wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
  (  m)
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  pathological condition
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
   
  stan emocjonalny, który charakteryzuje się napięciem, pobudzeniem psychicznym, brakiem równowagi
   
  concern
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • trwoga   
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • bojaźń   
 • frasobliwość   
 • obawa   
 • pragnienie   
 • strach   
 • zaniepokojenie   
 • zmartwienie   

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
anxiety (about the future)
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
eager desire

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

castration anxiety
; kompleks kastracyjny
environmental anxiety
ekologiczna troska
is cause for anxiety
jest powodem do niepokoju
there is no reason for anxiety
nie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Attitudes towards Speaking and Speaking Anxiety in Adult Learners of English
pl Postrzeganie mówienia i lęk przed mówieniem wśród osób dorosłych uczących się języka angielskiego
en % of classical musicians take them for performance anxiety
pl % muzyków klasycznych bierze je na stres przed występami
en She looked at the clock. Charles was late. Then, she affected anxiety. Two or three times she even repeated, < He is so good! >
pl Spojrzała na zegar. Karol się spóźniał. Jęła udawać niepokój. Powtórzyła nawet parokrotnie: - On jest taki dobry!
en Strategies of coping with anxiety in personality disorders
pl Strategie radzenia sobie z lękiem w zaburzeniach osobowości
en These may consist of ‧ headaches, muscle pain, extreme anxiety, tension, restlessness, confusion and irritability
pl Mogą to być bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość
en In the treatment of generalised anxiety disorder, eight studies involved over ‧ patients, the effectiveness of Lyrica was measured using an anxiety questionnaire (Hamilton Anxiety Rating Scale
pl Osiem badań z udziałem ‧ pacjentów dotyczyło leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych; w badaniach tych skuteczność preparatu Lyrica oceniano za pomocą kwestionariusza lęku (Hamilton Anxiety Rating Scale – Skala oceny lęku Hamiltona
en Hepatitis, jaundice, hyperbilirubinaemia-Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia
pl Zapalenie wątroby, żółtaczka, hiperbilirubinemia-Pobudzenie, stany splątania, depresja, lęk, nieprawidłowe myślenie, bezsenność
en Withdrawal symptoms may be nausea, vomiting, diarrhoea, anxiety and shivering
pl Objawami odstawiennymi mogą być nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze
en " Just hearing your voice would melt all my anxiety
pl " Tylko słysząc twój głos utopiłbym wszystek mój niepokój
en Other side effects reported with Keppra are: nervous system disorders: paraesthesia (tingling); psychiatric disorders: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, mental disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation; digestive disorders: pancreatitis, hepatic failure, hepatitis, liver function test abnormal; nutrition disorders: weight loss; skin disorders: hair loss; blood disorders: decreased number of red blood cells, and/or white blood cells
pl Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Keppra • zaburzenia układu nerwowego: parestezja (mrowienie); • zaburzenia psychiczne: nieprawidłowe zachowanie, uczucie złości, lęk, dezorientacja, omamy, zaburzenia umysłowe, samobójstwo, myśli samobójcze; • zaburzenia trawienia: zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych; • zaburzenia odżywiania: utrata masy ciała; • zaburzenia skóry: utrata włosów; • zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i (lub) krwinek białych
en Fear and anxiety. Philosophical inspiration of Gombrowicz's 'Kosmos'
pl Strach i trwoga. Filozoficzne inspiracje "Kosmosu" Witolda Gombrowicza
en The estimation of the anxiety level of the patients hospitalized because of the aggravation of the chronic obstructive pulmonary disease
pl Ocena poziomu lęku u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
en Aggression and anxiety in outpatienst with generalized anxiety disorder and mixed anxiety-depressive disorder
pl Agresja i lęk u pacjentów z rozpoznaniem zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
en CYMBALTA demonstrated statistically significant superiority over placebo as measured by improvement in the Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) total score and by the Sheehan Disability Scale (SDS) global functional impairment score
pl Poprawa mierzona całkowitą liczbą punktów w Skali Oceny Lęku Hamiltona (HAM-A) i liczbą punktów w skali ogólnej sprawności życiowej Sheehan Disability Scale (SDS) była istotnie statystycznie większa u pacjentów leczonych preparatem CYMBALTA w porównaniu z placebo
en As a general rule, the discontinuation of opioid analgesia should be gradual, in order to prevent withdrawal symptoms (nausea, vomiting, diarrhoea, anxiety and muscular tremor
pl Ogólnie przyjmuje się, że przerwanie leczenia przeciwbólowego opioidami powinno odbywać się stopniowo, aby zapobiec objawom odstawiennym (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i drżenie mięśni
en Levels of anxiety and depression in patients diagnosed with breast cancer
pl Poziom lęku i depresji u pacjentek z rozpoznanym nowotworem piersi
en She often fainted. One day she even spat blood, and, as Charles fussed around her showing his anxiety - < Bah! > she answered, < what does it matter? >
pl Często robiło się jej słabo. Któregoś dnia splunęła nawet parę razy krwią, a gdy Karol, śpiesząc z pomocą, okazał niepokój: - Drobiazg - odparła - prędzej czy później!
en Discontinuation of treatment Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea, or vomiting have been reported very rarely (< ‧ %) when olanzapine is stopped abruptly
pl Przerwanie leczenia Bardzo rzadko (< ‧, ‧ %), w przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wystąpienie ostrych objawów, takich jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty
en It will need to be a report which expresses the anxiety of citizens and politicians, but - and here there is political disagreement between us and the rapporteur and his faction - not only with the emphasis solely on fears and anxieties, but also with prospects for the future.
pl Musi to być sprawozdanie wyrażające niepokoje obywateli i polityków, lecz - i w tym miejscu brak jest politycznego porozumienia między nami a sprawozdawcą i jego frakcją - bez uwydatniania wyłącznie obaw i niepokojów, ale także z uwzględnieniem perspektyw na przyszłość.
en The most common-treatment related undesirable effects reported during clinical trials with Suboxone were those related to withdrawal symptoms (e. g. abdominal pain, diarrhoea, muscle aches, anxiety, sweating
pl Najczęstsze, związane z leczeniem, działania niepożądane, opisywane podczas badań klinicznych produktu Suboxone, były związane z objawami abstynencyjnymi (np. ból brzucha, biegunka, bóle mięśniowe, lęk, pocenie się
en Mr. Digby, Ned' s merely wrestling with the natural anxieties of an inexperienced stud
pl Na czym stanęliśmy?
en The President made a statement expressing his anxiety at the fate of the American-Iranian journalist Roxana Saberi, currently imprisoned in Iran
pl Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie losem amerykańsko-irańskiej dziennikarki Roxany Saberi, aktualnie uwięzionej w Iranie
en I shall look with anxiety to your future movements...... and I trust whenever I shall hear of the ‧ st Brigade...... on the field of battle...... it will be of still nobler deeds achieved and higher reputation won
pl Z uwagą będę śledził wasze działania...... i wierzę, że kiedykolwiek usłyszę o ‧- wszej Brygadzie...... na polu bitwy...... będą to słowa dodające szlachetności dobremu imieniu, które już posiadacie
en Anxiety about human being's dignity of dying in XXI century
pl Troska o godność umierania człowieka XXI wieku
en I therefore recognise the need for the research executive agencies; but again, I express my anxiety at the proliferation of agencies which, I have to say, historically have not been renowned for their effective delivery of value for money.
pl Dlatego uznaję konieczność utworzenia agencji wykonawczych ds. badań naukowych. Niemniej jednak ponownie wyrażam moje zaniepokojenie szybkim wzrostem liczby agencji, które - muszę przyznać - nie były znane w przeszłości ze swojej efektywności w wykorzystywaniu środków finansowych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 874 zdań frazy anxiety.Znalezione w 1,299 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.