Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The Hobbit
The History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
en And, if you keep the book of the Hobbits as Frodo asked...... ages from now, when your stories are still told...... there will be those humans who might well wonder, " Is there Hobbit in me? "
pl I, jeżeli trzymasz książkę Hobbits, ponieważ Frodo spytał...... wieki od teraz, kiedy twoje historie nadal są powiedziane...... będą ci ludzie, którzy mogliby dobrze zastanowić się, " jest Hobbit we mnie? "
en You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous Hobbit
pl Jesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
en You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?
pl Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
en It' s in The Hobbit
pl To jest w " Hobbicie "
en You are tracking the footsteps of two young Hobbits
pl Tropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
en equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translations
pl ekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
en You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?
pl Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
en It was Bilbo Baggins, the Hobbit...... who took the Ring back to the Shire, his home
pl Hobbit Bilbo Baggins... zabrał Pierścień do rodzinnego Shire
en For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aid
pl Ponieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
en All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wilderness
pl Wszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
en Now you must keep the book of the Hobbits up to date
pl Teraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
en We are Hobbits of the Shire
pl Jesteśmy Hobbitami z Shire
en My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?
pl Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
en And he has heard of Hobbits at last, and of the Shire
pl I dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
en " Hobbits all of the Shire are we "
pl " Jesteśmy hobbitami z Shire "
en Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. Tolkien
pl Porównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
en A Comparative Analysis of Polish Translations of J. R. R. Tolkien’s The Hobbit Or There and Back Again
pl Analiza porównawcza polskich przekładów powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem
en But the fat Hobbit, he knows
pl Ale co z grubym Hobbitem, on się domyśla
en " Of the Hobbit and his ring
pl " Hobbit i jego pierścionka
en Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, Samwise
pl Dlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
en The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. Tolkien
pl Świat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
en All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the best
pl Wszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
en For of us all, Hobbits are the closest to Man...... the most human
pl Nas wszyscy, Hobbits jest Do człowieka najbardziej zamknięty...... najwięcej człowieka
en For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of all
pl Wkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258353 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 1 032,304 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.