wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • już     
     
    już (nie)
     
    in negative or interrogative constructions
  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).
 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Any Party may, for any one or more control periods, transfer to another Party any portion of its calculated level of production set out in Articles ‧ A to ‧ E, provided that the total combined calculated levels of production of the Parties concerned for any group of controlled substances do not exceed the production limits set out in those Articles for that group
pl Każda ze Stron może, na dowolny pojedynczy okres kontrolny lub większą liczbę takich okresów, przenieść na inną Stronę dowolną część wyliczonego dla siebie poziomu produkcji określonego w artykułach ‧ A do ‧ E pod warunkiem że całkowite łączne wyliczone poziomy produkcji dla danych Stron dla każdej grupy substancji kontrolowanych nie przekroczą limitów produkcji określonych w tych artykułach dla tej grupy
en Don' t be using my boxing any more, eh
pl Nigdy więcej o moim boksie
en in the absence of any agreement as referred to in point (a) or (b), the arrangements existing before the conclusion of any delivery contract, provided the sellers accepting the arrangement supply at least ‧ % of the total beet bought by the undertaking for the manufacture of sugar in one or more factories
pl w przypadku braku porozumień, o których mowa w lit. a) lub b), uzgodnienia istniejące przed zawarciem jakiejkolwiek umowy dostawy, pod warunkiem że sprzedawcy akceptujący te uzgodnienia dostarczają co najmniej ‧ % łącznej ilości buraków kupowanych przez przedsiębiorstwo do celów produkcji cukru w jednej lub kilku fabrykach
en This Agreement shall not affect any law, custom or agreement which provides for more favourable conditions for the seafarers concerned
pl Niniejsza umowa nie wpływa na żadne prawo, zwyczaje lub umowy zapewniające bardziej korzystne warunki dla marynarzy
en If any of these apply to you, your doctor may need to monitor you more closely while you are on this medicine
pl Jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta, lekarz może potrzebować kontrolować go bardziej szczegółowo w czasie stosowania leku
en Most drilling in Europe takes place at depths of no more than 200 metres, which allows much more scope to act, or, in any case, makes taking action easier.
pl W Europie większość wierceń prowadzi się na głębokościach nieprzekraczających 200 m, co daje o wiele większe możliwości działania, albo przynajmniej ułatwia podjęcie działań.
en It' s not my scene any more
pl Ja już nie biorę w tym udziału
en However, grants, taken alone or together with one or more other aid payments or grants from any other administration, public body or natural or legal person, may not exceed the limit of EUR ‧ per animal referred to above or the limits laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No
pl Kwota pomocy liczona osobno bądź łącznie z pomocą lub dotacjami, które mogą zostać udzielone przez jakikolwiek inny organ administracji, podmiot publiczny lub osobę fizyczną lub prawną, nie może jednak przekroczyć wymienionej kwoty ‧ EUR za zwierzę, a w każdym razie nie może przekroczyć limitów ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
en The master of a Community fishing vessel, or his representative, who wishes on any occasion to land ‧ kg or more of hake in any Member State shall inform, at least four hours in advance of landing, the competent authorities of that Member State of
pl Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, zamierzający w jakimkolwiek przypadku dokonać wyładunku ‧ kg lub więcej morszczuka w którymkolwiek z Państw Członkowskich, na co najmniej na cztery godziny przed wyładunkiem informuje właściwe organy tego Państwa Członkowskiego o
en It shall at any time be possible to replace one or more certificates or origin Form A by one or more other such certificates, provided that this is done at the customs office in the Community responsible for checking the goods
pl Zastąpienie jednego lub większej liczby świadectw pochodzenia na formularzu A jednym lub większą liczbą innych świadectw jest zawsze możliwe, pod warunkiem że zostaną one sporządzone przez organy celne Wspólnoty odpowiedzialne za kontrolę towarów
en Each Member State shall ensure that, when carrying on board any of the groupings of fishing gears referred to in point ‧.‧, fishing vessels flying its flag and registered in the Community shall be present within a geographical area defined in point ‧.‧ for no more than the number of days set out in point
pl Każde państwo członkowskie dopilnowuje, by statki rybackie pływające pod jego banderą oraz zarejestrowane we Wspólnocie przebywały w obszarze geograficznym określonym w pkt ‧.‧ przez liczbę dni nie większą niż określono w pkt ‧, jeżeli posiadają jakiekolwiek narzędzia z grup narzędzi połowowych określonych w pkt
en when ballasting one or more holds, account is taken of the possibility of the discharge of flammable vapours from the holds and precautions are taken before any hot work is permitted adjacent to or above these holds
pl w trakcie balastowania jednej lub większej liczby ładowni, wzięto pod uwagę możliwość wypuszczenia łatwopalnych oparów z ładowni i przedsięwzięto środki ostrożności przed wszelkimi pilnymi pracami dopuszczonymi w sąsiedniej lub powyższej ładowni
en whereas there is no respect for or adherence to the N'djamena ceasefire agreement of ‧ April ‧ and since the failure of the DPA there has been a rise in lawlessness and increased insecurity; whereas continual fragmentation of rebel groups, to the extent that there are currently over ‧ of them, is hampering the distribution of humanitarian aid and will make any peace negotiations more difficult
pl mając na uwadze, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni z Ndżameny z dnia ‧ kwietnia ‧ r. nie jest przestrzegane, a od zerwania porozumienia pokojowego dotyczącego Darfuru nastąpił wzrost bezprawia i zagrożenia; mając na uwadze, że ustawiczne podziały wśród grup rebelianckich, w wyniku których jest ich obecnie ponad ‧, utrudniają dystrybucję pomocy humanitarnej i skomplikują wszelkie negocjacje pokojowe
en Yeah, well.Not any more. Hello?
pl Taa... ale już nie jest
en For each fishing voyage during which any combination of towed nets of more than one range of mesh size is used, landings shall be prohibited whenever
pl W przypadku każdego połowu rybackiego, w którego czasie używana jest dowolna kombinacja sieci ciągnionych o więcej niż jednym zakresie wielkości oka, rozładunek jest zakazany za każdym razem, gdy
en Any defects affecting the appearance of the kernel, including blemishes or areas of discolouration: discolouration which affects more than one quarter of the kernel and which is in pronounced contrast with the colour of the rest of the kernel
pl Wszelkie wady wpływające ujemnie na wygląd jądra, ze skazami i miejscami odbarwionymi włącznie; odbarwienie, które obejmuje ponad jedną czwartą jądra i jest w wyraźnym kontraście z kolorem pozostałej części takiego jądra
en You' re not crabs any more
pl Już nie jesteście kotami
en The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of services by Community and Montenegro nationals or companies which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as compared to the situation existing on the day preceding the day of entry into force of this Agreement
pl Strony nie podejmują żadnych środków ani działań powodujących, że warunki świadczenia usług przez obywateli lub przedsiębiorstwa Wspólnoty lub Czarnogóry, których siedziba mieści się na terytorium Strony innej niż Strona osoby, dla której usługi te są przeznaczone, są znacznie bardziej restrykcyjne w porównaniu z sytuacją panującą w przeddzień wejścia w życie niniejszego układu
en The height of the lower edge of an emergency window fitted in the side of the vehicle from the general level of the floor immediately below it (excluding any local variations such as the presence of a wheel or transmission housing) shall be not more than ‧ mm nor less than ‧ mm in the case of a hinged emergency window, or ‧ mm in the case of a window made of breakable glass
pl Wysokość, na której znajduje się dolna krawędź okna awaryjnego umieszczonego na bocznej ścianie pojazdu, mierzona od poziomu podłogi położonej bezpośrednio pod tą krawędzią (z wyłączeniem miejscowych różnic, takich jak występowanie nadkola lub obudowy skrzyni biegów), jest nie większa niż ‧ mm, ani mniejsza niż ‧ mm w przypadku okna awaryjnego mocowanego za pomocą zawiasów, ani też mniejsza niż ‧ mm w przypadku okna awaryjnego wykonanego z tłukącego się szkła
en Any member may consult with one or more members about any dispute related to the interpretation or application of the provisions of this Convention to reach a solution satisfactory to all as quickly as possible
pl Każdy członek może zasięgnąć opinii jednego lub więcej członków na temat jakiegokolwiek sporu odnoszącego się do interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej Konwencji w celu osiągnięcia rozstrzygnięcia zadawalającego wszystkich zainteresowanych w możliwie jak najszybszym terminie
en With regard to the African Union, I can just tell you that we are maintaining contact with them, but I cannot say any more at this stage.
pl W odniesieniu do Unii Afrykańskiej mogę jedynie powiedzieć, że jesteśmy w stałym kontakcie, ale na tym etapie nie mogę dodać nic więcej.
en Learning to be a vampire doesn' t happen overnight any more than learning to be a man does
pl Nie da się nauczyć jak być wampirem w ciągu jednej nocy tak samo jak nie da się nauczyć jak być mężczyzną
en You slow up the pictures any more, our man might smell a rat
pl Jak zwolnisz obraz, to może nas wyczuć
en Any rescue mission would be even more impossible to set up
pl Liczycie tylko na siebie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 265916 zdań frazy any more.Znalezione w 71,134 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.