Tłumaczenia na język polski:

  • Papież Jan I   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Pope John Paul IJan Paweł I

Przykładowe zdania z "Pope John I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I had the honour of being allowed to take part in the relevant preparations and I will never forget, a short time later, the Chancellor of Unity, Helmut Kohl, and Pope John Paul II, two spearheads of this development, striding through the Brandenburg Gates and saying that socialism should not be replaced by predatory capitalism but by freedom and a social market economy.Spotkał mnie ten zaszczyt, że pozwolono mi wziąć udział w odpowiednich przygotowaniach i nigdy nie zapomnę, kiedy wkrótce po tym Kanclerz Jedności Helmut Kohl i papież Jan Paweł II, dwóch inicjatorów tej zmiany, kroczyli przez Bramę Brandenburską i mówili, że socjalizmu nie powinien zastąpić drapieżny kapitalizm, ale wolność i społeczna gospodarka rynkowa.
I would like to remind Mr Czarnecki of the official stance taken in the Roman Catholic Church's doctrine, which was also the personal view of Pope John Paul II, who was against the use of the death penalty.Posłowi Czarneckiemu chciałem przypomnieć oficjalne stanowisko doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego, także osobisty pogląd papieża Jana Pawła II, który był przeciwny stosowaniu kary śmierci.
I would like to recall here the legacy of Pope John Paul II, whose famous words 'do not be afraid' were an important display of solidarity for Slovak dissent.Chciałabym tu przypomnieć spuściznę papieża Jana Pawła II, którego słynne słowa "nie lękajcie się” były dla słowackiej opozycji ważnym wyrazem solidarności.
Measuring customer satisfaction in hospital quality management system (for example, KSS them. Pope John Paul II in Krakow)Pomiar satysfakcji klientów w systemie zarządzania jakością szpitala (na przykładzie K.S.S. im. Jana Pawła II w Krakowie)
The moral sense of the disease and suffering in the light of the Holy Pope John Paul II on world day of the sickMoralny sens choroby i cierpienia w świetle orędzi Jana Pawła II na światowy dzień chorego.
Rhetoric of Pope John Paul II speeches to his compatriots during his first visit to Poland in 1979Retoryka wystąpień Jana Pawła II do rodaków podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku
The role of a Man In the light of Apostolic Exhortation of Pope John Paul II ‘Redemptoris Custos’ and his contemporary imageRola mężczyzny w świetle adhortacji Jana Pawła II Redemptoris Custos a jego współczesny wizerunek
Suffering and the health care professional in the teachings of Pope John Paul II"Cierpienie i pracownik Służby Zdrowia w świetle nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II."
Pope John Paul II in relation to the Polish affairs.Jan Paweł II wobec spraw polskich.
The John Paul II as a Mediumistic Phenomenon. The Pope's Instruction in Mass-Media.Jan Paweł II jako fenomen medialny. Nauczanie papieskie o środkach społecznego komunikowania się.
pope john paul ii to polish matterspapież jan paweł ii wobec spraw polskich
Konrad Niewolski's work in the context of Pope's John Paul II education on the quintessence of morality.Twórczość Konrada Niewolskiego w kontekście nauczania moralnego Jana Pawła II.
Pope John Paul II as a critic of MarxismJan Paweł II jako krytyk marksizmu
Letters to the Pope. The experience of mouring after John Paul II on the streets of Warsaw.Kartki do Papieża. Doświadczenie żałoby po Janie Pawle II na ulicach Warszawy.
The Pope John Paul II a man who defeated comunism.Jan Paweł II człowiek, króry pokonał komunizm.
The pilgrimages of the pope John Paul II as political and social phenomenonPielgrzymki papieża Jana Pawła II jako zjawisko polityczne i społeczne
The pilgrimage of Pope John Paul II to Bydgoszcz (7 June 1999). Genesis-mileage-importance.Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Bydgoszczy (7 czerwca 1999 roku). Geneza-przebieg-znaczenie.
Death of the Pope John Paul II showed by polish mass media. Backstage insight and sociological analysis. Work based on interviews with journalists, who covered this event.Śmierć papieża Jana Pawła II w mediach elektronicznych. Kulisy i analiza wydarzenia w ujęciu socjologicznym. Praca badawcza na podstawie wywiadów pogłębionych z dziennikarzami, którzy relacjonowali to wydarzenie.
Marriage means to holiness in light of the Letter to Families, Pope John Paul II.Małżeństwo drogą do świętości w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II.
The essence of marriage and the family in the light of Familiaris consorio pope John Paul II.Istota małżeństwa i rodziny w świetle Familiaris consortio Jana Pawła II
Selected Polish newspapers about and after the death of pope John Paul II.Wybrane polskie dzienniki o śmierci i po śmierci papieża Jana Pawła II
The conception of free in the learning of pope John Paul IIKoncepcja wolności w nauczaniu Papieża Jana Pawła II.
Pope John Paul II and the liberation theologyJan Paweł II a teologia wyzwolenia
In the highlights of literary work of blessed pope John Paul II, love is a donation of an individual to built a basis for the communio personarum in marriageMiłość jako dar z siebie podstawą małżeńskiej communio personarum w świetle wybranych dokumentów Błogosławionego Jana Pawła II.
Teaching John Paul II. Chose political and social drifts present in popes appeals and speeches during his pilgrimages to Poland between 1979 and 2002 year.Nauczanie Jana Pawła II. Wybrane wątki polityczne i społeczne zawarte w homiliach i przemówieniach podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 681104 zdań frazy Pope John I.Znalezione w 135,607 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.