wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.
   
  geogr. geografia, polit. polityka państwo w Azji;
   
  A Far East country in Asia

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Did you mean: japan

Picture dictionary

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of Japan
Bank Japonii
BBC Japan
BBC Japan
Cinema of Japan
Kino japońskie
Constitution of Japan
Konstytucja Japonii
Democratic Party of Japan
Partia Demokratyczna
Diet of Japan
Zgromadzenie Narodowe
Flag of Japan
Flaga Japonii
history of Japan
historia Japonii
History of Japan
Historia Japonii
Holidays of Japan
Kalendarz japoński
Imperial Regalia of Japan
Japońskie regalia cesarskie
japan
japonia
Japan Aerospace Exploration Agency
; Japan Aerospace Exploration Agency
japan clover
lespedeca japońska
Japan Maritime Self-Defense Force
Japońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Open Tennis Championships
AIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent Office
Japoński Urząd Patentowy
japan pepper
Żółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan Prize
Nagroda Japońska
Japan Railways Group
Koleje japońskie
Japan Self-Defense Forces
Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan Trench
Rów Japoński
japan wax
wosk japoński
Medal For the Victory Over Japan
Medal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of Japan
Mongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of Japan
Mikołaj Kosatkin
Prefectures of Japan
Prefektury Japonii
Prime Minister of Japan
Premierzy Japonii
Rally Japan
Rajd Japonii
Regions of Japan
Regiony Japonii
sea of japan
morze japońskie
Sea of Japan
; Morze Japońskie
Whaling in Japan
Wielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Students are gathering from all over Japan
pl Studenci zbiera się od po cały Japonii
en From the perspective of the home Member State the gross reinsurance premiums accepted, premiums written are broken down as follows: Member State of the head office, other Member States, other EEA countries, Switzerland, United States of America, Japan, other third countries (rest of the world
pl Z perspektywy macierzystego Państwa Członkowskiego składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane dzieli się w następujący sposób: Państwo Członkowskie siedziby zarządu, pozostałe Państwa Członkowskie, pozostałe Państwa EOG, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, pozostałe państwa trzecie (reszta świata
en We should be aware of this when we come to discuss Japan.
pl Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy zaczynamy rozmawiać o Japonii.
en benchmarking measures with the USA, Japan and emerging countries on risk assessment and prevention
pl działaniom związanym z benchmarkingiem prowadzonym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i krajami wschodzącymi i nakierowanym na ocenę i zapobieganie zagrożeniom
en I remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan
pl Dobrze pamiętam telefon, w którym usłyszałem, że potrzebują mnie w Japonii
en No other country in the world can supply a country that wants to deploy or to develop a civil nuclear programme without the cooperation of countries, or companies that belong to those countries, that are in the group of six countries plus Japan.
pl Żaden inny kraj na świecie nie będzie zapewniał dostaw państwu, które chce rozmieścić lub opracować cywilny program nuklearny bez współpracy krajów lub przedsiębiorstw działających w tych krajach, należących do grupy sześciu państw i Japonii.
en At the start of the Eighth Century...... the Tang Empire stretched from the Sea of Japan to Uzbekistan
pl Na początku ósmego wieku imperium dynastii Tang rozciągało się od Morza Japońskiego po Uzbekistan
en Proposal for a Council decision authorising the conclusion of the agreement to renew and modify the agreement on research and development activities in the domain of intelligent manufacturing systems (IMS) between the European Community and Australia, Canada, the EFTA countries of Norway and Switzerland, Korea, Japan and the United States of America (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do zawarcia porozumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA- Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en The time has come when we have to take up this important role. I am certain that such cooperation will not only bring benefits in the form of emergency aid for the victims, but will also strengthen our relations with such an important friend as Japan.
pl Przyszedł czas, kiedy musimy stanąć w tej istotnej roli - jestem przekonany, że taka współpraca nie tylko przyniesie korzyści w doraźnej pomocy dla ofiar, ale również zacieśni nasze stosunki z tak istotnym przyjacielem, jakim jest Japonia.
en The members of the Advisory Committee agree with the Commission on the decrease of the basic amount for Coats Holdings Ltd and its German subsidiary Coats Deutschland GmbH as well as YKK Corporation Japan and its European subsidiary YKK Holding Europe B.V. due to an attenuating circumstance in relation to the tripartite infringement in the sector of zip fasteners
pl Członkowie Komitetu Doradczego podzielają stanowisko Komisji w sprawie obniżenia podstawowej wysokości grzywny nałożonej na przedsiębiorstwo Coats Holdings Ltd i jego niemiecką spółkę zależną Coats Deutschland GmbH, jak również na przedsiębiorstwo YKK Corporation Japan i jego europejską spółkę zależną YKK Holding Europe B.V., w związku z wystąpieniem okoliczności łagodzącej w odniesieniu do trójstronnego naruszenia w sektorze zamków błyskawicznych
en Amendment extending the ITER EDA Agreement among the European Atomic Energy Community, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the United States of America on cooperation in the engineering design activities for the international thermonuclear experimental reactor
pl Zmiana przedłużająca obowiązywanie Umowy ITER EDA między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, Rządem Japonii, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy w działaniach projektowania technicznego międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego
en Ambassador of Japan to the European Communities
pl Ambasador Japonii przy Wspólnotach Europejskich
en Despite low tariffs, I think it is quite clear that bilateral trade volumes between the EU and Japan lag behind the bulk of the EU's trade partnerships with its other main trading partners.
pl Myślę, że mimo niskich ceł dość jasno widać, że dwustronna wymiana handlowa pomiędzy UE a Japonią jest zdecydowanie mniejsza niż ta odbywająca się wskutek umów o partnerstwie handlowym Unii Europejskiej z jej innymi głównym partnerami handlowymi.
en FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN
pl W IMIENIU RZĄDU JAPONII
en As auditors and audit firms of Community companies which have issued securities in Canada, Japan or Switzerland, or which form part of a group issuing statutory consolidated accounts in those countries are regulated under the domestic laws of those countries, it should be decided whether the competent authorities of Member States may transfer audit working papers or other documents held by statutory auditors or audit firms to the competent authorities of those countries solely for the purposes of the exercise of their competences of public oversight, external quality assurance and investigations of auditors and audit firms
pl W związku z faktem, iż biegli rewidenci i firmy audytorskie spółek wspólnotowych, które wyemitowały papiery wartościowe w Kanadzie, Japonii lub Szwajcarii, lub które wchodzą w skład grupy publikującej w tych krajach ustawowe skonsolidowane sprawozdania finansowe, podlegają ustawodawstwu krajowemu tych krajów, należy zdecydować, czy właściwe organy państw członkowskich mogą przekazywać dokumentację roboczą z badania lub inne dokumenty będące w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich właściwym organom tych krajów jedynie w celach związanych z wykonywaniem przez nie uprawnień nadzoru publicznego, zewnętrznym zapewnieniem jakości oraz przeprowadzaniem dochodzeń dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich
en Let us also remember that there is a world of difference between the seismic risks faced in Japan and those in Western Europe.
pl Powinniśmy też pamiętać, że istnieje znaczna różnica między zagrożeniami sejsmicznymi w Japonii i w Europie Zachodniej.
en Following the tragic events in Japan, I believe there is an urgent need to complete all the programmes for closing and decommissioning nuclear plants in Central and Eastern Europe whose operations do not comply with European safety standards.
pl Uważam, że po tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło w Japonii, istnieje pilna potrzeba zakończenia wszystkich programów zamykania i likwidacji elektrowni jądrowych w Europie Środkowej i Wschodniej, których działanie jest niezgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa.
en This is especially clear with respect to competitors like the US and Japan, but also China, India and Brazil.
pl Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w odniesieniu do takich konkurentów jak USA i Japonia, ale także Chiny, Indie i Brazylia.
en Therefore, the joint venture permits European companies to withstand competition from non-Community producers, especially in the USA and Japan, in an area of fast-moving technology characterized by international markets
pl Dlatego wspólne przedsiębiorstwo pozwalało firmom europejskim na sprostanie konkurencji ze strony producentów spoza Wspólnoty, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, w obszarze, w którym technologia zmienia się bardzo szybko na rynkach międzynarodowych
en I am a monk, visiting from Japan
pl Jestem mnichem z Japonii
en Following the accident at the Fukushima nuclear power station in Japan, the Commission announced stress tests for similar facilities in the European Union.
pl Po awarii elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii Komisja zapowiedziała testy wytrzymałości unijnych elektrowni.
en The argument that import prices from these countries are higher than those from the countries under investigation and that granular PTFE from Japan and the USA would therefore not be a valid alternative cannot be accepted because the purpose of the anti-dumping duties is precisely to eliminate injurious dumping and restore fair conditions of competition
pl Argument, że ceny importowe z tych państw są wyższe niż ceny z państw objętych postępowaniem oraz że granulowany PTFE z Japonii i USA nie jest z tego powodu dobrą alternatywą, nie może zostać zaakceptowany, ponieważ celem ceł antydumpingowych jest w rzeczy samej wyeliminowanie szkodliwego dumpingu i przywrócenie uczciwych warunków konkurencji
en This is Japan.
pl To Japonia.
en Jews in Japan during Second World War
pl Żydzi w Japonii podczas II Wojny Światowej
en A number of recent analyses, such as the Sapir report of July ‧, highlight a growing competitive challenge for Europe, caught in a squeeze between its large industrialised partners- such as the USA and Japan- and the low-cost emergent economies, such as China and India, which are making increasing use of the new technologies and investing in training, education and infrastructure
pl Wiele ostatnich analiz, jak np. raport Sapira z lipca ‧ r., podkreśla coraz większe wyzwanie, jakim konkurencyjność jest dla Europy, znajdującej się pod presją swoich wielkich uprzemysłowionych partnerów, jak Stany Zjednoczone i Japonia, i wschodzących gospodarek o niskich kosztach produkcji, jak Chiny i Indie, wykorzystujących coraz więcej nowych technologii, a także inwestujących w kształcenie zawodowe, oświatę i infrastrukturę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3257 zdań frazy Japan.Znalezione w 4,816 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.