Tłumaczenia na język polski:

  • Projekt Runway   

Przykładowe zdania z "Project Runway", pamięć tłumaczeniowa

add example
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in lengthSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of project liable to have significant effects on the environment- Airport with a runway of more than ‧ metres in length- Work on infrastructures and work to restructure an existing airport without extension of the runway- Requirement for an impact assessmentWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour de cassation- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Pojęcie przedsięwzięcie mogące wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ metrów- Prace dotyczące infrastruktury i restrukturyzacji istniejącego portu lotniczego bez przedłużenia pasa startowego- Konieczność oceny skutków
When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
Does the work to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights, without extension of the runway, correspond to the notion of a project, for which an impact assessment is required within the terms of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest analiza skutków zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
Does an agreement between public authorities and a private undertaking, signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than ‧ metres in length, featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway, without its being extended, and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly ‧ hours per day and ‧ days per year, and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date at which the undertaking became operational at that airport constitute a project within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne, podpisana w celu umożliwienia wprowadzenia tego przedsiębiorstwa na lotnisko mające drogę startową o długości przekraczającej ‧ metrów i zawierająca szczegółowy opis robót infrastrukturalnych, jakie mają zostać przeprowadzone, polegających na przebudowie drogi startowej bez jej wydłużenia oraz budowie wieży kontrolnej, w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w roku, przewidująca przy tym loty zarówno nocne jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa, stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growthOpis rozbudowy portu lotniczego (jeśli istnieje) już zaaprobowany w programie, na przykład, zwiększenia przepustowości, rozbudowy dróg startowych i/lub terminalu oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost
Germany submits that the construction of the southern runway ought to be judged against the applicable Community rules Application of Article ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement to State aids in the Aviation sector (hereinafter the ‧ Guidelines) which stipulate that The construction or enlargement of infrastructure projects (such as airports ...) represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aids rather than the ‧ Guidelines, which subject airport operators to state aid rulesNiemcy twierdzą, że budowa pasa południowego nie powinna być oceniana w świetle wytycznych z ‧ r., zgodnie z którymi działalność operatorów portów lotniczych objęta jest przepisami o pomocy państwa, lecz inwestycja ta podlega raczej ocenie zgodnie z wytycznymi Komisji odnośnie do stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ porozumienia EOG w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r.), w których stwierdza się co następuje: Realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych [...]) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień Traktatu dotyczących pomocy państwa
First, it has to be recalled that in the present case the old southern runway was built between ‧ andW dalszej kolejności należy przypomnieć, że infrastruktura ta została oddana do użytku w latach ‧–
on a wet or contaminated runway the take-off mass must not exceed that permitted for a take-off on a dry runway under the same conditionsmasa do startu z drogi startowej mokrej lub zanieczyszczonej nie może przekraczać dozwolonej masy do startu z drogi suchej w takich samych warunkach
The runways at Liège Airport are reserved for unlimited duration for ‧ % of the activity volume of TNT at a specific point of time between ‧ pm and ‧ am (according to cipher ‧.‧ of the SAB-TNT contractPasy startowe portu lotniczego w Lüttich zostały na czas nieokreślony zarezerwowane na obsługę ‧ % działalności TNT w godzinach ‧.‧–‧.‧ (pkt ‧.‧ umowy między SAB a TNT
pre-flight and in-flight activities, including aircraft performance, mass and balance determination, aircraft inspection and servicing, fuel planning, weather appreciation, route planning, airspace restrictions and runway availabilityczynności wykonywanych przed lotem i w trakcie lotu, w tym obliczania osiągów, masy i wyważenia statku powietrznego, kontroli i obsługi statku powietrznego, planowania zapotrzebowania na paliwo, oceny warunków pogodowych, planowania trasy, ograniczeń przestrzeni powietrznej oraz dostępności pasów startowych
Two separate runways are available and useable at the destination and the appropriate weather reports or forecasts for the destination aerodrome, or any combination thereof, indicate that for the period from one hour before until one hour after the expected time of arrival at destination, the ceiling will be at least ‧ ft or circling height +‧ ft, whichever is greater, and the visibility will be at least ‧ kmna lotnisku docelowym są dostępne i możliwe do użycia dwie oddzielne drogi startowe, a komunikaty lub prognozy meteorologiczne dotyczące lotniska docelowego albo ich dowolne połączenie wskazują, że w czasie jednej godziny przed i jednej godziny po przewidywanym czasie lądowania na lotnisku docelowym wysokość podstawy chmur nie będzie niższa niż ‧ stóp lub wysokość podejścia z widocznością powiększona o ‧ stóp, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, a widzialność będzie wynosiła co najmniej ‧ km
We have a new runway assignment for youPodaję nowe współrzędne lądowania
Runway incursionsWtargnięcia na pas startowy
A runway is considered to be contaminated when more than ‧ % of the runway surface area (whether in isolated areas or not) within the required length and width being used is covered by the followingDrogę startową uznaje się za zanieczyszczoną, gdy więcej niż ‧ % wykorzystywanej powierzchni na wymaganej długości i szerokości (w sposób ciągły lub nie) pokryte jest
the aeroplane will land on the runway most likely to be assigned considering the probable wind speed and direction and the ground handling characteristics of the aeroplane, and considering other conditions such as landing aids and terrainsamolot będzie lądował na drodze startowej, co do której istnieje największe prawdopodobieństwo, że zostanie wyznaczona, biorąc pod uwagę prawdopodobną prędkość i kierunek wiatru oraz charakterystykę manewrową samolotu na ziemi, a także uwzględniając inne warunki, takie jak środki wspomagające lądowanie oraz ukształtowanie terenu
A pilot may not continue an approach below the Category ‧ decision height determined in accordance with subparagraph (d) above unless visual reference containing a segment of at least ‧ consecutive lights being the centre line of the approach lights, or touchdown zone lights, or runway centre line lights, or runway edge lights, or a combination of these is attained and can be maintainedPilot nie może kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji (DH) w kategorii ‧ określonej zgodnie z lit. d) pkt ‧) powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł należących do linii centralnej świateł podejścia lub świateł strefy przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia
The parallel alignment of the runways allows for an economically reasonable optimisation of capacities and an increase of efficiency of the airportRównoległy przebieg pasów startowych umożliwia również optymalizację przepustowości, wskazaną z ekonomicznego punktu widzenia, a także ogólną poprawę w zakresie wydajności lotniska
Around ‧, defects (i.e. cracks in the pavement slabs, spalling and washout of the runway bed) had already started to appearJuż około ‧ r. wystąpiły szkody w postaci pęknięć płyt, wykruszeń obrzeży i podmyć w podłożu
Tower to emergency vehicles, runway is ninerWieża do pojazdów ratunkowych, pas startowy numer
Even if the Commission followed Germany's argument that security and safety costs of EUR [...] fell within the public policy remit and had therefore to be excluded from the calculation for the southern runway, a substantial cash-flow loss of EUR [...] would remainNawet jeśli Komisja podzieliłaby argumentację Niemiec, zgodnie z którą wydatki na środki bezpieczeństwa w wysokości [...] EUR wchodzą w zakres działań publicznych i tym samym nie zaliczają się do obliczenia kosztów związanych z pasem południowym, wciąż pozostaje znaczny deficyt związany z przepływami środków w wysokości [...] EUR
the loss, if any, of runway length due to alignment of the aeroplane prior to take-offjeżeli ma to miejsce, stratę długości drogi startowej spowodowaną ustawianiem samolotu w osi drogi przed startem
runway edge lights; orświatła krawędziowe drogi startowej; lub
An operator shall ensure that when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination thereof, indicate that the runway at the estimated time of arrival may be contaminated, the landing distance determined by using data acceptable to the Authority for these conditions, does not exceed the landing distance availableW przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne lub ich kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być zanieczyszczona, operator zapewnia, by długość lądowania, określona przy użyciu danych możliwych do przyjęcia przez organ dla tych warunków, nie przekraczała rozporządzalnej długości lądowania
We can follow it out to the runwayTędy dotrzemy prosto do lądowiska!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40426 zdań frazy Project Runway.Znalezione w 9,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.