wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four MastersKroniki Czterech Mistrzów
assistant master of the pantrypodstoli
bee-master; pszczelarz
Canada MastersRogers Cup
Candidate MasterKandydat na mistrza FIDE
Chief Master Corporal
Cincinnati MastersWestern & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
coal masterwęglarz
content masterwzorzec zawartości
dancing-mastertancmistrz
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
Design MasterWzorzec projektowania
Deutsche Tourenwagen MastersDeutsche Tourenwagen Masters
domain naming masterwzorzec nazw domen
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fishing masterkapitan statku rybackiego; oficer połowowy; szyper
game masterMG
Ghost MasterGhost Master
Grand Masters of the Teutonic KnightsWielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg MastersMasters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the UniverseHe-Man; He-Man i Władcy Wszechświata
His Master’s VoiceGłos Pana
Initial masterwzorzec początkowy
Jack of all trades, master of none
List of Grand Masters of the Knights HospitallerWielcy mistrzowie zakonu joannitów
Madrid MastersMutua Madrilena Masters Madrid
masterpryncypał; poznać; magister; pani; kapitanat; gospodarz; kopia-matka; nauczyciel; ; szef; nauczycielka; pracodawca; kapitan statku (w kontekście żeglugi); zawładnąć; opanować; linijka; wielki; mistrzowski; wybijać; panować; majster; master; wzorzec; okiełznać; kapitan; wyższy; kierownik; władca; przełożony; główny; pokonać; panicz; nabierać; pan; państwo; nadrzędny; właściciel; mistrz
Master and Commander: The Far Side of the WorldPan i władca: Na krańcu świata
Master Corporal; plutonowy
Master Data ServicesMaster Data Services
Master of Arts
Master of CeremoniesMaster of Ceremony
Master of the Horsekoniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Master of the MintZarządca mennicy
Master of the Royal Huntłowczy nadworny
Master of the WorldPan świata
Master Page GalleryGaleria stron wzorcowych
Master Paul of LevočaMistrz Paweł z Lewoczy
Master’s degreeMagister
Masters of Chant Chapter IIMasters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter IIIMasters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IVMasters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VIMasters of Chant Chapter VI
Masters of the UniverseMasters of the Universe
Miami MastersMiami Masters
Monte Carlo MastersMasters Series Monte Carlo
Oxygene: New Master RecordingOxygene 3D
Pairwise Master Keyklucz główny parowania
Paris MastersBNP Paribas Masters
Purble MasterMistrz Purble
Rome MastersInternazionali BNL d’Italia
Tennis Masters CupTennis Masters Cup
The Master and MargaritaMistrz i Małgorzata
The Master of GoMeijin

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
record the gear, mesh size and attachments utilized by the masterrejestrują narzędzia, rozmiar oczek sieci i mocowania stosowane przez kapitana
The feeder UCITS shall not invest in excess of the limit applicable under Article ‧ in units of that master UCITS until the agreement referred to in the first subparagraph has become effectiveUCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. ‧ ust. ‧ w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszym
But, master/ Go!Now!Ale panie.../- Idź./ Teraz
The master shall ensure that a copy of this certification remains onboard to be shown to an inspector upon requestKapitan dopilnowuje, aby kopia takiego poświadczenia znajdowała się na pokładzie i na żądanie była okazywana inspektorowi
MASTER LIGHTING SWITCHGłówny przełącznik oświetlenia
The master of a ship, other than a fishing vessel or recreational craft authorised to carry no more than ‧ passengers, bound for a port located in the Community shall complete truly and accurately the form in Annex ‧ and notify that information to the authority or body designated for this purpose by the Member State in which that port is locatedKapitan statku, innego niż statek rybacki lub łódź rekreacyjna upoważniona do przewozu nie więcej niż ‧ pasażerów, udającego się do portu zlokalizowanego we Wspólnocie, wypełnia zgodnie z prawdą oraz dokładnie formularz zawarty w załączniku ‧ oraz powiadamia o tym władze lub organ wyznaczony do tego celu przez Państwo Członkowskie, w którym port jest zlokalizowany
Winnie, Dr. Masters is a geniusDr Masters to geniusz, pionier
The control and verification measures shall ensure compliance with the following obligations on the part of the vessel owners and/or mastersDziałania kontrolne i weryfikacyjne mają na celu zapewnienie przestrzegania przez właścicieli i/lub kapitanów statków następujących wymogów
You know, the manly sense that you' re master of all you survey...like a grizzly bearMęskie poczucie, że jest panem sytuacji jak grizzly
The auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITSBiegły rewident informuje w szczególności o wszelkich nieprawidłowościach wykrytych w sprawozdaniu z audytu UCITS podstawowego oraz o ich wpływie na UCITS powiązane
Come on!- Master!Nie, Mistrzu Fu!
If you let me again, master, I' il make it more betterJeśli pan pozwoli, uczynię je lepszymi
You' re the master raceTy tu rządzisz
The master shall forward a report containing the information referred to in paragraph ‧ to his Flag State as soon as possibleKapitan jak najszybciej przekazuje sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w ust. ‧, swojemu państwu bandery
Master Wong!Mistrzu Wong!
In the case of a second transhipment of the catch referred to in Article ‧ (b) or the resulting products referred to in Article ‧, or in the case of transhipment of the resulting products referred to in Article ‧, box ‧ of the original of the T‧M document shall also be completed and the transhipment declaration shall be signed by the two masters concernedPrzy drugim przeładunku złowionych produktów, określonych w art. ‧ lit. b), lub produktów uzyskanych, określonych w art. ‧, bądź w przypadku przeładunku produktów uzyskanych, określonych w art. ‧, wypełnia się również pole ‧ oryginału dokumentu T‧M, a zgłoszenie przeładunku podpisują obydwaj zainteresowani kapitanowie
Master, I have to learn how to capture scent.What are you talking about?Muszę się nauczyć jak przetrzymać zapach
The master shall be responsible for the accuracy of the declarationKapitan jest odpowiedzialny za dokładność deklaracji
Before solid bulk cargoes are loaded or unloaded, the master shall agree with the terminal representative on the loading or unloading plan in accordance with the provisions of Regulation VI/‧ of the ‧ SOLAS ConventionPrzed załadunkiem lub rozładunkiem stałych ładunków masowych, kapitan uzgadnia z przedstawicielem terminalu plan załadunku lub rozładunku zgodnie z przepisami rozporządzenia VI/‧ Konwencji SOLAS z ‧ r
Young Master!Młody panie!
Hey, what are you doing, master?Hej, co ty wyprawiasz, mistrzu?
Eh, Master Pain... will perform his skillMistrz Bul zaprezentuje swoje zdolności
Our master is not hereNauczyciela nie ma w tej chwili
a master control panel (MCP) or master set-up unit (MSU) with selected camera indication, for the overview and for adjustment of several remote camerasgłówny pulpit sterujący (MCP) lub główny zespół nastawczy (MSU) ze wskazaniem wybranej kamery, dający możliwość podglądu i regulowania kilku kamer zdalnych
A feeder UCITS is a UCITS, or an investment compartment thereof, which has been approved to invest, by way of derogation from Article ‧(a), Articles ‧, ‧ and ‧, and Article ‧(c), at least ‧ % of its assets in units of another UCITS or investment compartment thereof (the master UCITSUCITS powiązane jest to UCITS lub jego subfundusz, któremu udzielono zgody na zainwestowanie, w drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ lit. a), art. ‧, ‧ i ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. c), co najmniej ‧ % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa innego UCITS lub w jego subfundusz (UCITS podstawowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 3,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.