic compounds in the urban environment.Ocena skażenia związkami halogenoorganicznymi dżdżownic w środowisku miejskim
Assesment of transformations on the natura environment in district the power stationOcena przekształceń środowiska przyrodniczego w rejonie elektrowni Kozienice
Assesment of child preparation with intestinal stoma to self-careOcena przygotowania dziecka z kolostomią do samoopieki
DATA QUALITY OBJECTIVES AND COMPILATION OF THE RESULTS OF AIR QUALITY ASSESMENTZAŁĄCZNIK ‧ CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKÓW OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
assesment of the ecological condition of river wełna bases on index bmwp-pl and macrobenthic invertebrates.ocena stanu ekologicznego rzeki wełny na podstawie indeksu bmwp-pl i makrozoobentosu.
Assesment andcomparison of patients' life quality with colostomy of both cancer and non-cancer origin.Ocena jakości życia chorych z kolostomią wyłonioną z przyczyn nowotworowych i nienowotworowych-analiza porównawcza.
Meeting tourism- the problem of quantity assesment. Poznań case study.Turystyka konferencyjna- problem oceny ilościowej na przykładzie miasta Poznania.
Assesment of usefulness of Landsat thermal-infrared images for geological applicationOcena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych
One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.Jednym z głównych celów Działu Doradztwa Naukowego jest opracowywanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego i oceny ryzyka w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli, np. wytycznych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, szybkiej oceny ryzyka związanego z nowym szczepem grypy sezonowej H1N1 opornej na oseltamiwir (Tamiflu) lub ekspertyzy naukowej na temat stosowania u ludzi szczepionek przeciwko grypie H5N1.
Assesment of the installation of mechanical-biological treatment of waste in the BYŚ companyOcena funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w firmie BYŚ
Assesment of the financial situation of The St Anna' s Hospital in Miechów. Case studyOcena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki opieki zdroowtnej - na przykładzie Szpitala św.Anny w Miechowie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy assesment.Znalezione w 0,913 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.