Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Presentation Foundation   
     
    A new strategic graphics subsystem in Windows Vista that provides a unified approach to user interface, 2D and 3D graphics, documents and media. Built on the .NET Framework foundation and utilizing Direct3D for vector-based rendering, it provides a powerful solution for building immersive applications of all kinds.

Przykładowe zdania z "Windows Presentation Foundation", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Architectural Design Patterns in cotext of Windows Presentation Foundation platform
pl Architektoniczne wzorce projektowe w kontekście środowiska Windows Presentation Foundation
en The new printing functionality of & kde; since version ‧ consists of several modules that translate the features and settings of different available print subsystems (CUPS;, BSD-style LPR/LPD, RLPR...) into nice & kde; desktop & GUI; windows and dialogs to ease their usage. Most important for day-to-day usage is " kprinter ", the new & GUI; print command.--Note: KDEPrint does not implement its own spooling mechanism or its own & PostScript; processing; for this it relies on the selected print subsystem--however it does add some functionality of its own on top of this foundation
pl Nowy podsystem drukowania dla & kde;. Od wersji ‧. ‧ składa się z kilku modułów, które przekładają właściwości i ustawienia różnych dostępnych podsystemów drukowania (CUPS;, drukowanie BSD-LPR/LPD, RLPR...) na przyjazny w obsłudze interfejs & kde; z oknami dialogowymi. Najważniejszą częścią dla codziennego użytkowania jest " kprinter ", nowe polecenie drukowania & GUI;.--Pamiętaj: KDEPrint nie implementuje mechanizmu buforowania, czy własnego przetwarzania & PostScript; & mdash; w tych kwestiach polega na wybranym podsystemie drukowania--chociaż udostępnia na jego podstawie niektóre własne funkcje
en Present Windows
pl Ustawione oknaComment
en The draft Decision presented to the Commission under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ concerns the allegedly illegal tying by Microsoft Corporation (Microsoft) of its web browser Internet Explorer to its dominant client personal computer (PC) operating system Windows (Windows
pl Projekt decyzji przedstawiony Komisji zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczy domniemanej niezgodnej z przepisami sprzedaży wiązanej stosowanej przez przedsiębiorstwo Microsoft Corporation (Microsoft), dotyczącej przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz systemu operacyjnego Windows (system Windows), który jest dominującym systemem tego rodzaju przeznaczonym do komputerów osobistych
en The first page of the Setup Wizard allows you to choose the starting geographic location, by selecting from the list of the ‧+ known locations on the right side of the window. The list of locations can be filtered to match the text you enter in the City, Province, and Country edit boxes. If your desired location is not present in the list, you can select a nearby city instead for now. Later on, you can add your precise location manually using the Set Geographic Location tool. Once you have selected a starting location, press the Next button
pl Pierwszy ekran Asystenta konfiguracji pozwala na ustawienia położenia geograficznego, poprzez wybór lokalizacji ze znajdującej się po prawej stronie okna listy ponad ‧ znanych. Lista lokalizacji może być filtrowana przez tekst wprowadzony w polach Miasto, Stan/prowincja lub Kraj. Jeżeli nasza lokalizacja nie znajduje się na liście, można na razie wybrać najbliższą. Później przy użyciu narzędzia Ustaw lokalizację można podać dokładne współrzędne. Po wybraniu lokalizacji początkowej należy wcisnąć przycisk Dalej
en You will then be presented with the Add account window. First, fill in the Name field to name your account. You can choose any name you like. Login, Password, and Host should be filled in with the information you gathered earlier. You should not usually need to change the Port setting
pl Zostanie wyświetlone okno Dodaj konto. Najpierw w polu Nazwa konta wpisz dowolny tekst. Pola Użytkownik, Hasło, i Serwer powinieneś wypełnić informacjami, które zebrałeś wcześniej. Zwykle nie musisz zmieniać ustawienia Port (domyślny to
en Windows and skylights must be designed in conjunction with equipment or otherwise fitted with devices allowing them to be cleaned without risk to the workers carrying out this work or to workers present in and around the building
pl Okna i świetliki należy tak zaprojektować, by uwzględniona była możliwość użycia sprzętu myjącego lub wyposażyć w urządzenia, pozwalające na ich mycie bez zagrożeń, zarówno dla pracowników wykonujących tę pracę jak i innych osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu budynku
en In order to make it as easy as possible, the & kcontrolcenter; has organized similar options into groups. Each group is called a module. When you click on the name of a module in the left window, you will be presented with the options of the module on the right
pl Dla wygody użytkownika podobne opcje w & kcontrolcenter-miejscownik; zostały zebrane w grupy zwane modułami. Po kliknięciu na nazwę modułu znajdującą się w lewym oknie, dostępne w module opcje ukażą się po prawej stronie ekranu
en When you start the control center, you are presented with a window, which can be divided into ‧ functional parts
pl Po uruchomieniu centrum sterowania ukazuje się okno, które można podzielić na trzy funkcjonalne części
en Mr President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen, the short-term regional and international outlook before us presents a window of opportunity for a peaceful dynamic for resolving the Israeli-Palestinian conflict and setting up a Palestinian State, an opportunity which the international community cannot miss.
pl Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Krótkookresowa regionalna i międzynarodowa perspektywa, jaką mamy przed sobą, stanowi sposobność dla pokojowego, dynamicznego rozstrzygnięcia sporu izraelsko-palestyńskiego oraz ustanowienia państwa izraelskiego, sposobność, której społeczność międzynarodowa nie może nie wykorzystać.
en Why don' t we make him a present of that window?
pl Może dajmy mu to okno w prezencie?
en In order to make it as easy as possible, the & kde; & systemsettings; has organized options into General and Advanced categories. In the main window, under each category, there are icons grouped together under subcategories. Each icon is called a module. When you click on a module icon, you will be presented with the options of the module in the main window
pl Aby uczynić to tak łatwym, jak to jest możliwe, & systemsettings; & kde; podzielone zostały na dwie kategorie: Ogólne i Zaawansowane. W oknie głównym, w każdej kategorii znajdują się ikony pogrupowane razem w podkategoriach. Każda ikona to osobny moduł. Kiedy klikniesz na ikonę modułu, w oknie głównym wyświetlone zostaną jego ustawienia
en Senator Kinsey agreed, but only to Major Carter, which presents us with a window of opportunity
pl Senator Kinsey się zgodził, ale tylko na major Carter, co daje nam pewną szansę
en After decades of tension, the political climate between the present Taiwanese Government and the People's Republic of China is currently very positive, as the establishment of direct flights and the unprecedented level of cross-Straits business and personal exchanges show, thus providing a window of opportunity for a trouble-free implementation of the measure.
pl Po wielu latach napięć klimat polityczny pomiędzy obecnym rządem tajwańskim a Chińską Republiką Ludową jest bardzo pozytywny, co pokazuje uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych oraz bezprecedensowy poziom transgranicznych stosunków handlowych i przepływu osób. Stwarza to możliwość bezproblemowego wdrożenia przedmiotowego instrumentu.
en The products concerned by the present procedure are the Windows Work Group Server Operating Systems as defined in Article ‧ of the Decision
pl Produkty będące przedmiotem obecnego postępowania to systemy operacyjne Windows dla serwerów grup roboczych, określone w art. ‧ ust. ‧ decyzji
en There are two ways of exiting presentation mode, you can press either ESC key or click with the quit button that appears when placing the mouse in the top-right corner. Of course you can cycle windows (Alt+TAB by default
pl Dostępne są dwa sposoby kończenia prezentacji: wciśnięcie klawisza Esc albo przycisku Zakończ, który pojawia się po umieszczeniu kursora myszki w prawym górnym rogu. Oczywiście, można także przełączać okna (domyślnie Alt+TAB
en Abbreviation for D isk a nd e xecution mon itor; Daemons are present on all & UNIX; systems to perform tasks independent of user intervention. Readers more familiar with & Microsoft; & Windows; might want to compare daemons and the tasks they are responsible with " services ". One example of a daemon present on most legacy & UNIX; systems is the LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; is widely seen as the successor to LPD in the & UNIX; world and it also operates through a daemon
pl Skrót od D isk a nd e xecution mon itor; demony są obecne we wszystkich systemach & UNIX; owych i wykonują operacje niezależne od działań użytkownika. Osoby lepiej zaznajomione z & Microsoft; & Windows; mogą chcieć porównać demony i zadania, za które są odpowiedzialne, z " usługami ". Przykładem obecności demona w większości systemów & UNIX; owych jest LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; jest postrzegany jako następca LPD w świecie & UNIX; a i również działa jako demon
en Windows and skylights must be designed in conjunction with equipment or otherwise fitted with devices allowing them to be cleaned without risk to the workers carrying out this work or to workers present
pl Okna i świetliki należy tak zaprojektować, by ich konstrukcja umożliwiała użycie konkretnego sprzętu myjącego, lub należy je wyposażyć w urządzenia zapewniające mycie bez zagrożeń, zarówno dla pracowników wykonujących tę pracę, jak i innych osób znajdujących się w pobliżu
en Enables the full screen mode. Note that full screen mode is different from presentation mode insofar as the only peculiarity of full screen mode is that it hides the window decorations, the menubar and the toolbar
pl Aktywuje tryb pełnoekranowy. Zauważ, że tryb pełnoekranowy różni się od trybu prezentacji tym, że jedyną funkcjonalnością trybu pełnoekranowego jest ukrycie dekoracji okna, paska menu i paska narzędzi
en The Object Details Window presents advanced data available about a specific object in the sky. To access this tool, right-click on any object, and select the Details... item from the popup menu
pl Okno właściwości obiektów pokazuje szczegółowe dane na temat niektórych obiektów na niebie. Narzędzie to jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Szczegóły z menu
en Its presentation gave rise to a difference of opinion as to whether RealNetworks had removed the binary code of the Windows Media Player application entirely from Windows
pl Prezentacja przedsiębiorstwa RealNetworks stała się podstawą do różnicy stanowisk odnośnie do kwestii, czy usunęło ono całkowicie z systemu Windows kod dwójkowy aplikacji Windows Media Player
en But as I enjoyed playing the game so much... we' ve arranged a little present for you... if you' d like to look out of your office window... courtesy of our friend, Mr. Albert Stroller
pl Ale ponieważ gra tak mi się podobała, mamy dla ciebie drobny prezent./ Gdybyś zechciał wyjrzeć/ przez okno gabinetu,/ z pozdrowieniami od naszego przyjaciela,/ pana Alberta Stroller' a
en When you start & systemsettings;, you are presented with a window, which is divided into three functional parts
pl Kiedy uruchomisz & systemsettings-biernik;, zostanie otwarte okno podzielone na trzy części
en Iconify those windows which you do not need at present and use the taskbar or Alt; Tab to switch between them (still a bit confusing and much work!
pl Zminimalizować okna, których w tej chwili nie potrzebujesz i używać paska zadań lub Alt; Tab, żeby się między nimi przełączać (ciągle trochę kłopotliwe i wymaga dużo pracy!
en During the six-month window, the banks would be able to present eligible assets baskets to be covered by the asset relief measures, with the possibility of rollover
pl We wspomnianym okresie sześciu miesięcy banki będą mogły przedstawić koszyki aktywów kwalifikujących się do objęcia pomocą, które miałyby zostać objęte środkami pomocy związanej z aktywami, z możliwością przedłużenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59233 zdań frazy Windows Presentation Foundation.Znalezione w 18,17 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.