Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted
pl Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności przywozowych nie powoduje samo w sobie nieważności dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio wykazane, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom
en This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of furniture, including the purchase of ergonomic furniture, the replacement of worn-out and broken furniture and office machines
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych
en Notes that at the ECJ ex ante verification is carried out on the basis of a centralised system connected by line management to the Authorising Officer by Delegation and the ECJ's view that this appears to be the most suitable system, having regard to the size of the institution and the purely administrative nature of its financial transactions
pl zauważa, że weryfikacje ex ante ETS przeprowadzane są na podstawie scentralizowanego systemu, który wiąże się z delegowanym intendentem poprzez zarządzanie niższego szczebla oraz z opinią ETS, iż system ten, biorąc pod uwagę rozmiary instytucji oraz czysto administracyjny charakter jej transakcji finansowych, jest najbardziej odpowiedni
en Cabotage operations in the form of occasional services shall be carried out under cover of a journey form as referred to in Article ‧ which shall be kept on board the vehicle and be presented at the request of any authorised inspecting officer
pl Przewozy kabotażowe w formie usług okazjonalnych wykonywane są na podstawie formularza przejazdu, o którym mowa w art. ‧; formularz przejazdu jest przechowywany w pojeździe oraz okazywany na żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych
en having carried out the necessary customs formalities, the customs office of entry into the Community shall send a stamped copy of the movement document to the competent authorities of destination and transit in the Community, stating that the waste has entered the Community
pl po dopełnieniu wymaganych formalności celnych, urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty przesyła opieczętowane kopie dokumentu przesyłania do właściwych organów miejsca przeznaczenia oraz tranzytu we Wspólnocie, potwierdzając, że odpady zostały wprowadzone na terytorium Wspólnoty
en Where the conditions applicable to registration of licences and other rights, set out in Articles ‧, ‧ or ‧ of Regulation (EC) No ‧, in paragraph ‧ of this Article, and in the other applicable Articles of this Regulation are not fulfilled, the Office shall notify the applicant of the deficiencies
pl Jeżeli wymogi wniosku o wpis do rejestru licencji i innych praw, określone w art. ‧, ‧ lub ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz w ust. ‧ niniejszego artykułu, jak również w innych mających zastosowanie artykułach niniejszego rozporządzenia nie są spełnione, Urząd powiadamia wnioskodawcę o stwierdzonych brakach
en Where the Office considers it necessary to hear the oral evidence of parties to proceedings or of witnesses or experts, or to carry out an inspection, it shall take a decision to that effect, stating the means by which it intends to obtain evidence, the relevant facts to be proved and the date, time and place of hearing or inspection
pl W przypadku gdy Urząd uważa za konieczne wysłuchanie ustnych dowodów stron postępowania, świadków lub biegłych albo przeprowadzenie inspekcji, podejmuje decyzję w tej sprawie, przedstawiając środki zmierzające do uzyskania dowodów, stosowne fakty, które będą sprawdzone, oraz czas i miejsce przesłuchania lub inspekcji
en The person concerned must apply to the supervising office in writing, on a case-by-case basis, for authorization to carry out usual forms of handling before such handling is carried out
pl Przed dokonaniem zwyczajowych zabiegów osoba zainteresowana musi zwrócić się na piśmie do urzędu nadzoru, w każdym pojedynczym przypadku, o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie takich zabiegów
en Community comparative trials and tests should be carried out in the years ‧ to ‧ on seeds and propagating material harvested in ‧, and the details of such trials and tests, the eligible costs as well as the maximum Community financial contribution should also be set out yearly by an agreement signed by the authorising officer of the Commission and the body responsible for carrying out of trials
pl Wspólnotowe próby i analizy porównawcze należy przeprowadzić w latach ‧–‧ na nasionach i materiale rozmnożeniowym, zebranych w ‧ r., a szczegółowe informacje dotyczące takich prób i analiz, kwalifikowane koszty, jak również maksymalny wkład finansowy Wspólnoty należy wyznaczyć co roku w drodze porozumienia podpisanego przez pełnomocnika Komisji oraz organ odpowiedzialny za przeprowadzanie prób
en In addition the countries of transit and destination are given protection by the controls which are carried out at departure and which are certified by the customs authorities at the office of departure (see note to Article
pl Z jednej strony dane w karnecie TIR dotyczące towarów powinny odpowiadać uwagom wniesionym do dokumentów celnych, ewentualnie wystawionych w państwie wyjściowym, z drugiej strony państwa tranzytowe i docelowe znajdują już gwarancje w kontrolach dokonywanych przy wyjeździe i które są poświadczone przez urząd celny wyjściowy (patrz również dalej nota do artykułu
en the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and supplies for the print shops, and of some printing carried out by outside service providers
pl kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów dla drukarń, a także niektórych prac związanych z drukowaniem wykonanych przez zewnętrznych usługodawców
en Agent Spadner out of the SLC field office
pl Agent Spadner
en Points out that the European Union is represented in Kosovo both by the Commission's Liaison Office and by bodies under the Council Secretary-General/High Representative; invites the Council to give further consideration to the question whether the organisation of its presence in Kosovo can be further streamlined and simplified
pl wskazuje, że Unię Europejską reprezentuje w Kosowie zarówno biuro łącznikowe Komisji, jak i organy, na których czele stoją Sekretarz Generalny lub Wysoki Przedstawiciel Rady; zachęca Radę do ponownego rozważenia kwestii, czy można jeszcze bardziej zracjonalizować i uprościć organizację jej obecności w Kosowie
en The National Member(s) concerned with the request shall carry out the necessary checks and inform the Data Protection Officer of the decision reached in the specific case
pl Krajowy przedstawiciel lub przedstawiciele zajmujący się danym wnioskiem przeprowadzają wszelkie niezbędne kontrole i powiadamiają inspektora ochrony danych o decyzji, która została podjęta w konkretnej sprawie
en The original of the T‧M document made out in accordance with Article ‧ and, where appropriate, Articles ‧ to ‧, shall be presented to the customs office where the resulting products referred to in Article ‧ to which it relates are declared for entry for a customs procedure
pl Oryginał dokumentu T‧M, sporządzony zgodnie z art. ‧, i, w zależności od przypadku, art. ‧, okazywany jest w urzędzie celnym, w którym ujęte w tym dokumencie produkty uzyskane, określone w art. ‧, są zgłaszane do objęcia procedurą celną
en where goods in temporary storage or in a control type I free zone are transhipped from the means of transport that brought them to that temporary storage facility or free zone under the supervision of the same customs office onto a vessel, airplane or railway that will carry them from that temporary storage facility or free zone out of customs territory of the Community, provided that
pl jeżeli towary czasowo składowane lub znajdujące się w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I są przeładowywane, pod dozorem tego samego urzędu celnego, ze środka transportu, który wprowadził je do tego magazynu czasowego składowania lub wolnego obszaru celnego, na statek wodny, samolot lub kolej i będą przewożone jednym z tych środków transportu z magazynu czasowego składowania lub wolnego obszaru celnego przy ich wyprowadzaniu z obszaru celnego Wspólnoty, pod warunkiem że
en With regard to information offices, calls on Parliament and the Commission to agree a buildings policy for the medium and long term which plans well ahead and in particular sets out clearly the procedures for purchasing property, the role of the respective institutions and repayment periods; stresses that the need for such an agreement is greater given that Parliament and the Commission currently prefer different forms of financing for information offices
pl w odniesieniu do biur informacyjnych wzywa Parlament i Komisję do uzgodnienia polityki dotyczącej nieruchomości obejmującej perspektywę średnio- i długoterminową, zawierającej plany z dużym wyprzedzeniem, a w szczególności wytyczającej wyraźnie procedury zakupu nieruchomości, rolę poszczególnych instytucji i okresy zwrotu kwot; podkreśla, że potrzeba takiego porozumienia jest tym większa, że Parlament i Komisja preferują obecnie różne formy finansowania biur informacyjnych
en This claim was rejected because, as indicated in recital ‧, above, the activities of this organisational unit were those normally carried out by a head office
pl Ten argument został odrzucony, ponieważ, jak wskazano powyżej w motywie ‧, działalność tej jednostki organizacyjnej były zwyczajową działalnością głównego działu
en When the Commission becomes aware of problems in carrying out procedures relating to management of Fund resources, it shall, in conjunction with the National Authorising Officer, make all contacts necessary to remedy the situation and take any appropriate steps
pl W przypadku gdy Komisja uzyska informacje o problemach w wykonaniu procedur w zakresie zarządzania środkami Funduszu, podejmuje wraz z krajowym urzędnikiem zatwierdzającym wszelkie niezbędne środki w celu naprawienia sytuacji, oraz podejmuje wszelkie właściwe kroki
en expenditure on external staff in delegations (contract agents, local agents or seconded national experts) for the purposes of devolved programme management in the delegations of the European Union in non-member countries or for internalisation of tasks of phased-out technical assistance offices, as well as the additional logistical and infrastructure cost, such as the cost of training, meetings, missions, IT and telecommunications and of renting directly caused by the presence in the delegation of the external staff remunerated from the appropriations in this item
pl wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych w delegaturach (pracownicy kontraktowi, personel miejscowy lub oddelegowani eksperci krajowi) na potrzeby zdecentralizowanego zarządzania programami w delegaturach Unii Europejskiej w krajach trzecich lub na potrzeby przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio z obecnością w delegaturze pracowników zatrudnionych na czas określony, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji
en Where, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, the Office finds, in the course of carrying out the examination under Article ‧ of this Regulation, that the design for which protection is sought does not correspond to the definition of design provided in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧ or that the design is contrary to public policy or to accepted principles of morality, it shall inform the applicant that the design is non-registrable, specifying the ground for non-registrability
pl Jeżeli, na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, Urząd stwierdza podczas badania przeprowadzonego na mocy art. ‧ niniejszego rozporządzenia, że wzór, dla którego żądana jest ochrona, nie odpowiada definicji wzoru przewidzianej w art. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧ lub że wzór jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, informuje on zgłaszającego, że wzór nie może zostać zarejestrowany, wskazując podstawy odmowy rejestracji
en Whereas the Government of Burma recently ordered the International Committee of the Red Cross (ICRC) to close its five field offices in the country, effectively making it impossible for the organisation to carry out most of its assistance and protection work benefiting civilians who live in difficult conditions in border areas
pl mając na uwadze, że rząd Birmy niedawno nakazał Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża zamknąć pięć placówek przedstawicielskich w tym kraju, skutecznie uniemożliwiając tej organizacji prowadzenie większości z jej działań w zakresie udzielania pomocy i ochrony, z której korzystają cywile, mieszkający w trudnych warunkach w regionach przygranicznych
en In the case sample, the SC concluded that ownership of the case files (conduct of investigation and follow-up activities) was always assumed by the national authorities and OLAF’s role was, therefore, very limited in comparison to the external and internal cases where actual investigation activities such as inspections, checks and verification of information, were carried out by the Office
pl W odniesieniu do wybranej próby Komitet Nadzoru stwierdził, że akta spraw (w ramach prowadzonego dochodzenia i działań następczych) były zawsze własnością władz krajowych, natomiast rola OLAF-u była w związku z tym niezwykle ograniczona w porównaniu do spraw zewnętrznych i wewnętrznych, w przypadku których czynności w ramach dochodzenia, takie jak inspekcje, kontrole i weryfikacja informacji, były prowadzone przez Urząd
en The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted
pl Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami, złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności przywozowych, nie powoduje samo w sobie nieważności dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio wykazane, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2637323 zdań frazy Out of office.Znalezione w 860,037 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.