Tłumaczenia na język polski:

  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata   
     
    izraelskie odznaczenie cywilne;

Picture dictionary

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Righteous Among the Nations
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przykładowe zdania z "Righteous among the Nations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en " The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men
pl " Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi
en The righteous anger
pl Usprawiedliwiony gniew
en Take the self- righteous attitude and shove it
pl Wsadź sobie te twoje pouczenia
en Mr. Slope would remind him of an importunate and self-righteous District Commissioner, and Mrs. Proudie of the Governor’s wife.
pl Pan Slope przypominał mu irytującego, zadufanego w sobie komisarza rządowego, a pani Proudie żonę gubernatora.
en If a Lord is righteous, then all the Kingdom' s men are his to lead
pl Jeśli pan jest prawy, wtedy ludzie jego królestwa są pod jego wodzą.Dalej
en I think you want this case to fail.lf the jury rejects our lawsuit, then you' il be able to point with righteous indignation at a system that doesn' t work. But if we succeed, then what do you have?
pl chcesz przegrac proces. jezeli ława odrzuci nasze powództwo, będziesz mógł pokazać świete oburzenie na system który nie działa. a co jeśli wygramy?
en Even in his confessions a Russian is self-righteous – he pours out his revelations, but he doesn’t excuse himself, he needs no excuse. All this had to form the background of one’s decision. I gave my instructions to Corporal Starling.
pl [...] O tym wszystkim trzeba było pamiętać podejmując decyzję. Wydałem dokładne polecenia kapralowi Starlingowi.
en For the sake of humanity, for the sake of our righteous goal
pl Dla dobra ludzkości, dla dobra naszych celów
en The judge said the bust wasn' t Righteous and let him walk
pl Sąd orzekł, że podczas zatrzymania doszło do pewnych uchybień i go wypuścił
en Well, that' s what this movie was about: good conquering evil, the righteous prospering, the wicked suffering
pl Nie muszę.O tym właśnie jest ten film
en Valkyries fly over the battlefield, picking out the righteous dead
pl Walkirie latają nad polem bitwy i wybierają godnych poległych
en Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfish
pl A może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja jestem pasterzem, a świat jest zły i samolubny
en Please let them know, Maestro...let them know I was nervous... that unlike the powerful, I was not so arrogant... as to be sure that my actions were righteous
pl Niech się dowiedzą Maestro... niech wiedzą, że się denerwowałem... że nie byłem tak mocny
en The thing that it is worth doing at the moment is perhaps to thank yet again the Commission for its initiative and the Commissioner for the conscientious way he has followed through the actions of Parliament - and also to vindicate the part played by Parliament without allowing ourselves to become overly self-righteous.
pl Co jeszcze pewnie warto zrobić w tej chwili to ponownie podziękować Komisji za jej inicjatywę, a panu komisarzowi za sumienność, z jaką kontynuował on działania Parlamentu. Ponadto należy jeszcze potwierdzić słuszność roli, jaką odegrał Parlament, ale nie popadając w nadmierne zadufanie.
en What' s the point of all your valiant attempts at rehabilitation... if, when I finally succumb, when at long last I pledge myself to righteous conduct, you regard me with nothing but suspicion?
pl Jaki jest cel wszystkich twoich odważnych prób rehabilitacji... jeżeli w końcu ulegnę, kiedy wreszcie zobowiążę się do dobrego zachowania, nie spojrzysz na mnie z podejrzliwością?
en The righteous Starfleet captain finally released you
pl Więc, ów prawy kapitan Gwiezdnej Floty wreszcie cię uwolnił?
en The image of righteous citizen at the beginning of the 19th century in the light of funeral speeches and eulogies (1802-1816).
pl Wizerunek dobrego obywatela w początkach XIX wieku w świetle mów pogrzebowych i mów pochwalnych (1802-1816)
en " The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men
pl " Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnychI tyranię złych ludzi
en This section says something like " Only the righteous may pass. "
pl Ta część mówi coś jakby..." Tylko prawi mogą przejść. "
en Ezekiel ‧: ‧." The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish...- and the tyranny of evil men
pl Księga Ezechiela, rozdział ‧, wers ‧./ Ścieżka sprawiedliwych wiedzie/ przez nieprawości/ samolubnych i tyranię złych ludzi./ Błogosławiony ten, co w imię/ miłosierdzia i dobrej woli/ prowadzi słabych/ doliną ciemności,/ bo on jest stróżem brata swego/ i znalazcą zagubionych dziatek./ I dokonam na tobie/ srogiej pomsty/ w zapalczywym gniewie,/ i na tych, którzy chcą/ zatruć i zniszczyć moich braci/ i poznasz, że Ja jestem Pan,/ kiedy wywrę na tobie/ swoją zemstę!
en The entry Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis) under the heading Legal persons, groups and entities shall be replaced by the following
pl Wpis Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis) w tytule Osoby prawne, grupy i podmioty otrzymuje następujące brzmienie
en But Godless governments have fallen, and the armies of man have perished by his hand...Pattycake, pattycake...... for this pandemic is the flail of God and the world his threshing floor, and, implacably, he will thresh out his harvest until the wheat is separated from the chaff, the righteous from the sinner. And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheat
pl Lecz oto bezbożne rządy upadły,/ a masy ludzkie padły z Jego ręki,/ gdyż epidemia ta jest niczym cep/ w boskich rękach, a świat miejscem jego żniw./ I nie zakończy On/ swych zaciekłych żniw,/ dopóki plewy nie zostają oddzielone/ od pszenicy, a prawi ludzie od grzeszników./ I bądźcie pewni,/ że więcej pozostanie tych drugich./ Nieliczni wybrani
en (FR) Madam President, Commissioner, it is like customs night here tonight, with Mr Markov's report on the GSP and Mr Audy's report on non-tariff barriers, in other words these import and export rules and procedures which we call administrative protectionism, or self-righteous customs barriers.
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Można powiedzieć, że dziś mamy dzień ceł ze sprawozdaniem pana Markova na temat ogólnego systemu preferencji taryfowych i sprawozdaniem pana Audy o pozataryfowych barierach, innymi słowy te przepisy i procedury importu i eksportu, które nazywamy administracyjnym protekcjonizmem lub nieomylnie barierami celnymi.
en " The righteous shall walk a thorny path. "
pl " Prawy powinien chodzić ciernistą ścieżką "
en Biography "the Righteous" - Julian Grobelny "Trojan" (1893 - 1944)
pl Biografia "sprawiedliwego" - Julian Grobelny "Trojan" (1893-1944)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3275025 zdań frazy Righteous among the Nations.Znalezione w 1 027,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.