Tłumaczenia na język polski:

  • Zaznacz wszystko   
     
    Selects all the text in the current file or page.

Przykładowe zdania z "Select All", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
pl W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w tej kwestii w czasie wyznaczonym w ust. ‧, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Przejściowego o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustanowionej na mocy art. ‧ – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i jednego spośród arbitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego
en All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the sample must do so within the time limit set in paragraph ‧(b)(ii) of this notice
pl Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie ustalonym w pkt. ‧ lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all importers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known to the Commission and to provide the following information on their company or companies within the time limit set in paragraph ‧(b)(i) and in the formats indicated in paragraph ‧ of this notice
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następującej informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomienia
en The Commission shall select experts having in mind the need to represent the interests of all relevant stakeholders
pl Komisja dokonuje wyboru ekspertów, uwzględniając konieczność zapewnienia reprezentacji interesów wszystkich zainteresowanych
en All interested parties wishing to submit any relevant information regarding the selection of the sample must do so within the time limit set in point ‧(b)(ii
pl Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt ii
en Turning this option off will cause the taskbar to display only windows which are on the same Xinerama screen as the taskbar. By default, this option is selected and all windows are shown
pl Włącz tę opcję, jeśli chcesz, by pasek zadań wyświetlał tylko okna zminimalizowane. Domyślnie wyświetla on wszystkie okna
en All interested parties wishing to submit any other relevant information regarding the selection of the sample, excluding the information listed above, must do so within ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specified
pl Istotne informacje dotyczące doboru próby, inne niż informacje wymienione powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie ‧ dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej
en Where both the CR‧ and the share of the market covered by selective distribution exceed ‧ %, the assessment may vary depending on whether or not all five largest suppliers apply selective distribution
pl Jeżeli zarówno CR‧, jak i udział w rynku objętym dystrybucją selektywną przekracza ‧ % ocena może być różna w zależności od tego, czy wszyscy najwięksi dystrybutorzy stosują dystrybucję selektywną, czy jej nie stosują
en Selected data of the consignment note data must also be accessible for all partners (e.g. IM, keeper, etc.) in the transport chain including customers
pl Wybrane dane spośród danych listu przewozowego muszą być również dostępne dla wszystkich partnerów (np. IM, dysponent...) w łańcuchu transportowym obejmującym klientów
en Select all lines of the current log
pl Zaznacz wszystkie linie bieżącego dziennika
en I welcome every move that combats selectivity and firmly believe that lifting visa requirements for all those countries would certainly help improve the image of the European Union in the eyes of the people in these countries who need an opening on the world after years of conflict.
pl Cieszy mnie każdy ruch zmierzający do walki z wybiórczością i mocno wierzę, że zniesienie wymogów wizowych dla wszystkich tych państw z pewnością pomogłoby poprawić wizerunek Unii Europejskiej w oczach mieszkańców tych krajów, którym po latach konfliktu potrzeba otwarcia na świat.
en All the documents listed above will be used in the selection procedure
pl Wszystkie wymienione powyżej dokumenty zostaną wykorzystane w procedurze selekcji
en In order to enable the Commission to decide whether sampling is necessary and, if so, to select a sample, all exporters/producers, or representatives acting on their behalf, are hereby requested to make themselves known by contacting the Commission and providing the following information on their company or companies within the time limit set in point ‧(b)(i) and in the formats indicated in point
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
en That means the following elements: selective application of European neighbourhood policies and human rights instruments, selective suspension of visa sanctions for officials, lowering by half the cost of entry visas for Belarusian citizens, re-establishment of political dialogue, support for opening more economic cooperation with the European Union, protection of civil society, NGOs, national minorities and free media, and all that in close consultation with those representing the democratic position in Belarus.
pl Oznacza to wprowadzenie następujących elementów: selektywnego stosowania europejskich polityk sąsiedztwa i instrumentów zapewniających poszanowanie praw człowieka, selektywnego zawieszenia sankcji wizowych wobec urzędników, obniżenia o połowę kosztów wiz wjazdowych dla obywateli Białorusi, przywrócenia dialogu politycznego, poparcia dla zainicjowania szerszej współpracy gospodarczej z Unią Europejską, ochrony społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, mniejszości narodowych i wolnych mediów, a wszystko to w ścisłym porozumieniu z tymi, którzy reprezentują stanowisko demokratyczne na Białorusi.
en The Community can bring added value to the actions predominantly to be undertaken by Member States concerning the prevention of violence, including abuse and sexual exploitation perpetrated against children, young people and women and the protection of victims and groups at risk through the dissemination and exchange of information and experience, the promotion of an innovative approach, the joint establishment of priorities, the development of networking as appropriate, the selection of Community-wide projects and the motivation and mobilisation of all parties concerned
pl Wspólnota może przypisać dodatkową wartość działaniom, które podejmowane mają być przede wszystkim przez Państwa Członkowskie, dotyczącym zapobieganiu przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego i maltretowania dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka poprzez rozpowszechnianie i wymianę informacji i doświadczeń, promocje innowacyjnego podejścia, wspólnego ustanowienia priorytetów, odpowiedni rozwój sieci, wybór projektów obejmujących całą Wspólnotę oraz mobilizację i motywowanie wszystkich zainteresowanych stron
en In order to enable the Commission to decide whether sampling would be necessary and, if so, to select a sample, all exporting producers in the PRC and in Turkey, Community importers and Community producers were asked to make themselves known to the Commission and to provide, as specified in the notice of initiation, basic information on their activities related to the product concerned
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i – jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona – aby umożliwić dobór próby, wszystkich producentów eksportujących w ChRL i Turcji, importerów wspólnotowych i producentów wspólnotowych poproszono o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania na temat ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem
en Select the histogram channel to displayhere: Luminosity: Display luminosity (perceived brightness) values. Red: Display the red image channel. Green: Display the green image channel. Blue: Display the blue image channel. Alpha: Display the alpha image channel. This channel corresponds to the transparency value and is supported by some image formats such as PNG or TIFF. Colors: Display all color channel values at the same time
pl Wybierz kanał histogramu: Luminancja: rysuje wartości kanału jasności. Czerwony: rysuje wartości czerwonego kanału. Zielony: rysuje wartości zielonego kanału. Niebieski: rysuje wartości niebieskiego kanału. Alfa: rysuje wartości kanału alfa. Kanał ten odpowiedzialny jest za przezroczystość i wspierany jest w formatach takich jak PNG lub TIFF. Kolory: rysuje wartości wszystkich kanałów w tym samym czasie
en In the selection process, Member States have also been requested to consider all available information on pressures and biological quality elements
pl W ramach procesu selekcji Państwa Członkowskie zostały poproszone o uwzględnienie wszystkich dostępnych informacji na temat oddziaływań oraz biologicznych elementów jakości
en The competent authorities or bodies to which the competent authorities have delegated the responsibility for implementing the independent control system shall make a random selection of at least a statistically significant percentage of all the energy performance certificates issued annually and subject those certificates to verification
pl Właściwe władze lub organy, którym właściwe organy przekazały odpowiedzialność za wdrożenie niezależnego systemu kontroli, wybierają losowo co najmniej statystycznie istotny odsetek wszystkich świadectw charakterystyki energetycznej wydanych w ciągu roku i poddają te świadectwa weryfikacji
en All other information relevant for the selection of the sample as referred to in ‧.‧(a)(iii) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszelkie inne informacje stosowne dla doboru próbki, jak opisano w pkt ‧.‧ lit. a) ppkt iii) muszą być dostarczone Komisji w okresie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Whereas the rules and procedures for port-State inspections, including criteria for the detention of ships, must be harmonized to ensure consistent effectiveness in all ports, which would also drastically reduce the selective use of certain ports of destination to avoid the net of proper control
pl zasady i procedury kontroli w państwie portu, łącznie z kryteriami dotyczącymi zatrzymania statku, muszą zostać ujednolicone dla zapewnienia jednakowej skuteczności we wszystkich portach, co pozwoliłoby również gwałtownie zmniejszyć selektywne korzystanie z niektórych portów w celu uniknięcia sieci ścisłej kontroli
en You can move windows around your virtual desktops with the To Desktop item in the window menu: just select the desktop to which you want to move the window. You can make the window appear on all desktops with the All Desktops Sticky Windows item
pl Możesz przenosić okna między wirtualnymi pulpitami za pomocą menu Na pulpit w menu okna: po prostu wskaż, na który pulpit chcesz przenieść okno. Możesz również sprawić, że okno będzie widoczne na wszystkich pulpitach wybierając opcję Wszystkie pulpity Przyklejone okna
en You can then select between Invert screen, or Flash screen. If you select Invert screen, all colors on the screen will be reversed. If you choose Flash screen, you can choose the color by clicking the button to the right of the Flash screen selection
pl Następnie możliwy jest wybór metody powiadamiania, czyli Inwersja ekranu lub Mignięcie ekranu. Wybranie metody Inwersja ekranu będzie powodować odwrócenie kolorów na całym ekranie. Wybranie opcji Mignięcie ekranu daje możliwość wyboru koloru tego mignięcia za pomocą przycisku wyboru kolorów
en Click here to select all sheets in the list
pl Kliknij tutaj, aby zaznaczyć wszystkie arkusze z listy
en the requirements of ‧.‧ are complied with for all cylinders selected by the Member State
pl spełnienie wymogów określonych w ppkt. ‧.‧ we wszystkich butlach wybranych przez Państwo Członkowskie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy Select All.Znalezione w 39,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.