Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Pohl grain cutter or equivalent instrument
pl Przecinak Pohla lub inny równoważny instrument
en The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrument
pl Ziarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
en The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.
pl Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
en Pohl grain cutter or equivalent instrument
pl przecinak Pohla lub inny równoważny instrument
en Mira Pohle (No
pl Miry Pohle (nr
en The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrument
pl Ziarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
en On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' gallery
pl W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
en The sponsor should also discuss the clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trials
pl Sponsor powinien również omówić istotność kliniczną wszelkich ustaleń w badaniach nieklinicznych i klinicznych oraz zalecenia dotyczące dalszego monitorowania działania i bezpieczeństwa w ramach badań klinicznych
en Is concerned by the numerous well-documented cases of disappearances which have involved terrorist suspects, journalists, students, members of Baloch nationalist movements and other political activists and strongly emphasises that abductions, extra-judicial killings and imprisonment without trial are contrary to fundamental principles of international law including the right to life and rights of due process
pl wyraża zaniepokojenie licznymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami zaginięć osób podejrzanych o terroryzm, dziennikarzy, studentów, członków ruchów nacjonalistycznych Baloch i innych działaczy politycznych oraz podkreśla stanowczo, że uprowadzenia, pozasądowe egzekucje i więzienie bez procesu są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa międzynarodowego, w tym z prawem do życia i do uczciwego procesu
en The proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
pl Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasu
en It shall give the detailed results of the tests and trials submitted and precise bibliographic references
pl Podaje ono szczegółowe wyniki przedstawionych badań i prób oraz dokładne odniesienia bibliograficzne
en A placebo-controlled trial, in which ‧ adult patients were treated with Enbrel in addition to standard therapy (including cyclophosphamide or methotrexate, and glucocorticoids) for a median duration of ‧ months, has not shown Enbrel to be an effective treatment for Wegener s granulomatosis
pl W kontrolowanym placebo badaniu, w którym dodatkowo, oprócz standardowej terapii (w tym cyklofosfamidem lub metotreksatem i glikokortykosteroidami) ‧ dorosłych pacjentów było leczonych produktem Enbrel średnio przez okres ‧ miesięcy, nie wykazano skuteczności produktu Enbrel w leczeniu ziarniniakowatości Wegenera
en Oedema was reported in ‧ % of patients treated with pioglitazone over one year in controlled clinical trials
pl W kontrolowanych badaniach klinicznych występowanie obrzęków zgłaszano u ‧ % pacjentów leczonych pioglitazonem przez ponad rok
en The efficacy of MIRAPEXIN was evaluated in four placebo-controlled clinical trials in approximately ‧ patients with moderate to very severe idiopathic Restless Legs Syndrome
pl Skuteczność stosowania preparatu MIRAPEXIN oceniono w czterech kontrolowanych badaniach klinicznych z użyciem placebo obejmujących około ‧ pacjentów, u których zespół niespokojnych nóg występował w postaci od umiarkowanej do bardzo ciężkiej postaci idiopatycznej
en The overall observed incidence rate of malignancy in the Xolair clinical trial programme was comparable to that reported in the general population
pl Całkowita częstość występowania nowotworów złośliwych w programie badań klinicznych preparatu Xolair była porównywalna do częstości występowania tych chorób w populacji ogólnej
en The following are all ADRs that were reported in INVEGA-treated subjects in clinical trials
pl Poniżej wymienione są wszystkie działania niepożądane, których występowanie zgłaszano u osób otrzymujących w badaniach klinicznych produkt INVEGA
en Rights and obligation of victim in polish penal trial
pl Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w polskim procesie karnym
en It is not clearly obvious that accurate diagnostic information per se is beneficial, so the application for authorisation should provide support that the information is clinically useful by direct evaluation of this aspect in the clinical trials provided or being drawn historically from published scientific evidence
pl Nie jest oczywiste, czy dokładna informacja diagnostyczna per se jest korzystna, więc wniosek o dopuszczenie powinien zawierać potwierdzenie, że na podstawie bezpośredniej oceny tego aspektu w przedstawionych badaniach klinicznych lub w badaniach historycznych opisanych w opublikowanej literaturze naukowej informacja ta jest przydatna klinicznie
en The incidence in clinical trials and likelihood of reoccurrence of thrombocytopenia after cessation of treatment
pl częstość występowania trombocytopenii w badaniach klinicznych i prawdopodobieństwo nawrotu trombocytopenii po przerwaniu leczenia
en Stresses the importance of the prompt entry into force of the EU-US Extradition and Legal Assistance Agreements, and urges those Member States that have not yet ratified them to do so as soon as possible; emphasises that the effective implementation of those agreements requires a high degree of mutual trust built on full respect by all parties of human rights obligations, defence and fair trial rights and the rule of domestic and international law
pl podkreśla znaczenie szybkiego wejścia w życie umów o ekstradycji i pomocy prawnej UE-USA oraz apeluje do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o jak najszybsze ich ratyfikowanie; podkreśla, że skuteczne wdrożenie tych umów wymaga bardzo dużego wzajemnego zaufania opartego na pełnym poszanowaniu przez wszystkie strony zobowiązań dotyczących praw człowieka, obrony i prawa do sprawiedliwego procesu oraz stosowania prawa krajowego i międzynarodowego
en the planning of the trial does not require particular manufacturing or packaging processes
pl plan badania nie wymaga szczególnych procesów wytwarzania lub pakowania
en In the light of developments in wine-making and trial methods, the limits for L-ascorbic acid and the nutritive salts diammonium phosphate or ammonium sulphate laid down in Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧ should be amended
pl W świetle rozwoju technik produkcji wina i metod badań, limity dla kwasu L-askorbinowego i soli odżywczych fosforanu (V) amonu lub siarczanu (VI) amonu ustanowione w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧ należy zmienić
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8373 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 7,018 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.