Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul I
Jan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.
pl Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
en I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.
pl Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
en I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.
pl Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
en Family in the wednesday's teaching of pope John Paul II
pl Rodzina w nauczaniu środowym Jana Pawła II (1979-1980)
en Holy See towards the unification processes in Europe with particular reference the pontificate of blessed Pope John Paul II
pl Stolica Apostolska wobec procesów zjednoczeniowych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pontyfikatu bł. Jana Pawła II
en He' il come with me to Avignon for confirmation... of my sentence by Pope John
pl Za ponowną próbę ochrony heretyka przed sprawiedliwą karą Inkwizycji uda się wraz ze mną do Awinionu, by papież potwierdził mój wyrok
en Solidarność and the 1956 Hungarian Revolution signified freedom, while the events in Temesvár (Timişoara), along with the personality and spirituality of Pope John Paul, represent the power of faith.
pl Solidarność i rewolucja węgierska 1956 roku oznaczały wolność, tymczasem wydarzenia w Temesvár (Timişoara) wraz z osobowością i duchowością papieża Jana Pawła reprezentują siłę wiary.
en The first pilgrimage of Pope John Paul II to Poland - Political aspect
pl Pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski - Aspekt polityczny
en Different views on Pope John Paul II in the Polish literature. Santo subito - a deconstruction of the holiness.
pl Wizerunki Jana Pawła II w polskim piśmiennictwie. Santo subito - dekonstrukcja beatyfikacji
en Work as a key to social issues. Based on Laborem Exercens - Pope's John Paul II encyclical
pl Praca jako klucz do kwestii społecznej na podstawie encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens.
en The concept of structural sin based on teaching of pope John Paul II
pl Pojęcie grzechu strukturalnego na przykładzie nauki Jana Pawła II
en The social phenomenon of euthanasia in perspective of Pope John Paul II teaching Pawła II
pl Zjawisko społeczne eutanazji w perpektywie nauczania Jana Pawła II.
en Marriage means to holiness in light of the Letter to Families, Pope John Paul II.
pl Małżeństwo drogą do świętości w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II.
en The Effectiveness and Activities of NON - PROFIT Organizations on the Example of the Pope John Paul II Hospital in Krakow.
pl Skuteczność i działanie organizacji NON - PROFIT na przykładzie Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.
en In the highlights of literary work of blessed pope John Paul II, love is a donation of an individual to built a basis for the communio personarum in marriage
pl Miłość jako dar z siebie podstawą małżeńskiej communio personarum w świetle wybranych dokumentów Błogosławionego Jana Pawła II.
en The Pope John Paul II a man who defeated comunism.
pl Jan Paweł II człowiek, króry pokonał komunizm.
en Selected Polish newspapers about and after the death of pope John Paul II.
pl Wybrane polskie dzienniki o śmierci i po śmierci papieża Jana Pawła II
en Categories of freedom and dignity in the social teachings of Pope John Paul II in comparison of international human rights systems
pl Kategorie wolności i godności w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka
en Rhetoric of Pope John Paul II speeches to his compatriots during his first visit to Poland in 1979
pl Retoryka wystąpień Jana Pawła II do rodaków podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku
en Konrad Niewolski's work in the context of Pope's John Paul II education on the quintessence of morality.
pl Twórczość Konrada Niewolskiego w kontekście nauczania moralnego Jana Pawła II.
en Death of the Pope John Paul II showed by polish mass media. Backstage insight and sociological analysis. Work based on interviews with journalists, who covered this event.
pl Śmierć papieża Jana Pawła II w mediach elektronicznych. Kulisy i analiza wydarzenia w ujęciu socjologicznym. Praca badawcza na podstawie wywiadów pogłębionych z dziennikarzami, którzy relacjonowali to wydarzenie.
en Pope John Paul, and especially our honorable government the Junta
pl Papież Jan Paweł, i w szczególności nasz wspaniały rząd Junta
en Choise of the Pope John Paul II and his first pilgrimage to Polan based on the polish press
pl Wybór Jana Pawła II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski w świetle prasy polskiej
en Responsible love as a moral proposition to young people in the light of the Messages for World Youth Day of the Pope John Paul II.
pl Odpowiedzialna miłość jako propozycja moralna skierowana do młodych w świetle Orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży
en These are the words of the beloved Pope John Paul II who, in his encyclical entitled Centesimus Annus, reprised the subjects tackled by his predecessor Leo XIII in the encyclical Rerum Novarum.
pl Są to słowa ukochanego papieża, Jana Pawła II, który w swojej encyklice zatytułowanej "Centesimus Annus” przywołał na nowo tematy podjęte przez jego poprzednika, Leona XIII, w encyklice "Rerum Novarum”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 681104 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 123,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.