Tłumaczenia na język polski:

  • Zaznacz wszystko   
     
    Selects all the text in the current file or page.

Przykładowe zdania z "Select All", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The purpose of the processing is to organise a selection of evaluators for the EFSA external review exercise and all personal data shall be processed solely for this purpose
pl Celem przetwarzania jest organizacja wyboru podmiotów oceniających dla potrzeb zewnętrznego przeglądu EFSA, a wszystkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w tym celu
en In order to facilitate the selection process, all correspondence with applicants concerning this vacancy will be in English
pl W celu uproszczenia procedury wyboru, wszelka komunikacja z kandydatami w związku z niniejszym ogłoszeniem odbywać się będzie w języku angielskim
en All the purse-seine vessels of the Member States concerned shall stop purse-seine fishing in the defined area during the period selected
pl Wszystkie statki rybackie do połowów za pomocą okrężnic zainteresowanego państwa członkowskiego wstrzymują połowy za pomocą okrężnic w określonym obszarze w trakcie wybranego okresu
en Lets you select files according to their filename. For example, you could use *. txt to select all text files. Note that you ca n't use more than one filter at a time
pl Pozwala na wybranie plików o nazwach zgodnych z wzorem. Np. możesz użyć wzoru *. txt, żey zaznaczyć wszystkie pliki tekstowe. Pamiętaj, że możesz użyć tylko jednego filtra za jednym razem
en Selects all contacts
pl Zaznacza wszystkie wizytówki
en At a request of a Member State or on its own initiative, the Commission may request Member States to communicate, within one month, all relevant documents relating to the selection of an air carrier for the operation of a public service obligation
pl Komisja, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, może wystąpić do państw członkowskich o przekazanie w terminie jednego miesiąca wszelkich istotnych dokumentów dotyczących wyboru przewoźnika lotniczego wykonującego obowiązek użyteczności publicznej
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary, and if so, to select a sample, all exporting producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji
en All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the sample must do so within the time limit set in point ‧(b)(ii
pl Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (ii
en All interested parties wishing to submit any other relevant information regarding the selection of the sample, excluding the information requested above, must do so within ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specified
pl Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których dostarczenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie ‧ dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej
en The aim of JTIs is to allow industry, research organisations, Member States and the Commission to pool some or all of their resources into selected research programmes
pl Założeniem WIT jest umożliwienie podmiotom przemysłowym, instytucjom badawczym, państwom członkowskim i Komisji całkowitego lub częściowego połączenia zasobów w celu realizacji ukierunkowanych programów badawczych
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters/producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en As you look on this window, you will see three lists (All users, selected users, and no-show users). You also see an image box, and a set of options along the right side of the window
pl Gdy spojrzysz na okno, zobaczysz listę użytkowników, gdzie możesz ukryć wyświetlanie użytkowników w oknie logowania. Widoczne jest także pole obrazka oraz zestaw opcji wzdłuż lewej strony okna
en Where, in a proposal, the amount of the services executed by a subcontractor is equal to or exceeds ‧ % of the tasks, the subcontractor must provide all the necessary documents for assessing the applicant's proposal as a whole with regard to the exclusion, selection and award criteria (see points ‧, ‧ and ‧ below
pl W przypadku, jeśli ‧ % lub więcej zadań przedstawionych we wniosku ma być wykonanych przez podwykonawcę, podwykonawca musi dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do całościowej oceny złożonego wniosku pod kątem kryteriów wykluczenia, selekcji i przyznawania dotacji (por. pkt ‧, ‧ i ‧ poniżej
en If auxiliary equipment is supplied with energy from the same reserve as the electric control transmission, it shall be ensured that, with the engine running at a speed not greater than ‧ per cent of the maximum power speed, the supply of energy is sufficient to fulfil the prescribed deceleration values by either provision of an energy supply which is able to prevent discharge of this reserve when all auxiliary equipment is functioning or by automatically switching off pre-selected parts of the auxiliary equipment at a voltage above the critical level referred to in paragraph ‧.‧.‧.‧ of this Regulation such that further discharge of this reserve is prevented
pl Jeżeli wyposażenie pomocnicze jest zasilane z tego samego zapasu energii, co elektryczne przenoszenie sterowania, to przy obrotach silnika nie większych niż ‧ % prędkości obrotowej dla mocy maksymalnej zasilanie w energię musi wystarczać do osiągnięcia wymaganych wartości opóźnienia, co należy zapewnić albo przez taki zespół zasilania energią, który zapobiega rozładowaniu przy załączeniu wszystkich elementów wyposażenia pomocniczego, albo przez samoczynne wyłączenie wcześniej włączonych elementów wyposażenia pomocniczego, gdy wartość napięcia osiąga poziom krytyczny określony w pkt ‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, zapobiegając tym samym dalszemu rozładowaniu zasobnika energii
en failing to engage the examination of all potential restrictions or monopolization activities of the supplier whose selective distribution system was under scrutiny
pl nie zbadała wszystkich ewentualnych ograniczeń lub monopolistycznych działań dostawcy, którego selektywny system dystrybucji był przedmiotem badania
en N.B.: All personal data collected for this selection process will only be used for the purposes of this selection procedure and will in no case be transmitted to any third party
pl Uwaga: Wszelkie dane osobowe zebrane na potrzeby procedury selekcji zostaną użyte wyłącznie do celów tej procedury i w żadnym przypadku nie będą przekazywane osobom trzecim
en Considers that, while EU Member States have better human rights records than many other UNHRC members, EU action would be more effective if it cannot be accused of applying double standards and of being selective in its own human rights and democracy policies; therefore calls on the EU to live up to its commitment to boost human rights in all regions in the world and on all issues; in this respect, calls on the EU to engage actively in the review of the Durban Conference which is to take place in ‧, bearing in mind in particular the need to implement the UN General Assembly's resolution A/RES/‧/‧ of ‧ December ‧ calling for a universal moratorium on the death penalty
pl uważa, że mimo iż państwa członkowskie UE mają bardziej ugruntowaną tradycję przestrzegania praw człowieka niż wiele innych państw będących członkami UNHRC, działania UE będą skuteczniejsze, jeżeli nie będzie można oskarżyć jej o stosowanie podwójnych standardów czy o bycie wybiórczą we własnych politykach z zakresu praw człowieka i demokracji; w związku z tym wzywa UE do dotrzymania podjętych przez siebie zobowiązań dotyczących promowania praw człowieka we wszystkich regionach świata i we wszelkich dziedzinach; wzywa w związku z tym UE do aktywnego zaangażowania się w przegląd konferencji z Durbanu, który ma odbyć się w ‧ r., biorąc pod uwagę w szczególności konieczność stosowania rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. wzywającej do powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci
en if a measure applies without limitation or sectoral or geographical distinction to all enterprises throughout the territory of a Member State, then it is not selective
pl jeśli proponowane działanie odnosi się bez ograniczeń czy wskazań branżowych lub geograficznych do wszystkich przedsiębiorstw na całym terytorium Państwa Członkowskiego, wówczas nie ma charakteru selektywnego [‧]
en In order to enable the Commission to select a sample, all Community producers are hereby requested to provide the following information on their company or companies within the time limit set in paragraph ‧(b)(i) of this notice
pl W celu umożliwienia Komisji doboru próby, wszyscy producenci wspólnotowi są niniejszym proszeni o dostarczenie następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) niniejszego zawiadomienia
en Urges the Commission to respect the principles stated in that Communication to the effect that all complaints likely to denounce a real violation of Community law that are received by the Commission should be registered, without any selection, unless they fall within the exceptional circumstances referred to in point ‧ of the Annex to the Communication; notes that the European Ombudsman has recently received specific complaints denouncing the non-registration of complaints and is currently investigating them; calls on the Commission to submit a regular report to Parliament on cases of non-registration of complaints in line with the above-mentioned Communication
pl wzywa Komisję do przestrzegania zasad określonych w tym komunikacie, tak aby rejestrowane były wszystkie bez wyjątku skargi otrzymywanych przez Komisję, mogące ujawnić rzeczywiste naruszenie prawa wspólnotowego, chyba że wchodzą one w zakres wyjątkowych sytuacji określonych w pkt ‧ załącznika do komunikatu; zwraca uwagę, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał niedawno szczególne skargi w sprawie braku rejestracji skarg i zajmuje się obecnie ich rozpatrzeniem; wzywa Komisję do regularnego składania Parlamentowi sprawozdań dotyczących przypadków braku rejestracji skarg, zgodnie ze wspomnianym wyżej komunikatem
en annul EUROSTAT's decision to select the bid of the applicant, filed in response to the open Call for Tenders for the Statistical Information Technologies, Lot ‧ SDMX development and Lot ‧ SDMX support as second contractor of the cascade mechanism (OJ ‧/S ‧-‧) communicated to the applicant by two separate letters dated ‧ October ‧ and all further related decisions of EUROSTAT including the one to award the contract to the successful contractor
pl stwierdzenie nieważności decyzji Eurostatu w przedmiocie zakwalifikowania oferty skarżącej złożonej w otwartym postępowaniu przetargowym dotyczącym Technologii informatycznych w dziedzinie statystyki, część ‧ rozwój formatów SDMX oraz część ‧ wsparcie w zakresie formatów SDMX na drugim miejscu w ramach kaskady (Dz.U. ‧/S ‧-‧), doręczonej skarżącej dwoma odrębnymi pismami z dnia ‧ października ‧ r., a także stwierdzenie nieważności wszelkich dalszych powiązanych decyzji Eurostatu, włączając w to decyzję w przedmiocie udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomienia, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en If such fish are not present, the fish selected must include normally appearing, healthy fish collected in such a way that all parts of the farm as well as all year classes are proportionally represented in the sample
pl Jeżeli natomiast takie ryby nie występują, próbka musi obejmować zdrowe ryby pozyskane w taki sposób, aby wszystkie części gospodarstwa oraz wszystkie przedziały wiekowe ryb były w niej proporcjonalnie reprezentowane
en Where both the CR‧ and the share of the market covered by selective distribution exceed ‧ %, the assessment may vary depending on whether or not all five largest suppliers apply selective distribution
pl Jeżeli zarówno CR‧, jak i udział w rynku objętym dystrybucją selektywną przekracza ‧ %, ocena może być różna w zależności od tego, czy wszyscy najwięksi dystrybutorzy stosują dystrybucję selektywną, czy jej nie stosują
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy Select All.Znalezione w 106,094 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.