Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Live Movie Maker   
     
    Software for capturing, editing, and arranging audio and video source material to create movies.

Przykładowe zdania z "Windows Live Movie Maker", pamięć tłumaczeniowa

add example
en & control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia With & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; the Multiuser Desktop & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Networking with & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Graphics, Printing, and Fonts & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
pl & control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
en < For me too. I’d like to live them in my own way. > < Doing what? > < Looking after Sarah and Sam. Going to the movies. Growing old in peace.
pl – Dla mnie też. Chciałbym je przeżyć na swój sposób. – Co byś robił? – Troszczyłbym się o Sarę i Sama, chodził do kina. Starzał się spokojnie.
en We lived above a movie house
pl Zamieszkaliśmy nad kinem
en Like being a movie star.It' s what I do, I talk for a living
pl To coś podobnego do gwiazdy filmowej
en Well... even if your mom and dad are living apart, you can still have movie night
pl No cóż... nawet jeśli twoi rodzice żyją osobno, to ciągle możesz mieć te noce filmowe
en Two or three times a week, Max would haul up that enormous painting... that had been presented to her by some Nevada chamber of commerce... and we' d see a movie, right in her living room
pl Dwa albo trzy razy w tygodniu, Max podciągał wielki obraz... który sprezentowała jej jakaś izba handlowa z Nevady... i oglądaliśmy filmy w jej salonie
en It seems like everyone who has ever been in a movie lives on this block
pl To chyba przecznica wszystkich, co grali w jakimś filmie
en ' " Let' s make records like old movies where everyone lives happily ever after. ' "
pl " Róbmy utwory podobne do starych filmów, które zawsze kończą się happy endem "
en I mean, I could play out the entire movie of our lives in one second
pl Są chwile, gdy mam przed oczami nasze wspólne życie
en We were living in Miami...... and a new movie was playing in town
pl Mieszkaliśmy w Miami...... w mieście grali nowy film
en He now lives in France where he earns a living by wearing a point- of- view camera to make ski movies like this one
pl Teraz mieszka we Francji, gdzie zarabia na życie, nosząc kamerę przyczepianą do głowy i kręcąc filmy, takie jak ten
en Organized Crime: Immigrants Living in New York City on the Example of Selected Mafia Movies
pl Przestępczość zorganizowana: Imigranci mieszkajacy Nowym Jorku na przykładzie wybranych filmów mafijnych
en Junior high school students movie choices in 2009 and the role that selected films have in their lives
pl Wybory filmowe gimnazjalistów w 2009 roku i funkcje jakie wybrane filmy pełnią w ich życiu
en In the movies, when you beat up the neighborhood bully... you' re supposed to live happily ever after
pl W dobrym filmie, kiedy pokonaliście wszystkich chuliganów z sąsiedztwa, powinniście żyć dalej długo i szczęśliwie
en With their charmed lives and movie- star good looks and more money than you can count
pl Luksusowy tryb życia, wygląd gwiazd filmowych i pokaźne konta
en I don' t usually do a live performance... but, I did the movie with Baz
pl Zazwyczaj nie występuję na żywo... ale wystąpiłam w tym filmie z Baz
en Looks like anyone who' s ever been in a movie lives on this block
pl Na tej ulicy mieszkają chyba wszyscy, którzy kiedyś grali w jakimś filmie
en We were living in Miami...... and a new movie was playing in town
pl Mieszkaliśmy w Miami.- W mieście grali film
en " Living Dead. " It' s a movie
pl To taki film
en In years to come, the Europe we live in will be in need of strong collective action to respond to the expectations of its citizens, who are today informed citizens, fully aware of how much depends on choices made by policy makers.
pl W nadchodzących latach Europa, w której mieszkamy, będzie potrzebować zdecydowanych wspólnych działań, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej obywateli, którzy są dzisiaj dobrze poinformowanymi obywatelami, mającymi pełną świadomość tego, jak wiele zależy od wyborów dokonanych przez decydentów politycznych.
en It is not right, as far as European citizens and workers are concerned, if our key decision makers, even the Commission, from which Steiner probably got his information, are living in a fantasy world where their feet do not touch the ground.
pl Z punktu widzenia obywateli i pracowników europejskich to niedobrze, jeżeli nasi najważniejsi decydenci, a nawet Komisja, od której pan Steiner prawdopodobnie uzyskał taką informację, żyją w świecie fantazji, w oderwaniu od realizów.
en In this regard, particular attention shall be given to those people living in and around important wetlands, to users of these wetlands (hunters, fishermen, tourists, etc.) and to local authorities and other decision makers
pl W tym względzie szczególną uwagę poświęca się ludności żyjącej na istotnych obszarach wodno-błotnych i wokół nich, użytkownikom tych obszarów (myśliwym, rybakom, turystom itd.) oraz lokalnym władzom i innym organom decyzyjnym
en We must be able to share our democratic values with our partners in the rest of the world, because the globalised world in which we live today requires political decision-makers to come up with solutions to problems together.
pl Musimy być zdolni do dzielenia się naszymi demokratycznymi wartościami z naszymi partnerami z pozostałych części świata, ponieważ w zglobalizowanym świecie, w którym dziś żyjemy, polityczni decydenci muszą wspólnie występować z rozwiązaniami różnych problemów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38717 zdań frazy Windows Live Movie Maker.Znalezione w 15,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.