wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  projectile
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
   
  linia z grotem, symbol wskazujący kierunek
   
  symbol
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
(a) retort
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
directional marker or indicator
 
(graph theory) A directed edge.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)

Picture dictionary

strzała
strzała
strzałka
strzałka

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

ArrowStrzała
Arrow CrossStrzałokrzyż
Arrow Cross PartyStrzałokrzyżowcy
arrow keyklawisz strzałki
Arrow RibbonStrzałka-wstęga
arrow wormsszczecioszczękie
arrow-fingerpalec wskazujący
arrow-headszpikulec; ostrze; grot
arrowsstrzały
Continuous Arrow ProcessCiągły proces strzałkowy
Converging ArrowsStrzałki zbiegające się
Counterbalance ArrowsStrzałki równoważenia
Diverging ArrowsStrzałki rozchodzące się
Opposing ArrowsStrzałki przeciwstawne
Parthian arrowpartyjska strzała
Process ArrowsStrzałki procesu
scroll arrowstrzałka przewijania
scroll arrow buttonprzycisk strzałki przewijania
sea arrowkałamarnice
time flies like an arrowczas leci jak strzała
tracer arrowstrzałka śledząca
Upward ArrowStrzałka w górę
Vertical Arrow ListPionowa lista strzałek
Zastava M93 Black ArrowKarabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
With respect, my Lord, he was supposed to be in Nottingham trying to win the silver arrowZ całym szacunkiem, ale Robin Hood miał brać udział w konkursie o srebrną strzałę
OVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF Doxazosin Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names (see Annex IOGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ preparatu Doxazosin Retard Arrow ‧ mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu pod różnymi nazwami (zob. aneks I
Geometric-Up-Down-Left ArrowGeometria-Strzałka góra-lewo-dółStencils
The arrow shall be directed outwards from the vehicle in the case of devices in categories ‧ and ‧ and towards the front of the vehicle in the case of devices in categoryStrzałka jest skierowana na zewnątrz pojazdu w przypadku przyrządu kategorii ‧ i ‧ oraz do przodu pojazdu w przypadku kategorii
In-use OptiSet, select a dose of ‧ units by turning the dosage selector forward till the dose arrow points toWe wstrzykiwaczach OptiSet używanych, należy ustawić dawkę ‧ jednostek poprzez obracanie pokrętłem nastawienia dawki insuliny obracając do przodu do momentu, gdy wskaźnik dawki pokaże ‧ jednostki
A spinning arrowKręcąca się strzała?
Make sure this one wins the silver arrowDopilnuj, żeby wygrał srebrną strzałę
The dosage selector should be turned forward until the dose arrow points to the required dosePokrętłem nastawienia dawki insuliny należy obracać do przodu do czasu aż wskaźnik pokaże żądaną dawkę
the two digits of the approval number (at present ‧) which indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval and, if necessary, the required arrow may be marked close to the above additional symbolsdwóch cyfr numeru homologacji (aktualnie ‧), oznaczających serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie w czasie udzielania homologacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganej strzałki, która może być umieszczona w pobliżu wspomnianych powyżej symboli uzupełniających
In Sequence Diagrams objects are represented through vertical dashed lines, with the name of the Object on the top. The time axis is also vertical, increasing downwards, so that messages are sent from one Object to another in the form of arrows with the operation and parameters nameW diagramach sekwencji obiekty są reprezentowane przez pionową, przerywaną linię, z nazwą obiektu na górze. Oś czasowa również jest przedstawiona w pionie, rosnąco ku dołowi
b) Pull the dose knob out (in the direction of the arrow) until a ‧ appears in the dose windowb) Odciągnąć pokrętło nastawiające dawkę zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę tak, by w okienku pokazała się liczba
This dialog is used to insert and edit a list of strings. You just have to insert either a search-only or a search-and-replace list, and then with the two mini-editors you will introduce your text. The arrow buttons allow you to add pairs of strings or delete them. When you finish, click OKTo okno jest używane do wstawiania i edytowania listy ciągów. Możesz wstawić albo listę ciągów tylko do wyszukiwania, albo do wyszukiwania i zamiany, a następnie za pomocą dwóch mini edytorów możesz podać swój tekst. Przyciski strzałek pozwalają Ci na dodawanie lub usuwanie par ciągów. Kiedy skończysz, kliknij na przycisk OK
Geometric-Notched Left ArrowGeometria-Wcięta strzałka w lewoStencils
that you can go to the next and previous message by using the right and left arrow keys respectively?możesz przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, wciskając odpowiednio strzałkę w prawo lub w lewo?
Right Arrow or NStrzałka w prawo lub N
You wanna shoot animals with arrows?Chcesz strzelać do zwierząt z łuku?
Always take Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names exactly as your doctor told youZawsze Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych stosować zgodnie ze zaleceniami lekarza
arrows and dartsstrzały i rzutki
In this case, these two separate arrows may be used simultaneously either as a hazard warning tell-tale together with, or instead of, that prescribed in FigureW takim przypadku te dwie oddzielne strzałki mogą być zastosowane równocześnie, albo jako urządzenie ostrzegawcze o niebezpieczeństwie razem, albo zamiast urządzenia ostrzegawczego umieszczonego na rysunku
Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names [ See Annex I ] DoxazosinDoxazosin Retard Arrow ‧ mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych [ patrz Aneks I ] Doksazosyna
on headlamps meeting left-hand traffic requirements only, a horizontal arrow pointing to the right of an observer facing the headlamp, i.e. to the side of the road on which the traffic movesna światłach głównych spełniających wyłącznie wymagania ruchu lewostronnego – poziomej strzałki skierowanej w prawo względem obserwatora patrzącego na światło główne z przodu, tj. w kierunku strony drogi, po której odbywa się ruch
& Ctrl; Left Arrow& Ctrl; Strzałka w lewo
Again you can type or copy-paste the code to the code editor or open the arrow example in the Examples menu and execute it (using File Run) to see the result. In the next examples you are expected to know the drillPodobnie i tutaj możesz wpisać lub skopiować i wkleić kod do edytora kodów lub otworzyć plik arrow. logo za pomocą menu Otwórz przykłady, a następnie go wykonać (korzystając z menu Plik Wykonaj rozkaz), aby zobaczyć rezultat. Po następnych przykładach będziesz już wiedział dokładnie o co chodzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 652 zdań frazy arrow.Znalezione w 1,597 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.