Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Did you mean: unicef

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill Ambassadors
Ambasador Dobrej Woli UNICEF
unicef
fundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom
UNICEF
; UNICEF; Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Support to UNICEF for collection of data on the impact of armed conflicts on children, displacement and recruitment of children
pl Wsparcie dla UNICEF w zakresie gromadzenia danych dotyczących wpływu konfliktów zbrojnych na dzieci, wysiedlenia i wcielania dzieci do wojska
en In the short time available, and on the basis also of personal experiences with UNICEF, I would urge the Commission to emphasise one aspect: we need a Community instrument on adoption, for at present the 27 Member States have totally inconsistent legislation in that respect.
pl W krótkim czasie, jaki mam do dyspozycji, i na podstawie także doświadczeń osobistych z UNICEF-em, chciałbym wezwać Komisję do położenia nacisku na jeden aspekt: potrzebujemy wspólnotowego instrumentu w sprawie adopcji, ponieważ obecnie 27 państw członkowskich ma całkowicie rozbieżne ustawodawstwa w tym względzie.
en International cooperation based on the example of UNICEF`s humanitarian aid activities for children.
pl Międzynarodowa współpraca w zakresie pomocy dzieciom na przykładzie działalności UNICEF.
en Moreover, recent research published by UNICEF, as well as by the Italian Society of Prenatal Medicine, emphasises that neonatal deaths could decrease by 22% if babies were breastfed.
pl Ponadto w niedawnych wynikach badań opublikowanych przez UNICEF oraz Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Prenatalnej podkreślono, że dzięki karmieniu piersią możliwe jest zmniejszenie umieralności noworodków o 22 %.
en We are also developing a tool kit, together with UNICEF, that should not only address child participation but also overall child protection, legal reform, child budgeting.
pl Opracowujemy również wraz z UNICEF-em pakiet narzędzi, który obejmowałby nie tylko kwestię uczestnictwa dzieci, ale także ogólnie kwestie ochrony dzieci, reform prawnych, budżetu na potrzeby dzieci.
en special protection measures for children and a child protection policy according to the abovementioned Unicef Guidelines and Reference Guide should be implemented in both countries of origin and destination, including more street social work, family assistance, building a safety net for children, more information on the risks of unsafe migration, and assisted returns according to the views and best interest of the child
pl szczególne środki ochrony dzieci i politykę ochrony dziecka zgodne z wytycznymi UNICEF i poradnikiem dotyczącym ochrony praw dzieci-ofiar handlu ludźmi należy wprowadzić zarówno w kraju pochodzenia, jak i kraju docelowym; powinny one obejmować działalność uliczną pracowników socjalnych, pomoc rodzinom, tworzenie sieci bezpieczeństwa dla dzieci, lepszą informację na temat zagrożeń wynikających z nieprzygotowanej migracji oraz pomoc w powrocie z uwzględnieniem najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka
en UNICEF as one of the specialized ONZ organizations
pl UNICEF - jako jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ
en having regard to Unicef's annual State of the World's Children reports and the ‧ Convention on the Rights of the Child
pl uwzględniając corocznie publikowany przez UNICEF raport dotyczący sytuacji dzieci na świecie oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ z ‧ r
en Notes that, according to Unicef estimates, each year between ‧ and ‧ girls who have attained the mandatory age for going to school are either prevented by their families from doing so or do not attend school because of logistical difficulties
pl przyjmuje do wiadomości szacunkowe dane UNICEF mówiące o tym, że każdego roku od ‧ do ‧ tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne
en Unicef (United Nations Children’s Fund
pl UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
en In addition to the tool kit, we are also recasting and strengthening our collaboration with UNICEF in general in order to be able to improve our support to partner countries in their efforts to ensure that children have a voice at country level.
pl Oprócz tego pakietu narzędzi zmieniamy także ogólnie zasady naszej współpracy z UNICEF i wzmacniamy tę współpracę w celu umożliwienia lepszego wsparcia dla państw partnerskich w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia dzieciom możliwości wypowiedzi na szczeblu krajowym.
en (RO) According to the study carried out by UNICEF and the 'Social Alternatives' association, in Romania, roughly 350 000 children have one parent working abroad, while 126 000 have both parents abroad. These findings are worrying.
pl (RO) Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez UNICEF i stowarzyszenie "Alternatywy społeczne” około 350 000 dzieci w Rumunii ma jednego z rodziców pracującego za granicą, a 126 000 oboje.
en We are also all aware that the World Health Organization and UNICEF support the fact, corroborated with scientific arguments, that women who have given birth actually need 24 weeks to completely recover their working capacity.
pl Wszyscy wiemy również, że Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF stoją na stanowisku, na poparcie którego mają argumenty naukowe, iż kobiety potrzebują po porodzie 24 tygodni, by w pełni odzyskać zdolność do pracy.
en The United Nations has been promoting the integration or Roma for years, especially within UNDP, UNICEF and UNESCO
pl Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) od lat zajmuje się wspieraniem integracji Romów (zwłaszcza w ramach UNDP, UNICEF-u i UNESCO
en UNICEF, UNESCO and WHO - as specialized organizations of United Nations
pl UNICEF, UNESCO i WHO - jako organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
en welcomes policy labelling initiatives, such as the UNICEF concept of the Child Friendly City, which provides for the implementation of the UN Convention of the Rights of the Child in action at local level and includes both measures to assure the rights of the child and their integration in relevant decision making processes
pl Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w sprawie znakowania, jak np. koncepcję UNICEF-u miasta przyjaznego dzieciom, która umożliwia faktyczne wdrożenie na szczeblu lokalnym konwencji o prawach dziecka ONZ i uwzględnia działania ukierunkowane na zapewnienie praw dzieci oraz ich integrację w odpowiednich procesach decyzyjnych
en As an MEP, I have had the opportunity to travel to developing countries and work with major non-profit organisations such as UNICEF, and I am aware that there are many urgent issues to be addressed.
pl Jako poseł do Parlamentu Europejskiego miałem sposobność odwiedzania krajów rozwijających się oraz pracy z dużymi organizacjami non-profit, takimi jak UNICEF, i zdaję sobie sprawę, że pozostaje wiele pilnych problemów do rozwiązania.
en Subject: Child poverty- Unicef report: Innocenti Social Monitor
pl Dotyczy: ubóstwa dzieci- raportu UNICEF Innocenti Social Monitor
en UNICEF - the Study of International Law ant the Rights of the Child Protection.
pl UNICEF - studium prawa międzynarodowego i ochrony praw dziecka.
en Ms Bellamy made a statement on behalf of UNICEF
pl Pani Bellamy złożyła oświadczenie w imieniu UNICEFu
en Fundraising from individuals and business entities in public benefit organizations for example the Polish National Committee UNICEF
pl Pozyskiwanie funduszy od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w organizacjach pożytku publicznego na przykładzie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
en Moreover, amongst the organisations working in the field of children’s health Unicef was the best prepared as it had just concluded an evaluation of the de-institutionalisation process in this field and thus the most able to present rapidly a project of quality
pl Spośród organizacji działających w obszarze zdrowia dzieci UNICEF był najlepiej przygotowany, ponieważ właśnie zakończył ocenę procesu deinstytucjonalizacji tego obszaru, dysponował zatem największym potencjałem, by szybko przedstawić dobry jakościowo projekt
en Mention has already been made of UNICEF data for 2003, which indicate that in some Community countries, such as France, around three children die every week from abuse and negligence, while in others, such as Germany and the United Kingdom, the figure stands at around two per week.
pl Odwołano się już do danych UNICEFU z 2003 r., które wskazują, że w niektórych krajach Wspólnoty, takich jak Francja, około troje dzieci umiera każdego tygodnia w wyniku nadużyć i zaniedbań, podczas gdy w innych, takich jak Niemcy i Zjednoczone Królestwo, dane wskazują na około dwoje dzieci tygodniowo.
en whereas, in September ‧, according to the United Nations Children's Fund (Unicef), the LRA allegedly abducted ‧ Congolese schoolchildren from the towns of Kiliwa and Duru, in the DRC, and attacked many other areas, causing massive displacements in the area
pl mając na uwadze, że zdaniem Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) we wrześniu ‧ r. LRA porwała ‧ uczniów kongijskich z miast Kiliwa i Duru w Republice Konga oraz zaatakowała wiele innych terenów, powodując masowe przesiedlenia w tym rejonie
en We are therefore, together with UNICEF, looking into how to assist Yemen in building up such expertise, so as to arrest the issue at its roots.
pl W związku z tym razem z UNICEF rozpatrujemy sposoby, jak można pomóc Jemenowi zdobyć wiedzę w tym zakresie i tym samym zaradzić problemowi u źródła.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy Unicef.Znalezione w 1,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.