wymowa: IPA: /ˌdʒəˈpæn/ dʒəˈpæn , SAMPA: /%dZ@"p{n/      

Tłumaczenia na język polski:

 • Japonia   
  (Proper noun  f)
   
  A Far East country in Asia
   
  geogr. geografia państwo w Azji;
   
  An East Asian island country located in the Pacific Ocean, to the east of China, Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south.
   
  geogr. geografia, polit. polityka państwo w Azji;
   
  A Far East country in Asia

Pozostałe znaczenia:

 
geogr. geografia Japonia
 
(ancient) Japan
 
the (Japanese) empire
 
An island nation in the Pacific Ocean, located the east of China, Korea and Russia.

Picture dictionary

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

Bank of JapanBank Japonii
BBC JapanBBC Japan
Cinema of JapanKino japońskie
Constitution of JapanKonstytucja Japonii
Democratic Party of JapanPartia Demokratyczna
Diet of JapanZgromadzenie Narodowe
Emperor Kimmei of JapanKimmei
Flag of JapanFlaga Japonii
history of Japanhistoria Japonii
History of JapanHistoria Japonii
Holidays of JapanKalendarz japoński
House of Representatives of JapanIzba Reprezentantów
Imperial Regalia of JapanJapońskie regalia cesarskie
japanjaponia
Japan Aerospace Exploration Agency; Japan Aerospace Exploration Agency
japan cloverlespedeca japońska
Japan External Trade OrganizationJETRO
Japan Maritime Self-Defense ForceJapońska Cesarska Marynarka Wojenna
Japan Media Arts FestivalNdżamena
Japan Open Tennis ChampionshipsAIG Japan Open Tennis Championships
Japan Patent OfficeJapoński Urząd Patentowy
japan pepperŻółtokrzew pieprzowy; pieprz japoński; żółtodrzew pieprzowy
Japan PrizeNagroda Japońska
Japan Railways GroupKoleje japońskie
Japan Self-Defense ForcesJapońskie Powietrzne Siły Samoobrony
Japan TrenchRów Japoński
japan waxwosk japoński
List of Emperors of JapanCesarze Japonii
Medal For the Victory Over JapanMedal za zwycięstwo nad Japonią
Mongol invasions of JapanMongolskie inwazje na Japonię
Nicholas of JapanMikołaj Kosatkin
Prefectures of JapanPrefektury Japonii
Prime Minister of JapanPremierzy Japonii
Rally JapanRajd Japonii
Regions of JapanRegiony Japonii
sea of japanmorze japońskie
Sea of Japan; Morze Japońskie
State of JapanJaponia
Whaling in JapanWielorybnictwo

Przykładowe zdania z "Japan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Students are gathering from all over JapanStudenci zbiera się od po cały Japonii
From the perspective of the home Member State the gross reinsurance premiums accepted, premiums written are broken down as follows: Member State of the head office, other Member States, other EEA countries, Switzerland, United States of America, Japan, other third countries (rest of the worldZ perspektywy macierzystego Państwa Członkowskiego składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane dzieli się w następujący sposób: Państwo Członkowskie siedziby zarządu, pozostałe Państwa Członkowskie, pozostałe Państwa EOG, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, pozostałe państwa trzecie (reszta świata
We should be aware of this when we come to discuss Japan.Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy zaczynamy rozmawiać o Japonii.
benchmarking measures with the USA, Japan and emerging countries on risk assessment and preventiondziałaniom związanym z benchmarkingiem prowadzonym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i krajami wschodzącymi i nakierowanym na ocenę i zapobieganie zagrożeniom
I remember distinctly a phone call saying I needed to be in JapanDobrze pamiętam telefon, w którym usłyszałem, że potrzebują mnie w Japonii
No other country in the world can supply a country that wants to deploy or to develop a civil nuclear programme without the cooperation of countries, or companies that belong to those countries, that are in the group of six countries plus Japan.Żaden inny kraj na świecie nie będzie zapewniał dostaw państwu, które chce rozmieścić lub opracować cywilny program nuklearny bez współpracy krajów lub przedsiębiorstw działających w tych krajach, należących do grupy sześciu państw i Japonii.
At the start of the Eighth Century...... the Tang Empire stretched from the Sea of Japan to UzbekistanNa początku ósmego wieku imperium dynastii Tang rozciągało się od Morza Japońskiego po Uzbekistan
Proposal for a Council decision authorising the conclusion of the agreement to renew and modify the agreement on research and development activities in the domain of intelligent manufacturing systems (IMS) between the European Community and Australia, Canada, the EFTA countries of Norway and Switzerland, Korea, Japan and the United States of America (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSWniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do zawarcia porozumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA- Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
The time has come when we have to take up this important role. I am certain that such cooperation will not only bring benefits in the form of emergency aid for the victims, but will also strengthen our relations with such an important friend as Japan.Przyszedł czas, kiedy musimy stanąć w tej istotnej roli - jestem przekonany, że taka współpraca nie tylko przyniesie korzyści w doraźnej pomocy dla ofiar, ale również zacieśni nasze stosunki z tak istotnym przyjacielem, jakim jest Japonia.
The members of the Advisory Committee agree with the Commission on the decrease of the basic amount for Coats Holdings Ltd and its German subsidiary Coats Deutschland GmbH as well as YKK Corporation Japan and its European subsidiary YKK Holding Europe B.V. due to an attenuating circumstance in relation to the tripartite infringement in the sector of zip fastenersCzłonkowie Komitetu Doradczego podzielają stanowisko Komisji w sprawie obniżenia podstawowej wysokości grzywny nałożonej na przedsiębiorstwo Coats Holdings Ltd i jego niemiecką spółkę zależną Coats Deutschland GmbH, jak również na przedsiębiorstwo YKK Corporation Japan i jego europejską spółkę zależną YKK Holding Europe B.V., w związku z wystąpieniem okoliczności łagodzącej w odniesieniu do trójstronnego naruszenia w sektorze zamków błyskawicznych
Amendment extending the ITER EDA Agreement among the European Atomic Energy Community, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the United States of America on cooperation in the engineering design activities for the international thermonuclear experimental reactorZmiana przedłużająca obowiązywanie Umowy ITER EDA między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, Rządem Japonii, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy w działaniach projektowania technicznego międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego
Ambassador of Japan to the European CommunitiesAmbasador Japonii przy Wspólnotach Europejskich
Despite low tariffs, I think it is quite clear that bilateral trade volumes between the EU and Japan lag behind the bulk of the EU's trade partnerships with its other main trading partners.Myślę, że mimo niskich ceł dość jasno widać, że dwustronna wymiana handlowa pomiędzy UE a Japonią jest zdecydowanie mniejsza niż ta odbywająca się wskutek umów o partnerstwie handlowym Unii Europejskiej z jej innymi głównym partnerami handlowymi.
FOR THE GOVERNMENT OF JAPANW IMIENIU RZĄDU JAPONII
As auditors and audit firms of Community companies which have issued securities in Canada, Japan or Switzerland, or which form part of a group issuing statutory consolidated accounts in those countries are regulated under the domestic laws of those countries, it should be decided whether the competent authorities of Member States may transfer audit working papers or other documents held by statutory auditors or audit firms to the competent authorities of those countries solely for the purposes of the exercise of their competences of public oversight, external quality assurance and investigations of auditors and audit firmsW związku z faktem, iż biegli rewidenci i firmy audytorskie spółek wspólnotowych, które wyemitowały papiery wartościowe w Kanadzie, Japonii lub Szwajcarii, lub które wchodzą w skład grupy publikującej w tych krajach ustawowe skonsolidowane sprawozdania finansowe, podlegają ustawodawstwu krajowemu tych krajów, należy zdecydować, czy właściwe organy państw członkowskich mogą przekazywać dokumentację roboczą z badania lub inne dokumenty będące w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich właściwym organom tych krajów jedynie w celach związanych z wykonywaniem przez nie uprawnień nadzoru publicznego, zewnętrznym zapewnieniem jakości oraz przeprowadzaniem dochodzeń dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich
Let us also remember that there is a world of difference between the seismic risks faced in Japan and those in Western Europe.Powinniśmy też pamiętać, że istnieje znaczna różnica między zagrożeniami sejsmicznymi w Japonii i w Europie Zachodniej.
Following the tragic events in Japan, I believe there is an urgent need to complete all the programmes for closing and decommissioning nuclear plants in Central and Eastern Europe whose operations do not comply with European safety standards.Uważam, że po tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło w Japonii, istnieje pilna potrzeba zakończenia wszystkich programów zamykania i likwidacji elektrowni jądrowych w Europie Środkowej i Wschodniej, których działanie jest niezgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa.
This is especially clear with respect to competitors like the US and Japan, but also China, India and Brazil.Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w odniesieniu do takich konkurentów jak USA i Japonia, ale także Chiny, Indie i Brazylia.
Therefore, the joint venture permits European companies to withstand competition from non-Community producers, especially in the USA and Japan, in an area of fast-moving technology characterized by international marketsDlatego wspólne przedsiębiorstwo pozwalało firmom europejskim na sprostanie konkurencji ze strony producentów spoza Wspólnoty, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, w obszarze, w którym technologia zmienia się bardzo szybko na rynkach międzynarodowych
I am a monk, visiting from JapanJestem mnichem z Japonii
Following the accident at the Fukushima nuclear power station in Japan, the Commission announced stress tests for similar facilities in the European Union.Po awarii elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii Komisja zapowiedziała testy wytrzymałości unijnych elektrowni.
The argument that import prices from these countries are higher than those from the countries under investigation and that granular PTFE from Japan and the USA would therefore not be a valid alternative cannot be accepted because the purpose of the anti-dumping duties is precisely to eliminate injurious dumping and restore fair conditions of competitionArgument, że ceny importowe z tych państw są wyższe niż ceny z państw objętych postępowaniem oraz że granulowany PTFE z Japonii i USA nie jest z tego powodu dobrą alternatywą, nie może zostać zaakceptowany, ponieważ celem ceł antydumpingowych jest w rzeczy samej wyeliminowanie szkodliwego dumpingu i przywrócenie uczciwych warunków konkurencji
This is Japan.To Japonia.
Jews in Japan during Second World WarŻydzi w Japonii podczas II Wojny Światowej
A number of recent analyses, such as the Sapir report of July ‧, highlight a growing competitive challenge for Europe, caught in a squeeze between its large industrialised partners- such as the USA and Japan- and the low-cost emergent economies, such as China and India, which are making increasing use of the new technologies and investing in training, education and infrastructureWiele ostatnich analiz, jak np. raport Sapira z lipca ‧ r., podkreśla coraz większe wyzwanie, jakim konkurencyjność jest dla Europy, znajdującej się pod presją swoich wielkich uprzemysłowionych partnerów, jak Stany Zjednoczone i Japonia, i wschodzących gospodarek o niskich kosztach produkcji, jak Chiny i Indie, wykorzystujących coraz więcej nowych technologii, a także inwestujących w kształcenie zawodowe, oświatę i infrastrukturę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3257 zdań frazy Japan.Znalezione w 2,877 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.