wymowa: IPA: œŋ̩zaɪətɪs /æŋzˈaɪəti/ œŋ̩zaɪətɪ    

Tłumaczenia na język polski:

 • lęk     
  (  m)
   
  An unpleasant complex combination of emotions that includes fear, apprehension and worry, and is often accompanied by physical sensations such as palpitations, nausea, chest pain and/or shortness of breath.
   
  psych. psychologia strach pojawiający się bez przyczyny;
   
  uczucie niepokoju, obawy przed czymś, co może być groźne
   
  pathological condition
 • niepokój     
  (Noun  )
   
  concern
   
  stan emocjonalny, który charakteryzuje się napięciem, pobudzeniem psychicznym, brakiem równowagi
   
  concern
 • lek   
  (Noun  m)
   
  pathological condition
 • trwoga   
   
  lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć
 • bojaźń   
 • frasobliwość   
 • obawa   
 • pragnienie   
 • strach   
 • zaniepokojenie   
 • zmartwienie   

Pozostałe znaczenia:

 
niepokój, trwoga, obawa, lęk, bojaźń, frasobliwość, zatroskanie
 
anxiety (about the future)
 
Lack of calm, peace, or ease.
 
An unpleasant state of mental uneasiness or concern about some uncertain event.
 
(pathology) A state of restlessness and agitation, often accompanied by a distressing sense of oppression or tightness in the stomach.
 
An uneasy or distressing desire (for something).
 
eager desire

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

castration anxiety
; kompleks kastracyjny
environmental anxiety
ekologiczna troska
is cause for anxiety
jest powodem do niepokoju
there is no reason for anxiety
nie ma powodu do obaw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anxiety", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Mothers' parental attitudes vs timidity and sense of anxiety of their junior high school age children.
pl Postawy rodzicielskie matek a nieśmialość i poczucie lęku ich dzieci w wieku gimnazjalnym.
en Insomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional state
pl Bezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątania
en The need for dominance and the level of anxiety, aggression and emotional control on sex offenders.
pl Potrzeba dominacji a poziom lęku, agresji oraz kontroli emocjonalnej u sprawców przestępstw seksualnych.
en " Just hearing your voice would melt all my anxiety
pl " Tylko słysząc twój głos utopiłbym wszystek mój niepokój
en I shall look with anxiety to your future movements...... and I trust whenever I shall hear of the ‧ st Brigade...... on the field of battle...... it will be of still nobler deeds achieved and higher reputation won
pl Z uwagą będę śledził wasze działania...... i wierzę, że kiedykolwiek usłyszę o ‧- wszej Brygadzie...... na polu bitwy...... będą to słowa dodające szlachetności dobremu imieniu, które już posiadacie
en Had she not suffered enough? But now she triumphed, and the love so long pent up burst forth in full joyous bubblings. She tasted it without remorse, without anxiety, without trouble.
pl Czyż nie dosyć się wycierpiała? I wreszcie nadeszła chwila tryumfu: miłość, powściągana tak długo, buchnęła radosną kaskadą. Syciła się nią bez wyrzutów, bez niepokojów, bez wstydu.
en In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
en 'Anxiety to maintain internal control', with 'little interest in seeking popular consent' on which to base the rule of a political elite.
pl "Dążenia do utrzymania kontroli wewnętrznej”, które "w znikomym stopniu zabiegają o zgodę społeczną jako podstawę ich rządów”.
en The symptoms of depression vary from one person to another, but often include deep sadness, feelings of worthlessness, loss of interest in favourite activities, sleep disturbances, feeling of being slowed down, feelings of anxiety, changes in weight
pl Objawy depresji są odmienne u różnych osób, ale często obejmują one głęboki smutek, poczucie braku wartości, utratę zainteresowania ulubionymi czynnościami, zaburzenia snu, uczucie spowolnienia, uczucie niepokoju, zmiany masy ciała
en Anxiety about human being's dignity of dying in XXI century
pl Troska o godność umierania człowieka XXI wieku
en Social Anxiety Disorder/Social Phobia The efficacy of paroxetine in the treatment of social anxiety disorders in adults was investigated in some short-term and long-term studies
pl Zespół Lęku Społecznego/Fobia Społeczna (Social Anxiety Disorder/Social Phobia) Skuteczność paroxetinu w leczeniu zespołu lęku społecznego u dorosłych badano w badaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych
en The ontology of anxiety. A study on the philosophy of man.
pl Ontologia lęku. Studium z filozofii człowieka.
en abnormal dreams, anxiety, depression, insomnia
pl nieprawidłowe sny, lęk, depresja, bezsenność
en It' s been years since I felt such a mix of anxiety and anticipation
pl Jestem pełen oczekiwań i pragnienia, a to jest coś czego nie czułem od lat
en It is also important to point out the stress and strain that anxiety about cancer can cause
pl Ponadto istotne jest zdanie sobie sprawy ze stresu i obciążenia, które może powodować obawa przed zachorowaniem na raka
en This includes all of the main political groups and brings me into contact with many trade unionists - not only in Brussels and Strasbourg, but out in the regions - and I can tell you that there is widespread and spreading anxiety because of the imbalance thrown up by these judgments.
pl Są w niej reprezentowane wszystkie główne grupy polityczne. Dzięki temu mam również kontakt z wieloma związkowcami, nie tylko w Brukseli i w Strasburgu, lecz w regionach, i mogę państwu powiedzieć, że brak równowagi, który uwidoczniły wspomniane wyroki, budzi powszechne i wszechogarniające zaniepokojenie.
en Parental attitudes and styles of education and their impact on the level of anxiety among young people.
pl Postawy rodzicielskie i style wychowawcze a poziom lęku u młodzieży.
en The impact of classical and popular music on eliminating stress and anxiety in patients during endoscopy
pl Wpływ muzyki klasycznej i rozrywkowej na zniwelowanie stresów i lęków u pacjentów podczas endoskopii
en paranoia, psychomotor agitation, delusion, confusional state, anxiety, aggression, nervousness, disorientation
pl paranoja, pobudzenie psychoruchowe, urojenia, stan splątania świadomości, niepokój, agresja, nerwowość, dezorientacja
en Coping strategies and trait anxiety among university graduates seeking employment in their fields of specialization
pl Strategie radzenia sobie ze stresem, w kontekście lęku jako cechy u absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy w swoim zawodzie.
en fears / anxiety of the children of the younger school age (7 to 10 years).
pl lęki u dzieci w młodszym wieku szkolnym 7-10 lat.
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie oraz bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Sense of coherence and anxiety in prison isolation conditions
pl Poczucie koherencji i lęku a funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej
en Anxiety Level and the Knowledge of the Pregnant about Salubrious Behaviour during the Period of Pregnancy and Puerperium
pl Poziom lęku a wiedza ciężarnych na temat zachowań zdrowotnych w okresie ciąży i połogu
en Discontinuation of treatment Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea, or vomiting have been reported very rarely (< ‧ %) when olanzapine is stopped abruptly
pl Przerwanie leczenia Bardzo rzadko (< ‧, ‧ %), w przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wystąpienie ostrych objawów, takich jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 874 zdań frazy anxiety.Znalezione w 1,721 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.