Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
en chromium trioxide
pl tritlenek chromu
en Commission Recommendation of ‧ May ‧ on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate (notified under document number C
pl Zalecenie Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C
en Cataytic properties of binary and ternary systems made up of titanium group element oxide and diboron trioxide
pl Właściwości katalityczne układów binarnych i ternarnych utworzonych przez ditlenek tytanowca i tritlenek diboru
en The Annex mainly addresses the control of oxidised sulphur emissions considered as the sum of sulphur dioxide (SO‧) and sulphur trioxide (SO‧), expressed as SO
pl Załącznik dotyczy głównie kontroli emisji utlenionej siarki, którą uważa się za sumę ditlenku siarki (SO‧) i tritlenku siarki (SO‧), wyrażoną jako SO
en gaseous sulphur dioxide and trioxide released in the various stages of the manufacturing and internal waste treatment processes, including acid droplets
pl gazowy ditlenek i tritlenek siarki uwalniany w różnych etapach produkcji oraz procesach wewnętrznego utylizacji, włącznie z kroplami kwasu
en CHROMIUM TRIOXIDE
pl TRITLENEK CHROMU
en Nutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Zn
pl składniki pokarmowe wyraża się zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi, np. azot (N), fosfor (P), pięciotlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), wapń (Ca), tlenek wapnia (CaO), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodu (Na‧O), siarka (S), trójtlenek siarki (SO‧), bor (B), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn
en Phase I Study of TRISENOX (arsenic trioxide) injection in Patients with Hepatocellular Carcinoma
pl Badanie I fazy z użyciem leku TRISENOX (trójtlenek arsenu) w postaci wstrzykiwań u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym
en Chromium trioxide
pl Tritlenek chromu
en sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×
pl siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
en For gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination, including acid droplets calculated as SO‧ equivalent
pl W odniesieniu dogazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji, włącznie z kropelkami kwasu, obliczanego jako równoważnik SO
en The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.
pl Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
en Arsenic trioxide causes morphological changes and deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation characteristic of apoptosis in NB‧ human promyelocytic leukaemia cells in vitro
pl Trójtlenek arsenu powoduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystyczne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB‧ in vitro
en Total sulphur trioxide
pl Tritlenek siarki ogólny
en TRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredients
pl Preparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu
en Analytical-grade chromium (VI) trioxide Cr‧O
pl Trójtlenek chromu (VI) Cr‧ O‧, czysty do analiz (cz.d.a
en Ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl methyl methylphosphonate; bis[(‧-ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl]methylphosphonate; ‧,‧,‧-tripropyl-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioxatriphosphinane ‧,‧,‧-trioxide; dimethyl propylphosphonate; diethyl ethylphosphonate; sodium ‧-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate; mixtures consisting mainly of methylphosphonic acid and (aminoiminomethyl)urea (in the ratio
pl Etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-ylo)metylo metylo metylfosfonian; bis[(‧-etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-yl)metylo]metylofosfonian; ‧,‧,‧-tritlenek ‧,‧,‧-tripropylo-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioksatrifosfinianu; propylofosfonian dimetylu; etylofosfonian dietylu; ‧-(trihydroksysililo)propylo metylofosfonian sodu; mieszaniny składające się głównie z kwasu metylofosfoniowego i (aminoiminometylo)mocznika (w stosunku
en However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrients
pl Jednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
en Dinitrogen trioxide
pl tritlenek diazotu
en Gold nanoparticles – their stabilization by heteropoly acids and tungsten trioxide and their application in electrocatalysis
pl Nanocząstki złota, ich stabilizacja heteropolikwasami i tlenkiem wolframu (VI) oraz zastosowanie w elelktrokatalizie
en The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State Rapporteur
pl Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
en To convert the calcium oxide, magnesium oxide, sodium oxide and sulphur trioxide contents into calcium, magnesium, sodium and sulphur contents, the following factors shall be used
pl Do przeliczania zawartości tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenku sodu i trójtlenku siarki, na zawartości wapnia, magnezu, sodu i siarki używać należy następujących współczynników
en Analytical-grade chromium trioxide Cr‧O
pl Tritlenek chromowy(VI) CrO‧ czystości analitycznej
en Arsenic trioxide - a friend or an enemy?
pl Arszenik - przyjaciel czy wróg?
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,272 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.