wymowa: IPA: lɑːftəmɑːθ /ˈæf.tɚˌmæθ/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pokłosie   
   
  przen. przenośnie, przenośnia skutek czyjegoś działania; coś co pozostało
 • następstwo   
 • pokos   
 • potraw   
 • powodzenie   
 • sukces   
 • wynik   

Pozostałe znaczenia:

 
następstwo (ważnego, nieprzyjemnego zdarzenia)
 
(obsolete), or farmers' jargon: A second mowing; the grass which grows after the first crop of hay in the same season.
 
Hence; that which happens after, that which follows. Has a strongly negative connotation in most contexts, implying a preceding catastrophe.
 
a second mowing
 
That which happens after, that which follows.
 
that which happens after, that which follows

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Aftermath of the Warsaw Uprising
Skutki powstania warszawskiego
UFO: Aftermath
UFO: Kolejne Starcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "aftermath", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Strongly condemns the massive campaign of harassment, grave violations of human rights and all other illegal actions carried out by the Moldovan Government in the aftermath of the parliamentary elections
pl stanowczo potępia rozległą kampanię mającą na celu zastraszanie, poważne łamanie praw człowieka oraz wszelkie inne nielegalne działania przeprowadzone przez mołdawski rząd w następstwie wyborów parlamentarnych
en There are different examples and, of course, in the aftermath, there will be exposure to negative examples as well, but mostly they have been taken seriously, and we are planning a revision of passenger rights.
pl Można przytoczyć różne przykłady, przy czym oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją będziemy mieli również do czynienia z przykładami negatywnymi, niemniej kwestia praw była w większości traktowana poważnie.
en This is the story of how the SS at Auschwitz together with the few inmates who survived fared in the last days of the war and its aftermath
pl Oto opowieść o tym, jak esesmani z Auschwitz, ale i nieliczni więźniowie, którzy ocaleli, radzili sobie w ostatnich dniach wojny i tuż po jej zakończeniu
en I abstained from the final vote on the compromise resolution on the aftermath of the forest fires in 2009.
pl W trakcie końcowego głosowania nad kompromisową rezolucją w sprawie następstw pożarów lasów w 2009 roku wstrzymałem się od głosu.
en Expresses its utmost sympathy for the courage and determination with which the Japanese people are confronting the catastrophes of 11 March and their terrible aftermath and calls on the Commission and Member States to help Japan with all means to rebuild its social and economic life; 2.
pl Wyraża najgłębsze uznanie wobec odwagi i determinacji Japończyków w obliczu katastrof z 11 marca i ich straszliwych skutków oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia pomocy Japonii, korzystając ze wszystkich środków celem odbudowy jej życia społecznego i gospodarczego; 2.
en Aftermaths of Spanish-American clash over Cuba in 1898
pl Konsekwencje konfliktu między USA a Hiszpanią o Kubę w roku 1898
en Recalls that birth registration is a fundamental human and citizenship right; stresses that birth registration is of a crucial importance particularly during and in the aftermath of armed conflict as it helps to protect children against violation of their rights; and must be considered a core development issue
pl przypomina, że rejestracja narodzin jest podstawowym prawem człowieka i obywatela; podkreśla, że rejestracja narodzin ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i zaraz po nich, ponieważ pomaga chronić dzieci przed łamaniem ich praw; rejestracja narodzin musi zatem zostać potraktowana jako podstawowe zagadnienie związane z rozwojem
en This appropriation is intended to cover measures to initiate the return to a normal life of people in the partner countries in the aftermath of critical situations arising out of war, civil conflict or natural disasters
pl Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięć inicjujących powrót do normalnego życia ludności w krajach partnerskich w okresie następującym po sytuacjach kryzysowych spowodowanych wojną, konfliktami społecznymi lub naturalnymi klęskami żywiołowymi
en The Six Day War and its aftermath in the Trybuna Ludu propaganda in the period from May to November 1967.
pl Wojna sześciodniowa i jej następstwa w propagandzie Trybuny Ludu w okresie od maja do listopada 1967 r.
en His time at the helm has undoubtedly been high profile and focused, and we particularly recall his contribution to the peace process in Georgia in the aftermath of the invasion by Russian forces.
pl Kiedy stał on u steru, to bez wątpienia wykazywał zaangażowanie i koncentrację. W szczególności przypominamy jego wkład w proces pokojowy w Gruzji po inwazji wojsk rosyjskich.
en Report on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (‧/‧(INI))- AFET Committee
pl Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (‧/‧(INI))- komisja AFET
en "The viral inflammation of the liver-it's critical and chronic aftermath"
pl "Wirusowe zapalenia wątroby jego ostre i przewlekłe następstwa"
en The restrictive measures against the persons who are directly responsible for the fraudulent elections and referendum in Belarus on ‧ October ‧ and those who are responsible for severe human rights violations in the repression of peaceful demonstrators in the aftermath of the elections and referendum, should be reviewed in the light of reforms made to the Electoral Code to bring it into line with OSCE commitments and other international standards for democratic elections as recommended by the OSCE/ODIHR, and in the light of concrete actions by the authorities to respect human rights with regard to peaceful demonstrations
pl Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu ‧ października ‧ r. i przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenie praw człowieka poprzez prześladowanie uczestników demonstracji pokojowych odbywających się w następstwie wyborów i referendum, należy poddać przeglądowi w świetle reform Kodeksu Wyborczego przeprowadzonych w celu dostosowania go do zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych norm międzynarodowych zgodnych z zaleceniami OBWE/ODIHR, a także w świetle konkretnych działań podjętych przez władze zmierzających do poszanowania praw człowieka w odniesieniu do demonstracji pokojowych
en Of course, I am prepared to clarify some issues, which were raised in the aftermath of this tragedy, and I will share with you my understanding of the situation.
pl Oczywiście jestem gotów wyjaśnić niektóre kwestie, które zostały podniesione w następstwie tej tragedii, i podzielę się z państwem swoim poglądem na obecną sytuację.
en This will address the quality of treatment that victims receive in the aftermath of a crime and during the criminal proceedings.
pl Będzie on dotyczył jakości traktowania ofiar po przestępstwie oraz podczas postępowania przed sądem.
en In the radioactive aftermath, those of us who have been lucky enough to survive will inevitably start asking questions
pl Osoby, które przetrwały zaczęłyby zadawać pytania
en The reason is that we started this whole exercise in the aftermath of the Nice Treaty, with a declaration in Laeken, and it has taken eight years - so I promise not to restart this whole process, Mr President.
pl A to dlatego, że całą rzecz rozpoczęliśmy w następstwie traktatu nicejskiego wraz z deklaracją z Laeken i trwało to osiem lat - obiecuję zatem nie uruchamiać ponownie całego procesu, panie przewodniczący.
en The draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.
pl Po zakończeniu seminarium projekt dokumentu zaprezentowano lokalnemu kongresowi Quintana Roo.
en Save and preserve life during emergencies and their immediate aftermath and after natural disasters that have entailed major loss of life, physical, psychological or social suffering or material damage
pl Ratowanie i ochrona życia w czasie sytuacji krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych, które pociągają za sobą większe straty w ludziach, cierpienia fizyczne, psychologiczne lub społeczne lub straty materialne
en The EESC would not, therefore, object to the inclusion in the Regulation of a restrictive clause which, in order to encourage prevention, would limit, reduce or eliminate EUSF support in proven cases of negligence on the part of the public authorities of the State in question, provided that the State is able to cope financially with the event's aftermath
pl Komitet nie zgłaszałby w związku z tym sprzeciwu wobec włączenia do rozporządzenia restrykcyjnej klauzuli, która zachęcając w ten sposób do działań zapobiegawczych ograniczałaby, zmniejszała lub anulowała wsparcie z funduszu FSUE w przypadku udowodnionego zaniedbania ze strony władz publicznych danego państwa, pod warunkiem że byłoby ono w stanie poradzić sobie finansowo ze skalą skutków danego wydarzenia
en Vice-President of the Commission. - The train accident in Buizingen on Monday, 15 February was a shocking tragedy and, in the aftermath of this serious accident, several technical and political questions concerning rail safety can be asked.
pl wiceprzewodniczący Komisji. - Wypadek kolejowy, który wydarzył się w poniedziałek 15 lutego w Buizingen to straszna tragedia i po tak poważnym wypadku można zadać wiele pytań natury technicznej i politycznej dotyczących bezpieczeństwa na kolei.
en As regards crisis management and post-conflict reconstruction programmes during and in the aftermath of conflicts over the past several years, we in the Commission have been very active in countering the problems created by landmines and also by other explosive remnants of war, including cluster ammunition.
pl Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i programy odbudowy po konfliktach, to w ciągu ostatnich kilku lat, podczas konfliktów i w ich dogrywkach Komisja starała się aktywnie przeciwdziałać problemowi min przeciwpiechotnych, jak również innych powojennych niewybuchów, włączając w to amunicje kasetową.
en I understand that in the aftermath of this serious accident, several technical and political questions concerning rail safety can be asked.
pl Moim zdaniem w związku z tą poważną katastrofą można zadać sobie kilka pytań natury technicznej i politycznej, dotyczących bezpieczeństwa kolei.
en The main challenges Ireland currently faces arise from the aftermath of the housing boom and the financial crisis
pl Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Irlandia, wynikają ze skutków boomu mieszkaniowego i kryzysu finansowego
en Disasters are steadily increasing in number as a result of climate change in Europe, forcing us to adopt rules to ensure not only the rapid and flexible provision of financial assistance in the immediate aftermath of a disaster but also the implementation of preventative measures against various natural disasters.
pl Liczba katastrof ciągle się zwiększa na skutek zmian klimatycznych w Europie, zmuszając nas do przyjęcia uregulowań zapewniających nie tylko elastyczne i szybkie dostarczenie pomocy finansowej bezpośrednio po katastrofie, ale także wdrożenie środków zapobiegających różnego typu katastrofom naturalnym. .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 221 zdań frazy aftermath.Znalezione w 0,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.