Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
en lf you would collect all the nuns and schoolgirls and take them to the chapel
pl Gdyby wszystkie zakonnice i uczennice zebrały się w kaplicy
en Mother Superior or novice nun?
pl Matka przełożona czy nowicjat?
en The nuns would all rush over
pl Zakonnice zbiegały się do mnie
en Well, Mother Superior...... I' m having some second thoughts about becoming a nun
pl Matko Przełożona, mam wątpliwości, czy chcę być zakonnicą
en Secondly, could you push for a list to be drawn up of the priests, nuns and bishops who have been arrested?
pl Po drugie, czy Rada mogłaby wywrzeć nacisk, apelując o sporządzenie listy aresztowanych księży, zakonnic i biskupów?
en But I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in you
pl Zrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopców
en Personality correlates of the choice of life path on the basis of studies carried out into nuns.
pl Osobowościowe korelaty wyboru drogi zyciowej na podstawie badań siostr zakonnych.
en You wouldn' t hit the nuns
pl Nie uderzyłbyś zakonnicy
en Why are you dressed in the fashion of a nun?
pl Dlaczego jesteś przebrana za zakonnicę?
en whereas these violations of human rights also include the recent kidnapping of two Italian Roman Catholic nuns from Kenya who were then taken to Somalia, and the increase in suicide attacks, which have killed at least ‧ people in the north of the country in recent weeks
pl mając na uwadze, że naruszenia praw człowieka obejmują niedawne porwanie z Kenii dwóch włoskich katolickich sióstr zakonnych, które następnie przewiezione zostały do Somalii, a także nasilenie się ataków samobójczych, które w ostatnich tygodniach doprowadziły na północy kraju do śmierci co najmniej ‧ osób
en A nun falling down the stairs
pl Zakonnica lecaca po schodach
en Selected personality variables of nuns taking care of chronically ill people.
pl Wybrane zmienne osobowościowe u sióstr zakonnych opiekujących się przewlekle chorymi
en I know why there was a nun
pl Nie chcę, żeby siostra tu przyszła
en Today, we have a guest from Tibet, Mrs Namdrol Lhamo, a nun who was confined to Drapchi Prison for 12 years because she had taken part in a peaceful demonstration and then recorded songs in prison.
pl Dziś jest tu z nami gość z Tybetu, pani Namdrol Lhamo, mniszka, która została skazana na 12 lat pobytu w więzieniu Drapchi, ponieważ wzięła udział w pokojowej demonstracji, a później nagrywała w więzieniu pieśni.
en When she became a nun, she took the name Sister Teresa.
pl Kiedy została zakonnicą, przyjęła imię "siostra Teresa".
en The good nuns, who had been so sure of her vocation, perceived with great astonishment that Mademoiselle Rouault seemed to be slipping from them.
pl Poczciwe zakonnice, pełne nadziei co do jej powołania, skonstatowały w najwyższym zdumieniu, że panna Rouault zdaje się wymykać ich zabiegom.
en Don' t they have nuns for that kind of work?
pl Czy to nie praca dla zakonnic?
en So technically, you' re not a nun yet
pl Nie jesteś jeszcze zakonnicą
en Oh you just feel that way because you' ve been in a nun school
pl Czujesz się tak, bo byłaś w szkole zakonnej
en Mother Superior or novice nun?
pl Pielęgniarki?
en A nun called me up in front of the class, says, " Francis, stick out your hand. "
pl Pewnego dnia zakonnica wezwała mnie na środek klasy i powiedziała:" Francis wyciągnij rękę. "
en I have just seen a pair of nun' s knickers
pl Bo widzę pare barchanów należącą do zakonnicy
en Nuns are people, too
pl Zakonnice też są ludźmi
en After I told you about the garrison you said if I wasn' t a nun, you' d say adiós
pl A kiedy powiedziałam ci o garnizonie, chciałeś sie pożegnać i odjechać
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 2,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.