Przykładowe zdania z "aluminum trioxide", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The risk assessment is based on current practices related to the life-cycle of the five related chromium (VI) substances, chromium trioxide, ammonium dichromate, potassium dichromate, sodium chromate and sodium dichromate, produced in or imported into the European Community as described in the risk assessment forwarded to the Commission by the Member State Rapporteur
pl Ocena ryzyka oparta jest na bieżących praktykach związanych z cyklem życia pięciu substancji związanych z chromem (VI): tritlenku chromu, dichromianu amonu, dichromianu potasu, chromianu sodu i dichromianu sodu produkowanych we Wspólnocie Europejskiej lub do niej przywożonych, zgodnie z opisem przedstawionym w ocenie ryzyka przedłożonej Komisji przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
en diboron trioxide; boric oxide
pl tritlenek diboru, tlenek boru
en Dinickel trioxide (Cas No
pl Tritlenek diniklu (CAS nr
en TRISENOX should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to arsenic trioxide or any of the other ingredients
pl Preparatu TRISENOX nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na trójtlenek arsenu lub którykolwiek składnik preparatu
en Magnesium and sulphur expressed as water-soluble magnesium oxide and sulphur trioxide
pl Magnez i siarka wyrażone jako tlenek magnezu i tritlenek siarki, rozpuszczalne w wodzie
en However, the minimum content of sulphur trioxide and magnesium oxide laid down for the existing magnesium sulphate fertiliser type is set too high to allow the addition of micro-nutrients
pl Jednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie mikroskładników pokarmowych
en chromium trioxide
pl tritlenek chromu
en Arsenic trioxide has been shown to be embryotoxic and teratogenic in animal studies (see
pl W badaniach na zwierzętach wykazano, że trójtlenek arsenu ma działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt
en TRISENOX ‧ mg/ml, concentrate for solution for infusion Arsenic trioxide Intravenous use
pl TRISENOX ‧ mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Podanie dożylne
en gaseous sulphur dioxide and trioxide discharged from digestion and calcination from plants for the concentration of waste acid in installations using the sulphate process
pl gazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie trawienia i kalcynacji z zakładów koncentracji odpadów kwasów w instalacjach stosujących proces siarkowania
en Dinitrogen trioxide
pl tritlenek diazotu
en Nutrients shall be indicated both in words and by appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), calcium (Ca) and calcium oxide (CaO
pl Podawanie składników odżywczych musi następować zarówno w formie słownej, jak i w postaci symboli chemicznych, np. azot (N), fosfor (P), pentatlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodowy (Na‧O), siarka (S), tritlenek siarki (SO‧), wapń (Ca), tlenek wapniowy (CaO
en AsIII is the pharmacologically active species of arsenic trioxide
pl AsIII jest aktywną farmakologicznie formą trójtlenku arsenu
en Analytical-grade chromium (VI) trioxide Cr‧O
pl Trójtlenek chromu (VI) Cr‧ O‧, czysty do analiz (cz.d.a
en Nutrients shall be indicated both in words and by the appropriate chemical symbols, e.g. nitrogen (N), phosphorus (P), phosphorus pentoxide (P‧O‧), potassium (K), potassium oxide (K‧O), calcium (Ca), calcium oxide (CaO), magnesium (Mg), magnesium oxide (MgO), sodium (Na), sodium oxide (Na‧O), sulphur (S), sulphur trioxide (SO‧), boron (B), copper (Cu), cobalt (Co), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), zinc (Zn
pl składniki pokarmowe wyraża się zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi, np. azot (N), fosfor (P), pięciotlenek fosforu (P‧O‧), potas (K), tlenek potasu (K‧O), wapń (Ca), tlenek wapnia (CaO), magnez (Mg), tlenek magnezu (MgO), sód (Na), tlenek sodu (Na‧O), siarka (S), trójtlenek siarki (SO‧), bor (B), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn
en One patient (receiving multiple, concomitant medicinal products, including amphotericin B) had asymptomatic torsade de pointes during induction therapy for relapsed APL with arsenic trioxide
pl U jednego pacjenta (otrzymującego kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes
en % of sulphur trioxide (SO‧), i.e. ‧ % S
pl % trójtlenku siarki (SO‧), tj. ‧ % S
en The Influence of Arsenic Trioxide on Cyclin A Expression in the Jurkat Cell Line.
pl Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny A w linii komórkowej Jurkat
en on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate
pl w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu
en Chromium trioxide
pl Tritlenek chromu
en The influence of arsenic trioxide on cyclin D1 expression in the Jurkat cell line.
pl Wpływ trójtlenku arsenu na ekspresję cykliny D1 w linii komórkowej Jurkat.
en Arsenic trioxide also causes damage or degradation of the fusion protein Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha (PML/RAR alpha
pl Ponadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka syntezy białaczki promielocytowej/receptora alfa kwasu retinowego (PML/RAR-alfa
en chromium (VI) trioxide
pl Tlenek chromu (VI) Tritlenek chromu
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 195 zdań frazy aluminum trioxide.Znalezione w 1,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.