Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Internet Explorer   
     
    A Microsoft web browser.

Przykładowe zdania z "Windows Internet Explorer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Microsoft will make available a mechanism in Windows Client PC Operating Systems within the European Economic Area (EEA) that enables OEMs and end users to turn Internet Explorer off and onW systemach operacyjnych Windows przeznaczonych do stacji roboczych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Microsoft udostępni mechanizm, który umożliwia producentom sprzętu oryginalnego oraz użytkownikom końcowym włączanie i wyłączanie przeglądarki Internet Explorer
Microsoft would make available a mechanism in Windows within the EEA that enables PC manufacturers and users to turn Internet Explorer off and onMicrosoft miał udostępnić w systemie Windows w ramach EOG mechanizm umożliwiający producentom komputerów osobistych i użytkownikom wyłączanie i włączanie przeglądarki Internet Explorer
If Internet Explorer is turned off, the browser frame window and menus will not be accessible to the user or anybody else (nor to software products) in any wayJeżeli przeglądarka Internet Explorer jest wyłączona, okno przeglądarki i pasek menu nie są w żaden sposób dostępne dla użytkownika ani dla nikogo innego (w tym dla oprogramowania
The Statement of Objections outlines the Commission’s preliminary view that Microsoft technically and contractually tied Internet Explorer to Windows at least since ‧ by licensing Windows only with Internet Explorer includedW pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja przedstawiła krótko wstępny pogląd, zgodnie z którym Microsoft wiązał pod względem technicznym i umownym sprzedaż przeglądarki Internet Explorer oraz systemu Windows co najmniej od ‧ r. poprzez wydawanie licencji na system Windows wyłącznie z przeglądarką Internet Explorer
The draft Decision presented to the Commission under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ concerns the allegedly illegal tying by Microsoft Corporation (Microsoft) of its web browser Internet Explorer to its dominant client personal computer (PC) operating system Windows (WindowsProjekt decyzji przedstawiony Komisji zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczy domniemanej niezgodnej z przepisami sprzedaży wiązanej stosowanej przez przedsiębiorstwo Microsoft Corporation (Microsoft), dotyczącej przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz systemu operacyjnego Windows (system Windows), który jest dominującym systemem tego rodzaju przeznaczonym do komputerów osobistych
The & GUI; window can be controlled with this command. You can hide and show the window, resize it and much more. Type dcop kmix kmix-mainwindow‧‧ if you want to explore all the featuresPolecenie steruje wyglądem okna programu. Możliwe jest chowanie i pokazywanie okna, zmiana rozmiaru i wiele innych funkcji. Wykonanie polecenia dcop kmix kmix-mainwindow‧ wyświetli wszystkie dostępne możliwości
Internet is the window to the worldInternet oknem na świat
I know that this is a narrow window of opportunity, Mrs Ashton, but do you not think that we must do more and do better here, that we must help Iran's young people, who are proclaiming their outrage on the Internet, that we must denounce the recurring calls for the destruction of the State of Israel and, above all, that we must support this civil society and the opposition, this democratic movement which is defying this vote-robbing president and his militias?Wiem, że to tylko potencjalna okazja, ale czy nie myśli pani, baronesso Ashton, że musimy działać prężniej i lepiej, i że musimy pomóc młodym Irańczykom, którzy dają wyraz swemu gniewowi w Internecie, że musimy potępić powtarzane wezwania do zniszczenia Państwa Izrael, a przede wszystkim, że musimy poprzeć to społeczeństwo obywatelskie i opozycję, ten ruch demokratyczny, który przeciwstawia się bezprawnie mianowanemu prezydentowi i jego milicji?
Start up & kopete; from the menu (it can normally be found in the Internet folder) When it starts up you should see a window with & kopete; at the top, menus and a tool bar below, and then your contacts below. You should add some accounts by clicking on the Settings menu and selecting the Configure Kopete option. By selecting the Accounts option you should see a list of your accounts (initially empty) and options to add new accounts and to edit or remove existing accounts. By clicking on the add new account button, you can add a new account using the wizard. When you have added an account, you can connect to this account by clicking on the relevant icon at the bottom of your main & kopete; window. This should make your contacts appear in the contacts windowUruchom & kopete-biernik; z menu (zazwyczaj znajduje się w folderze Internet). Powinno pojawić się okno z napisem & kopete; na górze, menu i paskiem narzędzi w środku i kontaktami na dole. Należy teraz dodać konta po kliknięciu menu Ustawienia i wybraniu opcji Konfiguracja Kopete. Po wybraniu Konta powinny być widoczne wszystkie Twoje kontakty (na początku lista ta będzie pusta) i opcja dodawania nowego konta oraz modyfikacji i usuwania istniejących. Klikając na przycisku dodaj nowe konto, możesz dodać nowe konto z pomocą Asystenta. Kiedy konto zostanie utworzone, możesz się do niego podłączyć klikając na odpowiednią ikonę na dole okna & kopete-dopelniacz;. Twoje kontakty powinny się wtedy pojawić w okienku kontaktów
Selecting Get New Widgets will show a window that allows you to download new widgets directly from the Internet, while Install From File allows you to add new widgets from files you have on diskWybierając Pobierz nowe elementy interfejsu zobaczysz okno, dzięki któremu pobierzesz nowe elementy interfejsu z Internetu, natomiast Zainstaluj z pliku pozwala na dodanie nowych elementów interfejsu z plików na Twoim dysku
The Internet is not only a special kind of window on the world, and a tool for exchanging views and gaining knowledge, but it is also a means for facilitating many administrative matters.Internet jest nie tylko swego rodzaju oknem na świat, narzędziem wymiany poglądów, zdobywania wiedzy, ale i sposobem na załatwienie wielu spraw administracyjnych.
Or would the optional instrument be seen as a window of opportunity everybody wanted to open first, i.e. through Internet insurance selling?Być może okaże się, że instrument fakultatywny postrzegany będzie jako szansa, z której każdy chce skorzystać jako pierwszy, np. sprzedając ubezpieczenia przez Internet?
A third, popular, way to run & knewsticker; is by selecting Internet More Applications knewsticker; (News Ticker) from the K menu. This will start & knewsticker; and make it run in its own window which you can then resize and move around as you wishTrzeci, popularny sposób uruchamiania & knewsticker; ' a polega na wybraniu opcji Internet knewsticker; (News Ticker/Poławiacz newsów) z menu K. To spowoduje uruchomienie & knewsticker; ' a w nowym oknie, które możesz przesuwać i dowolnie zmieniać jego rozmiar
Selecting Get New Widgets will show a window that allows you to download new widgets directly from the Internet, while Install From File allows you to add new widgets from files you have on diskPo wybraniu Pobierz nowe elementy interfejsu zobaczysz okno, dzięki któremu pobierzesz nowe elementy interfejsu z Internetu, natomiast Zainstaluj z pliku pozwala na dodanie nowych elementów interfejsu z plików na Twoim dysku
Antybariera.pl - internet, journalistic window to the worldantybariera.pl - internetowe, dziennikarskie okno na świat
Once you are connected to the Internet you can use & konqueror; to browse the Web just as easily as you can use it to handle your local files. Just type a & URL; into the Location Toolbar window, press & Enter;, and you are away!Jeśli jesteś już podłączony do Internetu, to możesz używać & konqueror-dopelniacz; do przeglądania sieci tak samo łatwo, jak do obsługi Twoich plików lokalnych. Wystarczy wpisać adres & URL; w pasku adresu, wcisnąć klawisz & Enter; i gotowe!
What is Instant Messaging (im;)? & im; is a way for you to communicate instantly with your friends over the Internet. That might not sound so different to email. Have you ever noticed how cumbersome it is to have a brief conversation via email? You have to click Reply to each message, then find the right spot in the message to type something new, then send it. Then you have to wait for the next message to arrive! & im; lets you to have a conversation almost as naturally as on the phone or face to face, by typing messages into a window shared between you and your friend 's screensCzym są komunikatory internetowe (Instant Messaging)? To sposób na natychmiastowe komunikowanie się z przyjaciółmi w Internecie. Wydaje się, że bardzo przypomina to komunikację poprzez e-mail. Ale zauważyłeś jak uciążliwa może być krótka pogawędka za pośrednictwem poczty elektronicznej? Musisz klikać przycisk Odpowiedz, zastanawiać się nad wymyśleniem czegoś nowego, a następnie wysyłać. I długo czekać na przybycie kolejnej wiadomości. W przypadku komunikatorów piszesz wiadmości w oknie znajdującym się na ekranach u Ciebie i Twoich przyjaciół, a to bardziej przypomina rozmowę telefoniczną czy rozmowę twarzą w twarz
Analysis and estimate of condition of internet windows of services of touristic offices in Poland from the point of view of individual klientAnaliza i ocena stanu witryn serwisów biur turystycznych w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego
The Advanced Tab allows you to query professional astronomical databases on the internet for information regarding the current object. To use these databases, simply highlight the desired database in the list, and press the View button to see the results of your query in a web browser window. The query is made using the primary name of the object you clicked on to open the Details Dialog. The following databases are available for queryingKarta Zaawansowane pozwala na wysłanie zapytania do profesjonalnej internetowej bazy danych, dotyczącego obecnie obserwowanego obiektu. By użyć konkretnej bazy należy ją podświetlić oraz wcisnąć przycisk Widok, po czym zostaną wyświetlone wyniki zapytania. Zapytanie jest tworzone przy użyciu nazwy aktualnie zaznaczonego obiektu. Dostępne są następujące bazy danych
From an object 's popup menu, you can open its Detailed Information Window, where you can examine positional data about the object, and query a huge treasury of online databases for professional-grade astronomical data and literature references about the object. You can even attach your own Internet links, images and text notes, making & kstars; a graphical front-end to your observing logs and your personal astronomical notebookZ poziomu menu każdego obiektu można otworzyć okno Szczegóły obiektu, gdzie można znaleźć dane na temat pozycji obiektu, a także wykonać zapytania do olbrzymiego zasobu internetowych baz danych z profesjonalnymi danymi astronomicznymi oraz odniesieniami do literatury. Program pozwala na dołączenia własnych odnośników użytkownika, jego zdjęć oraz notatek. Czyni to z & kstars; dziennik obserwacyjny oraz osobisty notes astronomiczny
If you are used to the WinZip utility on & Microsoft; & Windows;, then you will be happy to hear that & kde; can look into tar archives, too. It treats such archives just like a normal folder, and you can browse into the archive, open files, & etc; In general, accessing files on the Internet and in archives should look and feel just like accessing files on your local disk, except for delays imposed by the network and extracting the archiveJeśli używałeś programu WinZip w & Microsoft; & Windows;, będziesz zapewne zadowolony słysząc, że & kde; może także zaglądać do archiwów tar. & kde; traktuje takie archiwa tak, jak normalne katalogi. Możesz je przeglądać, otwierać pliki, & etc;. Ogólnie mówiąc, dostęp do plików w Internecie i w archiwach powinien wyglądać zupełnie tak, jak dostęp do plików, znajdujących się na Twoim twardym dysku, pomijając opóźnienia, spowodowane transmisją danych przez sieć i wypakowywaniem plików z archiwów
In the Links tab, you can manage the internet links associated with this object. The Image and Information links associated with the object are listed. These are the links that appear in the popup menu when the object is right-clicked. You can add custom links to the object with the Add Link... button. This will open a window in which you fill in the URL and link text for the new link (you can also test the URL in the web browser from this window). Keep in mind that the custom link can easily point to a file on your local disk, so you can use this feature to index your personal astronomical images or observing logsNa karcie Odnośniki, można zarządzać odnośnikami internetowymi związanymi z danym obiektem. Wyszczególnione są odnośniki do obrazów i informacji. Są to odnośniki pojawiające się w menu po kliknięciu na obiekcie prawym przyciskiem myszy. Dzięki opcji Dodaj odnośnik... można dodawać własne odnośniki internetowe. Otwiera to okno w którym wprowadzamy adres URL oraz nazwę nowego odnośnika (można także sprawdzić w oknie przeglądarki poprawność podanego adresu URL). Należy pamiętać o tym, że odnośnik może wskazywać na plik na dysku lokalnym, tak więc można użyć tej opcji do katalogowania własnych obrazów i plików obserwacji astronomicznych
On the next window, you will be given a choice of Internet Providers that & kppp; knows about, based on your choice of location in the previous window. Again, if your ISP is not listed here, you will have to click Cancel and do your setup in the Dialog-based setupNa następnym ekranie masz możliwość wybrania jednego z dostawców Internetu, o którym wie & kppp; na podstawie wcześniejszego wyboru kraju. Znowu, jeśli Twojego ISP nie ma na liście, musisz kliknąć Anuluj i kontynuować w trybie konfiguracji opartym na oknach dialogowych
The assessment of the efficiency of an advertising campaign in the Internet. Example of the window TRADER.PLOcena efektywności kampanii reklamowej w Internecie. Przykład witryny TRADER.PL
Users who have Internet Explorer set as their default web browser will be prompted with this ballot screenUżytkownikom mającym domyślnie ustawioną przeglądarkę Internet Explorer zostanie udostępniony ekran wyboru przeglądarki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16796 zdań frazy Windows Internet Explorer.Znalezione w 12,578 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.