Tłumaczenia na język polski:

  • Projekt Runway   

Przykładowe zdania z "Project Runway", pamięć tłumaczeniowa

add example
en When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?
pl Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
en Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of project liable to have significant effects on the environment- Airport with a runway of more than ‧ metres in length- Work on infrastructures and work to restructure an existing airport without extension of the runway- Requirement for an impact assessment
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour de cassation- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Pojęcie przedsięwzięcie mogące wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ metrów- Prace dotyczące infrastruktury i restrukturyzacji istniejącego portu lotniczego bez przedłużenia pasa startowego- Konieczność oceny skutków
en Does an agreement between public authorities and a private undertaking, signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than ‧ metres in length, featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway, without its being extended, and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly ‧ hours per day and ‧ days per year, and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date at which the undertaking became operational at that airport constitute a project within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?
pl Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne, podpisana w celu umożliwienia wprowadzenia tego przedsiębiorstwa na lotnisko mające drogę startową o długości przekraczającej ‧ metrów i zawierająca szczegółowy opis robót infrastrukturalnych, jakie mają zostać przeprowadzone, polegających na przebudowie drogi startowej bez jej wydłużenia oraz budowie wieży kontrolnej, w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w roku, przewidująca przy tym loty zarówno nocne jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa, stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
en Does the work to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights, without extension of the runway, correspond to the notion of a project, for which an impact assessment is required within the terms of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?
pl Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest analiza skutków zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
en Germany submits that the construction of the southern runway ought to be judged against the applicable Community rules Application of Article ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement to State aids in the Aviation sector (hereinafter the ‧ Guidelines) which stipulate that The construction or enlargement of infrastructure projects (such as airports ...) represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aids rather than the ‧ Guidelines, which subject airport operators to state aid rules
pl Niemcy twierdzą, że budowa pasa południowego nie powinna być oceniana w świetle wytycznych z ‧ r., zgodnie z którymi działalność operatorów portów lotniczych objęta jest przepisami o pomocy państwa, lecz inwestycja ta podlega raczej ocenie zgodnie z wytycznymi Komisji odnośnie do stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ porozumienia EOG w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r.), w których stwierdza się co następuje: Realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych [...]) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień Traktatu dotyczących pomocy państwa
en Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growth
pl Opis rozbudowy portu lotniczego (jeśli istnieje) już zaaprobowany w programie, na przykład, zwiększenia przepustowości, rozbudowy dróg startowych i/lub terminalu oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in length
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
en Landing- Dry runway
pl Lądowanie- drogi startowe suche
en Where the requirements of this paragraph cannot be complied with due to physical limitations relating to extending the runway and there is a clear public interest and operational necessity for the operation, the Authority may accept, on a case-by-case basis, other performance data, not conflicting with the Aeroplane Flight Manual relating to special procedures, produced by the operator based on demonstration and/or documented experience
pl Jeżeli wymagania niniejszego punktu nie mogą być spełnione z powodu fizycznych ograniczeń dotyczących wydłużenia drogi startowej, a prowadzenie operacji jest w sposób oczywisty zgodne z interesem publicznym i konieczne ze względów operacyjnych, organ może, zależnie od przypadku, przyjąć inne dane o osiągach, niebędące w sprzeczności z instrukcją użytkowania w locie (AFM) dotyczącą procedur specjalnych, przedstawione przez operatora na podstawie demonstracji lub udokumentowanego doświadczenia
en When no reported meteorological visibility or RVR is available, a take-off may only be commenced if the commander can determine that the RVR/visibility along the take-off runway is equal to or better than the required minimum
pl Kiedy nie są dostępne podawane wartości VIS lub RVR, start może zostać rozpoczęty tylko wtedy, gdy dowódca jest w stanie stwierdzić, że RVR lub VIS wzdłuż wybranej drogi startowej jest równa bądź lepsza od wymaganego minimum
en In particular, an area of Leipzig, which is located close to the airport grounds at the head of the original southern runway, was affected by the noise because of the location of take-off and approach paths
pl Ta część Lipska, która jest położona w okolicy lotniska i centralnego punktu starego pasa południowego była szczególnie narażona na hałas, ponieważ krzyżowały się tutaj ścieżki podejścia
en Each aeroplane type/runway combination must be verified by the successful completion of at least one approach and landing in Category ‧ or better conditions, prior to commencing Category ‧ operations
pl Przed rozpoczęciem operacji w kategorii ‧ każda kombinacja typu samolotu i drogi startowej musi zostać zweryfikowana poprzez przeprowadzenie co najmniej jednego udanego podejścia i lądowania w warunkach odpowiadających kategorii ‧ lub lepszych
en If an operator is unable to comply with subparagraph (c)‧ above for a destination aerodrome having a single runway where a landing depends upon a specified wind component, an aeroplane may be despatched if ‧ alternate aerodromes are designated which permit full compliance with subparagraphs (a), (b) and (c
pl Jeżeli operator nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w lit. c) pkt ‧ powyżej dla lotniska docelowego z jedną drogą startową, na której lądowanie jest uzależnione od wyznaczonej składowej wiatru, samolot może być dopuszczony do lotu, jeżeli wyznaczone zostaną ‧ lotniska zapasowe, które pozwalają na całkowite spełnienie wymogów lit. a), b) i c
en Note ‧: For night operations at least runway edge and runway end lights are required
pl Uwaga ‧: Podczas prowadzenia operacji w nocy wymagane są co najmniej światła krawędziowe i końca drogi startowej
en A pilot may not continue an approach below MDA/MDH unless at least one of the following visual references for the intended runway is distinctly visible and identifiable to the pilot
pl Pilot nie może kontynuować podejścia poniżej mDA/MDH, jeżeli nie jest w stanie wyraźnie dostrzec i zidentyfikować co najmniej jednego z następujących punktów odniesienia dla drogi startowej, na której planuje lądowanie
en Because of the alignment of the old southern runway at the airport the old southern and the new northern runway could not operate at the same time
pl Ze względu na przebieg starego pasa południowego nie było możliwe jednoczesne użytkowanie pasa południowego oraz nowego pasa północnego
en The aeroplane will land on the runway most likely to be assigned considering the probable wind speed and direction and the ground handling characteristics of the aeroplane, and considering other conditions such as landing aids and terrain
pl samolot będzie lądował na drodze startowej, co do której istnieje największe prawdopodobieństwo, że zostanie wyznaczona, biorąc pod uwagę prawdopodobną prędkość i kierunek wiatru oraz charakterystykę manewrową samolotu na ziemi, a także uwzględniając inne warunki, takie jak systemy wspomagania lądowania oraz ukształtowanie terenu
en A runway visual range of not less than ‧/‧ m. (See Table ‧b below
pl RVR jest nie mniejsza niż ‧/‧ m (zob. tabela ‧b poniżej
en A pilot shall not continue an approach below decision height unless visual reference containing a segment of at least three consecutive lights being the centre line of the approach lights, or touchdown zone lights, or runway centre line lights, or runway edge lights, or a combination of these is attained and can be maintained
pl Pilot nie kontynuuje podejścia poniżej wysokości decyzji, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł należących do linii centralnej świateł podejścia lub świateł strefy przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia
en Therefore it can be excluded that the southern runway of the Leipzig/Halle airport was conceived and built in favour of DHL
pl Dlatego też można wykluczyć tezę, jakoby pas południowy portu lotniczego w Lipsku został zaplanowany i zbudowany wyłącznie dla DHL
en An aerodrome which the operator considers to be satisfactory, taking account of the applicable performance requirements and runway characteristics; at the expected time of use, the aerodrome will be available and equipped with necessary ancillary services such as ATS, sufficient lighting, communications, weather reporting, navaids and emergency services
pl Lotnisko, które operator uznaje za zadowalające, biorąc pod uwagę stosowne wymogi dotyczące osiągów i charakterystykę drogi startowej; w przewidywanym czasie użycia, lotnisko będzie dostępne i wyposażone w niezbędne usługi pomocnicze, takie jak ATS, wystarczające oświetlenie, środki łączności, prognozy meteorologiczne, pomoce nawigacyjne i służby ratunkowe
en Perry has her for the only runway show she' s doing
pl Perry zaklepal ja na jeden pokaz
en High intensity runway centreline lights spaced ‧ m or less and high intensity edge lights spaced ‧ m or less are in operation
pl czynne są światła wysokiej intensywności wzdłuż linii centralnej rozmieszczone co ‧ m lub gęściej oraz krawędziowe światła wysokiej intensywności rozmieszczone co ‧ m lub gęściej
en aborted take-offs on a closed or engaged runway, on a taxiway, excluding authorised operations by helicopters, or from an unassigned runway
pl przerwane starty na zamkniętej lub zajętej drodze startowej, drodze kołowania, z wyłączeniem dopuszczonych operacji śmigłowców, lub na nieprzydzielonej drodze startowej
en For the reasons set out above the Commission concludes that the public financing of the development of the southern runway at Leipzig-Halle airport involves State aid within the meaning of Article ‧ EC Treaty
pl Z wymienionych powyżej przyczyn należy stwierdzić, że finansowanie ze środków publicznych rozbudowy pasa południowego portu lotniczego w Lipsku stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40426 zdań frazy Project Runway.Znalezione w 16,173 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.