wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • jeszcze trochę, kilka   

Pozostałe znaczenia:

 
(colloquial, chiefly Northern Ireland, US) In positive constructions: now, from now on.
 
To a greater extent (than).
 
in negative or interrogative constructions
 
In negative or interrogative constructions: from a given time onwards; longer, again.

Przykładowe zdania z "any more", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Without prejudice to the provisions contained in points ‧ to ‧, the unsecured part of any item that is past due for more than ‧ days and which is above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk shall be assigned a risk weight of
pl Bez uszczerbku dla przepisów ust. ‧-‧, niezabezpieczonej części każdej pozycji przeterminowanej o ponad ‧ dni, która przekracza próg ustalony przez właściwe organy i która odzwierciedla rozsądny poziom ryzyka, przypisuje się następujące wagi ryzyka
en The aim of the ongoing negotiations on a Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is the conclusion of a very wide-ranging agreement, with more ambitious goals than any of the economic and trade agreements negotiated to date by either the EU or Canada. Bilateral trade and investment links are already strong, and this may result in them becoming even stronger.
pl Toczące się negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej mają na celu zawarcie bardzo szerokiego porozumienia, o ambitniejszych celach niż umowy gospodarczo-handlowe wynegocjowane dotychczas przez UE czy przez Kanadę, co może jeszcze bardziej zacieśnić już i tak silne dwustronne więzy handlowe i inwestycyjne.
en Article ‧ of the Merger Regulation provides that one or more Member States may request the Commission to examine any concentration (...) that does not have a Community dimension (...) but affects trade between Member States and threatens to significantly affect competition within the territory of the Member State or States making the request
pl artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw stanowi, iż jedno lub więcej Państw Członkowskich może złożyć do Komisji wniosek o zbadanie wszelkiej koncentracji (...), która nie ma wymiaru wspólnotowego (...), ale ma wpływ na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi i zagraża w sposób znaczący konkurencji na terytorium Państwa Członkowskiego lub państw składających wniosek
en The aid is granted in the form of repayable advances by way of payments to the Government that are linked to sales of the products or technologies concerned, up to a maximum of ‧ % of the IR costs (a basic ‧ % plus any applicable bonuses, but never more than ‧ %) plus a maximum of ‧ % of the PCD costs (a basic ‧ % plus any applicable bonuses, but never more than ‧ %
pl Pomoc przyznawana jest w formie zaliczek, zwracanych w oparciu o płatności na rzecz państwa powiązane ze sprzedażą wspomnianych produktów lub technologii, o maksymalnym natężeniu ‧ % kosztów BP (podstawa ‧ %, powiększona o ewentualne premie, jednak nieprzekraczająca ‧ %) i ‧ % kosztów RPK (podstawa ‧ %, powiększona o ewentualne premie, jednak nieprzekraczająca ‧ %
en The Agency, the Commission and the other Member States shall be notified of any such exemptions as soon as they become repetitive or where they are granted for periods of more than two months
pl Agencja, Komisja i inne państwa członkowskie są powiadamiane o wszelkich takich wyłączeniach, gdy są one powtarzane lub gdy zezwolono na nie na okres dłuższy niż dwa miesiące
en National legislation may permit Member States to refuse the initial registration and any subsequent registration within their territory of vehicles with a maximum net power of more than ‧ kW
pl Ustawodawstwo krajowe może zezwalać Państwom Członkowskim na odmowę wstępnej i późniejszej rejestracji na ich terytorium pojazdów z maksymalną mocą silnika netto przekraczającą ‧ kW
en I don' t want any more
pl Już ich nie chcę
en the range of test concentration should preferably not include any concentrations that have a statistically significant effect on adult survival since this would change the nature of the test from simply a reproduction test to a combined reproduction and mortality test requiring much more complex statistical analysis
pl zakres stężeń badanych nie powinien obejmować żadnych stężeń, które mają statystycznie znaczący wpływ na przeżycie dorosłych, ponieważ powoduje to zmianę charakteru badania z badania prostej rozrodczości na badanie złożonej rozrodczości i śmiertelności, wymagający bardziej złożonej analizy statystycznej
en I really don' t want you to call me that any more
pl Proszę, żebyś mnie tak więcej nie nazywał
en If, over a period of ‧ months, a member of temporary staff is absent for up to three days because of sickness for a total of more than ‧ days, he shall produce a medical certificate for any further absence because of sickness
pl Jeżeli w okresie ‧ miesięcy członek personelu tymczasowego był z powodu choroby kilkakrotnie nieobecny w pracy przez okresy do trzech dni, które łącznie wynosiły ponad ‧ dni, to ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego za każdą następną nieobecność spowodowaną chorobą
en Given that children are often more knowledgeable about Internet use than their parents, spam filters, virus screens, firewalls and parental control systems should be pre-installed, and sufficiently user-friendly not to require any specialised knowledge
pl Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci często wyprzedzają swoich rodziców w kwestii korzystania z Internetu, systemy filtrowania poczty, usuwania wirusów, ochrony przed niepożądanymi wiadomościami i kontroli rodzicielskiej powinny być preinstalowane i łatwe w użyciu dla osób niemających szczególnej wiedzy technicznej
en A yes answer should be given when more than ‧ % of the employees in the local unit are covered by any one of the abovementioned collective pay agreements
pl Odpowiedź potwierdzająca powinna być udzielona, gdy którekolwiek z powyższych porozumień obejmuje więcej niż ‧% pracowników lokalnej jednostki
en Urges local, regional and national authorities, in cooperation with sectoral bodies, such as Chambers of Industry and Commerce and other Infocentres, to set up joint one-stop information shops; stresses that this can be done without spending any more resources by reforming existing information networks; notes, finally, that in this way firms and research institutions can obtain information from a single point about innovation, research and regional development policy at local, regional, national and EU level
pl domaga się, aby władze lokalne, regionalne i krajowe, we współpracy z organami sektorowymi- takimi jak izby handlowo-przemysłowe i inne ośrodki informacyjne- powołały do życia wspólne punkty informacji kompleksowej; podkreśla, że można to osiągnąć poprzez reformę obecnych sieci informacyjnych, bez potrzeby zwiększania wydatków; zauważa także, że w ten sposób firmy i instytucje badawcze mogą pod tym samym adresem uzyskać informacje na temat polityki w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju regionalnego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i UE
en In case of level two findings, the corrective action period granted by the Agency shall be appropriate to the nature of the finding but in any case initially shall not be more than six months
pl W przypadku niezgodności poziomu drugiego, okres na działania naprawcze przyznany przez Agencję będzie odpowiedni do charakteru niezgodności. W żadnym wypadku jednak pierwszy termin nie może być dłuższy niż sześć miesięcy
en In order to allow selection decisions to be implemented more quickly and efficiently, it is necessary to replace the advisory procedure with an obligation on the Commission to inform the European Parliament and the Member States without delay about any measures taken for the implementation of Decision No ‧/‧/EC without the assistance of a committee
pl Aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze wdrożenie decyzji w sprawie wyboru, należy zastąpić procedurę doradczą zobowiązaniem Komisji do bezzwłocznego informowania Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich o wszelkich środkach podjętych w celu wdrożenia decyzji nr ‧/‧/WE bez udziału komitetu
en What I wished to propose, unsuccessfully, as an oral amendment to the recital part, would be: 'whereas the intervention of the European Parliament in the proceedings of national parliaments at the earliest stage of work on any proposed legislation is contrary to the fundamental principle of sovereignty and subsidiarity of Member States and therefore compromises the European Parliament as ever more linked to former Soviet practices', etc. as adopted.
pl To, co bezskutecznie chciałem zaproponować w formie poprawki ustnej do preambuły, brzmiałoby: "biorąc pod uwagę, że interwencja Parlamentu Europejskiego w działalność krajowych parlamentów na najwcześniejszym etapie pracy nad proponowanym aktem prawnym jest sprzeczna z podstawową zasadą suwerenności i pomocniczości państw członkowskich, kompromitując w ten sposób Parlament Europejski jako coraz bardziej powielający praktyki byłego Związku Radzieckiego” itd. jak w przyjętej wersji.
en Major, we got any more information on those boats?
pl Majorze, są jakieś informacje o tych łodziach?
en Tomorrow Parliament will vote in favour of one of the options on the table, and it must be said that, whatever it is, whatever year is designated and whatever average value is set, it will still be more stringent and ambitious than any other regime in the world.
pl Jutro Parlament zagłosuje za jedną z dostępnych opcji i konieczne jest stwierdzenie, że jak by ono nie wyglądało, jaki rok i jaka wartość nie zostałyby ustalone, i tak będzie to bardziej restrykcyjny i ambitniejszy system, niż jakikolwiek inny na świecie.
en With regard to the plan to allocate CO‧ emission certificates, it is unfortunate that those installations that have already invested in cleaner technologies which consume lower amounts of energy are not treated any more favourably than those facilities that have yet to make such efforts
pl Jeśli chodzi o plan przydzielania świadectw emisji CO‧, to jest godne pożałowania, by instalacje, które stały się już przedmiotem inwestycji w technologie bardziej energooszczędne i czystsze, nie były traktowane przychylniej niż te, wobec których takich wysiłków nie podjęto
en I note, however, that more than 70% of withdrawals in Europe are now carried out without the imposition of any multilateral interchange fee on the transaction.
pl Zauważam jednak, że ponad 70 % wypłat z rachunku w Europie przeprowadzanych jest obecnie bez zastosowania wielostronnych opłat za wymianę.
en We, for our part, said right from the start that the Progress programme cannot be jeopardised in any way since, during the current crisis, it is needed even more than before.
pl My natomiast od samego początku staliśmy na stanowisku, że program Progress nie może być w żadnym razie zagrożony, ponieważ w czasie obecnego kryzysu, jest on potrzebny bardziej niż kiedykolwiek dotąd.
en EU classified information (EUCI) shall mean any information and material, classified as TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE or RESTREINT UE or bearing equivalent national or international classification markings, an unauthorised disclosure of which could cause varying degrees of prejudice to Union interests, or to one or more Member States, whether such information originates within the Union or is received from Member States, third States or international organisations
pl Informacja niejawna UE (EUCI) oznacza każdą informację i materiał opatrzone klauzulą TRÈS SECRET UE/TOP SECRET EU (ściśle tajne UE), SECRET UE (tajne UE), CONFIDENTIEL UE (poufne UE) lub RESTREINT UE (zastrzeżone UE) lub równoznaczną klauzulą krajowa lub międzynarodowa, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować różnego stopnia szkody dla interesów Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, niezależnie od tego, czy taka informacja pochodzi z Unii, czy została otrzymana z państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
en any point of the vessel can be reached from at least two hydrants in different places, each with a single hose length of not more than ‧ m
pl jakikolwiek punkt na statku był w zasięgu co najmniej dwu hydrantów usytuowanych w różnych miejscach, każdy z pojedynczym wężem długości nie przekraczającej ‧ m
en In this context, I would like to point out, once again, that, for us, Serbia's accession process cannot progress any further without a definite all clear from the International Criminal Court and, as my fellow Member just said, more proactive and, above all, more effective cooperation with the Court on the ground.
pl W tym kontekście pragnę ponownie wskazać, że z naszego punktu widzenia proces akcesyjny Serbii nie może postępować dalej bez zielonego światła ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz, jak powiedziała to przed chwilą pani poseł, aktywniejszej, a przede wszystkim skuteczniejszej współpracy z Trybunałem w terenie.
en At all events, so the French authorities claimed, the tax advantage attaching to the deduction of the amount of depreciation did not lead to any loss of tax revenue, being more akin to a different breakdown, over time, of the taxable base
pl W każdym razie korzyść podatkowa związana z odliczeniem kwoty amortyzacji nie oznaczałaby straty wpływów podatkowych, ale inne rozłożenie w czasie podstawy opodatkowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 265916 zdań frazy any more.Znalezione w 66,695 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.