Tłumaczenia na język polski:

  • Zaznacz wszystko   
     
    Selects all the text in the current file or page.

Przykładowe zdania z "Select All", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In order to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers were asked to make themselves known and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to PET film during the RIP
pl W celu podjęcia decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej oraz ewentualnego doboru próby poproszono wszystkich producentów eksportujących o zgłoszenie się i o przedłożenie wyszczególnionych w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia podstawowych informacji na temat ich działań związanych z folią PET w czasie ODP
en In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers, importers and Union producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (‧ October ‧ – ‧ September
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej oraz – w razie stwierdzenia takiej konieczności – umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący, importerzy i producenci unijni zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu – podstawowych informacji na temat ich działalności mającej związek z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ września ‧ r
en Select Frames Framestyle from the menubar. A submenu will appear, listing all the currently defined framestyles. Select the name of the framestyle you want and all selected frames will automatically be formatting using the options of that framestyle
pl Wybierz Ramki Style ramek z paska menu. Pojawi się podmenu zawierające dotychczas zdefiniowane style. Zaznacz styl jaki sobie życzysz a wtedy automatycznie zaznaczone wcześniej ramki będą używały tego stylu
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all Community producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci wspólnotowi lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o dostarczenie następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt
en Delete all the selected types in the list
pl Usuń wszystkie typy zaznaczone na liście
en In order to enable the Commission to select a sample, all Community producers are hereby requested to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl W celu umożliwienia Komisji doboru próby, wszyscy producenci wspólnotowi są niniejszym proszeni o dostarczenie następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formacie wskazanym w pkt
en By derogation from paragraph ‧, in the cases provided for in point (b) of paragraph ‧, Member States may exempt the exporter concerned from producing the transport documents for all exports covered by an authorisation, provided that the exporter concerned is required to produce the transport documents in respect of a minimum of ‧ % of such export declarations or one per year, whichever is greater, to be selected by Member States applying the criteria laid down in Commission Regulation (EC) No
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧, w przypadkach przewidzianych w ust. ‧ lit. b), państwa członkowskie mogą zwolnić danego eksportera z obowiązku przedstawienia dokumentów przewozowych dla wszystkich wywozów objętych zezwoleniem, jeżeli od danego eksportera wymaga się, aby przedstawił dokumenty przewozowe w odniesieniu do co najmniej ‧ % liczby takich zgłoszeń wywozowych lub jednego rocznie, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa, które to dokumenty są wybierane przez państwa członkowskie przy zastosowaniu kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
en One interested party claimed that the sample of Community producers was not representative because all selected Community producers were located in Poland
pl Jedna zainteresowana strona twierdziła, że próba obejmująca producentów wspólnotowych nie była reprezentatywna, ponieważ wszyscy wybrani producenci wspólnotowi byli zlokalizowani w Polsce
en Evaluation of nutritive values of all-day diets and contents of selected mineral components in the hair of 3-6-year old children on a vegetarian diet
pl Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych oraz zawartości wybranych składników minetalnych we włosach dzieci na diecie wegetariańskiej.
en In performing the checks on the sample provided for in Article ‧, the competent control authority shall ensure that all farmers thus selected are checked with regard to their compliance with the requirements and standards for which it is responsible
pl Przeprowadzając wyrywkowe kontrole przewidziane w art. ‧, właściwe dla celów kontroli władze upewniają się, że wszyscy rolnicy wybrani do próbki są kontrolowani w zakresie przestrzegania wymogów i norm, za które władze te odpowiadają
en When a Member State decides not to use accreditation, it shall provide the Commission and the other Member States with all the documentary evidence necessary for the verification of the competence of the conformity assessment bodies it selects for the implementation of the Community harmonisation legislation in question
pl W przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje o niewykorzystaniu akredytacji, dostarcza Komisji i innym państwom członkowskim wszelkich pisemnych dowodów koniecznych do sprawdzenia kompetencji jednostek oceniających zgodność, które wybiera do wdrożenia tego wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary, and if so, to select a sample, all exporting producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji
en All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the samples must do so within the time limit set in point ‧(b)(ii
pl Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby zobowiązane są uczynić to w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (ii
en If selected, Amarok will read all subfolders
pl Jeśli jest zaznaczone, Amarok odczyta wszystkie podkatalogi
en All other information relevant for the selection of the sample as referred to in ‧.‧(a)(iv) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, jak określono w pkt. ‧.‧ lit. a) ppkt iv) muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en All other information relevant for the selection of the samples as referred to in ‧.‧(a)(iv) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt ‧.‧ lit. a) ppkt (iv), muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Scan folders recursively: tells & amarok; to scan the selected folders and all of their sub-folders
pl Przeszukuj katalogi rekurencyjnie: powoduje, że & amarok-mianownik; będzie przeszukiwać wybrane katalogi razem z ich podkatalogami
en In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all Community producers, exporting producers and unrelated importers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned during the investigation period (‧ January to ‧ December
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci wspólnotowi, producenci eksportujący oraz niepowiązani importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt. ‧ lit. b) ppkt. (i) i w formie wskazanej w pkt. ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en on a selected sample of vehicles from the type to be approved carry out or arrange to be carried out inspections of vehicle parts and systems to verify that the vehicle(s) is/are built in accordance with the relevant data contained in the authenticated information package in respect of all relevant separate Directive EC type-approvals
pl przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie, na wybranej próbce pojazdów należących do typu, któremu ma być udzielona homologacja, kontroli jego części lub układów w celu sprawdzenia, czy pojazd(-y) jest (są) konstruowany(-e) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w uwierzytelnionym pakiecie informacyjnym w zakresie wszystkich homologacji typu WE udzielonych na podstawie odpowiedniej oddzielnej dyrektywy
en In order to facilitate the selection process, all communication with applicants concerning this vacancy will be in English
pl W celu usprawnienia procedury wyboru wszelka komunikacja z kandydatami w związku z niniejszym ogłoszeniem odbywać się będzie w języku angielskim
en In each category of product lines one leading supplier is selected by the multiple to source and supply all product lines required in that category
pl W każdej z kategorii linii towarów sieć handlowa wybiera jednego głównego dostawcę w celu zaopatrywania wszystkich linii produktów pożądanych w danej kategorii
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters/producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in paragraph ‧(b)(i) and in the format indicated in paragraph ‧ of this notice
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci, lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt. ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt. ‧ niniejszego zawiadomienia
en All submissions, including information submitted for the selection of the sample, completed questionnaires and updates thereof, made by interested parties must be made in writing in both paper and electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax numbers of the interested party
pl Wszelkie oświadczenia przedkładane przez zainteresowane strony, włącznie z informacjami przedłożonymi w celu doboru próby, wypełnionymi kwestionariuszami i ich zaktualizowanymi wersjami, należy składać na piśmie oraz w formie elektronicznej; należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy Select All.Znalezione w 36,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.