Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul I
Jan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.
pl Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
en I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.
pl Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
en I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.
pl Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
en Marriage means to holiness in light of the Letter to Families, Pope John Paul II.
pl Małżeństwo drogą do świętości w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II.
en Media policy of Vaticano and Holy See during the Pope John Paul's II pontificate
pl Polityka medialna Watykanu i Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
en Selected aspects of the third pastoral visit of Pope John Paul II to Poland
pl Wybrane aspekty trzeciej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce
en The concept of structural sin based on teaching of pope John Paul II
pl Pojęcie grzechu strukturalnego na przykładzie nauki Jana Pawła II
en the christian concept of marriage and family in the light of the apostolic exhortation of pope john paul ii ”familiaris consortio”.
pl Chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" Jana Pawła II.
en The pilgrimage of Pope John Paul II to Bydgoszcz (7 June 1999). Genesis-mileage-importance.
pl Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Bydgoszczy (7 czerwca 1999 roku). Geneza-przebieg-znaczenie.
en Rhetoric of Pope John Paul II speeches to his compatriots during his first visit to Poland in 1979
pl Retoryka wystąpień Jana Pawła II do rodaków podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku
en In the highlights of literary work of blessed pope John Paul II, love is a donation of an individual to built a basis for the communio personarum in marriage
pl Miłość jako dar z siebie podstawą małżeńskiej communio personarum w świetle wybranych dokumentów Błogosławionego Jana Pawła II.
en "Pope John Paul's death in the polish media"
pl Śmierć Jana Pawła II w polskich mediach
en Solidarność and the 1956 Hungarian Revolution signified freedom, while the events in Temesvár (Timişoara), along with the personality and spirituality of Pope John Paul, represent the power of faith.
pl Solidarność i rewolucja węgierska 1956 roku oznaczały wolność, tymczasem wydarzenia w Temesvár (Timişoara) wraz z osobowością i duchowością papieża Jana Pawła reprezentują siłę wiary.
en The death of Pope John Paul II . Analysis of contents Rzeczpospolita, Dziennik Polski and Nowiny from the period of March 26/2005 to April 11/2007.
pl Śmierć Papieża Jana Pawła II w mediach. Analiza zawartości Rzeczpospolitej, Dziennika Polskiego i Nowin w okresie : 26.03.2005 - 11.04.2005 r.
en The Legal and Pastoral Dimension of Ecclesiastical Penalties under the Code of Canon Law, Pope John Paul II, 1983.
pl Prawny i pastoralny wymiar kar kościelnych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku
en The gift of the Blessed Sacrament according the encyclical lettert "Ecclesia de Eucharistia" of His holiness Pope John Paul II
pl Dar Najświętszego Sakramentu w oparciu o encyklikę "Ecclesia de Eucharistia" Jana Pawła II
en Appointment of women to motherhood in light of the Letter to Families "Gratissimam sane" Pope John Paul II-
pl Powołanie kobiet do macierzyństwa w świetle Listu do rodzin "Gratissimam sane" Ojca Świętego Jana Pawła II
en The Pope John Paul II a man who defeated comunism.
pl Jan Paweł II człowiek, króry pokonał komunizm.
en The late Pope John Paul II, who addressed the European Parliament in 1988, used the following metaphor to describe this: he said that after overcoming its division, Europe is breathing with both its lungs again.
pl Nieżyjący papież Jan Paweł II, który przemawiał w Parlamencie Europejskim w 1988 roku, użył następującej przenośni, by to opisać: powiedział, że po przezwyciężeniu swego podziału Europa znów oddycha oboma płucami.
en The unforgettable, great Pope John Paul II pointed out that, above all, atonement, the chance for reconciliation, must be possible.
pl Niezapomniany, wielki papież Jan Paweł II podkreślał, że przede wszystkim możliwa musi być pokuta, szansa na pojednanie.
en The Christian concept of work in the light of the first "Laborem exercens" Pope John Paul II. Study theological and moral.
pl Chrześcijańska koncepcja pracy w świetle encykliki Laborem exercens Jana Pawła II. Studium teologicznomorane.
en The Dialogue of Christianity with Judaism in the Light of the Teaching of Pope John Paul II
pl Dialog chrześcijaństwa z judaizmem w świetle nauczania Jana Pawła II
en Having sought yet again to shield a heretic...... from just punishment by the lnquisition...... he will accompany me to Avignon for confirmation of my sentence...... by His Holiness Pope John
pl Za ponowną próbę ochrony heretyka przed sprawiedIiwą karą Inkwizycji uda się wraz ze mną do Awinionu, by papież potwierdził mój wyrok
en Human being in the social teaching of Pope`s John Paul II (main aspects).
pl Człowiek w nauczaniu społecznym Papieża Jana Pawła II (główne aspekty).
en These are the words of the beloved Pope John Paul II who, in his encyclical entitled Centesimus Annus, reprised the subjects tackled by his predecessor Leo XIII in the encyclical Rerum Novarum.
pl Są to słowa ukochanego papieża, Jana Pawła II, który w swojej encyklice zatytułowanej "Centesimus Annus” przywołał na nowo tematy podjęte przez jego poprzednika, Leona XIII, w encyklice "Rerum Novarum”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 681103 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 102,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.