wymowa: IPA: /ˈeɹoʊ/ ˈær.oʊ /ˈæɹoʊ/ /ˈaɹəʊ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • strzała   
  (Noun  f)
   
  projectile
   
  Pointed projectile that is shot with a bow.
   
  pocisk przeznaczony do łuku;
   
  projectile
 • strzałka   
  (Noun  f)
   
  symbol
   
  znak wskazujący kierunek
   
  linia z grotem, symbol wskazujący kierunek
   
  symbol
 • grot   
 • wskaźnik   
 • wysokość   

Pozostałe znaczenia:

 
strzała ( wystrzeliwana np. z łuku )
 
strzałka ( wskazująca kierunek )
 
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. ).
 
A mark to indicate a direction or relation.
 
To move swiftly and directly (like an arrow)
 
A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow.
 
(obsolete) Contraction of ever a, e'er a.
 
(a) retort
 
(graph theory) A directed edge.
 
directional marker or indicator

Did you mean: Arrow

Picture dictionary

strzałka
strzałka
strzała
strzała

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Arrow
Strzała
Arrow Cross
Strzałokrzyż
Arrow Cross Party
Strzałokrzyżowcy
arrow key
klawisz strzałki
Arrow Ribbon
Strzałka-wstęga
arrow worms
szczecioszczękie
arrow-finger
palec wskazujący
arrow-head
szpikulec; ostrze; grot
arrows
strzały
Continuous Arrow Process
Ciągły proces strzałkowy
Converging Arrows
Strzałki zbiegające się
Counterbalance Arrows
Strzałki równoważenia
Diverging Arrows
Strzałki rozchodzące się
Opposing Arrows
Strzałki przeciwstawne
Parthian arrow
partyjska strzała
Process Arrows
Strzałki procesu
scroll arrow
strzałka przewijania
scroll arrow button
przycisk strzałki przewijania
sea arrow
kałamarnice
time flies like an arrow
czas leci jak strzała
tracer arrow
strzałka śledząca
Upward Arrow
Strzałka w górę
Vertical Arrow List
Pionowa lista strzałek
Zastava M93 Black Arrow
Karabin Zastava M93

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arrow", pamięć tłumaczeniowa

add example
en With respect, my Lord, he was supposed to be in Nottingham trying to win the silver arrow
pl Z całym szacunkiem, ale Robin Hood miał brać udział w konkursie o srebrną strzałę
en OVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF Doxazosin Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names (see Annex I
pl OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ preparatu Doxazosin Retard Arrow ‧ mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu pod różnymi nazwami (zob. aneks I
en Geometric-Up-Down-Left Arrow
pl Geometria-Strzałka góra-lewo-dółStencils
en The arrow shall be directed outwards from the vehicle in the case of devices in categories ‧ and ‧ and towards the front of the vehicle in the case of devices in category
pl Strzałka jest skierowana na zewnątrz pojazdu w przypadku przyrządu kategorii ‧ i ‧ oraz do przodu pojazdu w przypadku kategorii
en In-use OptiSet, select a dose of ‧ units by turning the dosage selector forward till the dose arrow points to
pl We wstrzykiwaczach OptiSet używanych, należy ustawić dawkę ‧ jednostek poprzez obracanie pokrętłem nastawienia dawki insuliny obracając do przodu do momentu, gdy wskaźnik dawki pokaże ‧ jednostki
en A spinning arrow
pl Kręcąca się strzała?
en Make sure this one wins the silver arrow
pl Dopilnuj, żeby wygrał srebrną strzałę
en The dosage selector should be turned forward until the dose arrow points to the required dose
pl Pokrętłem nastawienia dawki insuliny należy obracać do przodu do czasu aż wskaźnik pokaże żądaną dawkę
en the two digits of the approval number (at present ‧) which indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval and, if necessary, the required arrow may be marked close to the above additional symbols
pl dwóch cyfr numeru homologacji (aktualnie ‧), oznaczających serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w regulaminie w czasie udzielania homologacji oraz, jeśli to konieczne, wymaganej strzałki, która może być umieszczona w pobliżu wspomnianych powyżej symboli uzupełniających
en In Sequence Diagrams objects are represented through vertical dashed lines, with the name of the Object on the top. The time axis is also vertical, increasing downwards, so that messages are sent from one Object to another in the form of arrows with the operation and parameters name
pl W diagramach sekwencji obiekty są reprezentowane przez pionową, przerywaną linię, z nazwą obiektu na górze. Oś czasowa również jest przedstawiona w pionie, rosnąco ku dołowi
en b) Pull the dose knob out (in the direction of the arrow) until a ‧ appears in the dose window
pl b) Odciągnąć pokrętło nastawiające dawkę zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę tak, by w okienku pokazała się liczba
en This dialog is used to insert and edit a list of strings. You just have to insert either a search-only or a search-and-replace list, and then with the two mini-editors you will introduce your text. The arrow buttons allow you to add pairs of strings or delete them. When you finish, click OK
pl To okno jest używane do wstawiania i edytowania listy ciągów. Możesz wstawić albo listę ciągów tylko do wyszukiwania, albo do wyszukiwania i zamiany, a następnie za pomocą dwóch mini edytorów możesz podać swój tekst. Przyciski strzałek pozwalają Ci na dodawanie lub usuwanie par ciągów. Kiedy skończysz, kliknij na przycisk OK
en Geometric-Notched Left Arrow
pl Geometria-Wcięta strzałka w lewoStencils
en that you can go to the next and previous message by using the right and left arrow keys respectively?
pl możesz przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, wciskając odpowiednio strzałkę w prawo lub w lewo?
en Right Arrow or N
pl Strzałka w prawo lub N
en You wanna shoot animals with arrows?
pl Chcesz strzelać do zwierząt z łuku?
en Always take Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names exactly as your doctor told you
pl Zawsze Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych stosować zgodnie ze zaleceniami lekarza
en arrows and darts
pl strzały i rzutki
en In this case, these two separate arrows may be used simultaneously either as a hazard warning tell-tale together with, or instead of, that prescribed in Figure
pl W takim przypadku te dwie oddzielne strzałki mogą być zastosowane równocześnie, albo jako urządzenie ostrzegawcze o niebezpieczeństwie razem, albo zamiast urządzenia ostrzegawczego umieszczonego na rysunku
en Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names [ See Annex I ] Doxazosin
pl Doxazosin Retard Arrow ‧ mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych [ patrz Aneks I ] Doksazosyna
en on headlamps meeting left-hand traffic requirements only, a horizontal arrow pointing to the right of an observer facing the headlamp, i.e. to the side of the road on which the traffic moves
pl na światłach głównych spełniających wyłącznie wymagania ruchu lewostronnego – poziomej strzałki skierowanej w prawo względem obserwatora patrzącego na światło główne z przodu, tj. w kierunku strony drogi, po której odbywa się ruch
en & Ctrl; Left Arrow
pl & Ctrl; Strzałka w lewo
en Again you can type or copy-paste the code to the code editor or open the arrow example in the Examples menu and execute it (using File Run) to see the result. In the next examples you are expected to know the drill
pl Podobnie i tutaj możesz wpisać lub skopiować i wkleić kod do edytora kodów lub otworzyć plik arrow. logo za pomocą menu Otwórz przykłady, a następnie go wykonać (korzystając z menu Plik Wykonaj rozkaz), aby zobaczyć rezultat. Po następnych przykładach będziesz już wiedział dokładnie o co chodzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 652 zdań frazy arrow.Znalezione w 0,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.