Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The service of Seraphite nuns in the Tadeusz Boy-Żeleński Hospital of the County Health Cooperative in Łańcut in1946-1948
pl Posługa Sióstr Serafitek w Szpitalu im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Powiatowej Spółdzielni Zdrowia w latach 1946-1948
en I feel that the large-scale demonstrations, not only by monks and nuns, but by thousands upon thousands of people who have supported and continue to support these protests, are sending a clear message to the military junta in Burma, but also a clear message to the world, stating that the Burmese people have had enough, that they are weary of the situation and that they want change.
pl Wydaje mi się, iż te demonstracje na wielką skalę, i to nie tylko organizowane przez mnichów i mniszki, ale przez tysiące ludzi, którzy wspierali i wspierają te protesty, wysyłają jasną wiadomość do birmańskiej junty wojskowej, ale również do całego świata, stwierdzając, że Birmańczycy mają dość, że są zmęczeni swoją sytuacją i chcą zmian.
en Since announcing the referendum, the government issued Law No 1/2008, which denies voting rights to members of religious orders, including monks and nuns.
pl Po ogłoszeniu referendum rząd wydał ustawę nr 1/2008, która odmawia prawa głosu członkom zakonów religijnych, w tym zakonnicom i zakonnikom.
en Can you imagine me in a convent full of nuns?
pl Ja w kIasztorze pełnym zakonnic?
en Calls on the Somali Transitional Federal Government to condemn the kidnapping of the two Italian Catholic nuns and to take action to speed up their release and prevent further kidnappings
pl wzywa przejściowy rząd federalny Somalii do potępienia porwania dwóch włoskich zakonnic katolickich oraz do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie ich uwolnienia i zaprzestanie kolejnych porwań
en Quick, it' s almost time for the nuns ' rosary
pl Czas na różaniec
en Secondly, could you push for a list to be drawn up of the priests, nuns and bishops who have been arrested?
pl Po drugie, czy Rada mogłaby wywrzeć nacisk, apelując o sporządzenie listy aresztowanych księży, zakonnic i biskupów?
en You' re paler than a nun' s behind
pl Jesteś bledszy niż zakonnica
en Often a single nun was seized, and suddenly thereafter the whole convent was overtaken by insanity
pl Często pojedyńczy zakonnik był na tym przyłapywany, i nagle, od tego czasu, cały klasztor był dotknięty obłąkaniem
en whereas the ‧th anniversary of the Tibetan national uprising against the Chinese administration led to major demonstrations by Tibetan monks and nuns and ordinary Tibetan citizens protesting against Chinese repression
pl mając na uwadze, że ‧. rocznica narodowego powstania tybetańskiego przeciwko chińskiej administracji doprowadziła do masowych demonstracji tybetańskich mnichów, mniszek i zwykłych Tybetańczyków, protestujących przeciwko represjom ze strony Chin
en But the nuns were a surprise
pl Te zakonnice mnie zaskoczyły
en The meaning of the enclosure of nuns in the existing Church legislation
pl Znaczenie klauzury mniszek w obowiązującym ustawodawstwie kościelnym
en I' m talking about the nun
pl Mówię o zakonnicy
en The Contribution of St Joseph nuns to the development of nursing in 1884-1939
pl Wklad Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w rozwój pielęgniarstwa w latach 1884-1939
en You wouldn' t hit the nuns
pl Nie uderzyłbyś zakonnicy
en Charitable work performed by Congregation of Albertian Nuns in south America.
pl Dzieła charytatywne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Ameryce Płd.
en whereas the violations of human rights in Somalia include the kidnapping of two Italian Catholic nuns, Maria Teresa Olivero and Caterina Giraudo
pl mając na uwadze łamanie praw człowieka w Somalii, w tym porwanie dwóch włoskich zakonnic katolickich Marii Teresy Olivero i Cateriny Giraudo
en Evangelizing activity of the Nuns of Our Lady of Mercy in Belarus. Study of the theological and moral.
pl Działalność ewangelizacyjna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Białorusi. Studium teologiczno-moralne.
en Even as a very dubious kind of Catholic... who finds himself throttling a nun... you must know that the fundamental building block of our society... is the family... whose very model is the Holy family
pl Nawet jak taki Katolik Który podejmuje rękę na zakonnicę,Pan musi wiedzieć że podstawową Jednostką naszego społeczeństwa jest rodzina, wzorowana na świętej rodzinie
en Anonymous "Dixit Dominus" and "Magnificat" from the musical collections of Benedictine Nuns in Staniątki. The issue of M.J. Żebrowski authorship.
pl Anonimowe "Dixit Dominus" oraz "Magnificat" ze zbioru muzykaliów sióstr benedyktynek w Staniątkach. Kwestia autorstwa M.J. Żebrowskiego.
en So technically, you' re not a nun yet
pl Nie jesteś jeszcze zakonnicą
en This was your nun
pl To była zakonnica
en I was always hoping in my own heart for a Brazilian Pope- Pope Raul- just so you could have the nuns in the thong and the feathers
pl Moglibyśmy wreszcie zobaczyć zakonnice pląsające w samej bieliźnie i z piórami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 3,597 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.