Tłumaczenia na język polski:

  • Nun   
     
    Nun (rzeka)

Przykładowe zdania z "Nun River", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do was brought up by the nuns, she can embroider and do pleats, she can sew by hand as people haven’t sewed by hand for centuries, with hair-fine needles.Do została wychowana u sióstr, haftuje, robi zakładki, szyje w ręku, jak już się nie szyje od wieków, igłami cienkimi jak włos.
whereas the Belarusian authorities deny a growing number of Protestant and Roman Catholic priests and nuns the right to practise a preaching and teaching ministrymając na uwadze, że władze białoruskie odmawiają prawa do odprawiania nabożeństw i pełnienia posługi duszpasterskiej rosnącej liczbie protestanckich i katolickich duchownych oraz zakonnic
We call on the authorities to respect the right of the monks, nuns and ordinary citizens to demonstrate peacefully and we stress that this situation represents a new opportunity to try and solve Burma's highly complex problems.Wzywamy władze do szanowania praw mnichów, mniszek i zwykłych obywateli do pokojowego protestowania i kładziemy nacisk na fakt, iż ta sytuacja stanowi nową okazję do podjęcia próby rozwiązania wysoce skomplikowanych problemów Birmy.
Tibet, in particular self-immolation by nuns and monks (Tybet, w szczególności samospalenia mniszek i mnichów (
But I got very clued in when my mother took me to see Father Espisito, who angrily insisted that if I kept " seeing things ", I' d have to become a nun, which, although a noble calling, is a serious setback in boys ' interest in youZrozumiałam swój błąd kiedy matka zabrała mnie do Ojca Espisito, zagroził, że jeśli nie przestanę opowiadać o widzeniach, poślą mnie do klasztoru, a zakonnice nie cieszą się powodzeniem u chłopców
Are you training to be a nun?Będziesz zakonnicą?
So, you' re a nun?Wiec, jesteś zakonnicą?
You look like a nunWyglądasz jak z klasztoru
The fundation and development of cistercian nuns' monastery in Owińska till 14th century against a background of cistercian movement in EuropeFundacja i rozwój Klasztoru Cysterek w Owińskach do konca XIV w.na tle ruchu cysterskiego w Europie
Having, succeeding getting him shut out.Pampinea backtrack pass the convent... just to be certain the nuns weren' t getting what she fancied for herselfPo udanym podstępie...... Pamipinea wróciła do klasztoru żeby się upewnić, że zakonnice nie wiedzą...... że zrobiła to wszystko dla siebie
Aren' t nuns great?Czyż zakonnice nie są wspaniałe?
I don' t think they' ve seen a nun in here for some timeZakonnica nie jest tu chyba codziennym widokiem
Wayne, I' m gonna become a nunBędę zakonnicą
lf you would collect all the nuns and schoolgirls and take them to the chapelGdyby wszystkie zakonnice i uczennice zebrały się w kaplicy
All those guns, nuns and cowboysWszystkie te spluwy, zakonnice i kowboje
Amelia, a nun?AmeIia zakonnicą?
Nun on the runOczywiście, że morderstwa
He finds a way out...... follows her up to the bell tower, and it' s raining nunsJakoś znajduje drogę, śledzi ją do dzwonnicy i zakonnica spada jak deszcz
We are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zostały porwane i są przetrzymywane w Somalii dwie zakonnice katolickie.
Monks and nuns are expelled, and the death penalty still exists.Usuwa się księży i siostry zakonne, utrzymuje się karę śmierci.
whereas the ‧th anniversary of the Tibetan national uprising against the Chinese administration led to major demonstrations by Tibetan monks and nuns and ordinary Tibetan citizens protesting against Chinese repressionmając na uwadze, że ‧. rocznica narodowego powstania tybetańskiego przeciwko chińskiej administracji doprowadziła do masowych demonstracji tybetańskich mnichów, mniszek i zwykłych Tybetańczyków, protestujących przeciwko represjom ze strony Chin
Why are you dressed in the fashion of a nun?Dlaczego jesteś przebrana za zakonnicę?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4685 zdań frazy Nun River.Znalezione w 6,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.