Tłumaczenia na język polski:

  • Projekt Runway   

Przykładowe zdania z "Project Runway", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Reference for a preliminary ruling- Cour de cassation- Interpretation of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of project liable to have significant effects on the environment- Airport with a runway of more than ‧ metres in length- Work on infrastructures and work to restructure an existing airport without extension of the runway- Requirement for an impact assessment
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour de cassation- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Pojęcie przedsięwzięcie mogące wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ metrów- Prace dotyczące infrastruktury i restrukturyzacji istniejącego portu lotniczego bez przedłużenia pasa startowego- Konieczność oceny skutków
en Does an agreement between public authorities and a private undertaking, signed with a view to having that undertaking become operational at an airport with a runway more than ‧ metres in length, featuring an exact description of work on the infrastructure to be carried out in relation to the adaptation of the runway, without its being extended, and the construction of a control tower with a view to permitting large aircraft to fly ‧ hours per day and ‧ days per year, and which provides for both nighttime and daytime flights with effect from the date at which the undertaking became operational at that airport constitute a project within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?
pl Czy umowa wiążąca władze publiczne i przedsiębiorstwo prywatne, podpisana w celu umożliwienia wprowadzenia tego przedsiębiorstwa na lotnisko mające drogę startową o długości przekraczającej ‧ metrów i zawierająca szczegółowy opis robót infrastrukturalnych, jakie mają zostać przeprowadzone, polegających na przebudowie drogi startowej bez jej wydłużenia oraz budowie wieży kontrolnej, w celu umożliwienia lotów ciężkich samolotów przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w roku, przewidująca przy tym loty zarówno nocne jak dzienne z wykorzystaniem urządzeń tego przedsiębiorstwa, stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
en Does the work to modify the infrastructure of an existing airport with a view to adapting it to a projected increase in the number of nighttime and daytime flights, without extension of the runway, correspond to the notion of a project, for which an impact assessment is required within the terms of Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as applicable before its amendment by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧?
pl Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpowiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest analiza skutków zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r.?
en Germany submits that the construction of the southern runway ought to be judged against the applicable Community rules Application of Article ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement to State aids in the Aviation sector (hereinafter the ‧ Guidelines) which stipulate that The construction or enlargement of infrastructure projects (such as airports ...) represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aids rather than the ‧ Guidelines, which subject airport operators to state aid rules
pl Niemcy twierdzą, że budowa pasa południowego nie powinna być oceniana w świetle wytycznych z ‧ r., zgodnie z którymi działalność operatorów portów lotniczych objęta jest przepisami o pomocy państwa, lecz inwestycja ta podlega raczej ocenie zgodnie z wytycznymi Komisji odnośnie do stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ porozumienia EOG w odniesieniu do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r.), w których stwierdza się co następuje: Realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych [...]) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień Traktatu dotyczących pomocy państwa
en When separate development consents are required for, on the one hand, the infrastructure works for an airport with a basic runway length of ‧ m or more and, on the other hand, for the operation of that airport, and the latter development consent- the environmental permit- is only granted for a fixed period, should the term construction, referred to in paragraph ‧(a) of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧, be interpreted as meaning that an environmental impact report should be compiled not only for the execution of the infrastructure works but also for the operation of the airport?
pl Jeśli dla prac nad infrastrukturą portu lotniczego z głównym pasem startowym o długości ‧ m lub więcej z jednej strony oraz dla eksploatacji takiego portu lotniczego z drugiej strony przewidziane są różne pozwolenia, a ostatnie pozwolenie- pozwolenie środowiskowe- wydane zostaje wyłącznie na określony czas, czy pojęcie budowa w rozumieniu pkt ‧ lit. a) załącznika do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r., należy rozumieć w ten sposób, że ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić nie tylko dla prac nad infrastrukturą, lecz również dla eksploatacji portu lotniczego?
en Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growth
pl Opis rozbudowy portu lotniczego (jeśli istnieje) już zaaprobowany w programie, na przykład, zwiększenia przepustowości, rozbudowy dróg startowych i/lub terminalu oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, Belgium)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps and Others, Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto v Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive ‧/‧/EEC- Assessment of the effects of projects on the environment- Airport with a runway more than ‧ ‧ metres in length
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps i.in., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto przeciwko regionowi Walonii, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ocena skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne- Port lotniczy mający pas startowy o długości większej niż ‧ ‧ metrów
en pre-flight and in-flight activities, including aircraft performance, mass and balance determination, aircraft inspection and servicing, fuel planning, weather appreciation, route planning, airspace restrictions and runway availability
pl czynności wykonywanych przed lotem i w trakcie lotu, w tym obliczania osiągów, masy i wyważenia statku powietrznego, kontroli i obsługi statku powietrznego, planowania zapotrzebowania na paliwo, oceny warunków pogodowych, planowania trasy, ograniczeń przestrzeni powietrznej oraz dostępności pasów startowych
en According to the information at the disposal of the Commission, the planned investments involving the new southern runway will be financed by a mix of equity contributions and long-term shareholder debt
pl Zgodnie z informacjami przedłożonymi Komisji planowana inwestycja w nowy pas południowy ma być finansowania z przyznanego wkładu kapitałowego oraz długoterminowych pożyczek udzielonych przez udziałowców
en Wake turbulence separation criteria, taking into account aeroplane types, wind conditions and runway location
pl Kryteria separacji dla turbulencji w śladzie aerodynamicznym, biorące pod uwagę typ samolotu, warunki wiatru i położenie drogi startowej
en It also argues that the fact that it was not until ‧ September ‧ that the framework agreement was concluded between DHL and Leipzig airport is further evidence that the decision to rebuild the southern runway was taken independently of DHL's intentions
pl Także fakt, że umowa ramowa pomiędzy DHL oraz Flughafen Leipzig została zawarta dopiero w dniu ‧ września ‧ r. dowodzi, że decyzja o budowie nowego pasa została podjęta niezależnie od planów DHL
en A landing distance on a specially prepared contaminated runway shorter than that required by subparagraph (b) above, but not less than that required by OPS ‧.‧ (a), may be used if the Aeroplane Flight Manual includes specific additional information about landing distances on contaminated runways
pl Długość lądowania na specjalnie przygotowanej zanieczyszczonej drodze startowej, krótsza od wymaganej w lit. b) powyżej, lecz nie krótsza od wymaganej w OPS ‧.‧ lit. a), może być użyta, jeżeli instrukcja użytkowania w locie (AFM) zawiera dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące długości lądowania na zanieczyszczonych drogach startowych
en Landing- Dry runway
pl Lądowanie- drogi startowe suche
en In November ‧ when Leipzig Airport decided to start the construction works for the southern runway DHL had not yet entered into a legally binding commitment to move to Leipzig Airport
pl W październiku ‧ r., kiedy to Flughafen Leipzig podjęło decyzję o rozpoczęciu prac na terenie pasa południowego, DHL nie było jeszcze prawomocnie zobowiązane do ulokowania swojej sortowni przesyłek lotniczych na terenie lotniska
en An operator shall ensure that when the appropriate weather reports or forecasts, or a combination thereof, indicate that the runway at the estimated time of arrival may be wet, the landing distance available is equal to or exceeds the required landing distance, determined in accordance with OPS ‧.‧, multiplied by a factor of
pl W przypadku gdy odpowiednie komunikaty lub prognozy meteorologiczne, lub ich kombinacja wskazują, że w przewidywanym czasie lądowania droga startowa może być mokra, operator zapewnia, by rozporządzalna długość lądowania była równa lub większa od wymaganej długości lądowania, określonej zgodnie z OPS ‧.‧, pomnożonej przez współczynnik
en Such a calculation is not realistic because a runway has a limited capacity and revenues cannot grow infinitely
pl Taka kalkulacja jest jednakże nieuzasadniona, ponieważ pasy startowe dysponują ograniczoną przepustowością, tak więc zyski nie mogą rosnąć w nieskończoność
en The loss, if any, of runway length due to alignment of the aeroplane prior to take-off
pl jeżeli ma to miejsce, stratę długości drogi startowej spowodowaną ustawianiem samolotu w osi drogi przed startem
en Note ‧: Nil approach light facilities comprise runway markings, runway edge lights, threshold lights, runway end lights or no lights at all
pl Uwaga ‧: Brak wyposażenia w światła podejścia obejmuje oznaczenia drogi startowej, światła krawędziowe, progowe i końca drogi startowej albo całkowity brak świateł
en The aeroplane will land on the most favourable runway, in still air; and
pl samolot będzie lądował na najbardziej korzystnej drodze startowej, w warunkach ciszy; i
en For Category IIIA operations, and for category IIIB operations with fail-passive flight control systems, a pilot may not continue an approach below the decision height determined in accordance with subparagraph (e) above unless a visual reference containing a segment of at least ‧ consecutive lights being the centreline of the approach lights, or touchdown zone lights, or runway centre line lights, or runway edge lights, or a combination of these is attained and can be maintained
pl Podczas prowadzenia operacji w kategorii IIIA oraz operacji w kategorii IIIB z użyciem systemu sterowania torem lotu typu fail-passive, pilot nie może kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji określonej zgodnie z lit. e) pkt ‧ powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł należących do linii centralnej świateł podejścia lub świateł strefy przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia
en Therefore, the German Air Traffic Control Service (Deutsche Flugsicherung GmbH, DFS) had to treat the two runways as if they were a single runway for flight operations
pl Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), ustalając przebieg operacji lotniczych, musiało musiał traktować oba pasy jako jeden
en Alcatraz Approach, requesting vectors...... f or our PAR approach to runway in use
pl Zbliżamy się do Alcatraz Prosze o wektory...... dla naszej aparatury PAR zbliżeniowej
en It was like clearing the runway for another plane to land
pl Oczyściłem lotnisko przed kolejnym lotem
en Note ‧: For night operations at least runway edge and runway end lights are required
pl Uwaga ‧: Podczas prowadzenia operacji w nocy wymagane są co najmniej światła krawędziowe i końca drogi startowej
en Based on the business plan submitted by the German authorities, at this stage the Commission comes to the conclusion that the expected increase in revenue from the operation of the new southern runway will not cover its incremental costs
pl Na obecnym etapie Komisja, opierając się na informacjach dostarczonych przez władze niemieckie w biznesplanie, stwierdza, że oczekiwany wzrost dochodów z eksploatacji nowego południowego pasa startowego nie pokryje dodatkowych poniesionych kosztów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40426 zdań frazy Project Runway.Znalezione w 9,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.