Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
Once, he got a load in by having his mule ladies... dress up like nuns
Raz jego dziewczyny przemycały towar... przebrane za zakonnice
I spoke to a nun
Rozmawiałam z zakonnicą
I spoke to a nun
Ale z zakonnicą
We are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie.
Ordinary and extraordinary life of Lithuanian nun in the middle of the seventeenth century, Catherine of Christ and her Chronicle of the Monastery Discalced Carmelite in Vilnius
Codzienne i niecodzienne życie litewskiej zakonnicy w polowie XVII w. Katarzyna od Chrystusa Pana i jej Kronika Klasztoru Karmelitanek Bosych w Wilnie
To avoid suspicion, you will be disguised as a small nun
Unikając podejrzeń, przebierzesz się za mała zakonnicę
To show their devotion, monks and nuns had to recitethe psalms, hymns, or chants at specific timesall day long
By okazać swoje oddanie mnisi i zakonnice recytowali psalmy, hymny w określonym czasie
He finds a way out...... follows her up to the bell tower, and it' s raining nuns
Jakoś znajduje drogę, śledzi ją do dzwonnicy i zakonnica spada jak deszcz
Look, I think the woman was born a nun
Chyba powinna była zostać zakonnicą
The nuns inked out that passage very carefully
Siostry zamazały ten ustęp bardzo dokładnie
But since you are a nun, I do not think it necessary
Jednak jesteś zakonnicą, więc nie sądzę by było to konieczne
I think you mean a nun
Myślę, że chodzi o zakonnice
Nun on the run
Oczywiście, że morderstwa
You look like a nun
Wyglądasz jak z klasztoru
My knight was wounded, and there was I with my back to the wall...... two great nuns coming at me with maces
Mój rycerz był ranny, a ja przyparty plecami do muru, ‧ zakonnice idą prosto na mnie z maczugami
In the group over here...... I need a priest, a nun and two students
Do tamtej grupy potrzebuję paru księży, zakonnicę
The service of Seraphite nuns in the Tadeusz Boy-Żeleński Hospital of the County Health Cooperative in Łańcut in1946-1948
Posługa Sióstr Serafitek w Szpitalu im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Powiatowej Spółdzielni Zdrowia w latach 1946-1948
But I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in you
Zrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopców
Calls for the regime to account for all casualties and missing persons from last September's crackdown on protests by Buddhist monks and democracy activists and to establish the whereabouts of missing monks and nuns
wzywa reżim do przedstawienia informacji na temat wszystkich ofiar śmiertelnych i osób zaginionych od czasu stłumienia protestów mnichów buddyjskich i działaczy demokratycznych we wrześniu ubiegłego roku oraz do ustalenia miejsca pobytu zaginionych mnichów i mniszek
We can' t all live like nuns, Mol
Nie możemy wszyscy żyć jak zakonnice, Mol
Mental maturity, purpose in life and the value systems in nuns of a midlife-crisis age
Dojrzałość osobowości, sens życia i system wartości u sióstr zakonnych w okresie kryzysu wieku średniego
We call on the authorities to respect the right of the monks, nuns and ordinary citizens to demonstrate peacefully and we stress that this situation represents a new opportunity to try and solve Burma's highly complex problems.
Wzywamy władze do szanowania praw mnichów, mniszek i zwykłych obywateli do pokojowego protestowania i kładziemy nacisk na fakt, iż ta sytuacja stanowi nową okazję do podjęcia próby rozwiązania wysoce skomplikowanych problemów Birmy.
We really have to condemn the fact that more than 300 monks and nuns from two monasteries had to leave as a result of violence and that religious communities are continually being harassed.
Zdecydowanie musimy potępić fakt, że ponad 300 mnichów i mniszek z dwóch klasztorów zostało zmuszonych przemocą do opuszczenia klasztoru i że nieustannie nękane są wspólnoty religijne.
That God had called you, you were supposed to be a nun?
Że Bóg chce, byś została zakonnicą
Nuns are such easy targets
Łatwo się wygrywa z zakonnicami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 5,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.