Tłumaczenia na język polski:

  • Usuń skojarzenie   
     
    An option that allows the user to remove the link between an item and a To Do.

Przykładowe zdania z "Remove association", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Efforts should be directed at tracking the movements and activities of websites associated with the distribution of child sexual abuse content in order to provide information to authorised bodies and international law enforcement to effect the removal of such content and the investigation of its distributors
pl Wysiłki powinny być kierowane na śledzenie ruchów i działalności stron internetowych związanych z dystrybucją treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci w celu dostarczenia informacji uprawnionym organom i międzynarodowym organom ścigania, aby usuwać takie treści i prowadzić dochodzenia w sprawie ich dystrybutorów
en multiple-vote securities shall carry only one vote each at the first general meeting of shareholders following closure of the bid, called by the offeror in order to amend the articles of association or to remove or appoint board members
pl na pierwszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy następującym po zamknięciu oferty, zwołanym przez oferenta w celu zmiany umowy spółki lub odwołania lub mianowania członków zarządu, papiery wartościowe uprzywilejowane co do głosu uprawniają jedynie do jednego głosu każdy
en The name of the president of the association is removed
pl Usunięcie nazwiska przewodniczącego
en Recalls that the credibility of the election process will depend on the release of all political prisoners, including those in the unlawful custody of intelligence agencies, and on an end being put to the disappearance of political opponents, in accordance with the Supreme Court's directive; considers that freedom of speech, movement, association and assembly must be fully implemented and all restrictions on law-abiding political parties be removed
pl przypomina, że wiarygodność procesu wyborczego będzie zależała od uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym więźniów bezprawnie zatrzymanych przez agencje wywiadu, oraz od położenia kresu uprowadzeniom oponentów politycznych zgodnie z zaleceniami Sądu Najwyższego; uważa, że wolność słowa, swoboda przemieszczania się, stowarzyszeń i zgromadzeń musi być w pełni stosowana, a wszelkie restrykcje nałożone na przestrzegające prawa partie muszą zostać zniesione
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en Departmental removals and associated handling
pl Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe
en The efficiency procedure was also introduced (Article ‧) for adding a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list
pl Wprowadzono również procedurę sprawnego postępowania (art. ‧ ust. ‧) mającą zastosowanie do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością danej substancji w wykazie wspólnotowym
en With exception of novel foods and on imperative grounds of urgency, the Commission may use the urgency procedure referred to in Article ‧ for the removal of a substance from the Union list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of a substance on the Union list
pl Ze względu na szczególnie pilną potrzebę i z wyjątkiem przypadków dotyczących nowej żywności Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, w celu usuwania substancji z wykazu unijnego oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazie unijnym
en Physical protection requirements should be based on a graded approach, taking into account the current evaluation of the threat, the relative attractiveness, the nature of the material and potential consequences associated with the unauthorised removal of nuclear material and with the sabotage against nuclear material or nuclear facilities
pl Wymagania dotyczące ochrony fizycznej powinny opierać się na podejściu opartym na stopniowaniu, z uwzględnieniem bieżącej oceny zagrożenia, stopnia atrakcyjności, charakteru materiałów i potencjalnych skutków związanych z nieuprawnionym usunięciem materiałów jądrowych oraz z sabotażem wymierzonym w materiały jądrowe lub obiekty jądrowe
en Departmental removals and associated handling costs
pl Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty
en Wars, ethnic tensions, persistent climate change, human rights violations, a lack of civil and economic liberties, endemic corruption, a lack of institutional representatives of citizens' needs, such as trade unions, associations, political parties: the set of all these elements represents the field of deployment of European foreign policy and resolving these problems will remove many of the reasons that cause millions of people to emigrate.
pl Wojny, konflikty etniczne, trwałe zmiany klimatyczne, akty łamania praw człowieka, brak swobód obywatelskich i gospodarczych, endemiczna korupcja, brak instytucjonalnych przedstawicieli zajmujących się potrzebami obywateli, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne: te wszystkie elementy mieszczą się w zakresie europejskiej polityki zagranicznej, a wraz z rozwiązaniem tych problemów zniknie wiele przyczyn skłaniających miliony ludzi do emigracji.
en It removes the associated gains and losses that were recognised directly in equity in accordance with paragraph ‧, and includes them in the initial cost or other carrying amount of the asset or liability
pl Wyłącza związane zyski lub straty, które zgodnie z paragrafem ‧ były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, i włącza je do początkowego kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązania
en Trimming: remove the pizzle butt, the adjacent gristle and the scrotal (superficial inguinal) gland. Remove the cartilage and connective tissues associated with the pelvic bone
pl Wykrawanie: usunąć nasadę i trzon prącia, przylegającą chrząstkę i gruczoł krokowy (powierzchniowy pachwinowy) Usunąć chrząstkę i tkanki łączne związane z kością miedniczną
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en expenditure on equipping buildings with telecommunications facilities, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en Remove the cartilage and connective tissues associated with the pelvic bone
pl Usunąć chrząstkę i tkanki łączne związane z kością miedniczną
en Public consultation has revealed broad support from the Member States, industry associations and stakeholders to remove the five types of leased line from the current minimum set
pl Konsultacje społeczne ujawniły, że państwa członkowskie, stowarzyszenia przemysłowe i zainteresowane strony popierają usunięcie pięciu przedmiotowych typów łączy dzierżawionych z obecnego zestawu minimalnego
en The Commission states that authors' associations whose membership conditions infringe Article ‧ have done so either by including conditions in the agreement which are considered by the Commission to be prohibited or by continuing to apply such conditions despite the fact that they have been removed from the contracts
pl Jeśli chodzi o naruszenie art. ‧ ust. ‧ WE w odniesieniu do warunków członkostwa, zdaniem Komisji podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi naruszyły ten przepis albo poprzez wprowadzenie do zawieranych umów warunków uznawanych przez Komisję za zakazane, albo przez dalsze ich stosowanie w praktyce nawet po ich usunięciu z tekstu umów
en Internal removals and associated handling
pl Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa
en Removals and associated handling
pl Przeprowadzki i związane z nimi czynności
en On grounds of efficiency, the measures designed to amend non-essential elements of each sectoral food law, inter alia, by supplementing it, relating to the addition of a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Ze względu na skuteczność środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów poszczególnych przepisów sektorowych prawa żywnościowego, m.in. poprzez ich uzupełnienie, dotyczące dodania substancji do wykazu wspólnotowego oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46541 zdań frazy Remove association.Znalezione w 8,906 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.