Tłumaczenia na język polski:

  • Usuń skojarzenie   
     
    An option that allows the user to remove the link between an item and a To Do.

Przykładowe zdania z "Remove association", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It removes the associated gains and losses that were recognised in other comprehensive income in accordance with paragraph ‧ ...
pl Usuwa powiązane zyski i straty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem ‧ ...
en The efficiency procedure was also introduced (Article ‧) for adding a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list
pl Wprowadzono również procedurę sprawnego postępowania (art. ‧ ust. ‧) mającą zastosowanie do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością danej substancji w wykazie wspólnotowym
en the Law on Foundations will remove all existing restrictions faced by religious minorities as regards legal personality, the training of clergy, work permits, schools and internal management, will properly address the issues of confiscated properties and the institution of proceedings for damages against the State for failure to enforce court rulings, and will allow full freedom of association, thus supporting the principle of a pluralistic, independent and self-confident civil society
pl ustawa o fundacjach usunie wszystkie istniejące ograniczenia nakładane na mniejszości religijne w zakresie osobowości prawnej, kształcenia duchownych, pozwoleń na pracę, zarządzania szkołami i zarządzania wewnętrznego, będzie zawierać odpowiednie przepisy dotyczące skonfiskowanego mienia, ustanowienia procedur umożliwiających uzyskanie odszkodowania od państwa w przypadku niewykonania orzeczenia sądowego oraz umożliwi pełną swobodę zrzeszania się, wspierając tym samym zasadę pluralistycznego, niezależnego i świadomego swej wartości społeczeństwa obywatelskiego
en Departmental removals and associated handling
pl Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe
en On grounds of efficiency, the measures designed to amend non-essential elements of each sectoral food law, inter alia, by supplementing it, relating to the addition of a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Ze względu na skuteczność środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów poszczególnych przepisów sektorowych prawa żywnościowego, m.in. poprzez ich uzupełnienie, dotyczące dodania substancji do wykazu wspólnotowego oraz dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en On grounds of efficiency, the measures designed to amend non-essential elements of each sectoral food law, inter alia by supplementing it, relating to the addition of a substance to the Community list and for adding, removing or changing conditions, specifications or restrictions associated with the presence of the substance on the Community list, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Z uwagi na skuteczność środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów poszczególnych przepisów sektorowych prawa żywnościowego, m.in. poprzez jego uzupełnienie, związane z dodaniem substancji do wykazu wspólnotowego oraz do dodawania, usuwania lub zmiany warunków, specyfikacji lub ograniczeń związanych z obecnością substancji w wykazach wspólnotowych, zostają przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en Departmental removals and associated handling costs
pl Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty
en Organisations to be a member of INHOPE, the International Association of Internet Hotlines, ensuring that international good practice sharing between Hotlines and industry can be used to remove content
pl Organizacje powinny być członkami INHOPE, Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Punktów Kontaktowych, gwarantującego możliwość wykorzystania międzynarodowej wymiany sprawdzonych rozwiązań pomiędzy punktami kontaktowymi i branżą w celu usuwania zakazanych treści
en Departmental removals and associated handling
pl Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en Internal removals and associated handling
pl Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa
en Departmental removals and associated handling
pl Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności
en Pursuant to the Framework Directive, national regulatory authorities in the Member States should contribute to the development of the internal market by, inter alia, removing remaining obstacles to the provision of electronic communications networks, associated facilities and services and electronic communications services at European level and by encouraging the establishment and development of trans-European networks and the interoperability of pan-European services, and end-to-end connectivity
pl Zgodnie z dyrektywą ramową krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich powinny wspierać rozwój rynku wewnętrznego poprzez, między innymi, usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej, zasobów i usług towarzyszących oraz usług łączności elektronicznej na szczeblu wspólnotowym oraz poprzez wspieranie tworzenia i rozwój transeuropejskich sieci i interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich oraz połączeń między użytkownikami końcowymi
en Public consultation has revealed broad support from the Member States, industry associations and stakeholders to remove the five types of leased line from the current minimum set
pl Konsultacje społeczne ujawniły, że państwa członkowskie, stowarzyszenia przemysłowe i zainteresowane strony popierają usunięcie pięciu przedmiotowych typów łączy dzierżawionych z obecnego zestawu minimalnego
en Decision No ‧/‧ of the EU-Morocco Association Council of ‧ November ‧ amending Protocol ‧ to the Euro-Mediterranean Agreement, concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation, removed the reference to the customs cooperation committee
pl Na mocy decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniającej Protokół nr ‧ do Układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej skreślono odniesienie do Komitetu Współpracy Celnej
en expenditure on equipping buildings with telecommunications, notably purchase, hire, installation and maintenance of telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems, and expenditure on data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal
pl wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięcie
en If the chosen provision selects the removal of the Higher Level Function, all the corresponding output control signals associated with this function shall be inhibited, and in such a manner as to limit the transition disturbance
pl Jeżeli wybrana forma zabezpieczenia powoduje usunięcie funkcji wyższego rzędu, to wszystkie odpowiednie wyjściowe sygnały sterowania związane z tą funkcją zostają wstrzymane, w sposób pozwalający na zminimalizowanie zakłóceń przejściowych
en It removes the associated gains and losses that were recognised directly in equity in accordance with paragraph ‧, and includes them in the initial cost or other carrying amount of the asset or liability
pl Wyłącza związane zyski lub straty, które zgodnie z paragrafem ‧ były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, i włącza je do początkowego kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązania
en Miscellaneous insurance, transportation of goods, departmental removals and associated handling costs
pl Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą
en PL‧(c) does not control technical data, drawings or documentation for maintenance activities directly associated with calibration, removal or replacement of damaged or unserviceable goods that are necessary for the continuing airworthiness and safe operation of civil aircraft
pl Pozycja PL‧ lit. c) nie obejmuje danych technicznych, rysunków ani dokumentacji na potrzeby działań z zakresu konserwacji, powiązanych bezpośrednio z kalibracją, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych bądź niezdatnych do użytkutowarów, niezbędnych do zapewnienia dalszej zdatności do lotu i bezpiecznego działania cywilnych statków powietrznych
en All workers should be protected against the risks associated with exposure to asbestos and the derogations applicable to the sea and air sectors should therefore be removed
pl Wszyscy pracownicy powinni być chronieni przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie azbestu, dlatego odstępstwa stosujące się do sektorów morskiego i lotniczego powinny być usunięte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46541 zdań frazy Remove association.Znalezione w 25,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.