Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Arsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (see
pl W badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt
en TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide
pl TRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu
en chromium (VI) trioxide
pl Tlenek chromu (VI) Tritlenek chromu
en Diboron trioxide
pl Tritlenek boru
en TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous use
pl TRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
en The influence of arsenic trioxide on the expression of the tubulin protein in the CHO AA8 cele line.
pl Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję białka tubuliny w linii komórkowej CHO AA8.
en Dinitrogen trioxide
pl tritlenek diazotu
en However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrients
pl Jednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
en sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×
pl siarka (S) = tritlenek siarki (SO‧) ×
en Because arsenic trioxide can affect the heart, patients receiving TRISENOX should be closely monitored, and should have electrocardiograms before and during treatment
pl Jako że trójtlenek arsenu może mieć negatywny wpływ na serce, pacjentów przyjmujący preparat TRISENOX należy uważnie monitorować i przeprowadzać badanie EKG przed leczeniem i w trakcie leczenia
en Arsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/RAR alpha
pl Ponadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa
en The Influence of Arsenic Trioxide on Cyclin A Expression in the Jurkat Cell Line.
pl Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny A w linii komórkowej Jurkat
en This Method applies to fertilisers for which a declaration of the water-soluble sulphur trioxide is provided for in Annex I
pl Metodę stosuje się do nawozów, dla których podanie zawartości rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki jest ustalone w załączniku I
en diboron trioxide; boric oxide
pl tritlenek diboru, tlenek boru
en diboron trioxide; boric oxide
pl tritlenek doboru; tlenek boru
en Dinickel trioxide (Cas No
pl Tritlenek diniklu (CAS nr
en Phase ‧ randomized study of concurrent tretinoin and chemotherapy with or without arsenic trioxide (As‧O‧) as initial consolidation therapy followed by maintenance with intermittent tretinoin therapy versus intermittent tretinoin plus mercaptopurine and methotrexate for patients with untreated acute promyelocytic leukemia
pl Randomizowane badanie ‧ fazy z użyciem tretynoiny w leczeniu skojarzonym z chemioterapią z trójtlenkiem arsenu lub bez trójtlenku arsenu (As‧O‧) w początkowym leczeniu konsolidującym a następnie w leczeniu podtrzymującym obejmującym przerywane leczenie tretynoiną w porównaniu z przerywanym leczeniem tretynoiną z merkaptopuryną i metotreksatem u pacjentów z nieleczoną ostrą białaczką promielocytarną
en on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate
pl w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu
en Chromium trioxide
pl Tritlenek chromu
en Ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl methyl methylphosphonate; bis[(‧-ethyl-‧-methyl-‧-oxido-‧,‧,‧-dioxaphosphinan-‧-yl)methyl]methylphosphonate; ‧,‧,‧-tripropyl-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioxatriphosphinane ‧,‧,‧-trioxide; dimethyl propylphosphonate; diethyl ethylphosphonate; sodium ‧-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate; mixtures consisting mainly of methylphosphonic acid and (aminoiminomethyl)urea (in the ratio
pl Etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-ylo)metylo metylo metylfosfonian; bis[(‧-etylo-‧-metylo-‧-oksydo-‧,‧,‧-dioksafosfinian-‧-yl)metylo]metylofosfonian; ‧,‧,‧-tritlenek ‧,‧,‧-tripropylo-‧,‧,‧,‧,‧,‧-trioksatrifosfinianu; propylofosfonian dimetylu; etylofosfonian dietylu; ‧-(trihydroksysililo)propylo metylofosfonian sodu; mieszaniny składające się głównie z kwasu metylofosfoniowego i (aminoiminometylo)mocznika (w stosunku
en Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide
pl Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek arsenu
en sulphur (S) = sulphur trioxide (SO‧) ×
pl siarka (S) = trójtlenek siarki (SO‧) ×
en The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State Rapporteur
pl Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
en The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State Rapporteur
pl Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 0,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.