Tłumaczenia na język polski:

  • okno Wyniki testów   
     
    A window which displays the current status of every test in the test run.

Przykładowe zdania z "Test Results window", pamięć tłumaczeniowa

add example
Therefore, as Mrs Rapti was saying, I can still remember the anxiety I felt when awaiting my test results, but above all how I went through the so-called 'window period' between the potential contamination and the hypothetical outbreak of disease.Dlatego, jak mówiła pani poseł Rapti, nadal pamiętam niepokój, jaki odczuwałam czekając na wyniki badań, ale przede wszystkim wtedy, gdy przechodziłam przez tzw. okienko serologiczne pomiędzy potencjalnym zarażeniem a hipotetycznym wystąpieniem objawów choroby.
Along the top of the window, there is a row of buttons which operate on the script as a whole. From left to right, they are: New Script, Open Script, Save Script, Save Script As..., and Test Script. The function of these buttons should be obvious, except perhaps the last button. Pressing Test Script will attempt to run the current script in the main KStars window. You should move the Script Builder window out of the way before pressing this, so you can see the resultsU góry okna znajduje się rząd przycisków, które mają zastosowanie przy skryptach. Od lewej są to: Nowy skrypt, Otwórz skrypt, Zapisz skrypt, Zapisz skrypt jako..., i Wypróbuj skrypt. Działanie tych przycisków powinno być oczywiste, może poza ostatnim. Wciśnięcie Wypróbuj skrypt spowoduje próbę uruchomienia bieżącego skryptu w głównym oknie KStars. Przed jego wciśnięciem powinno przesunąć się okno z treścią skryptu tak, aby było widać wyniki
The dose window must show ‧ following the safety testPo wykonaniu testu bezpieczeństwa wskaźnik dawki powinien wskazywać „ ‧ ”
Three flat test pieces ‧ × ‧ mm cut from the outer skin of the window shall be subjected to testingBadaniu poddaje się trzy płaskie wycinki do badań o wymiarach ‧ × ‧ mm pobrane z zewnętrznej tafli okna
and if the light transmittance measured according to annex ‧, paragraph ‧.‧ does not fall to less than ‧ % of the pre-test value and additionally to no less than ‧ % for any window required for driver visibilityoraz jeżeli przepuszczalność światła zmierzona zgodnie z pkt ‧.‧ załącznika ‧ nie spada poniżej ‧ % wartości sprzed badania, a ponadto nie spada poniżej ‧ % w żadnym oknie mającym wpływ na widzialność kierowcy
After the test referred to in paragraph ‧, it shall be verified for each gas-consuming appliance connected to a flue, whether, after five minutes' operation at the nominal capacity, with windows and doors closed and the ventilation devices in operation, any combustion gases are escaping into the room through the air intakePo przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. ‧, należy sprawdzić, w odniesieniu do każdego odbiornika gazu podłączonego do przewodu odprowadzającego spaliny, czy po pięciu minutach działania pod obciążeniem nominalnym, przy zamkniętych oknach i drzwiach oraz włączonych urządzeniach wentylacyjnych, przez wlot powietrza nie wydobywają się spaliny
A test is considered valid if the difference of extremes of replicate values of the removal of test chemical at the plateau, at the end of the test or at the end of the ‧-day window, as appropriate, is less than ‧ % and if the percentage degradation of the reference substance has reached the level for ready biodegradability by ‧ daysBadanie uznaje się za ważne jeżeli różnica ekstremów wartości replikowanych zdjętych z plateau badanej substancji pod koniec badania, lub pod koniec badania ‧-dniowego „okiennego”, jest na koniec badania odpowiednio, mniejsza od ‧%, oraz jeżeli procentowa degradacja substancji odniesienia osiągnęła poziom łatwej biodegradacji przez ‧ dni
Six representative windows of size ‧ × ‧ mm (+ ‧/– ‧ mm in both directions) shall be subjected to testingBadaniu poddaje się sześć reprezentatywnych okien o wymiarach ‧ × ‧ mm (+ ‧/–‧ mm w obu kierunkach
The vehicle must be clean and the windows and air intakes closed, with only the equipment necessary for the functioning of the vehicle during the test being in operationPojazd musi być czysty, a jego okna i wloty powietrza zamknięte, wyposażony tylko w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania podczas przeprowadzania testu
Here we 've used the tried and tested technique of specifying a title for both & kstart; and the target application. This is generally the best way to use & kstart; and ksystraycmd. The--window argument is supported by both & kstart; and ksystraycmd and can be regular expression (eg; window[‧ ]) as well as a particular title. (Regular expressions are a powerful pattern matching tool you 'll find used throughout & kdeUżyliśmy tutaj techniki podawania tytułu okna zarówno dla programu & kstart;, jak i uruchamianego programu. Jest to, generalnie, najlepszy sposób używania programów & kstart; i ksystraycmd. Opcja--window jest obsługiwana zarówno przez & kstart;, jak i ksystraycmd, i może zawierać wyrażenie regularne (np. okno[ ‧ ]), jak również określony tytuł. (Wyrażenia regularne to potężny system dopasowywania napisów do wzorców, używany w różnych miejscach & kde
After the test referred to in section ‧, it shall be verified for each gas-consuming appliance connected to a flue, whether, after five minutes' operation at the nominal capacity, with windows and doors closed and the ventilation devices in operation, any combustion gases are escaping into the room through the air intakePo przeprowadzeniu badania, o którym mowa w ust. ‧, należy sprawdzić, w odniesieniu do każdego odbiornika gazu podłączonego do przewodu odprowadzającego spaliny, czy po pięciu minutach działania pod obciążeniem nominalnym, przy zamkniętych oknach i drzwiach oraz włączonych urządzeniach wentylacyjnych, przez wlot powietrza nie wydobywają się spaliny
Alternatively the volume of the test vehicle with the luggage compartment and windows open may be used instead of the ‧,‧ mEwentualnie zamiast wartości ‧,‧ m‧ można wykorzystać objętość badanego pojazdu z otwartymi oknami i bagażnikiem
Do not show the window while running testsUkryj okno w trakcie wykonywania testów
In the case of road tests, the windows of the vehicle shall be closedPodczas badań drogowych okna pojazdu muszą być zamknięte
Ten square pieces or test windows of ‧ × ‧ mm shall be subjected to testingBadaniu poddaje się dziesięć płaskich wycinków do badań lub okien do badań w kształcie kwadratu o boku ‧ mm
Specific safety requirements and test methods for childproof, consumer-mounted locking devices for windows and balcony doorsSzczegółowe wymogi bezpieczeństwa i metody badań dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe
The purpose of this test is to verify the glass pane's compliance with requirements relating to the limitation of injury in the event of impact of the head against the windscreen, laminated glass or glass-plastic panes other than windscreens, and also double-glazed units used as side windowsCelem tego badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu tafla szkła spełnia wymagania związane z minimalizacją ryzyka urazu na wypadek uderzenia głową o szybę przednią, laminowane szkło lub tafle szkła-tworzywa sztucznego inną niż szyba przednia, a także podwójne zespoły szyb stosowane jako okna boczne
The temperature of the window during the tests must be between-‧ °C and ‧ °CTemperatura szyby podczas badania musi zawierać się pomiędzy-‧ a ‧ °C
Alternatively the volume of the test vehicle with the luggage compartment and windows open may be used instead of the ‧,‧ mZamiast wartości ‧,‧ m‧ można zastosować objętość pojazdu badanego z otwartym bagażnikiem i opuszczonymi szybami
In the OECD test the ‧-day window principle will not necessarily applyW teście OECD nie zawsze zastosowanie ma ‧-dniowa zasada okna
It shall be possible to move a test gauge from the gangway to the exterior of the vehicle through every emergency windowMożliwe jest przeprowadzenie urządzenia badawczego przez każde z okien awaryjnych z przejścia na zewnątrz pojazdu
For the SMB protocol to work, it is required to have Samba correctly installed. If you have an NT domain controller, you will need at least Samba version ‧ or higher. If you want to access & Windows; ‧ shares, you will need Samba version ‧.‧ or higher. Older versions may work too, but have not been testedAby protokół SMB działał, musisz mieć poprawnie zainstalowany program Samba. Będziesz potrzebować co najmniej wersji ‧. ‧ lub wyższej. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do udziałów w systemach & Windows; ‧, będziesz potrzebował Samby w wersji ‧. ‧. ‧ lub wyższej. Starsze wersje także mogą działać, ale nie było to testowane
One test piece for each component sheet of the window measuring ‧ mm × ‧ mm shall be subjected to testingBadaniu poddaje się jeden wycinek do badań z każdej tafli składowej okna, o wymiarach ‧ mm × ‧ mm
The test vehicle, with the engine shut off and the test vehicle windows and luggage compartment(s) opened shall be moved into the measuring chamberBadany pojazd, z wyłączonym silnikiem oraz otwartymi oknami i bagażnikiem, wprowadza się do komory pomiarowej
The position of the test rods (normally located perpendicular to the window/roof panel/-partition) are illustrated in Appendix ‧, FigurePołożenie prętów badawczych (w prawidłowym ustawieniu skierowanych prostopadle do okna/ruchomej części dachu/przegrody) pokazano na rysunku ‧ w dodatku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 124590 zdań frazy Test Results window.Znalezione w 29,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.