Tłumaczenia na język polski:

  • Proces Pohla   

Przykładowe zdania z "Pohl Trial", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pohl grain cutter or equivalent instrumentprzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla bądź innego równoważnego instrumentu
Pohl grain cutter or equivalent instrumentPrzecinak Pohla lub inny równoważny instrument
Mira Pohle (NoMiry Pohle (nr
On behalf of Parliament, the President welcomed members of a delegation of former members of the first democratically elected parliament of the GDR- led by the former president of that parliament, Sabine Bergmann-Pohl- who had taken their seats in the distinguished visitors' galleryW imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej
The grains are cut using a Pohl grain cutter or an equivalent instrumentZiarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu
The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.Delegacji przewodzi pani doktor Sabine Bergmann-Pohl, przewodnicząca Izby Ludowej w tym czasie.
The most common opportunistic infections in patients receiving mycophenolate (‧ g or ‧ g daily) with other immunosuppressants in controlled clinical trials of renal (‧ g data), cardiac and hepatic transplant patients followed for at least ‧ year were candida mucocutaneous, cytomegalovirus (CMV) viraemia/syndrome and Herpes simplexW kontrolowanych badaniach klinicznych u chorych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące ‧ g), serca i wątroby, otrzymujących mykofenolan (‧ g lub ‧ g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi infekcjami oportunistycznymi były: zakażenie skóry i śluzówek Candida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplex
In paediatric clinical trials, fluoxetine treatment was associated with a decrease in alkaline phosphatase levelsW badaniach klinicznych z udziałem dzieci leczenie fluoksetyną wiązało się ze zmniejszeniem aktywności fosfatazy zasadowej
Kenya will be responsible for keeping an accurate account of all transferred persons, including, but not limited to, keeping records of any seized property, the person's physical condition, the location of their places of detention, any charges against him and any significant decisions taken in the course of his prosecution and trialKenia będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich przekazanych osób, która będzie obejmować między innymi dokumentację wszelkiego zatrzymanego mienia, stanu zdrowia osoby, miejsca jej przetrzymywania, wszelkich postawionych jej zarzutów i wszelkich istotnych decyzji podjętych podczas postępowania przygotowawczego i procesu
Before ‧ December ‧, the Commission shall, after consulting the Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics and in accordance with the procedure of Article ‧, adopt the method to be used for the allocation of FISIM in case the findings of the final evaluation report on the reliability of the results obtained during the trial period are positivePrzed dniem ‧ grudnia ‧ r. Komisja, po konsultacji z Komitetem ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatności oraz zgodnie z procedurą zawartą w art. ‧, zatwierdza metodę, jaką należy stosować do celów podziału usług FISIM w przypadku, gdy wyniki zawarte w końcowym sprawozdaniu, dotyczące wiarygodności wyników uzyskanych w okresie próbnym, są pozytywne
Following an absence from a Division of at least ‧ hours in accordance with the provisions of Article ‧ and , masters of Community vessels shall undertake a trial tow the duration of which shall not exceed ‧ hoursPo opuszczeniu rejonu na co najmniej ‧ godzin zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ i ‧ kapitanowie statków wspólnotowych dokonują próbnego holowania, którego czas nie przekracza ‧ godzin
The details of the trials and tests are set out in the AnnexDokładne dane dotyczące prób i analiz są określone w Załączniku
In open continuation trials lasting for more than three years there were no signs of decreasing efficacyW otwartych badaniach podtrzymujących, trwających przez ponad trzy lata, nie obserwowano oznak zmniejszenia skuteczności
A clinical trial evaluating use of moroctocog alfa (AF-CC) in children less than ‧ years of age is on goingBadanie kliniczne oceniające stosowanie moroktokogu alfa (AF-CC) u dzieci w wieku poniżej ‧ lat jest obecnie w toku
Although ziconotide has been studied in long-term, open label efficacy and safety clinical trials, controlled studies of longer than ‧ weeks duration have not been conducted (see sectionChociaż zykonotyd był testowany w długoterminowych, otwartych badaniach klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, nie zostały przeprowadzone badania kontrolowane trwające dłużej niż ‧ tygodnie (patrz punkt
In a ‧-week, placebo-controlled trial, followed by a ‧-week extension, in manic patients who achieved remission on aripiprazole during a stabilization phase prior to randomization, aripiprazole demonstrated superiority over placebo in preventing bipolar recurrence, primarily in preventing recurrence into mania but failed to demonstrate superiority over placebo in preventing recurrence into depressionW ‧-tygodniowym, kontrolowanym placebo, badaniu które zostało rozszerzone o ‧ tygodnie, u pacjentów z objawami maniakalnymi, którzy osiągnęli remisję w trakcie stosowania arypiprazolu w czasie fazy stabilizacji przed randomizacją, arypiprazol był bardziej skuteczny niż placebo w zapobieganiu nawrotowi chorobie dwubiegunowej, głównie w zapobieganiu nawrotowi objawów maniakalnych ale nie wykazał przewagi nad placebo w zapobieganiu nawrotowi depresji
Darlene needs her own trialDarlene ma mieć własny proces
Right to a fair trial - European standard and the law and practice in PolandPrawo do rzetelnego procesu - standard europejski a prawo i praktyka w Polsce
In the HORIZON Pivotal Fracture Trial [ PFT ] (see section ‧), the overall incidence of atrial fibrillation was ‧ % (‧ out of ‧) and ‧ % (‧ out of ‧) in patients receiving Aclasta and placebo, respectivelyW badaniu HORIZON-ang.Pivotal Fracture Trial [ PFT ] (patrz punkt ‧. ‧) całkowita częstość występowania migotania przedsionków wynosiła odpowiednio ‧, ‧ % (‧ spośród ‧) i ‧, ‧ % (‧ spośród ‧) pacjentów otrzymujących preparat Aclasta i placebo
Laboratory findings In controlled clinical trials, clinically relevant changes in standard laboratory parameters were uncommonly associated with the administration of RasilezWyniki badań laboratoryjnych W kontrolowanych badaniach klinicznych, klinicznie istotne zmiany w standardowych parametrach laboratoryjnych były niezbyt często związane ze stosowaniem leku Rasilez
Notes that the Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers and the Special Rapporteur on torture of the United Nations Commission on Human Rights have stated that the proceedings in the case against the Iranian intelligence officer acquitted on ‧ July ‧, who was accused of the alleged killing of Kazemi, did not meet international standards of a fair trial because key evidence was ignored by the courtpodkreśla, że specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ONZ ds. wolności myśli i słowa, specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ONZ ds. niezależności sędziów i prawników oraz specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ONZ ds. tortur stwierdzili, że postępowanie przeciwko irańskiemu oficerowi wywiadu, uniewinnionemu ‧ lipca ‧ r., oskarżonemu o zamordowanie Zahry Kazemi, prowadzone było z naruszeniem międzynarodowych standardów w zakresie uczciwego procesu, ponieważ kluczowe dowody zostały przez sąd zignorowane
In placebo-controlled trials, the incidence of akathisia in bipolar patients was ‧ % with aripiprazole and ‧ % with placeboW kontrolowanych placebo badaniach przypadki akatyzji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi występowały u ‧, ‧ % pacjentów leczonych arypiprazolem i u ‧, ‧ % pacjentów otrzymujących placebo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8373 zdań frazy Pohl Trial.Znalezione w 6,088 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.