wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (58)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four MastersKroniki Czterech Mistrzów
bee-master; pszczelarz
Canada MastersRogers Cup
Candidate MasterKandydat na mistrza FIDE
Chief Master Corporal
Cincinnati MastersWestern & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
Damon Knight Memorial Grand Master AwardDamon Knight Memorial Grand Master Award
dancing-mastertancmistrz
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
Design MasterWzorzec projektowania
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
Grand Masters of the Teutonic KnightsWielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg MastersMasters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the UniverseHe-Man i Władcy Wszechświata; He-Man
His Master’s VoiceGłos Pana
Indian Wells MastersPacific Life Open
Initial masterwzorzec początkowy
intercompany master planmiędzyfirmowy plan główny
Jack of all trades, master of none
List of Grand Masters of the Knights HospitallerWielcy mistrzowie zakonu joannitów
List of Masters of the HorseKoniuszy Królewski
M-Tel MastersM-Tel Masters
mastergospodarz; państwo; poznać; nadrzędny; linijka; wielki; nauczycielka; okiełznać; master; kapitanat; zawładnąć; pani; pan; ; przełożony; pryncypał; panować; mistrzowski; panicz; wyższy; pracodawca; mistrz; kopia-matka; kapitan; główny; władca; wybijać; magister; wzorzec; majster; opanować; nabierać; kapitan statku (w kontekście żeglugi); szef; pokonać; kierownik; właściciel; nauczyciel
Mastermagister
master air waybillkapitański lotniczy list przewozowy
Master and Commander: The Far Side of the WorldPan i władca: Na krańcu świata
master bill of ladingkonosament kapitański
master boot recordgłówny rekord rozruchowy
master computerkomputer główny
Master Data ManagerMaster Data Manager
Master Data ServicesMaster Data Services
Master of Arts
Master of Business AdministrationMaster of Business Administration
Master of CeremoniesMaster of Ceremony
Master of Sciencemagister
Master of the HorseMagister equitum; koniuszy wielki; koniuszy
Master of the MintZarządca mennicy
Master of the Order of PreachersGenerałowie zakonu dominikanów
Master of the Royal Huntłowczy nadworny
Master of the WorldPan świata
Master Page GalleryGaleria stron wzorcowych
Master Paul of LevočaMistrz Paweł z Lewoczy
Master-General of the OrdnanceGenerał Artylerii
Masters of Chant Chapter IIMasters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter IIIMasters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IVMasters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VIMasters of Chant Chapter VI
Masters of the UniverseMasters of the Universe
Miami MastersMiami Masters
Monte Carlo MastersMasters Series Monte Carlo
Oxygene: New Master RecordingOxygene 3D
Paris MastersBNP Paribas Masters
Purble MasterMistrz Purble
Rome MastersInternazionali BNL d’Italia
Supercopa MastersCopa Master de Supercopa
Tennis Masters CupTennis Masters Cup
The Master and MargaritaMistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
Following an absence from a Division of at least ‧ hours in accordance with the provisions of Article ‧ and , masters of Community vessels shall undertake a trial tow the duration of which shall not exceed ‧ hoursPo opuszczeniu rejonu na co najmniej ‧ godzin zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ i ‧ kapitanowie statków wspólnotowych dokonują próbnego holowania, którego czas nie przekracza ‧ godzin
We were our own masters, now we are slaves to someone elseByliśmy sobie sami szefami, a jesteśmy chłopcami na posyłki
For you' ve choosen to follow the path of evil,...... ultimately we' il destroy you, along with your fiendish puppet masterWybrałeś ścieżkę zła, w końcu ona cię zniszczy razem z twoim okrutnym panem
Our Master is not here!Nauczyciela nie ma w tej chwili
Report of inspection to the masterSprawozdanie z inspekcji dla kapitana statku
Thank you, my great and merciful masterDzięki, litościwy panie
Winnie, Dr. Masters is a geniusDr Masters to geniusz, pionier
Master, there' s no way any Ninja can get usMistrzu, nie ma mowy, żeby jakiś Ninja nas dosięgnął
He' s my master, but I' il soon see him as a friendTo mój mistrz, którego mam nadzieję wkrótce nazywać przyjacielem
You convinced my master to go to the Holy Land on an honourable crusadeCzyż nie mam racji?Dziesięć lat temu przekonałeś mego pana... by wyruszył do Ziemi Świętej
Years ago, Britain and other colonial masters used to say to the colonies 'Let us spread democracy', yet denied the vote to women.W przeszłości Wielka Brytania i inne mocarstwa kolonialne zwracały się do kolonii "dajcie nam krzewić demokrację”, choć odmawiały praw wyborczych kobietom.
Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactionsUmowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym
What do you care master " hollow headCzym troszczysz się mistrza " pusta głowa
Implement the transport master planNależy wprowadzić w życie plan generalny dotyczący transportu
Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good timeW razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasie
I' il settle your master' s accountChodź ze mną
Train master' s not gonna be happy that I was pled from my run and the trains were delayed againSzef nie będzie zadowolony, że nie ma mnie w pracy i pociągi mają opóźnienie
The difference of a ‧- percent increase to lethal proficiency makes the master of the gun katas an adversary not to be taken lightlyZaś zwiększona o ‧ % skuteczność w zabijaniu,... czyni mistrza kata z bronią... przeciwnikiem, którego nie można lekceważyć
" Never let a girl be master for the sake of a cuddle and a kiss" Nie pozwól kobiecie rządzić za kilka pocałunków
No, Master Yoda was very specificNie, mistrz Yoda mówił bardzo jasno
At the end of landing operations, the competent port authorities shall issue a landing certificate to the masterPod koniec czynności związanych z wyładunkiem właściwe władze portowe wydają kapitanowi świadectwo wyładunku
Master, if you have taught me one thing, it' s that nothing is easy when you are aroundUtrzymanie go przy życiu nie było takie łatwe, jak myślałaś, co?Mistrzu, nauczyłeś mnie jednej rzeczy
I even forgot when our Master diedPosłuchaj mnie!
Thank you, masterDziękuję, mistrzu
Neither the international regime for the civil liability and compensation of oil pollution nor that relating to pollution by other hazardous or noxious substances provides sufficient dissuasive effects to discourage the parties involved in the transport of hazardous cargoes by sea from engaging in substandard practices; the required dissuasive effects can only be achieved through the introduction of sanctions applying to any person who causes or contributes to marine pollution; sanctions should be applicable not only to the shipowner or the master of the ship, but also the owner of the cargo, the classification society or any other person involvedAni międzynarodowy system odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za zanieczyszczenie olejami albo ropą naftową ani system związany z zanieczyszczeniem innymi substancjami niebezpiecznymi lub trującymi nie zapewniają wystarczającego poziomu odstraszania, by odwieść podmioty transportujące niebezpieczne ładunki drogą morską od stosowania praktyk naruszających obowiązujące standardy; pożądane efekty odstraszania można osiągnąć tylko w drodze wprowadzenia sankcji stosowanych wobec wszystkich osób powodujących lub przyczyniających się do zanieczyszczania morza; sankcje należy stosować nie tylko wobec właściciela lub kapitana statku, ale również wobec właściciela ładunku, instytucji klasyfikacyjnej lub innych osób odpowiedzialnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 3,858 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.