Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The Hobbit
The History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
en But the fat Hobbit, he knows
pl Ale co z grubym Hobbitem, on się domyśla
en Now you must keep the book of the Hobbits up to date
pl Teraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
en You' il have to do as you' re told, Peregrin Took.Ridiculous Hobbit. Guard of the Citadel
pl Peregrinie Tuku, niepoważny Hobbit...... strażniku Wieży
en Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire...... for many hundreds of years...... quite content to ignore and be ignored...... by the world of the Big Folk
pl Hobbici żyją i uprawiają ziemię na Czterech Ćwiartkach Shire' u... od wielu stuleci.Całkiem zadowoleni z tego, że ignorują i są ignorowani Przez świat Dużych Ludzi
en The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. Tolkien
pl Świat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
en And he has heard of Hobbits at last, and of the Shire
pl I dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
en For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of all
pl Wkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
en One tiny Hobbit against all the evil the world could muster
pl Jeden mały Hobbit przeciw cały złu świat mógłby zebrać się
en Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, Samwise
pl Dlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
en You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous Hobbit
pl Jesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
en It was Bilbo Baggins, the Hobbit...... who took the Ring back to the Shire, his home
pl Hobbit Bilbo Baggins... zabrał Pierścień do rodzinnego Shire
en All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wilderness
pl Wszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
en The Hobbit, Pippin, who had proved a most valuable assistant for me...... rushed to the battlement
pl Hobbit, Reneta, która udowodniła najbardziej wartościowego asystenta dla mnie...... pogoniony do parapetu
en Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. Tolkien
pl Porównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
en For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aid
pl Ponieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
en You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?
pl Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
en All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the best
pl Wszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
en equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translations
pl ekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
en They are taking the Hobbits to Isengard
pl Zabierają Hobbitów do Isengardu
en Of all the inquisitive Hobbits, Peregrin Took, you are the worst
pl Jesteś najbardziej wścibskim ze wszystkich Hobbitów!
en You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?
pl Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
en Accent choices as an important factor determining the perception of film characters. A case study based on the film "The Hobbit''
pl Dobór akcentów jako istotny czynnik wpływający na percepcję postaci filmowych. Badanie na podstawie filmu "Hobbit"
en My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?
pl Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258353 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 354,031 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.