wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.
   
  geogr. geografia, polit. polityka państwo w Azji;
   
  A Far East country in Asia

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Picture dictionary

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of JapanBank Japonii
BBC JapanBBC Japan
Cinema of JapanKino japońskie
Constitution of JapanKonstytucja Japonii
Democratic Party of JapanPartia Demokratyczna
Diet of JapanZgromadzenie Narodowe
Emperor Kimmei of JapanKimmei
Flag of JapanFlaga Japonii
history of Japanhistoria Japonii
History of JapanHistoria Japonii
Holidays of JapanKalendarz japoński
House of Representatives of JapanIzba Reprezentantów
Imperial Regalia of JapanJapońskie regalia cesarskie
japanjaponia
Japan Aerospace Exploration Agency; Japan Aerospace Exploration Agency
japan cloverlespedeca japońska
Japan External Trade OrganizationJETRO
Japan Maritime Self-Defense ForceJapońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Media Arts FestivalNdżamena
Japan Open Tennis ChampionshipsAIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent OfficeJapoński Urząd Patentowy
japan pepperŻółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan PrizeNagroda Japońska
Japan Railways GroupKoleje japońskie
Japan Self-Defense ForcesJapońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan TrenchRów Japoński
japan waxwosk japoński
List of Emperors of JapanCesarze Japonii
Medal For the Victory Over JapanMedal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of JapanMongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of JapanMikołaj Kosatkin
Prefectures of JapanPrefektury Japonii
Prime Minister of JapanPremierzy Japonii
Rally JapanRajd Japonii
Regions of JapanRegiony Japonii
sea of japanmorze japońskie
Sea of Japan; Morze Japońskie
State of JapanJaponia
Whaling in JapanWielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
in the EU-Japan cartel, the producers concerned have infringed Article ‧ of the EC Treaty by participating, together with other producers, in an agreement providing, inter alia, for the observance of their respective domestic markets for seamless standard threaded OCTG pipes and tubes and LPW ramach kartelu UE-Japonia zainteresowani producenci naruszyli postanowienia art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE za sprawą swojego uczestnictwa, wraz z innymi producentami, w porozumieniu przewidującym między innymi wzajemne poszanowanie poszczególnych krajowych rynków standardowych gwintowanych przewodów i rur OCTG i LP bez szwu
The purpose of this interim review was to amend or repeal Regulation (EC) No ‧/‧ should it be determined that measures are to be imposed on certain camera systems originating in Japan which would consequently also cover television camera systems subject to measures under Regulation (EC) NoCelem przeglądu okresowego było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ lub jego uchylenie w przypadku stwierdzenia, że na niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii należy nałożyć środki, które w konsekwencji objęłyby również systemy kamer telewizyjnych objęte środkami na mocy rozporządzenia (WE) nr
Due to the fact that the panel needs to take unanimous decisions, and due to heavy resistance from Japan, this was not the panel's final suggestion.W związku z tym, że grupa musi podejmować jednomyślne decyzje, a strona japońska wyrażała zdecydowany sprzeciw, grupa ostatecznie nie wystąpiła z taką propozycją.
Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near JapanKażdy znany człowiekowi waleń jest w niebezpieczeństwie, jeśli znajdzie się w pobliżu Japonii
NOTING that the sound and effective enforcement of competition laws of the European Community and Japan respectively would be enhanced by cooperation and, where appropriate, coordination between the Parties in the application of those lawsZAUWAŻAJĄC, że należyte i skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji, obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej i Japonii odpowiednio, zostałoby pogłębione poprzez współpracę oraz, gdzie stosowne, koordynację stosowania tych praw między Stronami
This logic prevents fair international relations and aid for the development of the endogenous factors of less economically developed countries, without which - together with the theft of foreign debt and the imposition of the interests of large multinationals from the US, EU and Japan - these countries will continue to have a peripheral and subordinate status.Taka logika uniemożliwia uczciwe relacje międzynarodowe i wspomaganie rozwoju endogenicznych czynników w krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, bez których - łącznie z kradzieżą długu zagranicznego i obciążeniem odsetkami wielkich międzynarodowych firm z USA, UE i Japonii - kraje te zachowają status państw peryferyjnych i podporządkowanych.
Japan has been mentioned here, and we have to talk about the success of projects such as the Sector Focus project, which affect the most polluting industries.Wspomniano o Japonii i musimy wspomnieć o sukcesie takich projektów, jak projekt Sector Focus, który odnosi się do najbardziej zanieczyszczających sektorów przemysłu.
As a university lecturer, I understand that Europe needs more researchers in order to improve its productivity and competitiveness, especially in light of competition from other large economies at world level such as the United States and Japan, as well as other developing economies like India and China.Jako wykładowca uniwersytecki wiem, że Europa potrzebuje więcej naukowców w celu poprawy swojej wydajności i konkurencyjności, w szczególności w obliczu konkurencji z innymi dużymi gospodarkami światowymi, takimi jak USA i Japonia, oraz innymi rozwijającymi się gospodarkami, jak Indie i Chiny.
Japan has a surplus of rice, Europe of wine.Japonia ma nadmiar ryżu, Europa – wina.
Similarly, the ultimate goal of the market penetration programme was to sell WAM SpA’s products in JapanPodobnie ostatecznym celem programu penetracji rynku była sprzedaż produktów WAM SpA w Japonii
The going is brutal and casualties are high...... but Okinawa is the next step towards victory over JapanStraty są bardzo wysokie, ale Okinawa to następny krok ku zwycięstwu
conferences and seminars to promote trade and investment relations between the European Union and Japankonferencje i seminaria wspierające stosunki w zakresie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Japonią
In Japan the arrival of the cherry blossom announces the beginning of springW Japonii pojawienie się kwiatów wiśni, obwieszcza początek wiosny
Specification of Japan kitchen and accompany his change breach of agesSpecyfika kuchni japońskiej oraz zmiany zachodzące w niej na przełomie wieków
In accordance with Article ‧(a) of the basic Regulation, it is proposed to choose Japan as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the People's Republic of ChinaZgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) podstawowego rozporządzenia proponuje się wybór Japonii jako odpowiedniego kraju o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej
Japan began to import rice from the United States.Japonia zaczęła importować ryż z USA.
After the incident in Fukushima in Japan, the EU must equip itself with ambitious standards and framework treaties in matters concerning nuclear power and energy policy.Po incydencie Fukushimie w Japonii UE musi zapewnić sobie ambitne normy i porozumienia ramowe w sprawach dotyczących energii jądrowej i polityki energetycznej.
(DE) Madam President, I am somewhat disappointed that Parliament was unable to approve this by a majority today in order to learn sensible lessons from the reactor disaster in Japan.(DE) Pani Przewodnicząca! Jestem dość rozczarowany, że Parlamentowi nie udało się dziś większością głosów zatwierdzić tej rezolucji, aby wyciągnąć rozsądne wnioski z awarii reaktora w Japonii.
All activities of each customs authority pursuant to this Decision are carried out in accordance with the respective laws and regulations of the Union and Japan and the applicable international agreements to which they are a partyWszelkie działania organów celnych wynikające z niniejszej decyzji prowadzone są zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Unii i Japonii oraz obowiązującymi umowami międzynarodowymi, których stronami są Unia i Japonia
The recent events in Japan have made safety concerns more pressing than ever before.Ostatnie wydarzenia w Japonii sprawiły, że kwestie bezpieczeństwa urosły do niespotykanej wcześniej rangi.
On the basis of the above, it is concluded that, other factors being equal, the deteriorating salmon production of ‧ to ‧ % in ‧ in Chile linked to the disease situation will contribute to the containment of global supply growth in ‧ and give market opportunities to Norwegian producers in markets such as Japan, the US and other emerging markets where Chilean producers hold significant market sharesW świetle powyższego stwierdza się, przy założeniu, że pozostałe czynniki pozostają bez zmian, że obniżona produkcja łososia w Chile, której spadek w ‧ r. wyniósł ‧–‧ %, wynikająca z sytuacji epidemiologicznej, przyczyni się do zahamowania wzrostu podaży światowej w ‧ r. i zapewni producentom norweskim możliwości zbytu na rynkach takich jak Japonia, Stany Zjednoczone oraz na innych nowych rynkach, w których producenci chilijscy posiadali znaczne udziały
Shimano Inc., Sakai, JapanShimano Inc., Sakai, Japonia
They were big in Europe and huge in Japan, actuallyJednak w Europie poszło im bardzo dobrze, a w Japonii wręcz znakomicie
Calls on the Commission and the Council to offer wide-ranging cooperation on energy policy to all countries consuming high volumes of oil and natural gas, starting with the US, Japan, China and India; takes the view that such cooperation could ease tensions concerning oil and natural gas pricing, in particular if a code of conduct would not only eliminate rivalries in the major production regions, but would also, simultaneously, lead to an exchange of best technologies with regard to energy savings, energy efficiency and environmentally friendly energy sourceswzywa Komisję i Radę do zaoferowania szerokiej współpracy w zakresie polityki energetycznej wszystkim krajom konsumującym duże ilości ropy i gazu ziemnego, poczynając od USA, Japonii, Chin i Indii; jest zdania, że współpraca taka może złagodzić napięcia związane z ustalaniem cen ropy i gazu ziemnego, zwłaszcza jeżeli kodeks dobrego postępowania miałby nie tylko wyeliminować rywalizację w regionach największej produkcji, lecz także doprowadziłby równocześnie do wymiany najlepszych technologii z zakresu oszczędności i wydajności energii oraz źródeł przyjaznych środowisku
(CS) Mr President, there are several possible conclusions to be drawn from the disaster in Japan.(CS) Panie Przewodniczący! Jest kilka wniosków, które można wyciągnąć z katastrofy w Japonii.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3257 zdań frazy Japan.Znalezione w 3,047 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.