wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  projectile
   
  projectile
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
   
  linia z grotem, symbol wskazujący kierunek
   
  symbol
   
  symbol
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
(a) retort
 
(graph theory) A directed edge.
 
directional marker or indicator

Did you mean: Arrow

Picture dictionary

strzałka
strzałka
strzała
strzała

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

Arrow
Strzała
Arrow Cross
Strzałokrzyż
Arrow Cross Party
Strzałokrzyżowcy
arrow grass
świbka morska
arrow key
klawisz strzałki
Arrow Ribbon
Strzałka-wstęga
arrow slit
otwór strzelniczy; ambrazura
arrow worms
szczecioszczękie; Chaetognatha; szczecioszczękowce
arrow-finger
palec wskazujący
arrow-head
szpikulec; ostrze; grot
arrow-shaped
strzałkowaty
arrows
strzały
Arrows
Arrows
Austrian Arrows
Austrian Arrows
Broken Arrow
Broken Arrow
Continuous Arrow Process
Ciągły proces strzałkowy
Converging Arrows
Strzałki zbiegające się
Counterbalance Arrows
Strzałki równoważenia
Diverging Arrows
Strzałki rozchodzące się
green arrow arum
tarczeń wirgiński
Kenneth Arrow
Kenneth Arrow
Opposing Arrows
Strzałki przeciwstawne
Parthian arrow
partyjska strzała
Process Arrows
Strzałki procesu
Red Arrows
Red Arrows
scroll arrow
strzałka przewijania
scroll arrow button
przycisk strzałki przewijania
sea arrow
kałamarnice
time flies like an arrow
czas leci jak strzała
tracer arrow
strzałka śledząca
Upward Arrow
Strzałka w górę
Vertical Arrow List
Pionowa lista strzałek
Zastava M93 Black Arrow
Karabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
pl Jeśli będziesz chciał wkleić nowy adres w pasku adresu, możesz usunąć bieżący wpis przez naciśnięcie białego krzyżyka na pasku adresu
en on headlamps designed to meet the requirements of both traffic systems by means of an appropriate adjustment of the setting of the optical unit or the filament lamp, a horizontal arrow with a head at each end, the heads pointing respectively to the left and to the right
pl na światłach głównych spełniających wymogi obu systemów ruchu poprzez odpowiednią regulację ustawienia zespołu optycznego lub żarówki: poziomej strzałki z grotem na obu końcach, zwróconym odpowiednio w prawo i w lewo
en You can add your own pop up menu to & konqueror; so that pressing one key combination will make the menu appear then pressing a second key, or using the Up arrow and Down arrow keys and pressing Enter, will select an item from it
pl Możesz dodać własne menu rozwijane do & konqueror-dopelniacz;, które zostanie wyświetlone po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy. Natomiast wybranie z niego odpowiedniej pozycji nastąpi za pomocą klawiszy strzałek lub poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza
en The complete addressing information for the proxy includes both the internet address and a port number. You should enter these into the relevant text boxes. The arrow button copies the information from the HTTP line to the FTP line, in order to help save some typing
pl Kompletna informacja adresowa dla serwera pośredniczącego zawiera zarówno adres internetowy jak i numer portu. Powinieneś podać te wartości w odpowiednich polach. Przycisk strzałki kopiuje informacje z linii HTTP do linii FTP
en If you are planning to have surgery and anaesthesia (even at the dentist) you should tell your doctor or dentist that you are taking Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names
pl Przed zabiegiem chirurgicznym i znieczuleniem (nawet u dentysty), należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych
en The identification symbol for each lamp appropriate to each Regulation under which approval has been granted, together with the corresponding series of amendments incorporating the most recent major technical amendments to the Regulation at the time of issue of the approval and if necessary, the required arrow shall be marked
pl Na każdym świetle umieszcza się symbol identyfikacyjny światła właściwy dla każdego regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek uwzględniających najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili udzielenia homologacji, oraz, w razie konieczności, wymaganą strzałkę
en Left Arrow key or P
pl Strzałka w lewo lub P
en Bring more arrows here
pl Przynieść tu więcej strzał!
en You mean he didn' t take out a whole platoon with a bow and arrow?
pl Czy to znaczy, ze nie wycial calego plutonu za pomoca luku i strzal?
en By the age of seven, he had already made his own bow and arrows.
pl Zanim skończył siedem lat, zrobił już sobie własny łuk i strzały.
en The identification symbol for each lamp appropriate to each Regulation under which approval has been granted, together with the corresponding series of amendments incorporating the most recent major technical amendments to the Regulation at the time of issue of the approval and if necessary, the required arrow shall be marked
pl Oznakowanie musi zawierać symbol identyfikacyjny dla każdego światła, właściwy dla każdego regulaminu, na podstawie którego udzielono homologacji, wraz z odpowiednią serią poprawek obejmujących najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili udzielenia homologacji oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałkę
en on headlamps designed to meet the requirements of both traffic systems by means of an appropriate adjustment of the setting of the optical unit or the filament lamp or LED module(s), a horizontal arrow with a head on each end, the heads pointing respectively to the left and to the right
pl na światłach głównych przystosowanych do spełniania wymagań obu systemów ruchu poprzez odpowiednią regulację ustawienia zespołu optycznego, żarówki lub modułów LED – poziomej strzałki z grotem na każdym końcu, przy czym groty zwrócone są, odpowiednio, w lewo i w prawo
en Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei
pl Arrow Fasteners Co. Ltd., Tajpej
en Multiple Arrow
pl Strzałka wielokrotna ‧Stencils
en On front or rear position lamps of which the visibility angles are asymmetrical with regard to the reference axis in a horizontal direction, a horizontal arrow pointing towards the side on which the photometric specifications are met up to an angle of ‧° H
pl na przednich lub tylnych światłach pozycyjnych, w których kąt widoczności jest asymetryczny względem osi odniesienia w kierunku poziomym: poziomej strzałki skierowanej w tę stronę, w której wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta ‧° H
en one or two arrows showing direction of flow
pl jedną lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu
en And Indians who shot flaming arrows that ripped off the dance hall girls ' clothes
pl A Indianie, którzy puszczali płonące strzały, zdzierali ubrania z tancerek
en He said to go straight out as an arrow
pl Powiedział, żebym płynął prosto jak strzała
en As you said, colonel, they' re savages with bows and arrows
pl Jak powiedział pułkownik, to dzikusy z łukami i strzałami
en Where grouped, combined or reciprocally incorporated lamps comply with the requirements of several Regulations, a single international approval mark may be applied, consisting of a circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which has granted the approval, an approval number and, if necessary, the required arrow
pl Jeżeli stwierdzono, że zgrupowane, sprzężone lub dwustronnie zamontowane światła spełniają wymagania kilku regulaminów, wystarczy umieścić pojedynczy międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę E z następującym po niej numerem wskazującym kraj, który udzielił homologacji, numerem homologacji oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałką
en Let an arrow be our signal to attack
pl Niech arrow być nasz sygnał do ataku
en Case COMP/M.‧- Arrow Electronics/IN Technology
pl Sprawa nr COMP/M.‧- Arrow Electronics/IN Technology
en Fetch me the arrow
pl Podaj mi strzałę!
en I' ve been in battles for years, never seen an elegant arrow like this one
pl We wszystkich bitwach, przez te wszystkie lata, nigdy nie widziałem takiej wytwornej strzały, a ty?
en The arrow means that, on the side to which it points, the photometric specifications are satisfied up to an angle of ‧o H
pl Strzałka wskazuje stronę, dla której wymogi fonometryczne spełnione są dla kąta o wartości do ‧°H
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 652 zdań frazy arrow.Znalezione w 0,752 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.