wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).
 
in negative or interrogative constructions
 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
en More generally, Member States shall provide the Commission, on a reasoned request from the latter, with any information necessary for the application of this Directive
pl Ogólnie, Państwa Członkowskie dostarczają Komisji, na jej uzasadniony wniosek, wszelkich informacji koniecznych do stosowania niniejszej dyrektywy
en You' re not attracted to me any more
pl Już Cię nie pociągam
en The provisions of the Schengen acquis put into effect by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the basis of Article ‧ of Decision ‧/‧/EC and any act constituting a further development of one or more of those provisions, shall apply to the Swiss Confederation, in its relations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as from ‧ December
pl Przepisy dorobku Schengen wprowadzone w życie przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie art. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE oraz wszelkie akty stanowiące rozwinięcie tych przepisów mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od dnia ‧ grudnia ‧ r
en Notes that any deepening of Euro-Arab relations will depend on the energy and talent which Europe brings to bear in reconciling its historic duties and responsibilities towards the State of Israel and the Jewish people with its responsibilities to play a more active and effective role by guaranteeing greater respect for international and humanitarian law, so as to achieve a lasting settlement of the conflict, in particular by creating a democratic Palestinian state existing side by side, in peace and security, with the State of Israel
pl zauważa, że jakiekolwiek pogłębienie stosunków europejsko-arabskich zależy od energii i talentu, z jakim uda się Europie pogodzić historyczną misję i odpowiedzialność wobec Państwa Izrael i społeczeństwa żydowskiego z jej odpowiedzialnością odgrywania aktywniejszej i skuteczniejszej roli, gwarantując większe przestrzeganie prawa międzynarodowego i humanitarnego, tak aby osiągnąć trwałe rozwiązanie konfliktu, a konkretnie doprowadzić do utworzenia demokratycznego państwa Palestyńskiego współistniejącego w pokoju i bezpieczeństwie z Państwem Izrael
en the temporary entry and stay of natural persons within the Party concerned shall be for a cumulative period of not more than six months or, in the case of Luxemburg, ‧ weeks, in any ‧-month period or for the duration of the contract, whichever is less
pl czasowy wjazd i pobyt osób fizycznych na terytorium zainteresowanej Strony nie przekracza w ujęciu łącznym sześciu miesięcy, a w przypadku Luksemburga – dwudziestu pięciu tygodni, w okresie dwunastomiesięcznym albo czasu trwania umowy, w zależności od tego, który okres jest krótszy
en Composite products containing half or more of their substance of any one processed product of animal origin other than processed meat product
pl produkty złożone, w przypadku których ponad połowę składu produktu stanowi jakikolwiek przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego inny niż przetworzony produkt mięsny
en A claim that a food is fat-free, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product contains no more than ‧,‧ g of fat per ‧ g or ‧ ml
pl Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧,‧ g tłuszczu na ‧ g lub ‧ ml
en Temporary staff to whom Article ‧(b) or (d) applies shall not be engaged for more than four years but their engagement may be limited to any shorter duration
pl Pracowników personelu tymczasowego, wobec których stosuje się art. ‧ lit. b) lub d), nie zatrudnia się na dłużej niż cztery lata, przy czym pracownik może również zostać zatrudniony na krótszy okres
en In London they don' t even have them in churches any more
pl W Londynie nie mają ich już nawet w kościołach
en Lastly, as regards the finance industry, new stress tests will not create greater security, any more than they will in the nuclear industry, if I may be so bold.
pl I na koniec, jeśli mogę sobie pozwolić na tak odważne stwierdzenie, uważam, że nowe testy warunków skrajnych nie zapewnią w przemyśle finansowym większego bezpieczeństwa niż mogą zapewnić w przemyśle jądrowym.
en Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, so far as possible, be settled by negotiation between them
pl Każdy spór między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, powinien być rozstrzygnięty w miarę możliwości w drodze negocjacji między nimi
en It is also well-known that renewable resources for crop-based fuels do not release any more CO2 than was stored during their growth, which means that they are indeed CO2-neutral.
pl Znany jest również fakt, że odnawialne źródła biopaliw nie wytwarzają żadnego CO2 oprócz tego, który został zmagazynowany podczas ich wzrostu, co oznacza, że są naprawdę neutralne z punktu widzenia emisji CO2.
en The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes
pl Przedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celów
en This list is not exhaustive, nor can any one or more of these factors necessarily give decisive guidance
pl Powyższy katalog nie jest zamknięty, żaden z wymienionych czynników lub kilka z nich łącznie nie mają też znaczenia determinującego
en The EESC considers that the new proposals, while introducing a welcome measure of simplification into the process, are unlikely to be any more efficacious
pl EKES uznaje, że nowe projekty, wprowadzając znaczne, mile widziane uproszczenia w omawianym procesie, raczej nie usprawnią jego funkcjonowania
en No expenditure incurred with a view to covering costs which would in any case have been borne by one or more contributing States, a Community institution or an international organisation, independently of the organisation of an operation, may be eligible as a common cost
pl Żadne wydatki poniesione w celu pokrycia kosztów, które w każdym przypadku obciążałyby jedno lub więcej Państw wnoszących wkład, instytucję Wspólnoty lub organizację międzynarodową, niezależnie od sposobu organizacji operacji, nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty wspólne
en Any more complaints?
pl DaIsze uwagi?
en consider any measure needed to achieve more effective judicial cooperation on the offences covered by this joint action, by examining inter alia time limits for judicial cooperation and whether the double criminality condition contained in national legislation hampers judicial cooperation between Member States
pl rozważało zastosowanie wszelkich środków niezbędnych do osiągnięcia skuteczniejszej współpracy sądowej w sprawie przestępstw określonych w niniejszym wspólnym działaniu poprzez zbadanie, między innymi, ograniczeń w zakresie współpracy sądowej oraz czy warunek unikania podwójnego karania zawarty w ustawodawstwie krajowym hamuje współpracę sądową między Państwami Członkowskimi
en As from the first quarter of ‧, if the average cost of fuel and/or the average euro/US dollar exchange rate varies by more than ‧ % in any quarter, the fares must be revised in proportion to such variation and to the effect the cost of fuel has on the carrier's operating costs, usually estimated at ‧ %
pl W przypadku zmiany średniej ceny paliw i/lub stosunku wymiany euro do dolara amerykańskiego przekraczającej ‧ % w każdym kwartale, w okresie liczonym od pierwszego kwartału ‧ roku, taryfy muszą ulec procentowej zmianie zgodnie ze stwierdzoną zmianą średniej ceny oraz proporcjonalnie do wpływu kosztów paliwa na koszty prowadzenia działalności przewoźnika, szacowanych zazwyczaj na poziomie ‧ %
en I wasn' t doing this any more
pl Myslałem, że nie będę musiał robić już tej roboty
en whereas, in the combined nomenclature, single subheadings have been established to cover all homogenized preparations, preparations of blood of any animal and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats of any kind or origin
pl w nomenklaturze scalonej ustanowiono pojedyncze podpozycje obejmujące wszystkie przetwory homogenizowane, przetwory z krwi dowolnych zwierząt i nadziewane makarony zawierające w masie więcej niż ‧% kiełbas i podobnych produktów, mięs i podrobów, łącznie z tłuszczami dowolnego pochodzenia
en at any time more than ‧ months but not more than ‧ months previously
pl w dowolnym momencie ponad ‧, ale nie więcej niż ‧ miesięcy wcześniej
en A claim that a food is very low in sodium, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product contains no more than ‧,‧ g of sodium, or the equivalent value for salt, per ‧ g or per ‧ ml
pl Informacja, że środek spożywczy ma bardzo niską zawartość sodu oraz każda informacja, która może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧,‧ g sodu, lub równoważną ilość soli, na ‧ g lub na ‧ ml
en If they don' t want any more missions, let them stand up and say so
pl Jak nie chcą więcej latać, to niech po prostu powiedzą
en Mr Bourlanges, I hope that the warmth of this applause tells you, more than any speech, how much we will miss you.
pl Panie pośle Bourlanges! Mam nadzieję, że te pełne ciepła oklaski wyrażają dobitniej niż wszelkie przemówienia, jak bardzo będzie nam pana brakowało.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 265916 zdań frazy any more.Znalezione w 39,694 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.