Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
chromium trioxidetritlenek chromu
Commission Recommendation of ‧ May ‧ on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate (notified under document number CZalecenie Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C
Cataytic properties of binary and ternary systems made up of titanium group element oxide and diboron trioxideWłaściwości katalityczne układów binarnych i ternarnych utworzonych przez ditlenek tytanowca i tritlenek diboru
The Annex mainly addresses the control of oxidised sulphur emissions considered as the sum of sulphur dioxide (SO‧) and sulphur trioxide (SO‧), expressed as SOZałącznik dotyczy głównie kontroli emisji utlenionej siarki, którą uważa się za sumę ditlenku siarki (SO‧) i tritlenku siarki (SO‧), wyrażoną jako SO
gaseous sulphur dioxide and trioxide released in the various stages of the manufacturing and internal waste treatment processes, including acid dropletsgazowy ditlenek i tritlenek siarki uwalniany w różnych etapach produkcji oraz procesach wewnętrznego utylizacji, włącznie z kroplami kwasu
CHROMIUM TRIOXIDETRITLENEK CHROMU
Nutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Znskładniki pokarmowe wyraża się zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi, np. azot (N), fosfor (P), pięciotlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), wapń (Ca), tlenek wapnia (CaO), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodu (Na‧O), siarka (S), trójtlenek siarki (SO‧), bor (B), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn
Phase I Study of TRISENOX (arsenic trioxide) injection in Patients with Hepatocellular CarcinomaBadanie I fazy z użyciem leku TRISENOX (trójtlenek arsenu) w postaci wstrzykiwań u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym
Chromium trioxideTritlenek chromu
sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
For gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination, including acid droplets calculated as SO‧ equivalentW odniesieniu dogazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
Arsenic trioxide causes morphological changes and deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation characteristic of apoptosis in NB‧ human promyelocytic leukaemia cells in vitroTrójtlenek arsenu powoduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystyczne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB‧ in vitro
Total sulphur trioxideTritlenek siarki ogólny
TRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredientsPreparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu
Analytical-grade chromium (VI) trioxide Cr‧OTrójtlenek chromu (VI) Cr‧ O‧, czysty do analiz (cz.d.a
Ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl methyl methylphosphonate; bis[(‧-ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl]methylphosphonate; ‧,‧,‧-tripropyl-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioxatriphosphinane ‧,‧,‧-trioxide; dimethyl propylphosphonate; diethyl ethylphosphonate; sodium ‧-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate; mixtures consisting mainly of methylphosphonic acid and (aminoiminomethyl)urea (in the ratioEtylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-ylo)metylo metylo metylfosfonian; bis[(‧-etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-yl)metylo]metylofosfonian; ‧,‧,‧-tritlenek ‧,‧,‧-tripropylo-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioksatrifosfinianu; propylofosfonian dimetylu; etylofosfonian dietylu; ‧-(trihydroksysililo)propylo metylofosfonian sodu; mieszaniny składające się głównie z kwasu metylofosfoniowego i (aminoiminometylo)mocznika (w stosunku
However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrientsJednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
Dinitrogen trioxidetritlenek diazotu
Gold nanoparticles – their stabilization by heteropoly acids and tungsten trioxide and their application in electrocatalysisNanocząstki złota, ich stabilizacja heteropolikwasami i tlenkiem wolframu (VI) oraz zastosowanie w elelktrokatalizie
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
To convert the calcium oxide, magnesium oxide, sodium oxide and sulphur trioxide contents into calcium, magnesium, sodium and sulphur contents, the following factors shall be usedDo przeliczania zawartości tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenku sodu i trójtlenku siarki, na zawartości wapnia, magnezu, sodu i siarki używać należy następujących współczynników
Analytical-grade chromium trioxide Cr‧OTritlenek chromowy(VI) CrO‧ czystości analitycznej
Arsenic trioxide - a friend or an enemy?Arszenik - przyjaciel czy wróg?
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.