wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)
aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four Masters
Kroniki Czterech Mistrzów
bee-master
; pszczelarz
Canada Masters
Rogers Cup
Candidate Master
Kandydat na mistrza FIDE
Cincinnati Masters
Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
coal master
węglarz
content master
wzorzec zawartości
dancing-master
tancmistrz
Design Master
Wzorzec projektowania
Deutsche Tourenwagen Masters
Deutsche Tourenwagen Masters
domain naming master
wzorzec nazw domen
European Master's in Translation
europejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fishing master
kapitan statku rybackiego; oficer połowowy; szyper
Ghost Master
Ghost Master
Grand Masters of the Teutonic Knights
Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg Masters
Masters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the Universe
He-Man; He-Man i Władcy Wszechświata
Initial master
wzorzec początkowy
List of Grand Masters of the Knights Hospitaller
Wielcy mistrzowie zakonu joannitów
Madrid Masters
Mutua Madrilena Masters Madrid
master
pryncypał; poznać; magister; pani; kapitanat; gospodarz; kopia-matka; nauczyciel; ; szef; nauczycielka; pracodawca; kapitan statku (w kontekście żeglugi); zawładnąć; opanować; linijka; wielki; mistrzowski; wybijać; panować; majster; master; wzorzec; okiełznać; kapitan; wyższy; kierownik; władca; przełożony; główny; pokonać; panicz; nabierać; pan; państwo; nadrzędny; właściciel; mistrz
Master and Commander: The Far Side of the World
Pan i władca: Na krańcu świata
Master Corporal
; plutonowy
Master Data Services
Master Data Services
Master of Ceremonies
Master of Ceremony
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Master of the Mint
Zarządca mennicy
Master of the Royal Hunt
łowczy nadworny
Master Page Gallery
Galeria stron wzorcowych
Master Paul of Levoča
Mistrz Paweł z Lewoczy
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VI
Masters of Chant Chapter VI
Masters of the Universe
Masters of the Universe
Miami Masters
Miami Masters
Monte Carlo Masters
Masters Series Monte Carlo
Pairwise Master Key
klucz główny parowania
Paris Masters
BNP Paribas Masters
Purble Master
Mistrz Purble
Rome Masters
Internazionali BNL d’Italia
Tennis Masters Cup
Tennis Masters Cup
The Master and Margarita
Mistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Following an absence from a Division of at least ‧ hours in accordance with the provisions of Article ‧ and , masters of Community vessels shall undertake a trial tow the duration of which shall not exceed ‧ hours
pl Po opuszczeniu rejonu na co najmniej ‧ godzin zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ i ‧ kapitanowie statków wspólnotowych dokonują próbnego holowania, którego czas nie przekracza ‧ godzin
en We were our own masters, now we are slaves to someone else
pl Byliśmy sobie sami szefami, a jesteśmy chłopcami na posyłki
en For you' ve choosen to follow the path of evil,...... ultimately we' il destroy you, along with your fiendish puppet master
pl Wybrałeś ścieżkę zła, w końcu ona cię zniszczy razem z twoim okrutnym panem
en Our Master is not here!
pl Nauczyciela nie ma w tej chwili
en Report of inspection to the master
pl Sprawozdanie z inspekcji dla kapitana statku
en Thank you, my great and merciful master
pl Dzięki, litościwy panie
en Winnie, Dr. Masters is a genius
pl Dr Masters to geniusz, pionier
en Master, there' s no way any Ninja can get us
pl Mistrzu, nie ma mowy, żeby jakiś Ninja nas dosięgnął
en He' s my master, but I' il soon see him as a friend
pl To mój mistrz, którego mam nadzieję wkrótce nazywać przyjacielem
en You convinced my master to go to the Holy Land on an honourable crusade
pl Czyż nie mam racji?Dziesięć lat temu przekonałeś mego pana... by wyruszył do Ziemi Świętej
en Years ago, Britain and other colonial masters used to say to the colonies 'Let us spread democracy', yet denied the vote to women.
pl W przeszłości Wielka Brytania i inne mocarstwa kolonialne zwracały się do kolonii "dajcie nam krzewić demokrację”, choć odmawiały praw wyborczych kobietom.
en Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
pl Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym
en What do you care master " hollow head
pl Czym troszczysz się mistrza " pusta głowa
en Implement the transport master plan
pl Należy wprowadzić w życie plan generalny dotyczący transportu
en Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good time
pl W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasie
en I' il settle your master' s account
pl Chodź ze mną
en Train master' s not gonna be happy that I was pled from my run and the trains were delayed again
pl Szef nie będzie zadowolony, że nie ma mnie w pracy i pociągi mają opóźnienie
en The difference of a ‧- percent increase to lethal proficiency makes the master of the gun katas an adversary not to be taken lightly
pl Zaś zwiększona o ‧ % skuteczność w zabijaniu,... czyni mistrza kata z bronią... przeciwnikiem, którego nie można lekceważyć
en " Never let a girl be master for the sake of a cuddle and a kiss
pl " Nie pozwól kobiecie rządzić za kilka pocałunków
en No, Master Yoda was very specific
pl Nie, mistrz Yoda mówił bardzo jasno
en At the end of landing operations, the competent port authorities shall issue a landing certificate to the master
pl Pod koniec czynności związanych z wyładunkiem właściwe władze portowe wydają kapitanowi świadectwo wyładunku
en Master, if you have taught me one thing, it' s that nothing is easy when you are around
pl Utrzymanie go przy życiu nie było takie łatwe, jak myślałaś, co?Mistrzu, nauczyłeś mnie jednej rzeczy
en I even forgot when our Master died
pl Posłuchaj mnie!
en Thank you, master
pl Dziękuję, mistrzu
en Neither the international regime for the civil liability and compensation of oil pollution nor that relating to pollution by other hazardous or noxious substances provides sufficient dissuasive effects to discourage the parties involved in the transport of hazardous cargoes by sea from engaging in substandard practices; the required dissuasive effects can only be achieved through the introduction of sanctions applying to any person who causes or contributes to marine pollution; sanctions should be applicable not only to the shipowner or the master of the ship, but also the owner of the cargo, the classification society or any other person involved
pl Ani międzynarodowy system odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za zanieczyszczenie olejami albo ropą naftową ani system związany z zanieczyszczeniem innymi substancjami niebezpiecznymi lub trującymi nie zapewniają wystarczającego poziomu odstraszania, by odwieść podmioty transportujące niebezpieczne ładunki drogą morską od stosowania praktyk naruszających obowiązujące standardy; pożądane efekty odstraszania można osiągnąć tylko w drodze wprowadzenia sankcji stosowanych wobec wszystkich osób powodujących lub przyczyniających się do zanieczyszczania morza; sankcje należy stosować nie tylko wobec właściciela lub kapitana statku, ale również wobec właściciela ładunku, instytucji klasyfikacyjnej lub innych osób odpowiedzialnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 1,958 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.