Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love Is
I Want to Know What Love Is
love is blind
; miłość jest ślepa
Love Is Blindness
Love Is Blindness
This Is Not Real Love
This Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Look, Dr. P is our teacher, and we love him
pl Dr P to nasz nauczyciel, a my go kochamy
en This is what I love about early spring
pl To jest to co kocham wiosną
en It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
pl To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wieloryby
en Friendship is constant in all other things...... save in the office and affairs of love
pl Przyjaźń dotrzyma w wszystkich sprawach ludzkich prócz jednej tylko- prócz sprawy miłości
en But I must say to you, in all honesty...... as God is my witness, as I am an honest man...... that I have been advised that this suit is prompted solely...... by the king' s vain affection...... and undue love for this woman, Anne Boleyn
pl Ale muszę wam rzec, z całą szczerością, Bóg mym świadkiem, jako, żem uczciwy człowiek, doradzono mi, że ta sprawa jest wyłącznie przez próżne uczucie króla i przez miłość do niewiasty, Anny Boleyn
en " True love is to be two, and yet one
pl " Prawdziwa miłość to dwoje tworzący jedno
en The path of love is strewn with cheats
pl Ścieżki miłości są usłane cierniami
en Jim, I think I love you.- That is so weird
pl Jim, chyba cię kocham
en Adoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.
pl Adopcja to wartość, prawdziwa demonstracja miłości, która otwiera drzwi do nowej rodziny dziecku, które niestety nie może już liczyć na uczucie swoich bliskich.
en Do the criteria for amor ever really change or are you just worried that my love for Audra is like a red, red rose?
pl I jest z ‧.Albo miłosne kryteria zmieniły się przez ten czas, albo obawiasz się, że moja miłość do Audry jest niczym kwiat czerwonej róży?
en Our love is being nipped in the bud
pl Zniszczyli naszą miłość
en Just like his love for her.Well, love is a bit too strong
pl Podobnie jak o miłości do niej. Dobrze, miłość jest trochę zbyt silna
en I want to state quite clearly that I love the language of Shakespeare, but I do think it is a pity if our young people converse in but one language.
pl Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kocham język Szekspira, ale żałuję, że młodzi ludzie rozmawiają ze sobą tylko w tym jednym języku.
en They' re not kidding when they say that raising a child is the toughest job you' il ever love
pl Wychowanie dziecka to najtrudniejsza praca jaką pokochasz
en Yeah, they say that honesty is the most important element in love
pl Tak, szczere mówienie jest najważniejszą rzeczą w miłości
en lf someone tries to change you, then it is not love, but a compromise
pl Jeżeli ktoś próbuje cię zmienić, to nie jest miłość, tylko kompromis
en " Lucy Diamond...... is at once a narcissistic sociopath and a victimized girl- child...... eternally searching for the love of her father
pl " Lucy Diamond jest jednocześnie narcystyczną socjopatką i pokrzywdzonym dzieckiem wiecznie szukającym miłości ojca
en Love is all around No need to waste it
pl " Na zawsze. "- " Oto moja piosenka miłosna. "
en What is this thing called love?
pl Czym jest ta rzecz zwana miłością?
en You don' t know what love is
pl Nie wiesz czym jest miłość
en Like Peking duck is different from Russian caviar, but I love ' em both
pl Kaczka po pekińsku różni się- Od kawioru, ale też ją lubię
en I would love to think that youth mobility within Europe is the answer, but most of the countries in Europe, barring the three you mentioned, have unemployment problems.
pl Bardzo chciałbym wierzyć, że mobilność młodzieży w Europie jest rozwiązaniem, ale większość państw w Europie oprócz trzech, które pan wymienił, ma problemy z bezrobociem.
en But the problem is, to quote the Beatles: 'Money can't buy you love'.
pl Problem jednak leży w tym, że - jak śpiewali Beatlesi - "nie można kupić miłości za pieniądze”.
en Mother's love to her children is sense of life and engine make activites
pl "Miłość matki do dzieci jest sensem jej życia i motorem do podjęcia działań"
en Enid) He is the son of a barbarian... but I love him as if he were Edwin' s child
pl Jest synem barbarzyńcy, ale kocham go tak, jakby był dzieckiem Edwina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 320,705 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.