wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).
 
in negative or interrogative constructions
 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The context in which we will be moving in Mexico, and the context in which we have been moving, is that of a growing population, a food shortage, a need for more agriculture, and limited land and water resources; therefore, any decision we take on climate change must be considered within that context.
pl Kontekst, w jakim przyjdzie nam działać na konferencji w Meksyku i kontekst, w jakim dotychczas działaliśmy, to wzrost liczby ludności, niedobory żywności, potrzeba zwiększenia roli rolnictwa oraz ograniczone grunty i zasoby wody; dlatego każda decyzja, którą podejmiemy w sprawie zmian klimatycznych, musi być rozważana w tym kontekście.
en Dwight...... after Hope...... were there any more incidents like that?
pl Dwight.Czy po Hope, miało miejsce coś podobnego?
en Where more than ‧ % of the total number of half carcasses in any consignment inspected is rejected, the whole consignment shall be rejected in accordance with paragraph
pl Jeżeli więcej niż ‧ % ogólnej ilości półtuszy w jakiejkolwiek kontrolowanej partii zostaje odrzucone, cała partia zostaje odrzucona zgodnie z ust
en And, amid this chorus of praise that will certainly appease the French Government from tomorrow, I believe that we need to take an interest, first and foremost, in workers who are going to be required to work even more, without really having any choice in the matter, such as all those in France who are in future going to be asked to work on Sundays.
pl A pośród tego chóru pochwalnego, który z pewnością będzie czymś miłym dla rządu francuskiego od jutra, uważam, że musimy zająć się przede wszystkim interesami pracowników, od których będzie się wymagało jeszcze dłuższych godzin pracy, bez właściwie żadnego wyboru, podobnie jak ci wszyscy we Francji, od których w przyszłości będzie się oczekiwało pracy w niedziele.
en Containing by weight ‧ % or more but less than ‧ % of meat or meal offal, of any kind, including fats of any kind or origin
pl Zawierające w masie ‧ % lub więcej, ale mniej niż ‧ % mięsa lub podrobów mięsnych, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia
en I am becoming more powerful than any Jedi has ever dreamed of
pl Będę potężniejszy od wszystkich Jedi
en I do not agree that there needs to be any handicap or under-representation in the new technologies, because ladies have the brains, the intelligence and the know-how to more than make their worth felt.
pl Nie zgadzam się z opinią, że należy stworzyć jakieś utrudnienia czy też ograniczyć udział kobiet w nowych technologiach, ponieważ panie mają umysły, inteligencję i wiadomości, żeby zadbać o swoje interesy.
en What is more, there is no certainty that the investments via the CDM really make any difference.
pl Nie ma też pewności, czy inwestycje za pośrednictwem CDM robią jakąkolwiek różnicę.
en What is even more shocking is that this situation can happen again at any time without them feeling any kind of protection.
pl Jeszcze bardziej niepokoi to, że sytuacja ta może się w każdej chwili powtórzyć, a kobiety pozostaną bez jakiejkolwiek ochrony.
en Such validation and recognition shall not apply to those parts of the programme that relate to any more stringent measures that are to be applied in a Member State other than the Member State granting the operating license
pl Takie zatwierdzenie i uznawanie nie ma zastosowania do tych części programu, które odnoszą się do jakichkolwiek bardziej rygorystycznych środków, które maja być stosowane w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie przyznające licencję na prowadzenie działalności
en The Commission may use any information of a general or operational nature communicated by Member States under this Regulation to perform risk analyses, and may, on the basis of the information obtained, produce reports and develop early-warning systems serving to identify risks more effectively
pl Komisja może wykorzystać wszelkie informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym przekazane przez państwa członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia w celu przeprowadzania analiz ryzyka oraz może, na podstawie uzyskanych informacji, opracowywać sprawozdania i systemy wczesnego ostrzegania służące bardziej efektywnej identyfikacji ryzyka
en A claim for invalidity, old age or survivors’ benefits submitted to an institution of a Member State from the date of entry into force of the implementing Regulation in the territory of the Member State concerned shall automatically necessitate the reassessment of the benefits which have been awarded for the same contingency prior to that date by the institution or institutions of one or more Member States, in accordance with the basic Regulation; such reassessment may not give rise to any reduction in the amount of the benefit awarded
pl Złożenie w instytucji państwa członkowskiego, od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego na terytorium danego państwa członkowskiego, wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości lub rent rodzinnych automatycznie powoduje ponowne wyliczenie – zgodnie z rozporządzeniem podstawowym – świadczeń już przyznanych przed tym dniem w związku z tym samym zdarzeniem warunkowym przez instytucję lub instytucje jednego lub więcej państw członkowskich; takie ponowne wyliczenie nie może jednak stanowić podstawy do obniżenia kwoty przyznanego świadczenia
en Proposals for any budgetary changes of more than EUR ‧ per project line within a year, shall also be subject to this procedure
pl Propozycje każdej zmiany budżetowej przewyższającej ‧ EUR na linię projektową w okresie roku również podlegają niniejszej procedurze
en Furthermore, each Member State shall apply its laws, regulations and administrative provisions to the payment of compensation by this body, without prejudice to any other practice which is more favourable to the victim
pl Ponadto każde Państwo Członkowskie stosuje własne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w zakresie wypłacania odszkodowania przez tę instytucję, bez uszczerbku dla istnienia innej praktyki korzystniejszej dla poszkodowanego
en You' re not a cop any more
pl Nie jesteś już gliną
en However, the analysis of data from more than ‧ patients treated during phase I, ‧ and ‧ did not reveal any clinically relevant interactions with medicinal products commonly used in patients with AMI and concomitantly used with Metalyse
pl Jednakże analiza danych pochodzących od ponad ‧ pacjentów leczonych w badaniach klinicznych fazy I, ‧ i ‧ nie ujawniła klinicznie znaczących interakcji w przypadku podawania produktu Metalyse razem z lekami powszechnie stosowanymi u pacjentów z ostrym zawałem serca
en At some point...... I didn' t have the strength to scream any more
pl Od pewnego momentu...... nie miałem siły by dalej krzyczeć
en Ship conversion means any conversion of sea-going vessels of more than ‧ grt. on condition that conversion operations entail radical alterations to the cargo plan, the hull or the propulsion system
pl Modyfikacja statku oznacza jakąkolwiek modyfikację statku morskiego o tonażu rejestrowym brutto wyższym od ‧ GRT pod warunkiem że czynności modyfikacji obejmują gruntowną zminaę systemu ładunku, kadłuba lub systemu napędu
en the operation of any electrical equipment emitting ionizing radiation and containing components operating at a potential difference of more than ‧ kV
pl obsługa każdego sprzętu elektrycznego emitującego promieniowanie jonizujące oraz zawierającego składniki działające przy różnicy potencjału większej niż ‧ kV
en chemical qualifying for PIC notification means any chemical that is banned or severely restricted within the Community or a Member State within one or more categories
pl chemikalia kwalifikujące się do powiadomienia o PIC oznaczają wszystkie chemikalia, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom we Wspólnocie lub w państwie członkowskim w ramach jednej lub więcej kategorii
en Pollen composition- the pollen of any one plant species must not account for more than ‧ % of the total, and pollen from crop plants may not exceed ‧ % of the total
pl Skład pyłkowy – udział pyłku żadnej z rośliny nie może przekroczyć ‧ %, a dopuszczalny udział pyłków wszystkich roślin uprawnych nie może przekroczyć ‧ %
en Often a change of partner does more than any medicine can
pl Często zmiana partnerki, może zdziałać więcej niż medycyna
en The Icelandic authorities stated that Farice hf. or E-Farice ehf. do not currently have any plans to purchase or lease more CANTAT-‧ capacity and that discussions held with Teleglobe years ago never led to any agreement
pl Władze islandzkie stwierdziły, że spółki Farice hf. i E-Farice ehf. nie planują obecnie zakupu ani dzierżawy dodatkowej przepustowości na kablu CANTAT-‧ oraz że rozmowy prowadzone ze spółką Teleglobe kilka lat temu nigdy nie doprowadziły do żadnych uzgodnień
en As is well known, problems connected with input VAT refunds mean that, particularly when the sums in question are relatively small, companies need to decide whether it is worth submitting a claim to a foreign tax office or whether giving up any entitlement to a refund is a much more advantageous option
pl Znane trudności przy zwrocie podatku należnego powodują, że szczególnie przy mniejszych sumach przedsiębiorca musi rozważyć, czy opłaca mu się składać wniosek do zagranicznego fiskusa, czy lepiej od razu zrezygnować z przysługującego zwrotu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 265916 zdań frazy any more.Znalezione w 112,086 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.