wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.
   
  geogr. geografia, polit. polityka państwo w Azji;
   
  A Far East country in Asia
   
  A Far East country in Asia
 • Cesarstwo Japonii   
  (Noun  )
 • Kraj Kwitnącej Wiśni   
  (Noun  )
 • Kraj Wschodzącego Słońca   
  (Noun  )
 • Nippon   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Did you mean: japan

Picture dictionary

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (48)

Bank of Japan
Bank Japonii
BBC Japan
BBC Japan
Cinema of Japan
Kino japońskie
Constitution of Japan
Konstytucja Japonii
Democratic Party of Japan
Partia Demokratyczna
Diet of Japan
Zgromadzenie Narodowe
Flag of Japan
Flaga Japonii
history of Japan
historia Japonii
History of Japan
Historia Japonii
Holidays of Japan
Kalendarz japoński
Imperial Regalia of Japan
Japońskie regalia cesarskie
japan
japonia
Japan Aerospace Exploration Agency
; Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Air Commuter
Japan Air Commuter
Japan Airlines
Japan Airlines
Japan Asia Airways
Japan Asia Airways
Japan bittersweet
dławisz okrągłolistny
japan clover
lespedeca japońska; Lespedeza striata
Japan Maritime Self-Defense Force
Japońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Open Tennis Championships
AIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent Office
Japoński Urząd Patentowy
japan pepper
Żółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy; Zanthoxylum piperitum
Japan Prize
Nagroda Japońska
Japan Railways Group
Koleje japońskie
Japan Self-Defense Forces
Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan Transocean Air
Japan Transocean Air
Japan Trench
Rów Japoński
japan wax
wosk japoński
Made in Japan
Made in Japan
Maiden Japan
Maiden Japan
Medal For the Victory Over Japan
Medal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of Japan
Mongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of Japan
Mikołaj Kosatkin
Prefectures of Japan
Prefektury Japonii
Prime Minister of Japan
Premierzy Japonii
Rally Japan
Rajd Japonii
Regions of Japan
Regiony Japonii
sea of japan
morze japońskie
Sea of Japan
; Morze Japońskie
Whaling in Japan
Wielorybnictwo
X Japan
X Japan

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In addition to the above point regarding the relative ease of relocation of production, figures obtained from the partially cooperating exporting producer show that capacity utilisation, for the existing production facilities in Japan, was only ‧ % in the investigation period
pl Oprócz powyższych punktów odnoszących się do stosunkowo łatwego przenoszenia produkcji należy dodać, że dane liczbowe uzyskane od częściowo współpracujących eksporterów świadczą o tym, że wykorzystanie zdolności produkcyjnych zakładów w Japonii wynosiło w okresie dochodzenia zaledwie ‧ %
en Stresses the importance of international cooperation in the field of nanosciences and nanotechnologies; calls on the Commission to intensify further the already excellent relations with Russian scientists in particular and to investigate the possibilities and limitations of cooperation in this area with the USA, Japan, China and India; calls on the Commission to enhance international cooperation with a view to harmonising nanoscience and nanotechnology patent application processing between the EU, the USA and Japan; stresses that dialogue should be intensified in compliance with the WTO obligations
pl podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii; wzywa Komisję do dalszej intensyfikacji już doskonałych stosunków z naukowcami rosyjskimi w szczególności oraz do zbadania możliwości i ograniczeń współpracy w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Indiami; zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Japonią w celu harmonizacji procesu nadawania patentów w zakresie nanonauki i nanotechnologii; podkreśla, że dialog powinien zostać wzmocniony zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Światową Organizację Handlu
en Appendix A: Federative Republic of Brazil, Canada, People’s Republic of China, France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russian Federation, United Kingdom, United States of America
pl Dodatek A: Federacyjna Republika Brazylii, Kanada, Chińska Republika Ludowa, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Republika Korei, Meksyk, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki
en Japan and Brazil are made at dumped prices, and that antidumping measures are in force in other relevant third countries (i.e. the USA
pl Japonii i Brazylii jest dokonywany po cenach dumpingowych i że w innych istotnych krajach trzecich (tj. w USA) również stosowane są środki antydumpingowe
en Japan Self-Defence Forces and Article 9 of the Japanese Constitution.
pl Japońskie Narodowe Siły Samoobrony A Artykół 9 Konstytucji Japonii.
en The recent nuclear accident in Japan, which we were told could never happen, demonstrates yet again that current nuclear energy production is potentially catastrophic.
pl Niedawna awaria jądrowa w Japonii, która - zgodnie z tym, co nam mówiono - nigdy nie miała prawa się wydarzyć, pokazała raz jeszcze, że obecne wytwarzanie energii jądrowej niesie potencjalnie katastrofalne skutki.
en The agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Japan has been under negotiation since 2003, and has only just been concluded.
pl Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Japonią, negocjowana od 2003 roku, została zawarta dopiero teraz.
en He' d come here from Japan
pl Przyjechał tu z Japonii
en In addition, imports of PVA into Taiwan represent around ‧ % of domestic consumption compared to only around ‧ % in the case of Japan, indicating that the Japanese market is less appropriate than Taiwan in terms of competition from imports
pl Co więcej, przywóz PVAL na Tajwan stanowi około ‧ % krajowej konsumpcji, a w przypadku Japonii tylko około ‧ %, co sprawia, że pod względem konkurencji ze strony przywozu rynek japoński jest mniej odpowiedni niż rynek tajwański
en The losses in this segment have reduced the overall profitability of the Community industry and prevented it from fully benefiting from the euro-effect and the anti-dumping measures against imports originating in Japan and Singapore
pl Straty w tej klasie wag elektronicznych pomniejszyły ogólną rentowność przemysłu Wspólnoty i nie pozwoliły na odniesienie pełnych korzyści z działania efektu euro i z wprowadzenia środków antydumpingowych dotyczących przywozu z Japonii i Singapuru
en Shohei Imamura. From the New Wave to Warm Water or the History of B (unofficial) Japan.
pl Shomei Imamura. Od nowej fali do ciepłej wody, czyli Historia Japonii B.
en Policy and diplomacy of japan in XX century
pl Polityka i dyplomacja Japonii w wieku XX
en (LV) Mr President, the world has now been following events in Japan with compassion and concern for several weeks.
pl (LV) Panie Przewodniczący! Od kilku tygodni świat ze współczuciem i troską śledzi wydarzenia w Japonii.
en The European Union must therefore take steps to supply all the humanitarian, technical and financial aid and support necessary to Japan and the affected regions.
pl W związku z tym Unia musi podjąć kroki, by zapewnić Japonii i dotkniętym regionom wszelkie wsparcie i pomoc humanitarną, techniczną i finansową.
en It has achieved a balanced approach to the most pressing issues concerning the organisation and activities of the European External Action Service (EEAS) and to key issues for the common foreign and security policy (CFSP), such as promotion of the values of democracy, human rights and the rule of law, promotion of gender equality and energy security, the situation in Iran and in Afghanistan, the EU response to the democratic changes in the Southern Mediterranean region, and relations with major players such as Russia, China, Japan and India.
pl Udało się w nim osiągnąć wyważone podejście do najpilniejszych kwestii związanych z organizacją i działalnością Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz najważniejszych zagadnień z punktu widzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), na przykład wspierania wartości demokracji, praw człowieka i praworządności, wspierania równouprawnienia i bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji w Iranie i Afganistanie, reakcji UE na zmiany demokratyczne w południowej części regionu śródziemnomorskiego oraz relacje z najważniejszymi krajami, na przykład Rosją, Chinami, Japonią i Indiami.
en This should form part of a broader strategy carried out in conjunction with our main trading partners, such as the United States, Japan and Canada; they have the same concerns as ourselves internationally and could join the Union in promoting a multilateral agreement in this field, backing WTO mechanisms that ensure a faster response to any new non-tariff barriers.
pl Powinno to być częścią szerszej strategii realizowanej wspólnie z naszymi głównymi partnerami handlowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Japonia i Kanada; na arenie międzynarodowej wyrażają one obawy identyczne z naszymi i mogłyby dołączyć do Unii w promowaniu umów wielostronnych w tej dziedzinie, wspierając mechanizmy WTO zapewniające szybszą reakcję na nowe bariery pozataryfowe.
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from Canada, Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Macau, Malaysia (Peninsula), Singapore, Thailand, United States of America for a period of less than ‧ days
pl w celu odprawy czasowej zarejestrowanych koni do Wspólnoty z Kanady, Hongkongu, Japonii, Republiki Korei, Makao, Malezji (Półwysep), Singapuru, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na okres krótszy niż ‧ dni
en On ‧ February ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Lagardère SCA (Lagardère, France) through its subsidiary Hachette Filippacchi Press (HFP, France) and Sumitomo Corporation (Sumitomo, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Hachette FujinGaho (HFG, Japan) by way of purchase of shares. HFG is currently wholly owned by HFP
pl W dniu ‧ lutego ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Lagardère SCA (Lagardère), za pośrednictwem swej spółki zależnej Hachette Filippacchi Press (HFP, oba przedsiębiorstwa z Francji) oraz Sumitomo Corporation (Sumitomo, Japonia)- przejmują, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hachette FujinGaho (HFG, Japonia) w drodze zakupu udziałów/akcji. HFG należy obecnie w całości do HFP
en These databases provide data on many tens of thousands of individual substances manufactured and marketed in the EU and rejoice in a range of acronyms including ESIS (EU), CHRIP (Japan), OECD HPV (OECD), SIDS HVPC (UNEP), HPVIS (US EPA), INCHEM (IPCS), as well as better known and regularly used EU resources such as IUCLID, ORATS, HPVCS, LPVCS, ELINCS and EINECS, together with sector specific sites such as SEED, EUROPHYT, PHYSAN and CAT
pl Te bazy danych zapewniają informacje dotyczące wielu dziesiątków tysięcy pojedynczych substancji produkowanych i sprzedawanych w UE i kryją się za różnorodnymi akronimami, takimi jak: ESIS (UE), CHRIP (Japonia), OECD HPV (OECD), SIDS HVPC (UNEP), HPVIS (US EPA), INCHEM (IPCS); istnieją też lepiej znane i regularnie wykorzystywane źródła unijne takie jak: IUCLID, ORATS, HPVCS, LPVCS, ELINCS i EINECS, oraz dotyczące poszczególnych sektorów: SEED, EUROPHYT, PHYSAN i CAT
en Research and development could be based on public-private partnerships and on encouraging business people to invest in research laboratories and institutes in order to discourage the brain drain to the United States or Japan.
pl Badania i rozwój mogą opierać się na zasadzie publiczno-prywatnego partnerstwa i na zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w laboratoria oraz instytuty badawcze, tak aby zapobiegać drenażowi mózgów do Stanów Zjednoczonych i Japonii.
en We make much of the changing of the seasons in Japan.
pl W Japonii zmiany pór roku są bardzo ważną rzeczą.
en If you look at the figures, in 2009, Japan and the EU together represented more than a quarter of global GDP and more than 20% of world trade, and had a combined volume of foreign direct investment of about EUR 200 billion.
pl Jeżeli popatrzymy na dane, w 2009 roku Japonia wraz z UE wypracowały ponad jedną czwartą PKB na świecie i miały ponad 20 % udział w światowym handlu, a ich bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły 200 miliardów euro.
en SHlMONOSEKI HARBOR JAPAN
pl Port SHIMONOSEKI Japonia
en Having regard to Council Decision ‧/‧/Euratom of ‧ January ‧ concerning the conclusion, by the Commission, of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of Japan for the Joint Implementation of the Broader Approach Activities in the Field of Fusion Energy Research (the Broader Approach Agreement
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ stycznia ‧ r. dotyczącą zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej (umowa dotycząca działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
en Likewise, apart from minor technical differences, Community-produced REWS are basically alike in all respects to the REWS exported from Japan to the Community
pl Podobnie, oprócz pomniejszych różnic technicznych wagi elektroniczne wyprodukowane we Wspólnocie są pod wszelkimi względami podobne do wag elektronicznych wywożonych z Japonii do Wspólnoty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3257 zdań frazy Japan.Znalezione w 1,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.