Tłumaczenia na język polski:

 • Koń oldenburski   
   
  Oldenburg (horse)
 • Oldenburg   
   
  Oldenburg (miasto)
 • Powiat Oldenburg   
   
  Oldenburg (district)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Amalia of Oldenburg
Amelia Oldenburg
House of Oldenburg
Oldenburgowie

Przykładowe zdania z "Oldenburg", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Locations: Aachen, Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Chemnitz, Cottbus, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt am Main, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hagen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meiningen, München, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Regensburg, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen and Würzburg
pl Punkty wymiany: Akwizgran (Aachen), Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Brema, Chemnitz, Chociebuż (Cottbus), Dortmund, Drezno, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt nad Menem, Fryburg, Gießen, Getynga (Göttingen), Hagen, Hamburg, Hanower, Karlsruhe, Kassel, Kilonia (Kiel), Koblencja, Kolonia, Lipsk, Ludwigshafen, Lubeka, Magdeburg, Moguncja (Mainz), Meiningen, Monachium, Neubrandenburg, Norymberga, Oldenburg, Osnabrück, Ratyzbona (Regensburg), Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Villingen-Schwenningen, Würzburg
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany))- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga (Common agricultural policy- Integrated administration and control system for certain aid schemes- Regulation (EC) No ‧/‧- Single payment scheme- Transfer of payment entitlements- Definitive transfer
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg- Niemcy)- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts przeciwko Freerkowi Heidindze (Wspólna polityka rolna- Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- System płatności jednolitych- Przeniesienie uprawnień do płatności- Cesja o charakterze ostatecznym
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany), lodged on ‧ June ‧- Hauptzollamt Oldenburg v
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Hauptzollamt Oldenburg przeciwko
en We have now been assisted by the Court of Justice in its Oldenburg judgment, where the Court has read together the fourth Directive and the Brussels Regulation in the way we intended, allowing a victim to take direct legal action in their country of residence rather than going to the defendant's court.
pl Obecnie pomaga nam Trybunał Sprawiedliwości, który w sprawie Oldenburga odczytał czwartą dyrektywę i rozporządzenie brukselskie w sposób przez nas zamierzony, pozwalając ofierze na podjęcie kroków prawnych w kraju zamieszkania, a nie w sądzie oskarżonego.
en Defendant: Hauptzollamt Oldenburg
pl Strona pozwana: Hauptzollamt Oldenburg
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany))- Jan de Nul NV v Hauptzollamt Oldenburg (Excise duties- Exemption from excise duty on mineral oils- Directive ‧/‧/EEC- Navigation within Community waters
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg- Niemcy)- Jan de Nul NV przeciwko Hauptzollamt Oldenburg (Podatki akcyzowe- Zwolnienie z podatku od olejów mineralnych- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Pojęcie żegluga po wodach terytorialnych Wspólnoty
en from the port of Oldenburg and from ‧ m downstream of the Amalienbrücke in Oldenburg to the mouth
pl od portu Oldenburg i od ‧ m w dół rzeki Amalienbrücke w Oldenburg do ujścia
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg (Germany) lodged on ‧ May ‧- Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Oldenburg (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Stadt Papenburg przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Lower Saxony (town of Oldenburg
pl Dolna Saksonia (miasto Oldenburg
en Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany))- Jan de Nul NV v Hauptzollamt Oldenburg
pl Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg- Niemcy)- Jan de Nul NV przeciwko Hauptzollamt Oldenburg
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg by order of that court of ‧ August ‧ in Jan de Nul N.V. v Hauptzollamt Oldenburg
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht Hamburg z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie Jan de Nul N.V. przeciwko Hauptzollamt Oldenburg
en Alkmene, Elstar, Holzapfel, Pilot, Ananasrenette, Glockenapfel, Idared, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Goldparmäne, Jacob Lebel, Schafsnase, Berner Rosenapfel, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrer Rambour, Jonagold, Weinapfel, Blenheimer, Gewürzluike, Kaiser Wilhelm, Winterrambour, Brettacher, Golden Delicious, Landsberger Renette, Zabergäu-Renette, Boskoop, Gravensteiner, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, Ontario
pl Alkmene, Elstar, Holzapfel, Pilot, Ananasrenette, Glockenapfel, Idared, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Goldparmäne, Jacob Lebel, Schafsnase, Berner Rosenapfel, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrer Rambour, Jonagold, Weinapfel, Blenheimer, Gewürzluike, Kaiser Wilhelm, Winterrambour, Brettacher, Golden Delicious; Zabergäu-Renette, Boskoop, Gravensteiner, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, Ontario
en Reference for a preliminary ruling- Verwaltungsgericht Oldenburg- Interpretation of Article ‧, the first subparagraph of Article ‧, and Article ‧ and of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Economic interests of a municipality, linked to the operation of a river port and protected by the Constitution, which may suffer lasting effects as a result of the possible designation of the site concerned as a site of Community importance- Interests and points of view which must be taken into consideration by the Member State concerned when deciding to give its agreement to the draft list of sites of Community importance established by the Commission
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Oldenburg- Wykładnia art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy, a także art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Interesy gospodarcze gminy związane z eksploatacją portu rzecznego, chronione konstytucyjnie, które mogą zostać naruszone w trwały sposób poprzez potencjalne zgłoszenie danego terenu jako terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty- Interesy i aspekty, które powinno uwzględnić dane państwo członkowskie przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zgody na sporządzony przez Komisję projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ January ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg- Germany)- Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland (Directive ‧/‧/EEC- Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora- Decision of the Member State concerned to give its agreement to the draft list of sites of Community importance drawn up by the Commission- Interests and points of view which must be taken into account
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg- Niemcy)- Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory- Decyzja państwa członkowskiego dotycząca wydania zgody na projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty sporządzony przez Komisję- Interesy i aspekty, które należy uwzględnić
en Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg (Germany) lodged on ‧ May ‧- Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Oldenburg (Niemcy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Stadt Papenburg przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Town of Oldenburg Rules (Richtlinie) to promote productive investment by individual SMEs
pl Uchwała miasta Oldenburg w sprawie wsparcia indywidualnych inwestycji produkcyjnych MŚP
en Appellant: Hauptzollamt Oldenburg
pl Strona skarżąca: Hauptzollamt Oldenburg
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany))- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg- Niemcy)- Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts przeciwko Freerkowi Heidindze
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany) lodged on ‧ October ‧- Arnold and Johann Harms, in their capacity as a partnership under German civil law v Freerk Heidinga
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg (Niemcy) w dniu ‧ października ‧ r.- Arnold i Johann Harms jako spółka cywilna przeciwko Freerk Heidinga
en Verwaltungsgericht Oldenburg
pl Verwaltungsgerichts Oldenburg
en Im Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen
pl w okręgu Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen
en Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany), lodged on ‧ June ‧- Hauptzollamt Oldenburg v
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Hauptzollamt Oldenburg przeciwko
en Reference for a preliminary ruling- Oberlandesgericht Oldenburg- Interpretation of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EEC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Contractual clause, inserted into an agreement intended outwardly to effect a complete and definitive transfer of payment entitlements, according to which the transferee, as the formal owner of payment entitlements, is to activate those payment entitlements through cultivation of the corresponding land, but is to pass on to the seller a part of the payments received
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Oberlandesgericht Oldenburg- Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (EWG) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Klauzula umowna zawarta w umowie mającej za przedmiot pozorne wykonanie ostatecznego i pełnego przeniesienia uprawnień do płatności, na podstawie której cesjonariusz jako posiadacz uprawnień do płatności ma obowiązek aktywacji tych uprawnień poprzez zagospodarowanie odpowiednich gruntów, lecz zobowiązany jest do przeniesienia na cedenta części przyznanych płatności
en Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ January ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Oldenburg- Germany)- Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg- Niemcy)- Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy Oldenburg.Znalezione w 0,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.