Tłumaczenia na język polski:

  • okno Wyniki testów   
     
    A window which displays the current status of every test in the test run.

Przykładowe zdania z "Test Results window", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Therefore, as Mrs Rapti was saying, I can still remember the anxiety I felt when awaiting my test results, but above all how I went through the so-called 'window period' between the potential contamination and the hypothetical outbreak of disease.
pl Dlatego, jak mówiła pani poseł Rapti, nadal pamiętam niepokój, jaki odczuwałam czekając na wyniki badań, ale przede wszystkim wtedy, gdy przechodziłam przez tzw. okienko serologiczne pomiędzy potencjalnym zarażeniem a hipotetycznym wystąpieniem objawów choroby.
en Along the top of the window, there is a row of buttons which operate on the script as a whole. From left to right, they are: New Script, Open Script, Save Script, Save Script As..., and Test Script. The function of these buttons should be obvious, except perhaps the last button. Pressing Test Script will attempt to run the current script in the main KStars window. You should move the Script Builder window out of the way before pressing this, so you can see the results
pl U góry okna znajduje się rząd przycisków, które mają zastosowanie przy skryptach. Od lewej są to: Nowy skrypt, Otwórz skrypt, Zapisz skrypt, Zapisz skrypt jako..., i Wypróbuj skrypt. Działanie tych przycisków powinno być oczywiste, może poza ostatnim. Wciśnięcie Wypróbuj skrypt spowoduje próbę uruchomienia bieżącego skryptu w głównym oknie KStars. Przed jego wciśnięciem powinno przesunąć się okno z treścią skryptu tak, aby było widać wyniki
en Three flat test pieces ‧ × ‧ mm cut from the outer skin of the window shall be subjected to testing
pl Badaniu poddaje się trzy płaskie wycinki do badań o wymiarach ‧ × ‧ mm pobrane z zewnętrznej tafli okna
en The dose window must show ‧ following the safety test
pl Po wykonaniu testu bezpieczeństwa wskaźnik dawki powinien wskazywać „ ‧ ”
en windows and sliding roof of the vehicle shall be closed during testing
pl W czasie trwania badania, szyby i dach przesuwny w pojeździe powinny być zamknięte
en In the Links tab, you can manage the internet links associated with this object. The Image and Information links associated with the object are listed. These are the links that appear in the popup menu when the object is right-clicked. You can add custom links to the object with the Add Link... button. This will open a window in which you fill in the URL and link text for the new link (you can also test the URL in the web browser from this window). Keep in mind that the custom link can easily point to a file on your local disk, so you can use this feature to index your personal astronomical images or observing logs
pl Na karcie Odnośniki, można zarządzać odnośnikami internetowymi związanymi z danym obiektem. Wyszczególnione są odnośniki do obrazów i informacji. Są to odnośniki pojawiające się w menu po kliknięciu na obiekcie prawym przyciskiem myszy. Dzięki opcji Dodaj odnośnik... można dodawać własne odnośniki internetowe. Otwiera to okno w którym wprowadzamy adres URL oraz nazwę nowego odnośnika (można także sprawdzić w oknie przeglądarki poprawność podanego adresu URL). Należy pamiętać o tym, że odnośnik może wskazywać na plik na dysku lokalnym, tak więc można użyć tej opcji do katalogowania własnych obrazów i plików obserwacji astronomicznych
en However, in the case of an emergency window in the rear face of the vehicle, the test gauge may alternatively have a size of ‧ mm × ‧ mm with corners radiused by ‧ mm
pl Jednakże w przypadku drzwi awaryjnych umieszczonych na tylnej ścianie pojazdu, urządzenie badawcze może mieć wymiary ‧ mm × ‧ mm i promień zaokrąglenia naroży ‧ mm
en Cover the test windows with the antiserum dilution(s
pl Nałożyć rozcieńczoną surowicę do zagłębień
en The positions of the test rod (normally located perpendicular to the edge of the window/roof panel/partition and perpendicular to the closing direction) are illustrated in Figure ‧ of Annex ‧ to this Regulation
pl Położenie pręta badawczego (w prawidłowym ustawieniu skierowanego prostopadle do krawędzi okna/ruchomej części dachu/przegrody i prostopadle do kierunku zamykania) pokazano na rysunku ‧ w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu
en To measure an opening, a cylindrical test rod shall (without exerting force) be placed through it normally perpendicular to the window, roof panel or partition as shown in Figure ‧, from the interior of the vehicle or, as applicable, from the rear part of passenger compartment
pl W celu pomiaru otwarcia umieszcza się w otworze cylindryczny pręt badawczy (bez przykładania siły) ruchem prostopadłym do płaszczyzny okna, przegrody lub części dachu, tak jak pokazano na rysunku ‧ od wewnątrz pojazdu lub jeśli ma to zastosowanie od tylnej części kabiny pasażerskiej
en The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicle
pl Zakłada się uderzenie pocisku w szybę pod kątem prostym, lub, alternatywnie, szybę można ustawić pod takim samym kątem do toru, pod jakim jest zamontowana w pojeździe
en If it is possible to keep the doors and windows open or to remove them when the tractor is in use, they must be kept open or removed during the tests, so as not to increase the strength of the roll-over protection structure
pl Jeżeli możliwe jest pozostawienie otwartych drzwi i okien lub usunięcie ich w czasie pracy ciągnika, muszą pozostać otwarte lub usunięte podczas badania, aby nie zwiększały wytrzymałości konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu
en One test piece for each component sheet of the window measuring ‧ mm × ‧ mm shall be subjected to testing
pl Badaniu poddaje się jeden wycinek do badań z każdej tafli składowej okna, o wymiarach ‧ mm × ‧ mm
en For panes which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testing
pl W przypadku szyb, dla których nie zachodzi prawdopodobieństwo kontaktu, a także małych okien w pojazdach oraz wszystkich okien w przyczepach (klasyfikacja VIII/C), nie przeprowadza się testu wytrzymałości na uderzenie manekinem
en For the test, the front window shall be fixed in a frame of the same construction as that mounted on the vehicle
pl Do celów próby, szybę należy zamocować w ramie o takiej samej konstrukcji, jak zamontowana w pojeździe
en The temperature of the window during the tests must be between-‧ °C and ‧ °C
pl Temperatura szyby podczas badania musi zawierać się pomiędzy-‧ a ‧ °C
en percentage removal after ‧-day window, and at plateau or at end of the test
pl procentowe usunięcie po ‧-dniach „okna”, i w plateau lub na koniec badania
en To measure an opening, a cylindrical test rod shall (without exerting force) be placed through it normally perpendicular to the edge of the window, roof panel or partition and perpendicular to the closing direction as shown in Figure ‧ of Annex IX, from the interior through to the exterior of the vehicle or, as applicable, from the rear part of the passenger compartment
pl W celu pomiaru otwarcia umieszcza się w otworze cylindryczny pręt badawczy (bez przykładania siły) ruchem prostopadłym do płaszczyzny okna, przegrody lub części dachu, tak jak to pokazano na rysunku ‧ w załączniku IX, od wewnątrz pojazdu na zewnątrz lub, jeśli ma to zastosowanie, od tylnej części przedziału pasażerskiego
en Alternatively the volume of the test vehicle with the luggage compartment and windows open may be used instead of the ‧,‧ m
pl Ewentualnie zamiast wartości ‧,‧ m‧ można wykorzystać objętość badanego pojazdu z otwartymi oknami i bagażnikiem
en Cover each test window completely with the antibody dilution(s
pl Pokryć całkowicie każde okienko rozcieńczonymi przeciwciałami
en The temperature of the window during the tests shall be between +‧ °C and +‧ °C. The projectile is assumed to impact at right angles to the window or alternatively the test window can be mounted at the same angle to the track as it is mounted in the vehicle
pl Temperatura okna w trakcie testu powinna być między +‧ °C a +‧ °C. Zakłada się, że pocisk uderza pod kątem prostym do szyny albo alternatywnie okno należy zamocować pod takim samym kątem do szyny, jak w pojeździe
en Automated testing of the user interface for Windows Forms applications
pl Automatyczne testowanie interfejsu użytkownika aplikacji Windows Forms
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 124590 zdań frazy Test Results window.Znalezione w 19,763 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.