wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  projectile
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
   
  linia z grotem, symbol wskazujący kierunek
   
  symbol
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
(a) retort
 
(graph theory) A directed edge.
 
directional marker or indicator

Picture dictionary

strzałka
strzałka
strzała
strzała

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

ArrowStrzała
Arrow CrossStrzałokrzyż
Arrow Cross PartyStrzałokrzyżowcy
arrow keyklawisz strzałki
Arrow RibbonStrzałka-wstęga
arrow wormsszczecioszczękie
arrow-fingerpalec wskazujący
arrow-headszpikulec; ostrze; grot
arrowsstrzały
Continuous Arrow ProcessCiągły proces strzałkowy
Converging ArrowsStrzałki zbiegające się
Counterbalance ArrowsStrzałki równoważenia
Diverging ArrowsStrzałki rozchodzące się
Opposing ArrowsStrzałki przeciwstawne
Parthian arrowpartyjska strzała
Process ArrowsStrzałki procesu
scroll arrowstrzałka przewijania
scroll arrow buttonprzycisk strzałki przewijania
sea arrowkałamarnice
time flies like an arrowczas leci jak strzała
tracer arrowstrzałka śledząca
Upward ArrowStrzałka w górę
Vertical Arrow ListPionowa lista strzałek
Zastava M93 Black ArrowKarabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
He can shoot at the guards with his arrowRozwala straż tą bronią
Bring more arrows herePrzynieść tu więcej strzał!
OVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF Doxazosin Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names (see Annex IOGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ preparatu Doxazosin Retard Arrow ‧ mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu pod różnymi nazwami (zob. aneks I
Do say hello to Mr ArrowPozdrów pana Arrow
A woman entered with a basket of food for the Arrow Cross manWeszła kobieta z koszykiem jedzenia dIa strzałokrzyżowca
Where, by means of a deliberate alteration in the adjustment of the light unit or lamp, headlamps meet the requirements of both rules of the road, a horizontal arrow having two tips pointing one to the left and the other to the right must be entered below the component type-approval markGdy poprzez zamierzoną zmianę ustawienia korpusu reflektora albo żarówki, reflektory spełniają wymagania dla obu kierunków ruchu, pod znakiem homologacji typu części należy umieścić poziomą strzałkę z dwoma grotami, z których jeden skierowany jest w prawo, a drugi w lewo
And a broadhead arrow does more damage coming outA złamana strzała powoduje jeszcze więcej szkód
& Shift; Right Arrow& Shift; Strzałka w prawo
What does the pointy arrow do?Po co ci ten wskaźnik?
Mr Arrow, please escort these two neophytes...Mr Arrow, please escort these two neophytes... down to the galley straightawayProszę zabrać tych neofitów do kambuza
LEAD ARCHER:Raise arrows! SOLDlERPrzygotować łuki
Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names (Doxazosin) is is receptor alfa blocking agent used in the treatment of patients with essential hypertension and in the symptomatic treatment of patients with benign prostatic hyperplasiaDoxazosin Retard „ Arrow ” ‧ mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu pod różnymi nazwami (doksazosyna) jest blokerem receptorów alfa stosowanym w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i w leczeniu objawowym pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
The absence of an arrow means that, both right and left, the required photometric specifications are met up to an angle of ‧° HBrak strzałki oznacza, że po obu stronach, lewej i prawej, wymagania fotometryczne są spełnione do wartości kąta ‧° H
Nobody has said " Victory or death " since people fought with bows and arrowsNikt obecnie nie mówi zwycięstwo lub śmierć od czasów ludzi walczących przy pomocy łuków oraz strzał
Peel back paper at arrowsZerwać papier w miejscu oznaczonym strzałkami
Information request from Member State X to Member State Y- blue arrowswniosek o informacje od państwa członkowskiego X do państwa członkowskiego Y – niebieskie strzałki
A tool for choosing the date inside certain entry windows, like event editing window. It is displayed as a small button to the right of the date field. When you click the button, you will see a month calendar. Use the arrows to go to a desired date, or click the month name or year number to go directly to the desired month or yearNarzędzie służące do wybierania daty w odpowiednich polach okien jak na przykład edycja zdarzenia. Jest ono wyświetlany w postaci niewielkiego przycisku po prawej stronie pola daty. Kiedy klikniesz na ten przycisk, zobaczysz kalendarz miesięczny. Użyj strzałek, aby przejść do wybranej daty lub kliknąć na nazwę miesiąca lub rok, aby przejść do określonego miesiąca lub roku
If the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually alignedJeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałki
The two digits of the approval number (at present ‧) which indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval and, if necessary, the required arrow may be marked close to the above additional symbolsW pobliżu wyżej wymienionych symboli dodatkowych można umieścić dwie cyfry numeru homologacji (obecnie ‧) oznaczające serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu w czasie udzielania homologacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganą strzałkę
A drop-down window will appear as you type, showing the possible matches to what you have typed so far. When the path or & URL; that you want appears in the window double click on it with the & LMB;. You can also use the Down Arrow and Up Arrow keys to select it then press & EnterZostanie wyświetlona lista rozwijana w miarę wpisywania tekstu, pokazując pasujące do wpisu adresy i ścieżki. Jeżeli pojawi się nazwa, która Ci odpowiada, kliknij na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Możesz także wykorzystać klawisze strzałka w dół oraz strzałka w dół i potem wcisnąć klawisz & Enter
When I was your age...I was a scholar- warrior in training. My arrow was goodKiedy byłem w twoim wieku, pobierałem nauki w szkole wojowników
Yellow and double-arrow-shaped tablets, debossed with ‧ mg on one side and ‧ on the otherŻółte tabletki w kształcie dwóch połączonych strzałek, z wytłoczeniem „ ‧ mg ” na jednej stronie i „ ‧ ” na drugiej stronie
The following protocol shall be used (arrows indicate commands and data exchanged (see AppendixW procesie tym stosuje się następujący protokół (strzałki oznaczają polecenia i wymianę danych (patrz dodatek
File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the filePodgląd listy plików Ta lista pokazuje wszystkie pliki jakie zostały wybrane do drukowania. Można zobaczyć nazwę pliku, ścieżkę pliku i typ pliku (MIME) jak zostały określone przez KDEPrint. Porządek na liście został określony przez kolejność w jakiej wybierałeś pliki do wydruku. Lista zostanie wydrukowana w kolejności w jakiej zostanie w końcu uporządkowana. Uwaga: Możesz wybierać wiele plików naraz. Pliki mogą być w różnych miejscach. Pliki mogą być różnego typu (MIME). Przyciski po prawej stronie pozwalają na dodanie kolejnych plików, usunięcie wybranych plików z listy, zmienić porządek na liście (przesuwając pliki w górę lub w dół), i otworzyć pliki. Jeśli otworzysz pliki, KDEPrint użyje programu odpowiadającego typowi MIME pliku
I will bindit later with wild arrow root flowersPóźniej przyłożę do niej korzenie dzikiej babki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 652 zdań frazy arrow.Znalezione w 1,08 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.