wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.
   
  geogr. geografia, polit. polityka państwo w Azji;
   
  A Far East country in Asia

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Did you mean: japan

Picture dictionary

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of Japan
Bank Japonii
BBC Japan
BBC Japan
Cinema of Japan
Kino japońskie
Constitution of Japan
Konstytucja Japonii
Democratic Party of Japan
Partia Demokratyczna
Diet of Japan
Zgromadzenie Narodowe
Flag of Japan
Flaga Japonii
history of Japan
historia Japonii
History of Japan
Historia Japonii
Holidays of Japan
Kalendarz japoński
Imperial Regalia of Japan
Japońskie regalia cesarskie
japan
japonia
Japan Aerospace Exploration Agency
; Japan Aerospace Exploration Agency
japan clover
lespedeca japońska
Japan Maritime Self-Defense Force
Japońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Open Tennis Championships
AIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent Office
Japoński Urząd Patentowy
japan pepper
Żółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan Prize
Nagroda Japońska
Japan Railways Group
Koleje japońskie
Japan Self-Defense Forces
Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan Trench
Rów Japoński
japan wax
wosk japoński
Medal For the Victory Over Japan
Medal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of Japan
Mongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of Japan
Mikołaj Kosatkin
Prefectures of Japan
Prefektury Japonii
Prime Minister of Japan
Premierzy Japonii
Rally Japan
Rajd Japonii
Regions of Japan
Regiony Japonii
sea of japan
morze japońskie
Sea of Japan
; Morze Japońskie
Whaling in Japan
Wielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
en in the EU-Japan cartel, the producers concerned have infringed Article ‧ of the EC Treaty by participating, together with other producers, in an agreement providing, inter alia, for the observance of their respective domestic markets for seamless standard threaded OCTG pipes and tubes and LP
pl W ramach kartelu UE-Japonia zainteresowani producenci naruszyli postanowienia art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE za sprawą swojego uczestnictwa, wraz z innymi producentami, w porozumieniu przewidującym między innymi wzajemne poszanowanie poszczególnych krajowych rynków standardowych gwintowanych przewodów i rur OCTG i LP bez szwu
en The purpose of this interim review was to amend or repeal Regulation (EC) No ‧/‧ should it be determined that measures are to be imposed on certain camera systems originating in Japan which would consequently also cover television camera systems subject to measures under Regulation (EC) No
pl Celem przeglądu okresowego było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ lub jego uchylenie w przypadku stwierdzenia, że na niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii należy nałożyć środki, które w konsekwencji objęłyby również systemy kamer telewizyjnych objęte środkami na mocy rozporządzenia (WE) nr
en Due to the fact that the panel needs to take unanimous decisions, and due to heavy resistance from Japan, this was not the panel's final suggestion.
pl W związku z tym, że grupa musi podejmować jednomyślne decyzje, a strona japońska wyrażała zdecydowany sprzeciw, grupa ostatecznie nie wystąpiła z taką propozycją.
en Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near Japan
pl Każdy znany człowiekowi waleń jest w niebezpieczeństwie, jeśli znajdzie się w pobliżu Japonii
en NOTING that the sound and effective enforcement of competition laws of the European Community and Japan respectively would be enhanced by cooperation and, where appropriate, coordination between the Parties in the application of those laws
pl ZAUWAŻAJĄC, że należyte i skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji, obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej i Japonii odpowiednio, zostałoby pogłębione poprzez współpracę oraz, gdzie stosowne, koordynację stosowania tych praw między Stronami
en This logic prevents fair international relations and aid for the development of the endogenous factors of less economically developed countries, without which - together with the theft of foreign debt and the imposition of the interests of large multinationals from the US, EU and Japan - these countries will continue to have a peripheral and subordinate status.
pl Taka logika uniemożliwia uczciwe relacje międzynarodowe i wspomaganie rozwoju endogenicznych czynników w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, bez których - łącznie z kradzieżą długu zagranicznego i obciążeniem odsetkami wielkich międzynarodowych firm z USA, UE i Japonii - kraje te zachowają status państw peryferyjnych i podporządkowanych.
en Japan has been mentioned here, and we have to talk about the success of projects such as the Sector Focus project, which affect the most polluting industries.
pl Wspomniano o Japonii i musimy wspomnieć o sukcesie takich projektów, jak projekt Sector Focus, który odnosi się do najbardziej zanieczyszczających sektorów przemysłu.
en As a university lecturer, I understand that Europe needs more researchers in order to improve its productivity and competitiveness, especially in light of competition from other large economies at world level such as the United States and Japan, as well as other developing economies like India and China.
pl Jako wykładowca uniwersytecki wiem, że Europa potrzebuje więcej naukowców w celu poprawy swojej wydajności i konkurencyjności, w szczególności w obliczu konkurencji z innymi dużymi gospodarkami światowymi, takimi jak USA i Japonia, oraz innymi rozwijającymi się gospodarkami, jak Indie i Chiny.
en Japan has a surplus of rice, Europe of wine.
pl Japonia ma nadmiar ryżu, Europa – wina.
en Similarly, the ultimate goal of the market penetration programme was to sell WAM SpA’s products in Japan
pl Podobnie ostatecznym celem programu penetracji rynku była sprzedaż produktów WAM SpA w Japonii
en The going is brutal and casualties are high...... but Okinawa is the next step towards victory over Japan
pl Straty są bardzo wysokie, ale Okinawa to następny krok ku zwycięstwu
en conferences and seminars to promote trade and investment relations between the European Union and Japan
pl konferencje i seminaria wspierające stosunki w zakresie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Japonią
en In Japan the arrival of the cherry blossom announces the beginning of spring
pl W Japonii pojawienie się kwiatów wiśni, obwieszcza początek wiosny
en Specification of Japan kitchen and accompany his change breach of ages
pl Specyfika kuchni japońskiej oraz zmiany zachodzące w niej na przełomie wieków
en In accordance with Article ‧(a) of the basic Regulation, it is proposed to choose Japan as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the People's Republic of China
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) podstawowego rozporządzenia proponuje się wybór Japonii jako odpowiedniego kraju o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej
en Japan began to import rice from the United States.
pl Japonia zaczęła importować ryż z USA.
en After the incident in Fukushima in Japan, the EU must equip itself with ambitious standards and framework treaties in matters concerning nuclear power and energy policy.
pl Po incydencie Fukushimie w Japonii UE musi zapewnić sobie ambitne normy i porozumienia ramowe w sprawach dotyczących energii jądrowej i polityki energetycznej.
en (DE) Madam President, I am somewhat disappointed that Parliament was unable to approve this by a majority today in order to learn sensible lessons from the reactor disaster in Japan.
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Jestem dość rozczarowany, że Parlamentowi nie udało się dziś większością głosów zatwierdzić tej rezolucji, aby wyciągnąć rozsądne wnioski z awarii reaktora w Japonii.
en All activities of each customs authority pursuant to this Decision are carried out in accordance with the respective laws and regulations of the Union and Japan and the applicable international agreements to which they are a party
pl Wszelkie działania organów celnych wynikające z niniejszej decyzji prowadzone są zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Unii i Japonii oraz obowiązującymi umowami międzynarodowymi, których stronami są Unia i Japonia
en The recent events in Japan have made safety concerns more pressing than ever before.
pl Ostatnie wydarzenia w Japonii sprawiły, że kwestie bezpieczeństwa urosły do niespotykanej wcześniej rangi.
en On the basis of the above, it is concluded that, other factors being equal, the deteriorating salmon production of ‧ to ‧ % in ‧ in Chile linked to the disease situation will contribute to the containment of global supply growth in ‧ and give market opportunities to Norwegian producers in markets such as Japan, the US and other emerging markets where Chilean producers hold significant market shares
pl W świetle powyższego stwierdza się, przy założeniu, że pozostałe czynniki pozostają bez zmian, że obniżona produkcja łososia w Chile, której spadek w ‧ r. wyniósł ‧–‧ %, wynikająca z sytuacji epidemiologicznej, przyczyni się do zahamowania wzrostu podaży światowej w ‧ r. i zapewni producentom norweskim możliwości zbytu na rynkach takich jak Japonia, Stany Zjednoczone oraz na innych nowych rynkach, w których producenci chilijscy posiadali znaczne udziały
en Shimano Inc., Sakai, Japan
pl Shimano Inc., Sakai, Japonia
en They were big in Europe and huge in Japan, actually
pl Jednak w Europie poszło im bardzo dobrze, a w Japonii wręcz znakomicie
en Calls on the Commission and the Council to offer wide-ranging cooperation on energy policy to all countries consuming high volumes of oil and natural gas, starting with the US, Japan, China and India; takes the view that such cooperation could ease tensions concerning oil and natural gas pricing, in particular if a code of conduct would not only eliminate rivalries in the major production regions, but would also, simultaneously, lead to an exchange of best technologies with regard to energy savings, energy efficiency and environmentally friendly energy sources
pl wzywa Komisję i Radę do zaoferowania szerokiej współpracy w zakresie polityki energetycznej wszystkim krajom konsumującym duże ilości ropy i gazu ziemnego, poczynając od USA, Japonii, Chin i Indii; jest zdania, że współpraca taka może złagodzić napięcia związane z ustalaniem cen ropy i gazu ziemnego, zwłaszcza jeżeli kodeks dobrego postępowania miałby nie tylko wyeliminować rywalizację w regionach największej produkcji, lecz także doprowadziłby równocześnie do wymiany najlepszych technologii z zakresu oszczędności i wydajności energii oraz źródeł przyjaznych środowisku
en (CS) Mr President, there are several possible conclusions to be drawn from the disaster in Japan.
pl (CS) Panie Przewodniczący! Jest kilka wniosków, które można wyciągnąć z katastrofy w Japonii.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3257 zdań frazy Japan.Znalezione w 1,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.