wymowa: IPA: lɑːftəmɑːθ /ˈæf.tɚˌmæθ/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pokłosie   
   
  przen. przenośnie, przenośnia skutek czyjegoś działania; coś co pozostało
 • następstwo   
 • pokos   
 • potraw   
 • powodzenie   
 • sukces   
 • wynik   

Pozostałe znaczenia:

 
następstwo (ważnego, nieprzyjemnego zdarzenia)
 
(obsolete), or farmers' jargon: A second mowing; the grass which grows after the first crop of hay in the same season.
 
Hence; that which happens after, that which follows. Has a strongly negative connotation in most contexts, implying a preceding catastrophe.
 
a second mowing
 
That which happens after, that which follows.
 
that which happens after, that which follows

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Aftermath of the Warsaw Uprising
Skutki powstania warszawskiego
UFO: Aftermath
UFO: Kolejne Starcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "aftermath", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Report on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (‧/‧(INI))- AFET Committee
pl Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (‧/‧(INI))- komisja AFET
en - Mr President, the Russia-Georgia war and its aftermath point to the political necessity for the European Union to seriously reassess its relations with Russia, as the Commissioner rightly pointed out today.
pl Panie przewodniczący! Jak słusznie wskazała dzisiaj pani komisarz, wojna rosyjsko-gruzińska i jej następstwa stawiają Unię Europejską przed koniecznością poważnego przemyślenia swoich stosunków z Rosją.
en Each Member State shall, as regards every passenger ship that flies the flag of a third country and departs from a port located outwith the Community and is bound for a port located within the Community, require the company to ensure that the information specified in Articles ‧) and ‧) is collected and maintained so that it is available to the designated authority when needed for purposes of search and rescue and in the aftermath of an accident
pl Dla każdego statku pasażerskiego pływającego pod banderą państwa trzeciego, który wyrusza w rejs z portu położonego poza obszarem Wspólnoty do portu znajdującego się we Wspólnocie, każde Państwo Członkowskie wymaga, aby kompania zapewniła zebranie i przechowanie informacji określonych w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, tak, aby były one dostępne dla wyznaczonej władzy, w przypadku gdy okażą się potrzebne do celów poszukiwawczych i ratowniczych oraz radzenia sobie ze skutkami wypadku
en The company shall ensure that the information required by this Directive is at all times readily available for transmission to the designated authority for search and rescue purposes in the event of an emergency or in the aftermath of an accident
pl Kompania upewnia się, czy informacje wymagane niniejszą dyrektywą są w każdej chwili łatwo dostępne, aby przekazać je wyznaczonej władzy do prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej w razie konieczności lub w razie wypadku
en I would like cohesion policy to be a genuine response to the crisis and its aftermath, and in order to achieve this, it is essential for it to be incorporated into the Europe 2020 strategy and, specifically, into the target of job creation.
pl Chciałbym, żeby polityka spójności stanowiła prawdziwą reakcję na kryzys i jego skutki, a w tym celu należy koniecznie uwzględnić ją w strategii "Europa 2020”, szczególnie zaś w założeniu dotyczącym tworzenia zatrudnienia.
en I abstained from the final vote on the compromise resolution on the aftermath of the forest fires in 2009.
pl W trakcie końcowego głosowania nad kompromisową rezolucją w sprawie następstw pożarów lasów w 2009 roku wstrzymałem się od głosu.
en The main challenges Ireland currently faces arise from the aftermath of the housing boom and the financial crisis
pl Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Irlandia, wynikają ze skutków boomu mieszkaniowego i kryzysu finansowego
en Strongly condemns the massive campaign of harassment, grave violations of human rights and all other illegal actions carried out by the Moldovan Government in the aftermath of the parliamentary elections
pl stanowczo potępia rozległą kampanię mającą na celu zastraszanie, poważne łamanie praw człowieka oraz wszelkie inne nielegalne działania przeprowadzone przez mołdawski rząd w następstwie wyborów parlamentarnych
en We expressed the European Union's deepest sympathy in numerous statements published in the aftermath of the disaster.
pl W licznych oświadczeniach opublikowanych po przejściu cyklonu wyrażaliśmy najgłębsze współczucie Unii Europejskiej.
en In the aftermath of the war in Gaza, there were a number of attacks on Jewish property and Jewish interests, including in my home town.
pl W następstwie wojny w Strefie Gazy miało miejsce szereg ataków na żydowskie mienie i interesy, również w moim rodzinnym mieście.
en While we remember the Chernobyl disaster today, our thoughts are also with the Japanese nation, which is struggling with the aftermath of the tsunami and the accident at the Fukushima nuclear power plant.
pl Wspominając katastrofę z Czarnobylu jesteśmy dzisiaj także myślami z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanymi falami tsunami i ze skutkami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima.
en Welcomes the decision of the Azerbaijani authorities to pardon the ‧ people imprisoned in connection with public disturbances in the direct aftermath of the ‧ presidential elections, including those designated by the Council of Europe as political prisoners, as well as the seven opposition leaders who had been convicted of taking part in the mass protest; takes the view that this might represent a positive step towards the establishment of political pluralism in Azerbaijan and calls for the release of all the remaining political prisoners
pl przyjmuje z zadowoleniem decyzję władz Azerbejdżanu ułaskawienia ‧ osób uwięzionych w związku z zamieszkami, które miały miejsce bezpośrednio po wyborach prezydenckich w ‧ r., w tym także osób określanych przez Radę Europy jako więźniowie polityczni, jak również siedmiu przywódców opozycji, których skazano za wzięcie udziału w masowych protestach; stoi na stanowisku, że może to być pozytywnym krokiem naprzód w kierunku ustanowienia politycznego pluralizmu w Azerbejdżanie i wzywa do uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów politycznych
en Recognises that major central banks such as the ECB and the US Federal Reserve warned against underestimating the risks to the economy before either the IT-bubble burst in ‧/‧ or the sub-prime crisis in ‧; notes that the financial markets failed effectively to respond to those warnings; asks the ECB, therefore, to analyse that response and suggest how to improve the correlation between such forward-looking warnings and market reactions; calls on the ECB, in the light of recent financial turmoil, to analyse and evaluate the aftermath of the financial crisis and examine whether it has sufficient instruments for handling a cross-border European financial crisis, and which powers it needs in order to improve macro-prudential supervision in the euro area
pl uznaje, że główne banki centralne, takie jak EBC i amerykańska Rezerwa Federalna, przestrzegały przed lekceważeniem zagrożeń gospodarczych przed kryzysem bańki internetowej w latach ‧/‧ lub kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w ‧ r.; zauważa, że rynki finansowe nie zdołały skutecznie zareagować na te ostrzeżenia; w związku z tym zwraca się do EBC o przeanalizowanie tej reakcji i zaproponowanie sposobów poprawy korelacji między takimi perspektywicznymi ostrzeżeniami a reakcjami rynkowymi; w świetle niedawnych napięć finansowych wzywa EBC do analizy i oceny konsekwencji kryzysu finansowego i rozważenia, czy posiada on wystarczające instrumenty działania w obliczu ponadgranicznego europejskiego kryzysu finansowego oraz jakich uprawnień potrzebuje do poprawy nadzoru ostrożnościowego w skali makro w strefie euro
en for the fraudulent elections and referendum in Belarus on ‧ October ‧ and those who are responsible for severe human rights violations in the repression of peaceful demonstrators in the aftermath of the elections and referendum in Belarus, as listed in Annex II
pl sfałszowanie wyborów i referendum na Białorusi w dniu ‧ października ‧ r. oraz tych które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka poprzez zwalczanie demonstracji pokojowych po wyborach i referendum na Białorusi, według listy z załącznika II
en Explaining that Europe means peace is hardly credible to generations who did not grow up in the aftermath of the Second World War and who only began to take an interest in the world when the bombs were falling on Sarajevo
pl Tłumaczenie, że Europa to pokój pokoleniom, które nie wychowały się w okresie po drugiej wojnie światowej i które zaczynały interesować się światem w chwili, gdy bomby spadały na Sarajewo, nie jest wiarygodne
en The European reaction to the Russian-Georgian conflict and its aftermath has been mixed.
pl Reakcja Europy na konflikt rosyjsko-gruziński i jego następstwa była niejednoznaczna.
en The camp elders called a meeting in the aftermath
pl Starszyzna obozu miała w rezultacie posiedzenie
en The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate
pl Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata
en This appropriation is intended to cover measures to initiate the return to a normal life of people in the partner countries in the aftermath of critical situations arising out of war, civil conflict or natural disasters
pl Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięć inicjujących powrót do normalnego życia ludności w krajach partnerskich w okresie następującym po sytuacjach kryzysowych spowodowanych wojną, konfliktami społecznymi lub naturalnymi klęskami żywiołowymi
en The Common Foreign Policy of the European Union in the Aftermath of the Lisbon Treaty. The Case Study of the War in Libya
pl Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Kazus interwencji w Libii
en "The viral inflammation of the liver-it's critical and chronic aftermath"
pl "Wirusowe zapalenia wątroby jego ostre i przewlekłe następstwa"
en Regulatory reform of the banking industry in the aftermath of the financial crisis 2008.
pl Reforma regulacyjna sektora bankowego w następstwie kryzysu finansowego 2008.
en Believes that reconstruction work should take account of the local environment, whether urban or rural, and that the aftermath of reconstruction must not result in damage to the environment
pl Uważa, że odbudowa powinna uwzględniać lokalne środowisko, wiejskie i miejskie, a zakończenie odbudowy nie powinno oznaczać szkód dla środowiska naturalnego
en to save and preserve life during emergencies and their immediate aftermath and natural disasters that have entailed major loss of life, physical, psychological or social suffering or material damage
pl ratowanie i ochrona życia w czasie sytuacji krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych, które pociągają za sobą większe straty w ludziach, cierpienia fizyczne, psychologiczne lub społeczne lub straty materialne
en He told her that he had no real memory of the shooting and its aftermath
pl Powiedział jej, że tak naprawdę nie pamięta zastrzelenia Jesse’ ego ani tego co było potem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 221 zdań frazy aftermath.Znalezione w 0,555 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.