wymowa: IPA: lɑːftəmɑːθ /ˈæf.tɚˌmæθ/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pokłosie   
  (Noun  )
   
  przen. przenośnie, przenośnia skutek czyjegoś działania; coś co pozostało
 • następstwa   
 • następstwo   
 • pokos   
 • potraw   
 • powodzenie   
 • sukces   
 • wynik   

Pozostałe znaczenia:

 
następstwo (ważnego, nieprzyjemnego zdarzenia)
 
(obsolete), or farmers' jargon: A second mowing; the grass which grows after the first crop of hay in the same season.
 
Hence; that which happens after, that which follows. Has a strongly negative connotation in most contexts, implying a preceding catastrophe.
 
a second mowing
 
That which happens after, that which follows.
 
that which happens after, that which follows

Did you mean: Aftermath

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Aftermath
Aftermath
Aftermath Entertainment
Aftermath Entertainment
Aftermath of the Warsaw Uprising
Skutki powstania warszawskiego
UFO: Aftermath
UFO: Kolejne Starcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "aftermath", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.
pl Po zakończeniu seminarium projekt dokumentu zaprezentowano lokalnemu kongresowi Quintana Roo.
en The aftermath of the tsunami at the end of ‧ revealed the scale of the problem of identifying and repatriating remains
pl Skutki tsunami z końca ‧ r. wykazały rozmiar problemu dotyczącego identyfikacji i repatriacji zwłok
en This is the scene of the aftermath of this war. This is in parallel to another type of aggression against our lands, our farmers and our national economy that happens on a daily basis in the West Bank.
pl Oto krajobraz pokłosia tej wojny, przebiegającej równolegle do agresji innego rodzaju, skierowanej przeciwko naszym ziemiom, naszym rolnikom i naszej gospodarce narodowej, do której dochodzi codziennie na Zachodnim Brzegu.
en In addition, account shall be taken of the particular difficulties of countries dealing with the aftermath of conflict or natural disaster; and
pl Ponadto uwzględnia się trudności państw znajdujących się w sytuacjach pokonfliktowych i sytuacjach klęsk żywiołowych; oraz
en The reason is that we started this whole exercise in the aftermath of the Nice Treaty, with a declaration in Laeken, and it has taken eight years - so I promise not to restart this whole process, Mr President.
pl A to dlatego, że całą rzecz rozpoczęliśmy w następstwie traktatu nicejskiego wraz z deklaracją z Laeken i trwało to osiem lat - obiecuję zatem nie uruchamiać ponownie całego procesu, panie przewodniczący.
en The company shall ensure that the information required by this Directive is at all times readily available for transmission to the designated authority for search and rescue purposes in the event of an emergency or in the aftermath of an accident
pl Kompania upewnia się, czy informacje wymagane niniejszą dyrektywą są w każdej chwili łatwo dostępne, aby przekazać je wyznaczonej władzy do prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej w razie konieczności lub w razie wypadku
en The aftermath of the Orange revolution in December ‧, which demonstrated the strong potential of civil society in Ukraine, and the pro-European stance taken by the Orange government of President Viktor Yushchenko and Yulia Tymoshenko encouraged the EU to supplement the Action Plan with additional incentives
pl Konsekwencje pomarańczowej rewolucji w grudniu ‧ r., która uwidoczniła duży potencjał społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, i proeuropejskiej postawy pomarańczowego rządu prezydenta Wiktora Juszczenki oraz Julii Tymoszenko skłoniły UE do uzupełnienia planu działania o dodatkowe czynniki motywujące
en in writing. - The way the Chinese dealt with the aftermath of the earthquake in Southwest China was an example of the progress the country has made in recent years.
pl na piśmie. - Sposób, w jaki Chińczycy poradzili sobie z następstwami trzęsienia ziemi w Południowo-zachodnich Chinach jest przykładem tego, że w ostatnich latach kraj zrobił postępy.
en Calls for a judicial investigation to be carried out under UN auspices into reports that the Burmese army murdered political prisoners in the aftermath of Cyclone Nargis
pl wzywa do przeprowadzenia dochodzenia sądowego pod auspicjami ONZ dotyczącego doniesień, zgodnie z którymi birmańska armia zamordowała więźniów politycznych w następstwie cyklonu Nargis
en Madam President, Commissioner, we have already held a debate about the ash cloud and the associated problems for aviation in the immediate aftermath of the volcanic eruption.
pl Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Prowadziliśmy już debatę na temat chmury pyłu wulkanicznego oraz związanych z nią problemów lotnictwa tuż po erupcji wulkanu.
en Pricing methodologies analysis of interest rate derivatives in the aftermath of the crisis of confidence on global financial markets
pl Analiza metodologii wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową w następstwie kryzysu zaufania na globalnym rynku finansowym
en The Six Day War and its aftermath in the Trybuna Ludu propaganda in the period from May to November 1967.
pl Wojna sześciodniowa i jej następstwa w propagandzie Trybuny Ludu w okresie od maja do listopada 1967 r.
en As regards crisis management and post-conflict reconstruction programmes during and in the aftermath of conflicts over the past several years, we in the Commission have been very active in countering the problems created by landmines and also by other explosive remnants of war, including cluster ammunition.
pl Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i programy odbudowy po konfliktach, to w ciągu ostatnich kilku lat, podczas konfliktów i w ich dogrywkach Komisja starała się aktywnie przeciwdziałać problemowi min przeciwpiechotnych, jak również innych powojennych niewybuchów, włączając w to amunicje kasetową.
en I think that such a white paper is especially needed in the aftermath of the Copenhagen climate change talks.
pl Moim zdaniem taka biała księga jest szczególnie potrzebna w następstwie rozmów kopenhaskich w sprawie zmian klimatu.
en In the aftermath of the economic downturn, as Mr Callanan mentioned, these discussions were indeed difficult.
pl Z uwagi na wspomnianą przez pana posła Callanana recesję gospodarczą te dyskusje były faktycznie trudne.
en Recognises that major central banks such as the ECB and the US Federal Reserve warned against underestimating the risks to the economy before either the IT-bubble burst in ‧/‧ or the sub-prime crisis in ‧; notes that the financial markets failed effectively to respond to those warnings; asks the ECB, therefore, to analyse that response and suggest how to improve the correlation between such forward-looking warnings and market reactions; calls on the ECB, in the light of recent financial turmoil, to analyse and evaluate the aftermath of the financial crisis and examine whether it has sufficient instruments for handling a cross-border European financial crisis, and which powers it needs in order to improve macro-prudential supervision in the euro area
pl uznaje, że główne banki centralne, takie jak EBC i amerykańska Rezerwa Federalna, przestrzegały przed lekceważeniem zagrożeń gospodarczych przed kryzysem bańki internetowej w latach ‧/‧ lub kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w ‧ r.; zauważa, że rynki finansowe nie zdołały skutecznie zareagować na te ostrzeżenia; w związku z tym zwraca się do EBC o przeanalizowanie tej reakcji i zaproponowanie sposobów poprawy korelacji między takimi perspektywicznymi ostrzeżeniami a reakcjami rynkowymi; w świetle niedawnych napięć finansowych wzywa EBC do analizy i oceny konsekwencji kryzysu finansowego i rozważenia, czy posiada on wystarczające instrumenty działania w obliczu ponadgranicznego europejskiego kryzysu finansowego oraz jakich uprawnień potrzebuje do poprawy nadzoru ostrożnościowego w skali makro w strefie euro
en While we remember the Chernobyl disaster today, our thoughts are also with the Japanese nation, which is struggling with the aftermath of the tsunami and the accident at the Fukushima nuclear power plant.
pl Wspominając katastrofę z Czarnobylu jesteśmy dzisiaj także myślami z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanymi falami tsunami i ze skutkami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima.
en The restrictive measures against the persons who are directly responsible for the fraudulent elections and referendum in Belarus on ‧ October ‧ and those who are responsible for severe human rights violations in the repression of peaceful demonstrators in the aftermath of the elections and referendum, should be reviewed in the light of reforms made to the Electoral Code to bring it in line with OSCE commitments and other international standards for democratic elections as recommended by the OSCE/ODIHR, and in light of concrete actions by the authorities to respect human rights with regard to peaceful demonstrations
pl Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu ‧ października ‧ r. i przeciwko osobom odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka przy zwalczaniu pokojowych demonstracji w następstwie wyborów i referendum powinny zostać poddane przeglądowi w świetle reform Kodeksu Wyborczego w celu ich dostosowania do zobowiązań podjętych w ramach OBWE oraz innych norm międzynarodowych zgodnie z zaleceniami OBWE/ODIHR, a także w świetle konkretnych działań podjętych przez władze w celu poszanowania praw człowieka w odniesieniu do pokojowych demonstracji
en This question has already been answered to some extent: besides sending aid materials, disaster plans and, of course, technical equipment, there is a need to pool the experience gathered in the aftermath of the major earthquakes in Armenia, where more than 100 000 lives were lost and a nuclear power plant was damaged, in Turkey, where tens of thousands lost their lives, and in China in 1976, where several hundred thousand people died, and to use that collective experience to develop principles of good practice for the international community and apply them for the benefit of China.
pl Na to pytanie udało się w pewnej mierze znaleźć odpowiedź: oprócz wysyłania pomocy humanitarnej, planów kryzysowych i sprzętu technicznego, istnieje potrzeba zebrania sumy doświadczeń, nabytych w następstwie wielkich trzęsień ziemi, takich jak w Armenii, w którym życie straciło ponad 100 000 osób i uszkodzeniu uległa elektrownia atomowa, w Turcji, gdzie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, i w Chinach w 1976 roku, kiedy to zginęło kilkaset tysięcy osób oraz wykorzystania tego zbiorowego doświadczenia do opracowania zasad dobrej praktyki dla społeczności międzynarodowej i zastosowania ich dla dobra Chin.
en This appropriation is intended to cover measures to initiate the return to a normal life of people in developing countries in the aftermath of critical situations arising out of natural disasters, violent conflicts or other crises
pl Środki te przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz powrotu do normalnego życia ludności w krajach rozwijających się w następstwie sytuacji krytycznych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, ostrych konfliktów i innych sytuacji kryzysowych
en However, I am disappointed by the lack of support from the PPE for an agreement urging the EU to prepare a plan and equip itself to cope with the aftermath of the Libyan crisis, particularly concerning migration policy and relocation.
pl Jestem jednak zawiedziony brakiem wsparcia ze strony PPE dla porozumienia wzywającego UE do przygotowania planu i uzyskania gotowości, by podołać następstwom kryzysu libijskiego - szczególnie w kontekście polityki i przesiedleń wewnątrz Unii.
en Reporter) This morning, in the aftermath of Hurricane Linda, we are seeing the first images of what remains of Miami
pl Byliśmy my tam ‧ tygodnie.Nie mieliśmy gdzie pójść. Nikt nie miał gdzie pójść
en While these missions cannot substitute for the responsibility of the state to investigate and prosecute human rights violations, they should help to shed light on the latest elections and their aftermath.
pl Choć misje te nie mogą przejmować za państwo odpowiedzialności za wyjaśnienie i ściganie naruszeń praw człowieka, powinny pomóc rzucić światło na przebieg ostatnich wyborów i ich następstwa.
en Report on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (‧/‧(INI))- AFET Committee
pl Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (‧/‧(INI))- komisja AFET
en having regard to the plan for national reconciliation put forward in UN Security Council Resolution ‧ , adopted on ‧ February ‧, in the aftermath of the victory by Ethiopia over the Union of Islamic Courts
pl uwzględniając plan pojednania narodowego przedstawiony w rezolucji ‧ Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętej ‧ lutego ‧ r., w następstwie zwycięstwa Etiopii nad Unią Trybunałów Islamskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 221 zdań frazy aftermath.Znalezione w 0,646 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.