wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
  (Noun  m)
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  pathological condition
   
  pathological condition
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
   
  stan emocjonalny, który charakteryzuje się napięciem, pobudzeniem psychicznym, brakiem równowagi
   
  concern
   
  concern
 • obawa   
  (Noun  )
 • trwoga   
  (Noun  )
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • strach   
 • bojaźń   
 • zaniepokojenie   
  (Noun  )
 • zmartwienie   
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • cykor   
 • frasobliwość   
 • niepewność   
  (Noun  )
 • niespokojność   
  (Noun  )
 • pragnienie   
 • troska   
  (Noun  )
 • zatroskanie   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
anxiety (about the future)
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
eager desire
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

anxiety disorder
nerwica lękowa; zaburzenie lękowe; zaburzenia lękowe
anxiety reaction
zespół lęku uogólnionego
castration anxiety
; kompleks kastracyjny
environmental anxiety
ekologiczna troska
generalized anxiety disorder
zespół lęku uogólnionego
is cause for anxiety
jest powodem do niepokoju
there is no reason for anxiety
nie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The death anxiety versus the attachment style, the maturity of defense machanismus and the degree basic hope.
pl Lęk przed śmiercią a styl przywiązania, dojrzałość mechanizmów obronnych oraz konstrukt nadziei podstawowej.
en Quality of marital relationship and parental anxiety and strategies for coping with the stress of preterm birth of a child
pl Jakość więzi małżeńskiej a lęk i strategie radzenia sobie rodziców ze stresem przedwczesnych narodzin dziecka
en Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea and vomiting have been reported when olanzapine is stopped abruptly
pl W przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wyst pienie ostrych objawów, takich jak: pocenie si, bezsenno, dr enie, l k, nudno ci lub wymioty
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Parental attitudes and styles of education and their impact on the level of anxiety among young people.
pl Postawy rodzicielskie i style wychowawcze a poziom lęku u młodzieży.
en Once inside the murky glen, Ichabod' s anxiety increased one- hundredfold
pl Aż wtem, w środku mrocznej dolinki, niepokój Ichaboda powiększył się stukrotnie.Las zdawał się zacieśniać wokół niego
en Disorders of the nerves and senses such as convulsions, tremor, dizziness, depression, drowsiness, numbness, muscle spasms, anxiety, changes in thinking or mood
pl Zaburzenia dotyczące układu nerwowego i zmysłów, takie jak: drgawki, drżenie, zawroty głowy, depresja, senność, uczucie drętwienia, skurcze mięśniowe, lęk, zaburzenia myślenia lub nastroju
en Fear and a feeling of sefety towards the challenges of the contemporary world in the context of school anxietis
pl Lek i poczucie bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesnego świata w kontekście lęków szkolnych
en Additional side effects which have been reported with Exelon transdermal patches: severe confusion, anxiety, fever (common
pl Dodatkowe raportowane działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny: ciężkie splątanie, niepokój, gorączka (często
en " High anxiety "
pl " Lęk wysokości "
en Anxiety and homesickness
pl niepokoju i tęsknoty za domem
en Discontinuation of treatment Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea, or vomiting have been reported very rarely (< ‧ %) when olanzapine is stopped abruptly
pl Bardzo rzadko (< ‧, ‧ %), w przypadku nagł przerwania stosowania olanzapiny zgł
en Manculinity and femininity in American film noir as a reflection of post-war anxieties
pl Pojęcie męskości i kobecości w amerykańskim filmie noir jako odbicie niepokojów powojennej rzeczywistości
en Withdrawal symptoms may be nausea, vomiting, diarrhoea, anxiety and shivering
pl Objawami odstawiennymi mogą być nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze
en delusional ideas, states of excitement, asthenia, depression, anxiety, confusion, sexual dysfunction, withdrawal symptoms
pl senność. uspokojenie polekowe, nerwowość, utrata apetytu. euforia, niepamięć, bezsenność, omamy, pobudzenie. urojenia, stany podniecenia, osłabienie, depresja, niepokój, splątanie, zaburzenia seksualne, objawy odstawienne
en Common: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
pl Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze
en The influence of pregnancy termination by caesarean section on open fear and anxiety symptoms among women who give birth to their children at Obstetrics and Gynaecology Clinic of CMUJ.
pl Wpływ zakończenia ciąży cięciem cesarskim na objawy jawnego lęku i niepokoju u kobiet rodzących w Klinice Ginekologii i Położnictwa CMUJ.
en the role of anxiety in second language learning
pl rola stresu w nauce jezyka obcego
en And in this book, it tells you not to coddle your friends ' anxieties
pl I w tej książce, napisane jest, żeby nie cackać się z ich niepokojem
en Influence the correct communication with patient treat in surgery section on level of anxiety before planned operation .
pl Wpływ prawidłowego komunikowania się z pacjentem leczonym w oddziale chirurgii na poziom lęku przed planowym zabiegiem operacyjnym.
en The therapeutic role of fairy thales in anxiety reduction for children at preschool age.
pl Rola bajek terapeutycznych w przezwyciężaniu lęków u dzieci w wieku przedszkolnym.
en Lyrica is used when patients have partial seizures that cannot be controlled by their current treatment only (Lyrica is used as an add-on to existing treatment), Generalised anxiety disorder: this is a disorder where the patient suffers from prolonged excessive anxiety and worry that are difficult to control
pl Preparat Lyrica stosuje się, gdy u pacjentów występują napady częściowe, których nie daje się kontrolować samym aktualnie stosowanym leczeniem (preparat Lyrica dołącza się do aktualnie stosowanego leczenia). • Uogólnionymi zaburzeniami lękowymi: jest to zaburzenie, w którym u pacjenta występuje długotrwały nadmierny lęk i obawa, które trudno jest zwalczyć
en Polish documentary film. Artistic works of Marcel Lozinski in juxtaposition with "the cinema of moral anxiety".
pl Polski film dokumentalny. Twórczość Marcela Łozińskiego wobec "kina moralnego niepokoju".
en As inflation has increased in Slovenia since the country adopted the euro, the issue of the sustainability of inflation and the public deficit causes anxiety in Slovakia.
pl Z uwagi na wzrost inflacja w Słowenii po przyjęciu przez to państwo euro, problem zrównoważenia inflacji i deficytu publicznego budzi obawy na Słowacji.
en We did a course on it at the centre- separation anxiety
pl Mieliśmy o tym kurs w centrum- lęk rozłąki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 874 zdań frazy anxiety.Znalezione w 0,741 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.