Tłumaczenia na język polski:

  • okno Wyniki testów   
     
    A window which displays the current status of every test in the test run.

Przykładowe zdania z "Test Results window", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Therefore, as Mrs Rapti was saying, I can still remember the anxiety I felt when awaiting my test results, but above all how I went through the so-called 'window period' between the potential contamination and the hypothetical outbreak of disease.
pl Dlatego, jak mówiła pani poseł Rapti, nadal pamiętam niepokój, jaki odczuwałam czekając na wyniki badań, ale przede wszystkim wtedy, gdy przechodziłam przez tzw. okienko serologiczne pomiędzy potencjalnym zarażeniem a hipotetycznym wystąpieniem objawów choroby.
en Along the top of the window, there is a row of buttons which operate on the script as a whole. From left to right, they are: New Script, Open Script, Save Script, Save Script As..., and Test Script. The function of these buttons should be obvious, except perhaps the last button. Pressing Test Script will attempt to run the current script in the main KStars window. You should move the Script Builder window out of the way before pressing this, so you can see the results
pl U góry okna znajduje się rząd przycisków, które mają zastosowanie przy skryptach. Od lewej są to: Nowy skrypt, Otwórz skrypt, Zapisz skrypt, Zapisz skrypt jako..., i Wypróbuj skrypt. Działanie tych przycisków powinno być oczywiste, może poza ostatnim. Wciśnięcie Wypróbuj skrypt spowoduje próbę uruchomienia bieżącego skryptu w głównym oknie KStars. Przed jego wciśnięciem powinno przesunąć się okno z treścią skryptu tak, aby było widać wyniki
en After the test referred to in section ‧, it shall be verified for each gas-consuming appliance connected to a flue, whether, after five minutes' operation at the nominal capacity, with windows and doors closed and the ventilation devices in operation, any combustion gases are escaping into the room through the air intake
pl Po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. ‧, należy sprawdzić, w odniesieniu do każdego odbiornika gazu podłączonego do przewodu odprowadzającego spaliny, czy po pięciu minutach działania pod obciążeniem nominalnym, przy zamkniętych oknach i drzwiach oraz włączonych urządzeniach wentylacyjnych, przez wlot powietrza nie wydobywają się spaliny
en The position of the test rods (normally located perpendicular to the window/roof panel/-partition) are illustrated in Appendix ‧, Figure
pl Położenie prętów badawczych (w prawidłowym ustawieniu skierowanych prostopadle do okna/ruchomej części dachu/przegrody) pokazano na rysunku ‧ w dodatku
en The temperature of the window during the tests shall be between +‧ °C and +‧ °C. The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicle
pl Temperatura okna w trakcie testu powinna być między +‧ °C a +‧ °C. Zakłada się, że pocisk uderza pod kątem prostym do szyny albo alternatywnie okno należy zamocować pod takim samym kątem do szyny, jak w pojeździe
en PROJECTILE TO TEST THE FRONT WINDOW OF THE CAB
pl POCISK DO PRÓBY PRZEDNIEJ SZYBY KABINY
en To check your email, select File Check Mail. In the lower-right corner of the main window, a progress bar will indicate how many messages are being downloaded. If you receive the message you just sent, then congratulations! If, however, you receive any error messages while testing your setup, make sure that your network connection is working and recheck your settings at Settings Configure & kmail
pl Żeby sprawdzić, czy przyszły nowe wiadomości, wybierz z menu Plik Sprawdź pocztę. W dolnym, prawym rogu głównego okna pokaże się pasek postępu z liczbą pobieranych wiadomości. Jeśli ściągnie się wiadomość, która właśnie została wysłana: gratulacje! Jeśli nic nie doszło, czasem wystarczy poczekać kilka minut. Jednak jeśli wyświetlone zostaną błędy, upewnij się, że połączenie z siecią funkcjonuje i sprawdź swoje ustawienia w oknie Ustawienia Konfiguracja & kmail
en If it is possible to keep the doors and windows open or to remove them when the tractor is in use, they must be kept open or removed during the tests, so as not to increase the strength of the roll-over protection structure
pl Jeżeli możliwe jest pozostawienie otwartych drzwi i okien lub usunięcie ich w czasie pracy ciągnika, muszą pozostać otwarte lub usunięte podczas badania, aby nie zwiększały wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu
en percentage removal after ‧-day window, and at plateau or at end of the test
pl procentowe usunięcie po ‧-dniach „okna”, i w plateau lub na koniec badania
en Cover the test windows and the FITC window with the dilution of FITC conjugate used to determine the titre
pl Pokryć zagłębienia do badań oraz zagłębienie FTIC rozcieńczonym koniugatem FTIC, stosowanym do wyznaczenia miana
en For panes which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testing
pl W przypadku szyb, w których nie zachodzi prawdopodobieństwo kontaktu, takich jak okna w przyczepach turystycznych, a także małe okna, nie przeprowadza się test wytrzymałości na uderzenie manekinem
en First, you should send yourself a message to test your configuration. To send a message, either hit Ctrl; N, select the New Message icon or select the Message New Message... menu item. The composer window will appear. Fill in the To: field with your email address and type something in the Subject field. Send the message by selecting Message Send
pl Najpierw spróbuj wysłać wiadomość do siebie. Żeby to zrobić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl; N, wybierz ikonę Nowa wiadomość lub wybierz z menu Wiadomość Nowa wiadomość.... Otworzy się okno edytora. Wpisz w pole Do: Twój adres e-mail i wpisz cokolwiek w pole Temat. Wyślij wiadomość, korzystając z menu Wiadomość Wyślij
en The purpose of this test is to verify the glass pane's compliance with requirements relating to the limitation of injury in the event of impact of the head against the windscreen, laminated glass or glass-plastic panes other than windscreens, and also double-glazed units used as side windows
pl Celem tego badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu tafla szkła spełnia wymagania związane z minimalizacją ryzyka urazu na wypadek uderzenia głową o szybę przednią, laminowane szkło lub tafle szkła-tworzywa sztucznego inną niż szyba przednia, a także podwójne zespoły szyb stosowane jako okna boczne
en However, in the case of an emergency window in the rear face of the vehicle, the test gauge may alternatively have a size of ‧ mm × ‧ mm with corners radiused by ‧ mm
pl Jednakże w przypadku drzwi awaryjnych umieszczonych na tylnej ścianie pojazdu, urządzenie badawcze może mieć wymiary ‧ mm × ‧ mm i promień zaokrąglenia naroży ‧ mm
en Specific safety requirements and test methods for childproof, consumer-mounted locking devices for windows and balcony doors
pl Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i metody badań dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe
en Throughout the test, determine the concentrations of DOC in each flask in duplicate at known time intervals, sufficiently frequently to be able to determine the start of the ‧-day window and the percentage removal at the end of the ‧-day window
pl Poprzez całe badanie oznaczać stężenia DOC w każdej kolbie duplikatu w znanych odstępach czasu, wystarczająco często, by można było oznaczyć ‧-dniowe „okno” i usunięcie procentowe na koniec ‧-dniowego „okna
en Here we 've used the tried and tested technique of specifying a title for both & kstart; and the target application. This is generally the best way to use & kstart; and ksystraycmd. The--window argument is supported by both & kstart; and ksystraycmd and can be regular expression (eg; window[‧ ]) as well as a particular title. (Regular expressions are a powerful pattern matching tool you 'll find used throughout & kde
pl Użyliśmy tutaj techniki podawania tytułu okna zarówno dla programu & kstart;, jak i uruchamianego programu. Jest to, generalnie, najlepszy sposób używania programów & kstart; i ksystraycmd. Opcja--window jest obsługiwana zarówno przez & kstart;, jak i ksystraycmd, i może zawierać wyrażenie regularne (np. okno[ ‧ ]), jak również określony tytuł. (Wyrażenia regularne to potężny system dopasowywania napisów do wzorców, używany w różnych miejscach & kde
en Calculate and report the percentage removal achieved at the end of the ‧-day window and the value at the plateau or at the end of the test, whichever is appropriate
pl Należy obliczyć i przedstawić w sprawozdaniu usunięcie procentowe uzyskane na koniec ‧-dniowego „okna” i wartość w plateau, lub pod koniec badania, w zależności od tego, co jest odpowiednie
en To check power-operated windows/roof-panel systems/partition systems with reversing devices, a measuring instrument/test rod shall be placed through the opening from the inside of the vehicle or, in the case of a partition system, from the rear part of the passenger compartment in such a way that the cylindrical surface of the rod contacts any part of the vehicle structure which forms the boundary of the window/roof-panel aperture/partition
pl W celu sprawdzenia elektrycznie sterowanych okien/ruchomych części dachu/układów przegradzających z urządzenia odwracania kierunku przesuwania, przyrząd pomiarowy/pręt badawczy umieszcza się w otwarciu od środka pojazdu lub, w przypadku układów przegradzających od tyłu kabiny pasażerskiej pojazdu w taki sposób, aby powierzchnia cylindryczna pręta stykała się z dowolną częścią pojazdu tworzącą krawędź, do której dochodzą okno/otwór w dachu/przegroda
en Method to test the front window of the cab for sufficient resistance to projectiles
pl Metoda badania wystarczającej odporności szyby przedniej kabiny na uderzenia twardymi przedmiotami
en The test vehicle, with the engine shut off and the test vehicle windows and luggage compartment(s) opened shall be moved into the measuring chamber
pl Badany pojazd, z wyłączonym silnikiem oraz otwartymi oknami i bagażnikiem, wprowadza się do komory pomiarowej
en Automated testing of the user interface for Windows Forms applications
pl Automatyczne testowanie interfejsu użytkownika aplikacji Windows Forms
en If you' il take this to Window C, they' il give you the eye test
pl Proszę zabrać to do okienka C.Dostanie pan test wzroku
en For the test, the front window shall be fixed in a frame of the same construction as that mounted on the vehicle
pl Do celów próby, szybę należy zamocować w ramie o takiej samej konstrukcji, jak zamontowana w pojeździe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 124590 zdań frazy Test Results window.Znalezione w 57,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.