Tłumaczenia na język polski:

  • połączone systemy elektroenergetyczne   

Przykładowe zdania z "Interconnected Power Systems", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Transmission system operators shall publish relevant data on aggregated forecast and actual demand, on availability and actual use of generation and load assets, on availability and use of the networks and interconnections, and on balancing power and reserve capacity
pl Operatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum capacity
pl Operatorzy systemów przesyłowych, na ile jest to technicznie możliwe, kierują wymagania zdolności przesyłowych każdego przepływu mocy w przeciwnym kierunku poprzez ograniczone przesyłowo połączenie wzajemne w celu maksymalnego wykorzystania zdolności tego połączenia
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacity
pl W miarę możliwości technicznych operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
en In his comments of ‧ March ‧, the EDPS stated that making it technically feasible to interconnect different large-scale IT systems, constitutes a powerful drive to actually do so
pl W uwagach z dnia ‧ marca ‧ r. stwierdził, że techniczna możliwość połączenia różnych wielkoskalowych systemów informatycznych to silna zachęta do tego, by to robić
en I endorsed this report because the international system is undergoing rapid and profound change, driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.
pl Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ system międzynarodowy ulega szybkim i gruntownym zmianom spowodowanym wzrostem znaczenia wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębianiem się wzajemnej zależności w obliczu problemów gospodarczych i finansowych, degradacji środowiska i zmiany klimatu, niedoboru energii i zasobów, jak również powiązanych z tymi kwestiami wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
en the national regulatory authority can in its decision require the aforementioned telecommunications operator, which therefore does not have significant market power, to negotiate in good faith on the interconnection of text and multi-media communications services between operators' systems in such a way that, in commercial negotiations, regard must be had to the objectives which interconnection seeks to achieve and negotiations must be based on the premiss that the operation of SMS and MMS services between operators' systems can be made subject to reasonable conditions so that users have the possibility of using telecommunications operators' communications services?
pl że krajowy organ regulacyjny może na podstawie wydanej przez siebie decyzji zobowiązać wspomniane przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które nie ma zatem znaczącej pozycji rynkowej, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie wzajemnego połączenia usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między systemami przedsiębiorstw w taki sposób, że w negocjacjach handlowych uwzględnione zostaną cele, do których dąży wzajemne połączenie oraz że negocjacje będą prowadzone z założeniem, iż stworzona ma zostać operacyjność usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między przedsiębiorstwami na odpowiednich warunkach, tak by użytkownicy mieli możliwość korzystania z usług łączności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych?
en By interconnecting the national power systems and connecting the renewable energy sources to them it will be possible to optimise capacity utilisation in each Member State and thereby soften the negative environmental impact
pl Wzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
en In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.
pl W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
en Malta is an isolated not interconnected power system and these derogations are requested for as long as it remains an isolated system
pl Malta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacity
pl W miarę możliwości technicznych, operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
en The rapporteur agrees with: the inclusion of stronger and more independent powers for the regulators; increased requirements for transparency in the market; an improved framework for cooperation at European level between national regulators as well as between transmission system operators; more emphasis given to the further development of interconnection capacity between Member States, and the proposal of ownership unbundling as the most effective, but not the only, means to encourage investments and avoid discrimination towards new entrants.
pl Sprawozdawca potwierdza, co następuje: ustanowienie większych i bardziej niezależnych kompetencji dla organów regulacyjnych; zwiększone wymogi przejrzystości na rynku; lepsza współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi, jak również pomiędzy operatorami systemów przesyłowych; zwiększony nacisk na dalszy rozwój zdolności przesyłowej pomiędzy państwami członkowskimi oraz propozycja rozdzielenia własnościowego jako najbardziej skutecznego, ale nie jedynego, środka służącego pobudzaniu inwestycji i zapobieganiu dyskryminacji wobec nowych kandydatów.
en Generation undertakings which own or operate generation assets, where at least one generation asset has an installed capacity of at least ‧ MW, shall keep at the disposal of the national regulatory authority, the national competition authority and the Commission, for five years all hourly data per plant that is necessary to verify all operational dispatching decisions and the bidding behaviour at power exchanges, interconnection auctions, reserve markets and over-the-counter-markets
pl Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, które są właścicielami lub eksploatują aktywa wytwórcze, z których przynajmniej jeden składnik wytwórczy ma moc zainstalowaną nie niższą niż ‧ MW, przechowują do dyspozycji krajowego organu regulacyjnego, krajowego organu ochrony konkurencji i Komisji, przez pięć lat, wszystkie dane godzinowe dla każdej elektrowni niezbędne w celu weryfikacji wszystkich operacyjnych decyzji dyspozytorskich oraz postępowania podczas przetargów na giełdach energii, aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach rezerwowych i rynkach pozagiełdowych
en Can it have an impact on the answer to Question ‧ that the application of a particular operator for the issuing of a decision on the compulsory interconnection of his network with the network of an operator with significant (dominant) market power was lodged with the national regulator, and the decisive part of the proceedings on that application before it took place, before ‧ May ‧, i.e. before the day on which the Czech Republic acceded to the European Communities?
pl Czy na odpowiedź na pytanie drugie może mieć wpływ fakt, że wniosek konkretnego operatora o wydanie decyzji o obowiązkowym wzajemnym połączeniu jego sieci z siecią operatora o znaczącej (dominującej) pozycji na rynku został złożony do krajowego organu regulacyjnego przed dniem ‧ maja ‧ r., czyli przed dniem przystąpienia Republiki Czeskiej do Wspólnot Europejskich, a znaczna część postępowania w przedmiocie tego wniosku miała miejsce przed tą datą?
en Powered axles (number, position, interconnection): ...
pl Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, wzajemne połączenie): ...
en The definition of significant market power in the Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of open network provision (ONP) has proved effective in the initial stages of market opening as the threshold for ex ante obligations, but now needs to be adapted to suit more complex and dynamic markets
pl Definicja znacznego udziału w rynku zawarta w dyrektywie ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP) okazała się skuteczna we wstępnych fazach otwarcia rynku jako próg uprzedniego ustanawiania obowiązków, jednakże obecnie powinna być dostosowana do wymogów rynku bardziej złożonego i dynamicznego
en A national regulatory authority may require an undertaking which does not have significant market power but which controls access to end-users to negotiate in good faith with another undertaking for either interconnection of the two networks concerned if the undertaking which requests such access must be classified as an operator of public communications networks, or interoperability of SMS and MMS message services if that undertaking is not covered by that classification
pl Krajowy organ regulacyjny może zobowiązać przedsiębiorstwo, które nie ma znaczącej pozycji rynkowej, ale które kontroluje dostęp do użytkowników końcowych, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji z innym przedsiębiorstwem albo w sprawie wzajemnych połączeń obu odnośnych sieci- w przypadku gdy podmiot wnioskujący o taki dostęp zostanie uznany za operatora publicznej sieci łączności, albo w sprawie interoperacyjności usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych- jeżeli ów wnioskodawca nie zostanie uznany za takiego operatora
en Member States have already notified to the Commission the names of those fixed public network operators which have significant market power under Annex I, Part ‧, of Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of open network provision (ONP), and Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on the application of open network provision to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment
pl Państwa Członkowskie przekazały już Komisji nazwy tych operatorów stacjonarnej sieci publicznej, którzy mają znaczącą pozycję rynkową na mocy części I załącznika I do dyrektywy ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych i interoperacyjności poprzez zastosowanie zasad otwartej sieci (ONP)[‧] oraz dyrektywy ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku[‧]
en powered axles (number, position, interconnection
pl osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinetyczne
en As regards actions before the NRA, the ONP Interconnection Directive provides that such an authority has power to intervene and order changes in relation to both the existence and content of access agreements
pl Jeśli chodzi o postępowania przed krajowymi organami regulacyjnymi, dyrektywa o wzajemnym połączeniu stanowi, że organ taki ma prawo interweniować i nakazywać zmiany zarówno w odniesieniu do samego istnienia porozumień o dostępie, jak i ich treści
en Powers and responsibilities of the national regulatory authorities with regard to access and interconnection
pl Prawa i zakres odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych w zakresie dostępu i wzajemnych połączeń
en a national regulatory authority can take the view that the obligation to negotiate has not been complied with where a telecommunications operator which does not have significant market power has offered another operator interconnection under conditions which the authority regards as wholly unilateral and likely to hinder the emergence of a competitive market at the retail level, where they have hindered in practice the second operator from offering its customers the opportunity to transmit multimedia messages to end-users subscribed to the telecommunications operator's network and, if so
pl że krajowy organ regulacyjny może uznać, iż obowiązek negocjacji nie został spełniony, jeżeli przedsiębiorstwo telekomunikacyjne niemające znaczącej pozycji rynkowej zaoferowało innemu przedsiębiorstwu wzajemne połączenie na warunkach, które w opinii organu są całkowicie jednostronne i mogą uniemożliwić rozwój konkurencyjnego rynku na poziomie użytkowników końcowych, jako że faktycznie uniemożliwiały one temu innemu przedsiębiorstwu zaoferowanie jego klientom możliwości przesyłania wiadomości multimedialnych do klientów końcowych, którzy są przyłączeni do sieci przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, oraz w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej także na to pytanie
en is an operator with significant (dominant) market power in the telecommunications market entitled (actively subjectively legitimised) to rely, as a result of the incorrect transposition of Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC, on their direct effectiveness, having regard to the question whether those directives (or one of them) do in any case protect the interests of that person who refuses to conclude an agreement on interconnection (in the area of ADSL service) with other domestic telecommunications operators (and who in the view of the national telecommunications regulator, which the court must also take into account, thus acts contrary to the aims of the new regulatory framework)?
pl operator o znaczącej (dominującej) pozycji na rynku telekomunikacyjnym ma prawo (legitymację czynną) powoływać się, wskutek niewłaściwej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywy o dostępie) oraz dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywy ramowej), na ich bezpośrednią skuteczność ze względu na to, że te dyrektywy (jedna z nich) chronią w każdym razie interesy podmiotu odmawiającego zawarcia umowy wzajemnego połączenia (w zakresie usługi ADSL) z innymi krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi (i który zgodnie z opinią krajowego organu regulacyjnego, którą sąd także jest zobowiązany przeanalizować, działa w ten sposób wbrew celom nowych ram prawnych)?
en Powered axles (number, position, interconnection
pl Osie napędzane (liczba, pozycja, wzajemne połączenie
en Acknowledges that the current regulation does not enable the Commission to develop binding rules on interconnection facilities for national databases; invites the Commission, in view of the findings contained in the Court of Auditors' Special Report, to submit a legislative proposal extending the Commission's implementing powers so as to ensure compatibility between the national databases
pl przyznaje, iż obecne przepisy nie pozwalają Komisji na ustalenie wiążących reguł łączności pomiędzy krajowymi bazami danych; zachęca Komisję, w świetle wyników badań zawartych w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego, do przedłożenia projektu aktu prawnego poszerzającego uprawnienia Komisji do wprowadzania przepisów w życie tak, aby zapewnić kompatybilność krajowych baz danych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134741 zdań frazy Interconnected Power Systems.Znalezione w 37,884 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.