Tłumaczenia na język polski:

  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata   
    (ProperNoun  )
     
    izraelskie odznaczenie cywilne;

Picture dictionary

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Righteous Among the Nations
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przykładowe zdania z "Righteous among the Nations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Nonetheless, I do not believe that we should be engaging in self-righteous meddling in the internal policy affairs of other States, all the more so given that the EU is by no means in a position to assume the role of a model of democracy.
pl Nie uważam jednak, że powinniśmy ingerować w wewnętrzną politykę innych państw, nawet jeżeli ingerencja taka jest w naszym mniemaniu ważna, a tym bardziej, że UE nie może służyć za wzór demokracji.
en This section says something like " Only the righteous may pass. "
pl Ta część mówi coś jakby..." Tylko prawi mogą przejść. "
en (FR) Madam President, Commissioner, it is like customs night here tonight, with Mr Markov's report on the GSP and Mr Audy's report on non-tariff barriers, in other words these import and export rules and procedures which we call administrative protectionism, or self-righteous customs barriers.
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Można powiedzieć, że dziś mamy dzień ceł ze sprawozdaniem pana Markova na temat ogólnego systemu preferencji taryfowych i sprawozdaniem pana Audy o pozataryfowych barierach, innymi słowy te przepisy i procedury importu i eksportu, które nazywamy administracyjnym protekcjonizmem lub nieomylnie barierami celnymi.
en The righteous Starfleet captain finally released you
pl Tak.- Mieliście jakieś problemy na powierzchni?
en " The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish...- and the tyranny of evil men.- [ Whimpering Continues ]
pl " Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi
en Ezekiel ‧: ‧." The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men
pl Księga Ezechiela, rozdział ‧, wers ‧./ Ścieżka sprawiedliwych wiedzie/ przez nieprawości samolubnych/ i tyranię złych ludzi
en So the killer thinks he' s righteous, a just man?
pl Więc morderca myśli że jest tym " sprawiedliwym "?
en The image of righteous citizen at the beginning of the 19th century in the light of funeral speeches and eulogies (1802-1816).
pl Wizerunek dobrego obywatela w początkach XIX wieku w świetle mów pogrzebowych i mów pochwalnych (1802-1816)
en Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud-Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa
pl Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa
en The thing that it is worth doing at the moment is perhaps to thank yet again the Commission for its initiative and the Commissioner for the conscientious way he has followed through the actions of Parliament - and also to vindicate the part played by Parliament without allowing ourselves to become overly self-righteous.
pl Co jeszcze pewnie warto zrobić w tej chwili to ponownie podziękować Komisji za jej inicjatywę, a panu komisarzowi za sumienność, z jaką kontynuował on działania Parlamentu. Ponadto należy jeszcze potwierdzić słuszność roli, jaką odegrał Parlament, ale nie popadając w nadmierne zadufanie.
en Take the self- righteous attitude and shove it
pl Wsadź sobie te twoje pouczenia
en The righteous Starfleet captain finally released you
pl Więc, ów prawy kapitan Gwiezdnej Floty wreszcie cię uwolnił?Tak
en The righteous Starfleet captain finally released you
pl Więc, ów prawy kapitan Gwiezdnej Floty wreszcie cię uwolnił?
en He wanted the power of the sword for himself... (screams)... but the secret could only be given to a righteous man
pl On chciał zachować moc miecza tylko dla siebie.Ale tajemnica mogła być dana tylko prawowitemu
en Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfish
pl A może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja jestem pasterzem, a świat jest zły i samolubny
en " The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men
pl " Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi
en Well, that' s what this movie was about: good conquering evil, the righteous prospering, the wicked suffering
pl O tym właśnie jest ten film.Dobro pokonuje zło. Sprawiedliwość triumfuje
en The entry Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET) under the heading Legal persons, groups and entities shall be replaced by the following
pl Wpis Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET) w tytule Osoby prawne, grupy i podmioty otrzymuje brzmienie
en Righteous Father... the world does not know you, but I know you... and these know that you sent me
pl Ojcze sprawiedliwy...Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem... i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał
en What' s the point of all your valiant attempts at rehabilitation... if, when I finally succumb, when at long last I pledge myself to righteous conduct, you regard me with nothing but suspicion?
pl Jaki jest cel wszystkich twoich odważnych prób rehabilitacji... jeżeli w końcu ulegnę, kiedy wreszcie zobowiążę się do dobrego zachowania, nie spojrzysz na mnie z podejrzliwością?
en Mr. Slope would remind him of an importunate and self-righteous District Commissioner, and Mrs. Proudie of the Governor’s wife.
pl Pan Slope przypominał mu irytującego, zadufanego w sobie komisarza rządowego, a pani Proudie żonę gubernatora.
en " The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men
pl " Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnychI tyranię złych ludzi
en The judge said the bust wasn' t Righteous and let him walk
pl Sąd orzekł, że podczas zatrzymania doszło do pewnych uchybień i go wypuścił
en Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfish
pl A może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja pasterzem, a świat jest zły i samolubny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3275025 zdań frazy Righteous among the Nations.Znalezione w 472,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.