Tłumaczenia na język polski:

  • Robert C. Merton   
     
    Robert C. Merton (ekonomista)
     
    Robert C. Merton (ekonomista)

Przykładowe zdania z "Robert C. Merton", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Music group as a membership group in the view of Robert K. Merton’s theory
pl Zespół muzyczny jako grupa uczestnictwa w rozumieniu teorii Roberta K. Mertona
en Human to culture - the conception of individual types of adaptation by Robert King Merton's
pl Człowiek wobec kultury - koncepcja typów indywidualnego przystosowania według Roberta Kinga Mertona
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Sozialgericht Stuttgart): Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH v Bundesrepublik Deutschland (Social security- Reimbursement of medical expenses incurred in another Member State- Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧- Health insurance fund applying a simplified full reimbursement procedure for bills for small amounts
pl Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec (wniosek Sozialgericht w Sztutgarcie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Zabezpieczenie społeczne- Zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym Państwie Członkowskim- Art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧- Kasa chorych stosująca w przypadku niewielkich kwot uproszczoną procedurę zwrotu w całości
en Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (born ‧.‧.‧ in Liège, Belgium), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley
pl Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars (urodzony dnia ‧.‧.‧ r. w Liège, Belgia), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley
en Case C-‧/‧: Order of the Court of ‧ November ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Paris- France)- Olivier Martinez, Robert Martinez v Société MGN LIMITED (Regulation (EC) No ‧/‧- Jurisdiction in civil and commercial matters- National Court not eligible to refer questions to the Court of Justice for preliminary ruling for the purposes of Article ‧ EC- Court’s lack of jurisdiction
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości (ósma izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris- Francja)- Olivier Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN LIMITED (Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych- Sąd nieuprawniony, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ WE, do wniesienia do Trybunału sprawy w trybie prejudycjalnym- Niewłaściwość Trybunału
en Case C-‧/‧: Order of the President of the Court of ‧ June ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Livorno- Italy)- Alberto Bianchi v De Robert Calzature Srl
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Livorno- Włochy)- Alberto Bianchi przeciwko De Robert Calzature Srl
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance, Paris (France) lodged on ‧ July ‧- Olivier Martinez, Robert Martinez v Société MGN Limited
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Olivier Martinez, Robert Martinez przeciwko Société MGN Ltd
en in Case C-‧/‧ P: Alcon Inc. against the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Dr Robert Winzer Pharma GmbH
pl w sprawie C-‧/‧ P: Alcon Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) oraz Dr. Robert Winzer Pharma GmbH
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Livorno by order of that court of ‧ January ‧ in Alberto Bianchi v De Robert Calzature S.R.L
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale di Livorno z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie Alberto Bianchi przeciwko De Robert Calzature Srl
en Robert Goebbels, who moved an oral amendment to recital C, which was not incorporated as more than ‧ Members objected
pl Robert Goebbels przedstawił poprawkę ustną do punktu uzasadnienia C; poprawka nie została przyjęta, ponieważ więcej niż ‧ posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu
en In Case C-‧/‧P: Alcon Inc., formerly Alcon Universal Ltd, established in Hünenberg (Switzerland) (lawyers: C. Morcom, QC, and S. Clark), the other parties to the proceedings being the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Agents: S. Laitinen and A. Sesma Merino) and Dr Robert Winzer Pharma GmbH, established in Olching (Germany) (lawyer: S. Schneller) – appeal under Article ‧ of the Statute of the Court of Justice, brought on ‧ May ‧ – the Court (Sixth Chamber), composed of J.-P. Puissochet (Rapporteur), President of the Chamber, F. Macken and U. Lõhmus, Judges; Advocate General: M. Poiares Maduro, Registrar: R. Grass, has given an order on ‧ October ‧, in which it
pl W sprawie C-‧/‧ P, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ statutu Trybunału, wniesione dnia ‧ maja ‧ r., Alcon Inc., poprzednio Alcon Universal Ltd, z siedzibą w Hünenberg (Szwajcaria) (adwokaci C. Morcom QC oraz S. Clark), pozostałe strony postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), (pełnomocnicy: S. Laitinen i A. Sesma Merino) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH siedzibą w Olching (Niemcy) (adwokat: S. Schneller) Trybunał (szósta izba), w składzie J.-P. Puissochet (sprawozdawca), prezes izby, F. Macken i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ października ‧ r. postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Paris (France) lodged on ‧ April ‧- Olivier Martinez, Robert Martinez v MGN Ltd
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Olivier Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN Limited
en C' mon, Robert, tell me
pl Robert, powiedz mi
en Applicants: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, France), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, France), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan, France), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Étienne Jalabert (Sigean, France), Jean Gérald Lubrano (Marseille, France), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, France), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, France) (represented by: C. Bonnefoi, lawyer
pl Strona skarżąca: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marsylia, Francja), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, Francja), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan, Francja), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Etienne Jalabert (Sigean, Francja), Jean Gérald Lubrano (Marsylia, Francja), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, Francja), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Bonnefoi
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Bundesverwaltungsgericht (Germany), made by decision of ‧ December ‧, received at the Court on ‧ March ‧, in the proceedings pending before that court between Karl Robert Kranemann and Land Nordrhein-Westfalen- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President of the Chamber, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, K. Schiemann and E. Levits, Judges; L.A. Geelhoed, Advocate General, R. Grass, Registrar, gave a judgment on ‧ March ‧, the operative part of which is as follows
pl W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy), postanowieniem z dnia ‧ grudnia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ marca ‧ r., w postępowaniu Karl Robert Kranemann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), N. Colneric, K. Schiemann i E. Levits, sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ marca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Korneuburg (Austria) by order of that court of ‧ January ‧ in Plato Plastik Robert Frank GmbH v CAROPACK Handels GmbH
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Landesgericht Korneuburg z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie Plato Plastik Robert Frank GmbH przeciwko CAROPACK Handels GmbH
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Landgericht Munich I (Germany) lodged on ‧ April ‧- Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann v Hypo Real Estate Holding AG
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann przeciwko Hypo Real Estate Holding AG
en Case C-‧/‧: Order of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling by the Landesgericht Korneuburg)- Plato Plastik Robert Frank GmbH v Caropack Handelsgesellschaft mbH (Second paragraph of Article ‧ of the Rules of Procedure- Directive ‧/‧/EC- Packaging and packaging waste- Concepts of producer of packaging and producer of packaging materials- producer of plastic carrier bags
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg [Austria])- Plato Plastik Robert Frank GmbH przeciwko Caropack Handelsgesellschaft mbH (Artykuł ‧ § ‧ regulaminu- Dyrektywa ‧/‧/WE- Opakowania i odpady opakowaniowe- Pojęcia producenta opakowań i producenta materiałów opakowaniowych- Producent toreb z tworzyw sztucznych
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)- Robert Hans Conijn v Finanzamt Hamburg-Nord (Freedom of establishment- Income tax- Tax return- Tax advice- Right to deduct costs
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy)- Robert Hans Conijn przeciwko Finanzamt Hamburg-Nord (Swoboda przedsiębiorczości- Podatek dochodowy- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu- Doradztwo podatkowe- Prawo do odliczenia wydatków
en in Case C-‧/‧ (Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann v Land Nordrhein-Westfalen
pl w sprawie C-‧/‧ (wniosek Bundesverwaltungsgericht o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Karl Robert Kranemann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen
en Order of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧ P: Alcon Inc. against the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Dr Robert Winzer Pharma GmbH (Appeal- Community mark- Regulation (EC) No ‧/‧- Nullity of the Community mark- Article ‧ of Regulation No ‧/‧- Absolute grounds for refusal of registration- Article ‧(d) of Regulation No ‧/‧- Distinctive character acquired through use- Article ‧ of Regulation No ‧/‧- Word mark ‘BSS’
pl Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P: Alcon Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) oraz Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego- Art. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧- Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji- Art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia nr ‧/‧- Charakter odróżniający nabyty przez używanie- Art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧- Wyraz „BSS”
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in length
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
en The level of body satisfaction and its realtionship with an organization of personality according to the Robert C. Cloninger's theory
pl Poziom zadowolenia z wyglądu wlasnego ciała i jego związek z organizacją osobowości w ujęciu teorii Roberta C. Cloningera
en Hey Robert, c' mon!
pl Hej Robert, chodź!
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ March ‧ in Case C-‧/‧ (Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann v Land Nordrhein-Westfalen (Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ EC)- Freedom of movement for workers- Civil servant undergoing preparatory practical training- Practical training completed in another Member State- Reimbursement of travel expenses limited to the domestic stretch of the journey
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ (wniosek Bundesverwaltungsgericht o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Karl Robert Kranemann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen (Art. ‧ Traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE)- Swoboda przepływu pracowników- Urzędnik służby cywilnej odbywający praktykę przygotowawczą- Praktyka odbyta w innym Państwie Członkowskim- Zwrot kosztów podróży ograniczony do części podróży odbytej na terytorium państwowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64688 zdań frazy Robert C. Merton.Znalezione w 10,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.