wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)
aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four Masters
Kroniki Czterech Mistrzów
bee-master
; pszczelarz
Canada Masters
Rogers Cup
Candidate Master
Kandydat na mistrza FIDE
Cincinnati Masters
Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
coal master
węglarz
content master
wzorzec zawartości
dancing-master
tancmistrz
Design Master
Wzorzec projektowania
Deutsche Tourenwagen Masters
Deutsche Tourenwagen Masters
domain naming master
wzorzec nazw domen
European Master's in Translation
europejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fishing master
kapitan statku rybackiego; oficer połowowy; szyper
Ghost Master
Ghost Master
Grand Masters of the Teutonic Knights
Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg Masters
Masters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the Universe
He-Man; He-Man i Władcy Wszechświata
Initial master
wzorzec początkowy
List of Grand Masters of the Knights Hospitaller
Wielcy mistrzowie zakonu joannitów
Madrid Masters
Mutua Madrilena Masters Madrid
master
pryncypał; poznać; magister; pani; kapitanat; gospodarz; kopia-matka; nauczyciel; ; szef; nauczycielka; pracodawca; kapitan statku (w kontekście żeglugi); zawładnąć; opanować; linijka; wielki; mistrzowski; wybijać; panować; majster; master; wzorzec; okiełznać; kapitan; wyższy; kierownik; władca; przełożony; główny; pokonać; panicz; nabierać; pan; państwo; nadrzędny; właściciel; mistrz
Master and Commander: The Far Side of the World
Pan i władca: Na krańcu świata
Master Corporal
; plutonowy
Master Data Services
Master Data Services
Master of Ceremonies
Master of Ceremony
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Master of the Mint
Zarządca mennicy
Master of the Royal Hunt
łowczy nadworny
Master Page Gallery
Galeria stron wzorcowych
Master Paul of Levoča
Mistrz Paweł z Lewoczy
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VI
Masters of Chant Chapter VI
Masters of the Universe
Masters of the Universe
Miami Masters
Miami Masters
Monte Carlo Masters
Masters Series Monte Carlo
Pairwise Master Key
klucz główny parowania
Paris Masters
BNP Paribas Masters
Purble Master
Mistrz Purble
Rome Masters
Internazionali BNL d’Italia
Tennis Masters Cup
Tennis Masters Cup
The Master and Margarita
Mistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
en record the gear, mesh size and attachments utilized by the master
pl rejestrują narzędzia, rozmiar oczek sieci i mocowania stosowane przez kapitana
en The feeder UCITS shall not invest in excess of the limit applicable under Article ‧ in units of that master UCITS until the agreement referred to in the first subparagraph has become effective
pl UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. ‧ ust. ‧ w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszym
en But, master/ Go!Now!
pl Ale panie.../- Idź./ Teraz
en The master shall ensure that a copy of this certification remains onboard to be shown to an inspector upon request
pl Kapitan dopilnowuje, aby kopia takiego poświadczenia znajdowała się na pokładzie i na żądanie była okazywana inspektorowi
en MASTER LIGHTING SWITCH
pl Główny przełącznik oświetlenia
en The master of a ship, other than a fishing vessel or recreational craft authorised to carry no more than ‧ passengers, bound for a port located in the Community shall complete truly and accurately the form in Annex ‧ and notify that information to the authority or body designated for this purpose by the Member State in which that port is located
pl Kapitan statku, innego niż statek rybacki lub łódź rekreacyjna upoważniona do przewozu nie więcej niż ‧ pasażerów, udającego się do portu zlokalizowanego we Wspólnocie, wypełnia zgodnie z prawdą oraz dokładnie formularz zawarty w załączniku ‧ oraz powiadamia o tym władze lub organ wyznaczony do tego celu przez Państwo Członkowskie, w którym port jest zlokalizowany
en Winnie, Dr. Masters is a genius
pl Dr Masters to geniusz, pionier
en The control and verification measures shall ensure compliance with the following obligations on the part of the vessel owners and/or masters
pl Działania kontrolne i weryfikacyjne mają na celu zapewnienie przestrzegania przez właścicieli i/lub kapitanów statków następujących wymogów
en You know, the manly sense that you' re master of all you survey...like a grizzly bear
pl Męskie poczucie, że jest panem sytuacji jak grizzly
en The auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITS
pl Biegły rewident informuje w szczególności o wszelkich nieprawidłowościach wykrytych w sprawozdaniu z audytu UCITS podstawowego oraz o ich wpływie na UCITS powiązane
en Come on!- Master!
pl Nie, Mistrzu Fu!
en If you let me again, master, I' il make it more better
pl Jeśli pan pozwoli, uczynię je lepszymi
en You' re the master race
pl Ty tu rządzisz
en The master shall forward a report containing the information referred to in paragraph ‧ to his Flag State as soon as possible
pl Kapitan jak najszybciej przekazuje sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w ust. ‧, swojemu państwu bandery
en Master Wong!
pl Mistrzu Wong!
en In the case of a second transhipment of the catch referred to in Article ‧ (b) or the resulting products referred to in Article ‧, or in the case of transhipment of the resulting products referred to in Article ‧, box ‧ of the original of the T‧M document shall also be completed and the transhipment declaration shall be signed by the two masters concerned
pl Przy drugim przeładunku złowionych produktów, określonych w art. ‧ lit. b), lub produktów uzyskanych, określonych w art. ‧, bądź w przypadku przeładunku produktów uzyskanych, określonych w art. ‧, wypełnia się również pole ‧ oryginału dokumentu T‧M, a zgłoszenie przeładunku podpisują obydwaj zainteresowani kapitanowie
en Master, I have to learn how to capture scent.What are you talking about?
pl Muszę się nauczyć jak przetrzymać zapach
en The master shall be responsible for the accuracy of the declaration
pl Kapitan jest odpowiedzialny za dokładność deklaracji
en Before solid bulk cargoes are loaded or unloaded, the master shall agree with the terminal representative on the loading or unloading plan in accordance with the provisions of Regulation VI/‧ of the ‧ SOLAS Convention
pl Przed załadunkiem lub rozładunkiem stałych ładunków masowych, kapitan uzgadnia z przedstawicielem terminalu plan załadunku lub rozładunku zgodnie z przepisami rozporządzenia VI/‧ Konwencji SOLAS z ‧ r
en Young Master!
pl Młody panie!
en Hey, what are you doing, master?
pl Hej, co ty wyprawiasz, mistrzu?
en Eh, Master Pain... will perform his skill
pl Mistrz Bul zaprezentuje swoje zdolności
en Our master is not here
pl Nauczyciela nie ma w tej chwili
en a master control panel (MCP) or master set-up unit (MSU) with selected camera indication, for the overview and for adjustment of several remote cameras
pl główny pulpit sterujący (MCP) lub główny zespół nastawczy (MSU) ze wskazaniem wybranej kamery, dający możliwość podglądu i regulowania kilku kamer zdalnych
en A feeder UCITS is a UCITS, or an investment compartment thereof, which has been approved to invest, by way of derogation from Article ‧(a), Articles ‧, ‧ and ‧, and Article ‧(c), at least ‧ % of its assets in units of another UCITS or investment compartment thereof (the master UCITS
pl UCITS powiązane jest to UCITS lub jego subfundusz, któremu udzielono zgody na zainwestowanie, w drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ lit. a), art. ‧, ‧ i ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. c), co najmniej ‧ % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa innego UCITS lub w jego subfundusz (UCITS podstawowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 5,545 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.