Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Imagine, six weeks out of office as President of the United States, and they' d have me putting in my hospital room
pl Proszę sobie wyobrazić, minęło sześć tygodni odkąd zrezygnowałem z urzędu, a już trafiłem do szpitala
en So, you show us where his office is, we' il tell him you saved the day, and we should be out of here by tea time
pl Wskażesz nam jego biuro, wszystkie zasługi przypiszemy tobie, i do ‧ już nas nie będzie.Co ty na to?
en As part of that report, the Support Office shall evaluate the results of activities carried out under this Regulation and make a comprehensive comparative analysis of them with the aim of improving the quality, consistency and effectiveness of the CEAS
pl W sprawozdaniu tym Urząd ocenia między innymi wyniki działań prowadzonych na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia i dokonuje ich całościowej analizy porównawczej, mając na celu poprawę jakości, spójności i skuteczności WESA
en With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment, the steps set out in paragraphs ‧ to ‧ shall be taken
pl Mając na względzie przygotowanie zmiany wspólnych specyfikacji i grup urządzeń biurowych wymienionych w załączniku C do Umowy, przed złożeniem projektu propozycji lub przekazaniem odpowiedzi do USEPA zgodnie z procedurami ustanowionymi w Umowie i w decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, podejmuje się kroki określone w ust. ‧–
en The Commission has carried out two preparatory studies which analysed the technical, environmental and economic aspects of lighting products typically used in the tertiary (office lighting and public street lighting) sector
pl Komisja wykonała dwa badania przygotowawcze, w których ramach przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty produktów oświetleniowych stosowanych zwykle w sektorze usług (oświetlenie biur i oświetlenie dróg publicznych
en Article ‧.‧ of the Treaty on the functioning of the European Union requires from Council and European Parliament to lay down the rules relating to data protection by Union institutions, bodies, offices and agencies, by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and by private parties
pl Artykuł ‧.‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga, aby Rada i Parlament Europejski wprowadziły przepisy dotyczące ochrony danych przez instytucje, organy, urzędy i agencje unijne, przez państwa członkowskie wykonujące działania wchodzące w zakres zastosowania prawa unijnego oraz przez osoby prywatne
en An examination report on the results of any technical examination which has been carried out or is in the process of being carried out for official purposes in a Member State by one of the offices responsible for the species concerned pursuant to Article ‧ of the basic Regulation may be considered by the Office to constitute a sufficient basis for decision, provided that
pl Sprawozdanie z badania dotyczące wyników każdego badania technicznego, które przeprowadzono lub które przeprowadza się do celów urzędowych w państwie członkowskim przez jeden z urzędów odpowiedzialnych za dany gatunek na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, może zostać uznane przez Urząd za wystarczającą podstawę do decyzji, pod warunkiem że
en Deplores the fact that out of ‧ Commission delegations and offices in third-countries, only ‧ women are currently serving at the level of Head of such delegations; urges the Commission to appoint more women to top positions in external delegations
pl wyraża ubolewanie z powodu faktu, że na ‧ przedstawicielstw i biur Komisji w państwach trzecich jedynie w ‧ kobiety zajmują stanowisko przewodniczącego przedstawicielstwa oraz wzywa Komisję do powołania większej liczby kobiet na czołowe stanowiska w przedstawicielstwach zewnętrznych
en The appropriations for each European office, the total amount of which shall be entered in a specific budget line within the section of the budget relating to the Commission, shall be set out in detail in an Annex to that section
pl Środki każdego urzędu europejskiego, których łączna wysokość ujmowana jest w specjalnej pozycji budżetu w dziale budżetu odnoszącym się do Komisji należy szczegółowo wykazać w załączniku do tego działu
en Just walk out of the office, ok?
pl Po prostu wyjdź z biura, okej?
en As you know, I have a mandate as High Representative in Office from Declaration 15 of the Treaty to carry out preparatory work with the Commission and with the Member States.
pl Jak państwo wiedzą, jako urzędujący Wysoki Przedstawiciel jestem zobowiązany, na mocy deklaracji 15 zawartej w Traktacie, wykonywać prace przygotowawcze wraz z Komisją i państwami członkowskimi.
en If the customs office where the export formalities were carried out is not responsible for the charging of export levies it will inform the responsible national authority
pl Jeżeli urząd celny, w którym formalności wywozowe zostały przeprowadzone, nie odpowiada za pobranie wywozowych opłat wyrównawczych, zawiadamia o tym odpowiedzialny organ krajowy
en If, following an internal investigation, no case can be made out against a member, manager, official or servant of (the institution, body, office or agency) against whom allegations have been made, the internal investigation concerning him shall be closed, with no further action taken, by decision of the Director of the Office, who shall inform the interested party in writing
pl Jeżeli, w następstwie dochodzenia wewnętrznego, nie można wytoczyć sprawy przeciw członkowi, kierownikowi, urzędnikowi lub pracownikowi (instytucji, organu, urzędu lub agencji), wobec którego postawiono zarzuty dotyczące jego osoby, dochodzenie wewnętrzne zostaje zamknięte bez podejmowania dalszych działań decyzją dyrektora Biura, który informuje o tym zainteresowaną stronę na piśmie
en Where in accordance with paragraph ‧ the exit summary declaration is not lodged, the risk analysis referred to in Article ‧d of Regulation (EEC) No ‧/‧ shall be carried out by the customs authorities at the latest upon presentation of the goods at the customs office of exit, where appropriate on the basis of the information available for these goods
pl W przypadku niezłożenia, zgodnie z ust. ‧, wywozowej deklaracji skróconej organy celne przeprowadzają analizę ryzyka, o której mowa w art. ‧d ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, najpóźniej po przedstawieniu towarów w urzędzie celnym wyprowadzenia, a w stosownych przypadkach na podstawie informacji dostępnych w odniesieniu do tych towarów
en Even if he now tries to promise to remedy the serious attacks on social and workers' rights that the European Commission, of which he is still the President, carried out in the previous term of office, he has never got to the bottom of those issues or the causes of the current crisis of capitalism that we are experiencing.
pl Choć próbuje teraz obiecywać zrekompensowanie zaciekłych ataków na prawa społeczne i pracowników, przypuszczanych przez Komisję Europejską, której jest nadal przewodniczącym, w trakcie jego pierwszej kadencji, nigdy nie zajął się dogłębnie tymi kwestiami ani przyczynami obecnego kryzysu kapitalizmu, którego doświadczamy.
en President-in-Office of the Council. - In December 2007, on the basis of comprehensive studies carried out by European institutions as well as social partners, the Committee adopted decisions on eight common principles relating to 'flexicurity'.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - W grudniu 2007 r. w oparciu o obszerne badania przeprowadzone przez instytucje europejskie, a także przez partnerów społecznych, komisja przyjęła decyzje w sprawie ośmiu wspólnych zasad związanych z "flexicurity”.
en Where the compensating or replacement products are released for free circulation in more than one consignment at more than one customs office and Article ‧ has not been applied, the customs office where the first declaration for release for free circulation is lodged shall, at the request of the declarant, replace the initial information sheet INF ‧ with further INF ‧ sheets made out for the quantity of temporary export goods not yet released for free circulation
pl Jeżeli produkty kompensacyjne lub produkty zamienne dopuszczane są do swobodnego obrotu w jednej przesyłce bądź w kilku przesyłkach, ale w tym samym urzędzie celnym, a art. ‧ ust. ‧ nie został zastosowany, to urząd celny, w którym złożone zostało pierwsze zgłoszenie dopuszczenia do swobodnego obrotu, zastępuje, na wniosek zgłaszającego, pierwotny dokument informacyjny INF ‧ dokumentami informacyjnymi INF ‧ sporządzonymi dla ilości towarów wywożonych czasowo, która nie została jeszcze dopuszczona do swobodnego obrotu
en Where a product is placed under one of the simplified procedures set out in Chapter I of Title X of Regulation (EEC) No ‧ for carriage to a station of destination or for delivery to a recipient in the customs territory of the Community, the office of departure may not authorize any variation of the contract of carriage allowing carriage to end outside the said customs territory unless it has taken the necessary steps to ensure that the export levy payable is collected
pl Jeśli towar objęty jest jedną z procedur uproszczonych, określonych w rozdziale I tytułu X rozporządzenia (EWG) nr ‧, dotyczących przewozu do miejsca przeznaczenia lub dostarczenia do odbiorcy na obszarze celnym Wspólnoty, urząd wywozu może nie uwierzytelnić żadnych zmian w umowie przewozu pozwalających na zakończenie przewozu poza wymienionym obszarem celnym, o ile nie podjęto niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że należna wywozowa opłata wyrównawcza zostaje pobrana
en The formalities laid down in Article ‧ shall be carried out at the office of destination
pl Formalności ustanowione w art. ‧ wypełnia się w urzędzie przeznaczenia
en without prejudice to their right to examine the goods, the customs authorities should, as a rule, limit the extent of the formalities to be carried out at offices en route to the following:-at offices where goods are imported into the customs territory the customs authorities should satisfy themselves that the goods declaration is in order, that any customs seals and fastenings or identification marks previously affixed are intact and, where appropriate, that the transport unit is secure, and that, where required, a guarantee is in force
pl z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzania kontroli towarów ogólną zasadą jest, że organy celne powinny ograniczyć formalności, które należy spełnić w urzędach przejazdu, do tego, co następuje:-w urzędach, przez które towary są przywożone na obszar celny, organy celne powinny upewnić się, że zgłoszenie celne jest prawidłowe, że wszelkie nałożone wcześniej zamknięcia celne lub znaki identyfikacyjne są nienaruszone oraz, w miarę potrzeb, że jednostka transportowa jest bezpieczna, a także, gdzie wymagana jest gwarancja, że jest ona ważna
en It seems desirable, in order to simplify administrative procedures, to provide for greater flexibility than is afforded by the control copy in the case of exports in accordance with the system laid down in Articles ‧ to ‧a of Regulation (EEC) No ‧/‧ which provides that, when a carriage operation starts within the Community and is to end outside it, no formalities need be carried out at the customs office for the frontier station
pl Wydaje się pożądane, w celu uproszczenia procedur administracyjnych, zapewnienie większej elastyczności niż ta, na którą pozwala egzemplarz kontrolny, w przypadku gdy wywóz dokonywany jest zgodnie z systemem ustanowionym w art. ‧–‧a rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, które przewiduje, że w sytuacji, gdy przewóz ma swój początek wewnątrz Wspólnoty, a kończy się poza nią, w urzędzie celnym posterunku granicznego nie trzeba wykonywać żadnych formalności
en The carrier shall give a transit advice note made out on a form conforming to the specimen in Annex ‧ to each office of transit
pl Przewoźnik przedstawia w każdym urzędzie tranzytowym świadectwo przekroczenia granicy wystawione na formularzu zgodnym ze wzorem znajdującym się w załączniku
en to carry out a mutual and reciprocal exchange of information with the world laboratory for African horse sickness designated by the International Office of Epizootics (IOE), in particular with regard to developments in the world situation concerning African horse sickness
pl prowadzenie wymiany informacji na temat afrykańskiego pomoru koni z laboratoriami na całym świecie wskazanymi przez Międzynarodowe Biuro ds. Epizootii (IOE), w szczególności tej dotyczącej rozwoju sytuacji na całym świecie związanej z walką z afrykańskim pomorem koni
en Where the customs office of export deems it necessary, it shall carry out tests by laboratories specially equipped and accredited or officially approved for that purpose, stating the grounds for such tests
pl W przypadku gdy urząd celny wywozu uzna to za konieczne, zleca przeprowadzenie badań w specjalnie wyposażonych do tego celu, akredytowanych lub urzędowo zatwierdzonych laboratoriach, podając powody ich przeprowadzenia
en My second question is, do you intend, in future - with this being the start of your term of office - to consistently carry out this kind of impact study at the social level?
pl Moje drugie pytanie brzmi: czy ma pan zamiar w przyszłości - jako że to początek pańskiej kadencji - konsekwentnie prowadzić tego rodzaju badanie wpływu na szczeblu społecznym?
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2637323 zdań frazy Out of office.Znalezione w 350,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.