Tłumaczenia na język polski:

  • Unicef   

Did you mean: unicef

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

List of UNICEF Goodwill Ambassadors
Ambasador Dobrej Woli UNICEF
unicef
fundusz narodów zjednoczonych pomocy dzieciom

Przykładowe zdania z "Unicef", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Welcomes also the adoption in December ‧ of the EU Concept for support to Disarmament, Demobilisation and Reintegration, containing strong and systematic references to children, and EC support (via the Commission's Directorate-General for Humanitarian Aid, ECHO) to the Unicef-led process of revision of the Cape Town Principles on the disarmament, demobilisation and reintegration of children
pl z zadowoleniem odnosi się również do przyjęcia w grudniu ‧ r. koncepcji UW dotyczącej wspierania rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, zawierającej istotne i systematyczne odniesienia do dzieci, oraz do wsparcia Wspólnoty (za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej Komisji ds.Pomocy Humanitarnej ECHO) dla prowadzonego przez UNICEF przeglądu zasad kapsztadzkich dotyczących rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji dzieci
en According to the UN Children's Fund, UNICEF, more than 27 000 children die each day, mainly from preventable diseases.
pl Według Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, UNICEF'u ponad 27 000 dzieci umiera codziennie głównie na choroby, którym można zapobiec.
en whereas Unicef assisted in the demobilisation of over ‧ child soldiers in Burundi between ‧ and ‧; whereas children recently escaped from a demobilisation centre and went on the rampage, and over ‧ children are still in the hands of the FNL
pl mając na uwadze, że w latach ‧-‧ UNICEF pomógł w Burundi w demobilizacji ponad ‧ dzieci-żołnierzy; mając na uwadze, że niedawno część dzieci uciekła z ośrodka demobilizacji i dokonała aktów wandalizmu, a także mając na uwadze, że ponad ‧ dzieci jest wciąż w rękach FNL
en To this end, it recommends cooperation with the World Health Organization's Regional Office for Europe: the WHO has already offered to provide coordination with other international organisations (FAO, UNICEF, ILO and the OECD) in supporting the implementation of initiatives to identify the needs of individual regions, define the situation, trends and the strategies put in place, and compile, analyse and disseminate scientific evidence on the effectiveness of completed actions
pl Z tego względu zaleca współpracę z Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO). WHO zaproponowała koordynację działań z innymi organizacjami międzynarodowymi (FAO, UNICEF, MOP i OECD) we wspomaganiu realizacji inicjatyw mających na celu określenie potrzeb poszczególnych regionów, dokonanie oceny sytuacji, tendencji i realizowanych strategii oraz zebranie, przeanalizowanie i rozpowszechnienie dowodów naukowych w sprawie skuteczności przeprowadzanych działań
en This has come about because of drought. The Ethiopian Government is saying that it is not a famine, but UNICEF is saying that there is famine in certain parts of the country and people are at acute risk of famine.
pl Rząd Etiopii utrzymuje, że nie jest to klęska głodu, ale UNICEF twierdzi, że w pewnych częściach kraju występuje klęska głodu, a ludność zagrożona jest poważnym ryzykiem głodu.
en UNICEF has recently published a report that shows that in the past week in Eastern Congo, 2 to 3 000 children have been kidnapped by militia and are being shamefully misused in military conflict.
pl UNICEF opublikował niedawno sprawozdanie, które wykazuje, że w ostatnim tygodniu w Kongu Wschodnim milicja uprowadziła 2 do 3 tys. dzieci, które są haniebnie wykorzystywane w konflikcie zbrojnym.
en Unicef SALW Programme, SEK ‧,‧ million
pl program UNICEF w zakresie BSiL, ‧,‧ mln SEK (‧–
en We are also all aware that the World Health Organization and UNICEF support the fact, corroborated with scientific arguments, that women who have given birth actually need 24 weeks to completely recover their working capacity.
pl Wszyscy wiemy również, że Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF stoją na stanowisku, na poparcie którego mają argumenty naukowe, iż kobiety potrzebują po porodzie 24 tygodni, by w pełni odzyskać zdolność do pracy.
en In addition to the tool kit, we are also recasting and strengthening our collaboration with UNICEF in general in order to be able to improve our support to partner countries in their efforts to ensure that children have a voice at country level.
pl Oprócz tego pakietu narzędzi zmieniamy także ogólnie zasady naszej współpracy z UNICEF i wzmacniamy tę współpracę w celu umożliwienia lepszego wsparcia dla państw partnerskich w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia dzieciom możliwości wypowiedzi na szczeblu krajowym.
en having regard to the Unicef Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking of September
pl uwzględniając wytyczne UNICEF-u z września ‧ r. w sprawie ochrony dzieci- ofiar handlu ludźmi
en We are therefore, together with UNICEF, looking into how to assist Yemen in building up such expertise, so as to arrest the issue at its roots.
pl W związku z tym razem z UNICEF rozpatrujemy sposoby, jak można pomóc Jemenowi zdobyć wiedzę w tym zakresie i tym samym zaradzić problemowi u źródła.
en Subject: Unicef: Report Card ‧: an overview of child wellbeing in rich countries
pl Dotyczy: siódmego raportu UNICEF-u w sprawie sytuacji dzieci i młodych ludzi w krajach wysokorozwiniętych
en Numerous studies, especially those carried out by the OECD and UNICEF, have shown that these services play a significant role in the personal development of children, provided that they are of a high quality and children are entrusted to them for adequate periods of time.
pl Liczne badania, przede wszystkim przeprowadzone przez OECD i UNICEF wykazały, że usługi te odgrywają istotną rolę w rozwoju osobowym dzieci, pod warunkiem, że są wysokiej jakości i że dzieci spędzają w ramach tych struktur odpowiednią ilość czasu.
en Advertising campaigns that are shaping reality – Amnesty International, UNHATE Foundation, UNICEF, WWF
pl kampanie reklamowe, które kształtują rzeczywistość - amnesty international, unhate foundation, unicef, wwf
en This offers opportunities for the future, and therefore I request that the Commission, along with all the organisations concerned in this matter, such as the OSCE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM and last but not least Europol, jointly evaluate the developments and take the steps necessary to provide children with more effective protection.
pl Taka propozycja stwarza szanse na przyszłość i dlatego też zwracam się z prośbą do Komisji, by wspólnie z zaangażowanymi w tę kwestię organizacjami takimi jak: OBWE, OECD, UNICEF, UNHCR, IOM oraz ostatni na liście, choć nie mniej ważny Europol, przeprowadziła ocenę zachodzących zmian i podjęła niezbędne kroki mające na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony dzieci.
en Stresses that many girls and boys who are affected by wars, armed conflicts, displacement, drought, hunger, natural disasters, or AIDS or the girls and boys which have been used in human trafficking must receive special psychological care, where possible within the education system, and welcomes the appeals made in this context by international organisations such as UNICEF
pl Podkreśla, że wiele dziewcząt i chłopców, którzy ponoszą skutki wojen, konfliktów zbrojnych, przesiedleń, suszy, głodu, klęsk żywiołowych lub AIDS musi być objętych opieką psychologiczną, w tym, tam gdzie jest to możliwe, w ramach systemów edukacyjnych i z zadowoleniem przyjmuje apele międzynarodowych organizacji takich jak UNICEF dotyczące tej kwestii
en Shares the concerns of Unicef and considers that it is inadmissible, with the aim of protecting children, to violate their fundamental rights and to criminalise them, as well as those expressed by the Council of Europe and by many NGOs and religious communities, and considers that the best way to protect the rights of Roma children is to guarantee them equal access to quality education, housing and health care, within the framework of inclusion and integration policies, and to protect them from exploitation
pl podziela obawy UNICEF-u i uważa, że niedopuszczalne jest łamanie podstawowych praw dzieci i traktowanie ich jak przestępców w imię ich ochrony, a także obawy wyrażone przez Radę Europy oraz wiele organizacji pozarządowych i wspólnot religijnych, a także uważa, że najlepszym sposobem ochrony praw dzieci romskich jest zagwarantowanie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, mieszkań i opieki zdrowotnej w ramach polityki integracji oraz chronienie ich przed wykorzystywaniem
en Notes that, according to Unicef estimates, each year between ‧ and ‧ girls who have attained the mandatory age for going to school are either prevented by their families from doing so or do not attend school because of logistical difficulties
pl przyjmuje do wiadomości szacunkowe dane UNICEF mówiące o tym, że każdego roku od ‧ do ‧ tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne
en Accordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition.
pl Dlatego przedstawiciele UNICEF muszą zostać wpuszczeni, by przeciwdziałać szerzeniu się chorób i niedożywienia.
en I have received letters signed by many organisations in Sweden, such as Amnesty International, the churches through Diakonia, the Red Cross, UNICEF, Svenska Freds (the Swedish Peace and Arbitration Society) and the United Nations Association of Sweden, demanding that Bombkapsel 90 (BK90), carried on Swedish JAS aircraft, should be treated as a cluster bomb and included in the international work on a comprehensive ban.
pl Otrzymałem pisma podpisane przez wiele organizacji w Szwecji, takich jak Amnesty International, kościoły za pośrednictwem Diakonii, Czerwony Krzyż, UNICEF, Svenska Freds (Szwedzkie Stowarzyszenie Pokoju i Arbitrażu) oraz Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych Szwecji, żądające, aby Bombkapsel 90, w którą jest uzbrojony szwedzki statek lotniczy JAS, była traktowana jako bomba rozbryzgowa i włączona w ramy prac międzynarodowych nad szerokim zakazem.
en Supports the six measures called for by Unicef to eliminate child labour, namely
pl Popiera sześć wnioskowanych przez UNICEF działań mających na celu wyeliminowanie pracy dzieci, a mianowicie
en As UNICEF and other organisations have underlined several times, it affects a huge amount of children in the world and in Europe.
pl Jak wielokrotnie podkreślał UNICEF i inne organizacje, problem ten dotyka ogromnej grupy dzieci na świecie i w Europie.
en Subject: Child poverty- Unicef report: Innocenti Social Monitor
pl Dotyczy: ubóstwa dzieci- raportu UNICEF Innocenti Social Monitor
en train journalists in developing countries with the collaboration of UN organisations such as Unicef and Unesco and international journalists' organisations such as the International Federation of Journalists and the BBC World Service Trust
pl przeprowadzania szkoleń dla dziennikarzy krajów rozwijających się przy współpracy z agencjami ONZ, takimi jak UNICEF lub UNESCO, a także z międzynarodowymi organizacjami dziennikarskimi, takimi jak Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i World Service Trust agencji informacyjnej BBC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy Unicef.Znalezione w 1,58 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.