Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State RapporteurOcena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
diboron trioxide; boric oxidetritlenek diboru, tlenek boru
Dinickel trioxide (Cas NoTritlenek diniklu (CAS nr
TRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredientsPreparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu
Magnesium and sulphur expressed as water-soluble magnesium oxide and sulphur trioxideMagnez i siarka wyrażone jako tlenek magnezu i tritlenek siarki, rozpuszczalne w wodzie
However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrientsJednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
chromium trioxidetritlenek chromu
Arsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (seeW badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt
TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous useTRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination from plants for the concentration of waste acid in installations using the sulphate processgazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji z zakładów koncentracji odpadów kwasów w instalacjach stosujących proces siarkowania
Dinitrogen trioxidetritlenek diazotu
Nutrients shall be indicated both in words and by appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), calcium (Ca) and calcium oxide (CaOPodawanie składników odżywczych musi następować zarówno w formie słownej, jak i w postaci symboli chemicznych, np. azot (N), fosfor (P), pentatlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodowy (Na‧O), siarka (S), tritlenek siarki (SO‧), wapń (Ca), tlenek wapniowy (CaO
AsIII is the pharmacologically active species of arsenic trioxideAsIII jest aktywną farmakologicznie formą trójtlenku arsenu
Analytical-grade chromium (VI) trioxide Cr‧OTrójtlenek chromu (VI) Cr‧ O‧, czysty do analiz (cz.d.a
Nutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Znskładniki pokarmowe wyraża się zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi, np. azot (N), fosfor (P), pięciotlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), wapń (Ca), tlenek wapnia (CaO), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodu (Na‧O), siarka (S), trójtlenek siarki (SO‧), bor (B), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn
One patient (receiving multiple, concomitant medicinal products, including amphotericin B) had asymptomatic torsade de pointes during induction therapy for relapsed APL with arsenic trioxideU jednego pacjenta (otrzymującego kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes
% of sulphur trioxide (SO‧), i.e. ‧ % S% trójtlenku siarki (SO‧), tj. ‧ % S
The Influence of Arsenic Trioxide on Cyclin A Expression in the Jurkat Cell Line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny A w linii komórkowej Jurkat
on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromatew sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu
Chromium trioxideTritlenek chromu
The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
Arsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/RAR alphaPonadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa
chromium (VI) trioxideTlenek chromu (VI) Tritlenek chromu
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,948 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.