Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrument
pl Ziarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
en Pohl grain cutter or equivalent instrument
pl przecinak Pohla lub inny równoważny instrument
en The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.
pl Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
en Pohl grain cutter or equivalent instrument
pl Przecinak Pohla lub inny równoważny instrument
en Mira Pohle (No
pl Miry Pohle (nr
en The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrument
pl Ziarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
en On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' gallery
pl W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
en The efficacy of Neoclarityn tablets has not been clearly demonstrated in trials with adolescent patients ‧ through ‧ years of age
pl Skuteczność preparatu Neoclarityn tabletki w badaniach klinicznych wśród młodzieży w wieku ‧ do ‧ lat nie została wyraźnie wykazana
en The following table lists the adverse reactions and laboratory investigations observed from spontaneous reporting and in clinical trials
pl W poniższej tabeli przedstawiono objawy niepożądane i wyniki badań diagnostycznych ze zgłoszeń spontanicznych oraz obserwowane podczas badań klinicznych
en Of the patients who lost adequate response after re-randomization to placebo who then enrolled into the open-label extension trial, ‧ % and ‧ % regained PASI ‧ response after ‧ and ‧ weeks of re-treatment, respectively
pl Spośród pacjentów, którzy „ utracili odpowiednią reakcję na leczenie ” po powtórnym losowym przydzieleniu do grupy otrzymującej placebo, a których następnie włączono ponownie do badania metodą otwartej próby, ‧ % i ‧ % odzyskało odpowiedź na leczenie ocenianą na PASI ‧ po odpowiednio ‧ i ‧ tygodniach powtórnego leczenia
en Calls for concerns about the pre-trial phase of the judicial process and the role of the Public Prosecutor to be further addressed to ensure the transparent, accountable and efficient running of the investigation service and the public prosecutions office, and establishment of a reliable mechanism for the dismissal of corrupt or incompetent judges, prosecutors and investigators; regrets in this regard that the planned reform of the penal judicature, which provides for the development of entirely new codes of penal procedure, is not scheduled for adoption by the current parliament due to the failure to secure a sufficient majority; therefore urges the Bulgarian parliament to continue its promising efforts in this area
pl wzywa do poświęcenia dalszej uwagi obawom dotyczącym postępowania przed rozpoczęciem postępowania sądowego i roli oskarżyciela publicznego w celu zapewnienia przejrzystego, podlegającego kontroli i efektywnego funkcjonowania organów śledczych i prokuratury oraz do utworzenia niezawodnych mechanizmów odwoływania skorumpowanych lub niekompetentnych sędziów, prokuratorów i śledczych; ubolewa pod tym względem, że planowana reforma sądownictwa karnego, przewidująca opracowanie całkowicie nowych kodeksów postępowania karnego, nie znajduje się w harmonogramie prac obecnego parlamentu z powodu braku większości potrzebnej do jej przyjęcia; dlatego też zachęca parlament bułgarski do kontynuacji obiecujących wysiłków w tej dziedzinie
en The dose of Eqvalan was found to be ‧ % higher in the field trial than indicated
pl Zauważono, że dawka preparatu Eqvalan w badaniu terenowym była o ‧ % większa od wskazanej
en These trials included patients with or without psychotic features and with or without a rapid-cycling course
pl Badania te obejmowały pacjentów z objawami lub bez objawów psychotycznych oraz pacjentów z lub bez szybkiej zmiany fazy (przebieg typu rapid-cycling
en A systematic review has also been performed involving more than ‧ cancer patients participating in ‧ clinical trials
pl Przeprowadzono również systematyczną analizę danych ponad ‧ pacjentów z chorobą nowotworową uczestniczących w ‧ badaniach klinicznych
en The Nobel Laureate Aung San Suu Kyi, who was also awarded the Sakharov Prize by the European Parliament, has been imprisoned without trial, despite pressure from international organisations.
pl Podobnie jak laureatka Nagrody Nobla i Nagrody Sacharowa nadawanej przez Parlament Europejski, Aung San Suu Kyi, która więziona jest bez procesu, pomimo presji wywieranej przez organizacje międzynarodowe.
en In clinical trials, topotecan was discontinued if the dose had been reduced to ‧ mg/m‧ and a further dose reduction was required to manage adverse effects
pl W badaniach klinicznych podawanie topotekanu było przerywane w sytuacji, kiedy zmniejszono dawkę do ‧, ‧ mg/m‧ pc. i konieczne było dalsze zmniejszanie dawki z powodu działań niepożądanych
en Efficacy of Neoclarityn oral solution has not been investigated in separate paediatric trials
pl Skuteczność stosowania preparatu Neoclarityn roztwór doustny nie była badana w oddzielnych badaniach klinicznych w populacji dzieci
en The highest dose administered to ‧ patients in a clinical trial was ‧ mg as a single dose subcutaneously
pl Największa dawka podana ‧ pacjentom w badaniu klinicznym wynosiła ‧ mg podskórnie, w pojedynczej dawce
en It' s no secret, John that your practice has fallen off since the trial
pl John, nie jest tajemnicą, że twoja praktyka podupadła od czasu procesu
en In the HORIZON Pivotal Fracture Trial [ PFT ] (see section ‧), the overall incidence of atrial fibrillation was ‧ % (‧ out of ‧) and ‧ % (‧ out of ‧) in patients receiving Aclasta and placebo, respectively
pl W badaniu HORIZON-ang.Pivotal Fracture Trial [ PFT ] (patrz punkt ‧. ‧) całkowita częstość występowania migotania przedsionków wynosiła odpowiednio ‧, ‧ % (‧ spośród ‧) i ‧, ‧ % (‧ spośród ‧) pacjentów otrzymujących preparat Aclasta i placebo
en the precise identification of the clinical trial formulation used in the trial
pl dokładna identyfikacja formuły próby klinicznej zastosowanej w próbie
en Except in newly diagnosed chronic phase CML, there are no controlled trials demonstrating a clinical benefit or increased survival for these diseases
pl Z wyjątkiem nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej ‧ (CML) brak kontrolowanych badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub zwiększone przeżycie w tych wskazaniach
en A systematic review has also been performed involving more than ‧ cancer patients participating in ‧ clinical trials
pl Dokonano również systematycznego przeglądu obejmującego ponad ‧ pacjentów z nowotworem, uczestniczących w ‧ badaniach klinicznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8373 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 3,589 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.