Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill Ambassadors
Ambasador Dobrej Woli UNICEF
unicef
fundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
en UNICEF's latest figures show that, worldwide, 93 million children of primary school age do not go to school, including 41 million children in sub-Saharan Africa, 31.5 million in South Asia and 6.9 million in the Middle East and North Africa.
pl Ostatnie statystyki UNICEF'u wykazują, że 93 mln. dzieci na świecie w wieku wczesnoszkolnym nie chodzi do szkoły, w tym 41 mln. w Afryce Subsaharyjskiej, 31,5 mln. w Azji Południowej i 6,9 mln. na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
en Mention has already been made of UNICEF data for 2003, which indicate that in some Community countries, such as France, around three children die every week from abuse and negligence, while in others, such as Germany and the United Kingdom, the figure stands at around two per week.
pl Odwołano się już do danych UNICEFU z 2003 r., które wskazują, że w niektórych krajach Wspólnoty, takich jak Francja, około troje dzieci umiera każdego tygodnia w wyniku nadużyć i zaniedbań, podczas gdy w innych, takich jak Niemcy i Zjednoczone Królestwo, dane wskazują na około dwoje dzieci tygodniowo.
en Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments and parliaments of the Member States, the Secretary General of the Council of Europe, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Unicef and the Italian Data Protection Authority
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, komisarzowi Rady Europy ds. praw człowieka, UNICEF-owi i Włoskiemu Urzędowi Ochrony Danych
en train journalists in developing countries with the collaboration of UN organisations such as Unicef and Unesco and international journalists' organisations such as the International Federation of Journalists and the BBC World Service Trust
pl przeprowadzania szkoleń dla dziennikarzy krajów rozwijających się przy współpracy z agencjami ONZ, takimi jak UNICEF lub UNESCO, a także z międzynarodowymi organizacjami dziennikarskimi, takimi jak Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i World Service Trust agencji informacyjnej BBC
en However, the Committee requests the Commission to consider the recommendation of the Social Platform,- including the European Women's Lobby-, as well as those given by the WHO and the UNICEF, which are based on the benefit for children to be exclusively breastfed during their first six months of life, as a health prevention measure for both mother and child
pl Zwraca się jednak do Komisji, by wzięła pod uwagę zalecenia Platformy Społecznej, w tym Europejskiego Lobby Kobiet, a także Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u, mające na względzie dobro dzieci, które w celu profilaktyki zdrowotnej (zarówno dla dziecka jak i dla matki) powinny być karmione wyłącznie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia
en UNICEF recognises that there has been no reduction in the number of children in institutions, and the increase in adoptions falls far short of the growth in the number of institutionalised children, a clear implication that we need to have a good, hard look at ourselves.
pl UNICEF dostrzega, że liczba dzieci umieszczanych w placówkach opieki nie spada i że wzrost adopcji jest niewspółmierny do wzrostu liczby dzieci umieszczanych w placówkach opieki, co dobitnie świadczy o tym, że powinniśmy przyjrzeć się sobie w uważny i krytyczny sposób.
en The EU-funded and UNICEF-implemented Juvenile Justice Programme has contributed significantly to raising awareness, both in Yemen and within the international community.
pl Finansowany przez UE i wdrażany przez UNICEF program poświęcony młodocianym przestępcom znacznie przyczynił się do podniesienia świadomości społecznej zarówno w Jemenie, jak i na arenie międzynarodowej.
en Presentation by Mr Johann Koss, President of the Sport for Development and Peace International Working Group, and Mr Philip O'Brien (UNICEF): debate without resolution
pl Wystąpienie Johanna Kossa, przewodniczącego międzynarodowej grupy roboczej ds. sportu w służbie rozwoju i pokoju, oraz Philipa O'Briena (UNICEF): debata (bez rezolucji
en We must work to ensure that children can overcome post-conflict trauma, through cooperation with UNICEF, which is already present in many at-risk areas throughout the world, in order to secure a satisfactory education and a better future for these children.
pl Musimy podejmować działania mające na celu zapewnienie dzieciom możliwości wyleczenia się z traumy po zakończeniu konfliktu, poprzez współpracę z UNICEF, który jest już obecny w wielu obszarach ryzyka na całym świecie, w celu zagwarantowania tym dzieciom odpowiedniej edukacji i lepszej przyszłości.
en According to the UN Children's Fund, UNICEF, more than 27 000 children die each day, mainly from preventable diseases.
pl Według Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, UNICEF'u ponad 27 000 dzieci umiera codziennie głównie na choroby, którym można zapobiec.
en The United Nations Children's Fund (UNICEF) gives, among others, the example of Kenya, a relatively stable country, in which pre-election riots led to a doubling of the number of victims of sexual violence in a matter of days.
pl Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podaje m.in. przykład Kenii, kraju stosunkowo stabilnego, w którym przedwyborcze zamieszki doprowadziły zaledwie w ciągu kilkunastu dni do podwojenia liczby ofiar przemocy seksualnej.
en UNICEF SALW programme: SEK ‧,‧ million
pl program UNICEF-u w zakresie BSiL: ‧,‧ mln SEK w latach ‧–
en Statement by Carol Bellamy, Executive Director of UNICEF, on the ‧th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child
pl Oświadczenie pani Carol Bellamy, Dyrektor Generalnej UNICEFu, w ‧. rocznicę przyjęcia Konwencji Praw Dziecka
en The national President of Unicef has also firmly rejected the substance of this decree.
pl Krajowy dyrektor UNICEF również stanowczo odrzucił treść dekretu.
en I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.
pl Jestem w kontakcie z wysłannikiem międzynarodowym UNICEF-u, który potwierdził powagę sytuacji.
en UNICEF (United Nations Children
pl UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom
en Subject: Unicef: Report Card ‧: an overview of child wellbeing in rich countries
pl Dotyczy: siódmego raportu UNICEF-u w sprawie sytuacji dzieci i młodych ludzi w krajach wysokorozwiniętych
en Obtaining a birth certificate is a serious problem in Yemen where only 22% of births are officially registered, according to UNICEF.
pl Zdobycie aktu urodzenia jest poważnym problemem w Jemenie, gdzie, według danych UNICEF, rejestruje się zaledwie 22 % procent urodzin.
en UNICEF, UNESCO and WHO - as specialized organizations of United Nations
pl UNICEF, UNESCO i WHO - jako organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
en While supporting this approach, the Committee calls for the identification of additional legal and practical solutions which make breast-feeding or expressing milk at work easier for mothers, in order to provide them with adequate time for exclusive breastfeeding, in line with the WHO and UNICEF recommendations (e.g. the right to count breaks for breastfeeding as working time
pl Komitet popiera to podejście, wzywa jednak do znalezienia dodatkowych rozwiązań prawnych i praktycznych, które mogą ułatwić matkom karmienie piersią lub ściąganie mleka w miejscu pracy i zapewnić kobietom odpowiedni czas przeznaczony na karmienie wyłącznie piersią, zgodnie z zaleceniami WHO i UNICEF-u (np. prawo do wliczania przerw na karmienie piersią do czasu pracy
en st part:whereas Unicef... concerns
pl pierwsza część:mając na... w tej kwestii
en Welcomes the release of ‧ children between the ages of ‧ and ‧ who were working illegally in Mumbai under conditions of slavery, secured by the police in June ‧, and the arrest of the ‧ unscrupulous businessmen who were exploiting them; nevertheless, expresses its alarm at the UNICEF reports according to which seventeen and a half million children (double that number according to some NGOs) are working in India, mostly in subhuman conditions; commends the new approach seemingly adopted by the Indian police and employment authorities of prosecuting exploiters and urges them to ensure that sufficient resources and continuing political will are available to make it possible to eliminate this shameful scourge on society
pl z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie przez policję w czerwcu ‧ roku ‧ dzieci w wieku ‧-‧ lat, pracujących nielegalnie, w niewolniczych warunkach w Bombaju oraz aresztowanie ‧ bezwzględnych przedsiębiorców, którzy je wykorzystywali; niemniej jednak wyraża zaniepokojenie sprawozdaniami UNICEF, według których w Indiach pracuje ‧,‧ miliona dzieci (zdaniem niektórych organizacji pozarządowych liczba ta jest dwukrotnie większa), zazwyczaj w nieludzkich warunkach; pochwala nowe podejście, które jak się wydaje przyjęła indyjska policja i organy zajmujące się zatrudnieniem, polegające na ściganiu wyzyskiwaczy, oraz usilnie nalega, aby zapewniły one wystarczające środki i stałą wolę polityczną do umożliwienia likwidacji tej haniebnej plagi społecznej
en These consist of the following: the Council of Europe; the European Sourcebook Group; the United Nations Children's Fund (UNICEF); United Nations Office on Drugs and Crime Prevention (UNODC); World Health Organisation (WHO
pl Obejmują one: Radę Europy; European Sourcebook Group (grupa ds. europejskiego kompendium danych statystycznych na temat przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych); Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF); Biuro do Spraw Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych; Światową Organizację Zdrowia
en special protection measures for children and a child protection policy according to the abovementioned Unicef Guidelines and Reference Guide should be implemented in both countries of origin and destination, including more street social work, family assistance, building a safety net for children, more information on the risks of unsafe migration, and assisted returns according to the views and best interest of the child
pl szczególne środki ochrony dzieci i politykę ochrony dziecka zgodne z wytycznymi UNICEF i poradnikiem dotyczącym ochrony praw dzieci-ofiar handlu ludźmi należy wprowadzić zarówno w kraju pochodzenia, jak i kraju docelowym; powinny one obejmować działalność uliczną pracowników socjalnych, pomoc rodzinom, tworzenie sieci bezpieczeństwa dla dzieci, lepszą informację na temat zagrożeń wynikających z nieprzygotowanej migracji oraz pomoc w powrocie z uwzględnieniem najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy Unicef.Znalezione w 2,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.