Tłumaczenia na język polski:

  • Pałac Prezydencki   
     
    Presidential Palace, Warsaw
  • Pałac Prezydencki w Wilnie   
     
    Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi
 
Presidential Palace (Nanjing)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential Palace
Pałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential Palace
pl Analiza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
en On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.
pl 17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
en Wanted it for the presidential palace.- Let' s go
pl Poszukiwał go do pałacu prezydenckiego
en Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.
pl Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
en The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.
pl Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
en Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.
pl Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
en Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)
pl Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
en Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New Year
pl Wieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
en We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.
pl Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
en The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.
pl Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
en I' m to be at the palace in an hour and this is the state I' m still in
pl Za godzinę mam być u króla, a jestem jeszcze taka
en Italian liners couldn ' t compete for speed, so they built floating art palaces instead
pl Jest włoski.Wiesz, oni nie mogli konkurować z innymi jeśli chodzi o szybkość, więc zamiast za to inwestowali w potęgę wyglądu zewnętrznego
en Remember that the walls of towns are built of the ruins of the houses of the countryside. For every palace I see raised in the capital, my mind’s eye sees a whole country made desolate.
pl Pamiętajcie o tym, że mury miast wznoszą się jedynie z gruzów chat wiejskich. Ilekroć patrzę na pałac jakiś budujący się w stolicy, wydaje mi się, że widzę kraj cały obrócony w rumowisko.
en The princess?What are you doing outside the palace?
pl To rozkaz księżniczki!
en In front of you are not have gone to the palace after me?
pl Pamiętasz naszą wspólną podróż do Chin?
en Come to the palace, Genkaku
pl Odchodzimy, Genkaku
en Arianismus proscriptus. Judgement upon the socynians in the bishop's palace in Kielce.
pl ARIANISMUS PROSCRIPTUS. "Sąd nad arianami" w pałacu biskupim w Kielcach
en So that' s why I don' t live in the Imperial Palace
pl Dlatego tu nie mieszkam
en The Monsoon Palace
pl Monsunowy Pałac
en The palaces and mansions in the area of former East Prussia as an opportunity for the tourist developement of Warmia and Masuria region
pl Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich jako szansa na rozwój turystyczny regionu Warmii i Mazur
en Even if you married me to move to Cheong Duk Palace as a condition
pl Mimo, że poślubiłeś mnie z powodu przeprowadzki do Pałacu Cheong Duk
en palace of culture and science in warsaw. monument of early polish republic of poeple as a social-ideological exponent
pl pałac kultury i nauki w warszawie. pomnik socjalizmu wczesnej polskiej rzyczypospolitej ludowej jako wykładnia społeczno-ideologiczna
en It belongs to a wealthy woman who lives on the floating palace
pl Właścicielką jest bogata kobieta, która mieszka w pływającym pałacu
en The portrait at the Palace of the Legion of
pl Ani tego domu na ulicy Eddy?Portretu w Pałacu Legii Honorowej?
en Villas and palaces of "promised land"
pl Wille i pałace "ziemi obiecanej"
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1824 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 1,421 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.