Tłumaczenia na język polski:

  • Usuń skojarzenie   
     
    An option that allows the user to remove the link between an item and a To Do.

Przykładowe zdania z "Remove association", pamięć tłumaczeniowa

add example
en If the chosen provision selects the removal of the Higher Level Function, all the corresponding output control signals associated with this function shall be inhibited, and in such a manner as to limit the transition disturbance
pl Jeżeli wybrane zadanie powoduje usuwanie funkcji wyższego rzędu, należy wstrzymać wszystkie związane z tą funkcją odpowiednie sygnały sterowania na wyjściu w taki sposób, aby ograniczyć przejściowe zakłócenie
en Miscellaneous insurance, transportation of goods, departmental removals and associated handling costs
pl Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą
en Removals and associated handling
pl Przeprowadzki i związane z nimi czynności
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of cabling, telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie
en PL‧(c) does not control technical data, drawings or documentation for maintenance activities directly associated with calibration, removal or replacement of damaged or unserviceable goods that are necessary for the continuing airworthiness and safe operation of civil aircraft
pl Pozycja PL‧ lit. c) nie obejmuje danych technicznych, rysunków ani dokumentacji na potrzeby działań z zakresu konserwacji, powiązanych bezpośrednio z kalibracją, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych bądź niezdatnych do użytkutowarów, niezbędnych do zapewnienia dalszej zdatności do lotu i bezpiecznego działania cywilnych statków powietrznych
en Pursuant to the Framework Directive, national regulatory authorities in the Member States should contribute to the development of the internal market by, inter alia, removing remaining obstacles to the provision of electronic communications networks, associated facilities and services and electronic communications services at European level and by encouraging the establishment and development of trans-European networks and the interoperability of pan-European services, and end-to-end connectivity
pl Zgodnie z dyrektywą ramową krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich powinny wspierać rozwój rynku wewnętrznego poprzez, między innymi, usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej, zasobów i usług towarzyszących oraz usług łączności elektronicznej na szczeblu wspólnotowym oraz poprzez wspieranie tworzenia i rozwój transeuropejskich sieci i interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich oraz połączeń między użytkownikami końcowymi
en the Law on Foundations will remove all existing restrictions faced by religious minorities as regards legal personality, the training of clergy, work permits, schools and internal management, will properly address the issues of confiscated properties and the institution of proceedings for damages against the State for failure to enforce court rulings, and will allow full freedom of association, thus supporting the principle of a pluralistic, independent and self-confident civil society
pl ustawa o fundacjach usunie wszystkie istniejące ograniczenia nakładane na mniejszości religijne w zakresie osobowości prawnej, kształcenia duchownych, pozwoleń na pracę, zarządzania szkołami i zarządzania wewnętrznego, będzie zawierać odpowiednie przepisy dotyczące skonfiskowanego mienia, ustanowienia procedur umożliwiających uzyskanie odszkodowania od państwa w przypadku niewykonania orzeczenia sądowego oraz umożliwi pełną swobodę zrzeszania się, wspierając tym samym zasadę pluralistycznego, niezależnego i świadomego swej wartości społeczeństwa obywatelskiego
en Organisations to be a member of INHOPE, the International Association of Internet Hotlines, ensuring that international good practice sharing between Hotlines and industry can be used to remove content
pl Organizacje powinny być członkami INHOPE, Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Punktów Kontaktowych, gwarantującego możliwość wykorzystania międzynarodowej wymiany sprawdzonych rozwiązań pomiędzy punktami kontaktowymi i branżą w celu usuwania zakazanych treści
en Departmental removals and associated handling
pl Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en In particular they cover investment associated with the deployment of ERTMS (European Rail Traffic Management System) and any like measure which can help to remove the technical barriers in the European rail services market
pl Koszty kwalifikowane obejmują w szczególności inwestycje związane z wdrażaniem ERTMS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym) i wszelkie inne podobne środki, które mogą przyczynić się do likwidacji barier technicznych na europejskim rynku usług kolejowych
en If the chosen provision selects the removal of the higher level function, all the corresponding output control signals associated with this function shall be inhibited, and in such a manner as to limit the transition disturbance
pl Jeżeli wybrana forma zabezpieczenia powoduje usunięcie funkcji wyższego rzędu, to wszystkie odpowiednie wyjściowe sygnały sterowania związane z tą funkcją zostają wstrzymane w sposób pozwalający na zminimalizowanie zakłóceń przejściowych
en It is universally accepted in case-law that the conduct of a public body with responsibility for collecting social security contributions which tolerates late payment of such contributions gives a company in financial difficulties which benefits from that conduct a significant commercial advantage by mitigating the burden associated with the normal application of the social security system which cannot be wholly removed by the interest and default surcharges applied to it
pl W przyjętym orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że podmiot publicznoprawny, odpowiedzialny za pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne, który toleruje opóźnianie płatności, daje przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji, korzystającemu z takiego zachowania, znaczącą przewagę konkurencyjną dzięki zmniejszeniu jego obciążeń wynikających z normalnego funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, której to przewagi nie można całkowicie zniwelować odsetkami i dodatkowymi opłatami z tytułu zwłoki
en However, it did not substantiate this allegation and neither asked for the removal of the apparent restriction from its business licence, nor changed its Articles of Association in which the export requirement was also included
pl Nie było ono jednak w stanie poprzeć tego stwierdzenia dowodami, nie wystąpiło o usunięcie tego oczywistego ograniczenia ze swojego zezwolenia na prowadzenie działalności ani nie zmieniło swojego statutu, w którym również znajdował się wspomniany wymóg
en To that end, restrictions on the transfer of securities, restrictions on voting rights, extraordinary appointment rights and multiple voting rights should be removed or suspended during the time allowed for the acceptance of a bid and when the general meeting of shareholders decides on defensive measures, on amendments to the articles of association or on the removal or appointment of board members at the first general meeting of shareholders following closure of the bid
pl W tym celu ograniczenia co do przenoszenia papierów wartościowych, ograniczenia co do wykonywania prawa głosu, nadzwyczajne uprawnienia do powoływania członków organów spółki i uprzywilejowanie papierów co do głosu powinny być zniesione lub zawieszone na czas trwania oferty oraz kiedy walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje w sprawie środków obronnych, w sprawie zmiany umowy spółki lub powołania albo odwołania członka zarządu na pierwszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy po zamknięciu oferty
en Internal removals and associated handling
pl Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa
en Departmental removals and associated handling
pl Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności
en In ‧ the company removed any restrictions from its Articles of Association and in these circumstances there is no reason for MET not to be granted
pl W ‧ r. przedsiębiorstwo usunęło wszelkie ograniczenia ze swojego statutu i w związku z tym nie ma powodów do nieudzielenia MET
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en On grounds of efficiency, the measures designed to amend non-essential elements of each sectoral food law, inter alia, by supplementing it, relating to the addition of a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Ze względu na skuteczność środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów poszczególnych przepisów sektorowych prawa żywnościowego, m.in. poprzez ich uzupełnienie, dotyczące dodania substancji do wykazu wspólnotowego oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en Departmental removals and associated handling costs
pl Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46541 zdań frazy Remove association.Znalezione w 8,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.