Przykładowe zdania z "Out of office", pamięć tłumaczeniowa

add example
The carrier shall present a transit advice note made out on a form corresponding to the specimen in Annex ‧ to each office of transit, which shall retain itW każdym urzędzie tranzytowym przewoźnik przedstawia świadectwo przekroczenia granicy, sporządzone na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku ‧; urzędy te zatrzymują wspomniane świadectwo
From the legal point of view, for example, as a part of the Commission the Office has been able to make use of powers conferred on that institution, in particular the power to carry out on-the-spot checks in the Member States pursuant to a variety of general and sectoral regulationsZ prawnego punktu widzenia Urząd, będąc częścią Komisji, mógł korzystać z przyznanych jej uprawnień, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu w Państwach Członkowskich na mocy różnych uregulowań ogólnych i sektorowych
The funding decisions and the agreements and implementing instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if necessary, carry out on-the-spot checks among the beneficiaries of monies disbursed by the Office and on the staff responsible for allocating these moniesDecyzje dotyczące finansowania oraz wynikające z nich umowy oraz instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie stwierdzać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą w razie konieczności przeprowadzać na miejscu kontrole wśród beneficjentów środków finansowych wydatkowanych przez Urząd oraz pracowników odpowiedzialnych za przydzielanie tych środków
Reference for a preliminary ruling- Corte suprema di cassazione (Italy)- Interpretation of Article ‧(e) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Advertising services- Determination of the place of supply- Supply of services carried out by an undertaking with its head office in the territory of the Community for an undertaking which is established in a third country but which has a tax representative in the territory of a Member StateWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Corte suprema di cassazione (Włochy) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ lit. e) szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧) – Usługi reklamowe – Ustalenie miejsca świadczenia usług – Świadczenie usług przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Wspólnoty na rzecz przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie trzecim, lecz mającego przedstawiciela podatkowego na terytorium państwa członkowskiego
The amount entered corresponds to the appropriations for the Office for Infrastructure and Logistics in Brussels set out in detail in a specific annex to this part of the statement of expenditure for this sectionPowyższa kwota odpowiada środkom dla Biura Infrastruktury i Logistyki w Brukseli, wyszczególnionym w specjalnym załączniku do niniejszej części zestawienia wydatków w tej sekcji
Where the office of departure carries out a control on the departure of a consignment, it shall record the fact in the boxJeżeli urząd wyjścia przeprowadza kontrolę przesyłki przy wyjściu, to fakt takiej kontroli odnotowuje w polu
principal place of business means the place of the head office and, if any, the registered office of a Community air carrier in a Member State within, to or from which the Community air carrier carries out a significant part of its operational activitiesgłówne miejsce prowadzenia działalności oznacza główną siedzibę oraz siedzibę statutową, jeżeli taka istnieje, wspólnotowego przewoźnika lotniczego na terytorium państwa członkowskiego, na którym odbywa się ruch lotniczy, starty lub lądowania stanowiące znaczną część działalności operacyjnej
whereas Article ‧ and of the Act of ‧ September ‧ sets out the offices that are incompatible with the office of Member of the European Parliamentmając na uwadze, iż w art. ‧ ust. ‧ i ‧ aktu z dnia ‧ września ‧ r. wymieniono stanowiska, których nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego
The appropriations allocated to the Office, the total amount of which shall be shown under a separate heading within the section of the budget relating to the Commission, shall be set out in detail in an annex to that sectionŚrodki przyznane Urzędowi, których całkowita kwota ujęta jest w osobnej pozycji w sekcji budżetu odnoszącej się do Komisji, określone są szczegółowo w załączniku do tej sekcji
The exchange of the supplementary information required for implementing the provisions of the Schengen Convention referred to in recital ‧, carried out by the Sirene offices of each Member State, also serves these purposes, as well as assisting with police cooperation generallyWymiana informacji dodatkowych wymaganych do wykonania postanowień Konwencji z Schengen określonych w akapicie drugim, dokonywana przez biura Sirene każdego Państwa Członkowskiego, również służy tym celom, jak również ogólnie pomocy przy współpracy policyjnej
First, annulment of the Commission's decision refusing to acknowledge the liability of its departments and the damage allegedly suffered by the applicant in the context of an investigation carried out by the European Anti-Fraud Office (OLAF) in the Commission's Office in France and, second, a claim for damagesUchylenie decyzji Komisji odmawiającej uznania odpowiedzialności swych służb oraz uznania krzywdy wyrządzonej skarżącemu w związku z dochodzeniem prowadzonym przez OLAF w przedstawicielstwie Komisji we Francji oraz wniosek o zadośćuczynienie
Surveys shall be carried out by officers duly authorised by the administration of the Member State, or of another Member State, or of a party to the AFS-Convention, or by a surveyor nominated for the purpose by one of those administrations, or by a recognised organisation acting on behalf of the administrationBadania są przeprowadzane przez urzędników należycie upoważnionych przez administrację zainteresowanego Państwa Członkowskiego lub innego Państwa Członkowskiego, lub Strony Konwencji AFS, lub przez inspektora mianowanego w tym celu przez jedną z administracji lub przez upoważnioną organizację działającą w imieniu administracji
The other institutions, any bodies, offices or agencies managing revenue or expenditure on behalf of the Union, any natural or legal person in receipt of payments from the budget, and the national audit bodies or, if these do not have the necessary powers, the competent national departments, shall forward to the Court of Auditors, at its request, any document or information necessary to carry out its task.Inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne zarządzające dochodami i wydatkami w imieniu Unii, osoby fizyczne lub prawne otrzymujące płatności z budżetu oraz krajowe instytucje kontrolne albo, jeżeli nie mają one niezbędnych uprawnień, właściwe służby krajowe, przekazują Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego żądanie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbędne do wykonywania jego zadania.
For this reason, I will be voting you out of office.Dlatego też będę głosował przeciwko powołaniu pana na urząd przewodniczącego Komisji.
Exceptionally, where the office of entry empowered to act as office of entry for the procedure is unable to check the fulfilment of all conditions to which the use of the temporary importation procedure is subject, it shall permit the goods to be carried to the office of destination able to carry out such checks under cover of the ATA carnet used as a transit documentJeżeli w wyjątkowych przypadkach urząd wprowadzenia, uprawniony do działania jako urząd objęcia procedurą nie jest w stanie sprawdzić, czy spełnione są wszystkie warunki procedury odprawy czasowej, to zezwala on na przewiezienie towarów do urzędu przeznaczenia zdolnego do sprawdzenia, czy wspomniane warunki zostały spełnione, z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego
Whereas it is appropriate that the implementation and application of this Community regime should not be carried out by the authorities of the Member States but by a Community Office with legal personality, thejest stosowne, aby wdrażanie i stosowanie tego systemu wspólnotowego nie było realizowane przez władze Państw Członkowskich, ale przez Wspólnotowy Urząd posiadający osobowość prawną
whereas opposition supporters began peaceful rallies on ‧ February ‧ in Yerevan to protest against the election result and demand a rerun; whereas on the evening of ‧ March ‧, after eleven days of protest by opposition supporters, violence erupted when police moved into Freedom Square in central Yerevan to disperse the protesters camped out in tents, leaving eight people dead, including one police officer, and dozens injured; whereas a state of emergency was declared on ‧ March ‧, which imposed restrictions on the freedom of the media, freedom of assembly and political partiesmając na uwadze, że zwolennicy opozycji rozpoczęli w dniu ‧ lutego ‧ r. pokojowe wiece w Erywaniu, aby oprotestować wyniki wyborów i doprowadzić do ich powtórzenia; mając na uwadze, że wieczorem dnia ‧ marca ‧, po jedenastu dniach protestów zwolenników opozycji, doszło do wybuchu przemocy, gdy siły policyjne ruszyły na Plac Wolności w centrum Erywania aby rozpędzić protestujących koczujących w namiotach, co doprowadziło do śmierci ośmiu osób, w tym jednego policjanta, oraz dziesiątek rannych; mając na uwadze, że w dniu ‧ marca ‧ r. ogłoszono stan wyjątkowy, co nałożyło ograniczenia na wolność środków przekazu, wolność zgromadzeń, a także ograniczyło działalność partii politycznych
Surveys of the ship as regards enforcement of the provisions of this Regulation shall be carried out by officers of the administrationPrzeglądy statków w ramach wykonywania postanowień niniejszego przepisu powinny być prowadzone przez funkcjonariuszy administracji
The Ministerial Conference shall appoint the Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-GeneralKonferencja Ministerialna mianuje Dyrektora Generalnego i ustanowi przepisy regulujące uprawnienia, obowiązki, warunki zatrudnienia i kadencję Dyrektora Generalnego
The animal welfare officer shall keep a record of the action taken to improve animal welfare in the slaughterhouse in which he/she carries out his/her tasksPracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt prowadzi rejestr działań podjętych, aby poprawić dobrostan zwierząt w rzeźni, w której wykonuje swoje obowiązki
What are you doing?The election threw you out of officePrzyszedłem po rzeczy
In order to clarify arrangements for cooperation with the authorities of Member States, it would be useful to consider either the adoption of a specific Council Regulation setting out detailed arrangements for such cooperation (see proposed amendments to Regulation (EC) No ‧/‧), or the conclusion of agreements with national investigation services best placed to assist the OfficeW celu sprecyzowania zasad współpracy z władzami Państw Członkowskich, należałoby rozważyć przyjęcie specjalnego rozporządzenia Rady określającego zasady takiej współpracy (patrz: propozycje zmian rozporządzenia (WE) nr ‧/‧) lub zawarcie porozumień z krajowymi organami dochodzeniowymi mogącymi najlepiej udzielić pomocy Urzędowi
It is therefore necessary to empower the Commission, assisted by a Community advisory board made up of national representatives and of all interested parties, to reassess and upgrade the Common Specifications for office equipment set out in Annex C to the Agreement regularly and to take certain decisions for implementation of the Agreement, such as the layout of the Energy Star logo and the guidelines for use of the logo contained in Annexes A and B respectivelyDlatego konieczne jest umocowanie Komisji, wspomaganej przez ciało doradcze Wspólnoty złożone z krajowych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, do regularnego oceniania i modernizacji wspólnych specyfikacji dla urządzeń biurowych określonych w załączniku C do umowy oraz podejmowania pewnych decyzji dotyczących wdrażania umowy, takich jak układ logo Energy Star i wytyczne w zakresie używania logo zawarte odpowiednio w załącznikach A i B
Keys of security containers shall not be taken out of the office buildingKlucze do pojemników ochronnych nie mogą być wynoszone poza budynek biurowy
This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of furniture, including the purchase of ergonomic furniture, the replacement of worn-out and broken furniture and office machinesŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2637321 zdań frazy Out of office.Znalezione w 396,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.