Tłumaczenia na język polski:

  • Pałac Prezydencki   
     
    Presidential Palace, Warsaw
  • Pałac Prezydencki w Wilnie   
     
    Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi
 
Presidential Palace (Nanjing)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential Palace
Pałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)
pl Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
en Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.
pl Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
en Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential Palace
pl Analiza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
en On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.
pl 17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
en We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.
pl Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
en Wanted it for the presidential palace.- Let' s go
pl Poszukiwał go do pałacu prezydenckiego
en The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.
pl Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
en The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.
pl Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
en Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New Year
pl Wieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
en Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.
pl Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
en It was clear to me...... that sound I had heard in the archbishop ' s palace...... had been no accident
pl Zrozumiałem... że muzyka, którą słyszałem w pałacu arcybiskupa... nie była przypadkiem
en Italian liners couldn ' t compete for speed, so they built floating art palaces instead
pl Jest włoski.Wiesz, oni nie mogli konkurować z innymi jeśli chodzi o szybkość, więc zamiast za to inwestowali w potęgę wyglądu zewnętrznego
en A palace in the middle of a lake
pl Pałac na środku jeziora
en I' d been to the Palace of the Legion of Honor, the art gallery
pl W Pałacu Legii Honorowej, w galerii sztuki
en bold intruders, you dare to steal from the imperial tomb? intruders into the heavenly palace die!
pl Śmiali intruzi, ośmielacie się kraść z cesarskiego grobowca?Intruzji w Niebiańskim pałacu zginą!
en She’ll know about it before the telegram comes, the night before, because of a sign only she saw and could understand, because of the bird that called in the middle of the night, frightened and lost in the office in the north front of the palace, my father’s office.
pl Dowie się tego, zanim nadejdzie telegram, poprzedniego dnia, dzięki znakowi, jaki sama tylko zdołała ujrzeć, usłyszeć: poznała to po oszalałym ptaku, co odezwał się w środku nocy, zagubiony w biurze w północnej części pałacu, w gabinecie mego ojca.
en "The battle" and "The celebration": two 17th century miniatures of the Mongolian Palace school in the collection of Czartoryski Museum in Krakow.
pl " Bitwa " i " Uroczystość" : dwie siedemnastowieczne miniatury z kręgu mogolskiej szkoły pałacowej w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
en There is rice cake (dduhkbohkee) in the Imperial Palace too
pl W pałacu też mają zawijasy ryżowe
en As this is the first joint venture between our two countries,I’ m patching it to the White House and Buckingham Palace
pl Ponieważ to pierwsze wspólne przedsięwzięcie naszych krajów, przekażemy sygnał zarówno do Waszyngtonu, jak i Londynu
en We' re due at the Denver Palace in ten minutes
pl Mamy być w Denver Palace za ‧ minut
en Come on, let' s get out of this fun palace and find that solex
pl Chodż, spadajmy z tego miejsca zabaw i odnajdżmy solex
en The protection and management of the cultural heritage in the context of cultural tourism (by selected historic assumptions of park and palace complexes and the objects of a fortified and residential architecture)
pl Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście turystyki kulturowej (na przykładzie wybranych zabytkowych założeń pałacowo-ogrodowych i obiektów architektury obronno-rezydencjonalnej)
en There' s a thief in the palace and she' s
pl W pałacu jest złodziejka i
en That' s a bad break for all of us here at the palace
pl Cóz za niefart dla wszystkich w palacu
en Nieborów palace as object of architecture and cultural center for the ages
pl Pałac w Nieborowie jako obiekt architektury i ośrodek kultury na przestrzeni dziejów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1824 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 2,408 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.