Tłumaczenia na język polski:

  • połączone systemy elektroenergetyczne   

Przykładowe zdania z "Interconnected Power Systems", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Transmission system operators shall publish relevant data on aggregated forecast and actual demand, on availability and actual use of generation and load assets, on availability and use of the networks and interconnections, and on balancing power and reserve capacity
pl Operatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej
en By interconnecting the national power systems and connecting the renewable energy sources to them it will be possible to optimise capacity utilisation in each Member State and thereby soften the negative environmental impact
pl Wzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
en In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.
pl W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
en the national regulatory authority can in its decision require the aforementioned telecommunications operator, which therefore does not have significant market power, to negotiate in good faith on the interconnection of text and multi-media communications services between operators' systems in such a way that, in commercial negotiations, regard must be had to the objectives which interconnection seeks to achieve and negotiations must be based on the premiss that the operation of SMS and MMS services between operators' systems can be made subject to reasonable conditions so that users have the possibility of using telecommunications operators' communications services?
pl że krajowy organ regulacyjny może na podstawie wydanej przez siebie decyzji zobowiązać wspomniane przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które nie ma zatem znaczącej pozycji rynkowej, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie wzajemnego połączenia usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między systemami przedsiębiorstw w taki sposób, że w negocjacjach handlowych uwzględnione zostaną cele, do których dąży wzajemne połączenie oraz że negocjacje będą prowadzone z założeniem, iż stworzona ma zostać operacyjność usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między przedsiębiorstwami na odpowiednich warunkach, tak by użytkownicy mieli możliwość korzystania z usług łączności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych?
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacity
pl W miarę możliwości technicznych operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum capacity
pl Operatorzy systemów przesyłowych, na ile jest to technicznie możliwe, kierują wymagania zdolności przesyłowych każdego przepływu mocy w przeciwnym kierunku poprzez ograniczone przesyłowo połączenie wzajemne w celu maksymalnego wykorzystania zdolności tego połączenia
en Malta is an isolated not interconnected power system and these derogations are requested for as long as it remains an isolated system
pl Malta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym
en I endorsed this report because the international system is undergoing rapid and profound change, driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.
pl Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ system międzynarodowy ulega szybkim i gruntownym zmianom spowodowanym wzrostem znaczenia wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębianiem się wzajemnej zależności w obliczu problemów gospodarczych i finansowych, degradacji środowiska i zmiany klimatu, niedoboru energii i zasobów, jak również powiązanych z tymi kwestiami wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
en Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacity
pl W miarę możliwości technicznych, operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
en The rapporteur agrees with: the inclusion of stronger and more independent powers for the regulators; increased requirements for transparency in the market; an improved framework for cooperation at European level between national regulators as well as between transmission system operators; more emphasis given to the further development of interconnection capacity between Member States, and the proposal of ownership unbundling as the most effective, but not the only, means to encourage investments and avoid discrimination towards new entrants.
pl Sprawozdawca potwierdza, co następuje: ustanowienie większych i bardziej niezależnych kompetencji dla organów regulacyjnych; zwiększone wymogi przejrzystości na rynku; lepsza współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi, jak również pomiędzy operatorami systemów przesyłowych; zwiększony nacisk na dalszy rozwój zdolności przesyłowej pomiędzy państwami członkowskimi oraz propozycja rozdzielenia własnościowego jako najbardziej skutecznego, ale nie jedynego, środka służącego pobudzaniu inwestycji i zapobieganiu dyskryminacji wobec nowych kandydatów.
en In his comments of ‧ March ‧, the EDPS stated that making it technically feasible to interconnect different large-scale IT systems, constitutes a powerful drive to actually do so
pl W uwagach z dnia ‧ marca ‧ r. stwierdził, że techniczna możliwość połączenia różnych wielkoskalowych systemów informatycznych to silna zachęta do tego, by to robić
en Within the next decade, major investments will be needed in the internal energy sector, notably in new power plants, interconnections and grids, given that these investments will shape the energy mix for an even longer period, contributing to the creation of a sustainable and clean energy market.
pl W nadchodzącym dziesięcioleciu konieczne będą poważne inwestycje w wewnętrznym sektorze energii, szczególnie w nowe elektrownie, połączenia i sieci, bowiem tego rodzaju inwestycje ukształtują koszyk energetyczny na dłuższy czas, przyczyniając się do stworzenia rynku trwałej i czystej energii.
en The Italian authorities present the tariff as a temporary measure, designed to last only until the completion, in ‧, of the infrastructure projects in power generation and interconnection currently under way (the GALSI pipeline and SAPEI marine cable
pl Władze włoskie przedstawiają taryfę jako środek tymczasowy, który ma funkcjonować tylko do zakończenia w ‧ r. realizowanych obecnie projektów infrastrukturalnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i połączeń wzajemnych (rurociąg GALSI i kabel podmorski SAPEI
en A national regulatory authority may require an undertaking which does not have significant market power but which controls access to end-users to negotiate in good faith with another undertaking for either interconnection of the two networks concerned if the undertaking which requests such access must be classified as an operator of public communications networks, or interoperability of SMS and MMS message services if that undertaking is not covered by that classification
pl Krajowy organ regulacyjny może zobowiązać przedsiębiorstwo, które nie ma znaczącej pozycji rynkowej, ale które kontroluje dostęp do użytkowników końcowych, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji z innym przedsiębiorstwem albo w sprawie wzajemnych połączeń obu odnośnych sieci- w przypadku gdy podmiot wnioskujący o taki dostęp zostanie uznany za operatora publicznej sieci łączności, albo w sprawie interoperacyjności usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych- jeżeli ów wnioskodawca nie zostanie uznany za takiego operatora
en powered axles (number, position, interconnection
pl osie napędzane (liczba, położenie, współpraca
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Bruxelles- Belgium)- Mobistar SA v Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Telecommunications sector- Universal service and users' rights- Telephone number portability- Set-up costs for the provision of number portability for mobile phones- Article ‧ of Directive ‧/‧/EC (Universal Service Directive)- Pricing for interconnection related to the provision of number portability- Price orientation by reference to costs- Regulatory power of national regulatory authorities- Article ‧ of Directive ‧/‧/EC (Framework Directive)- Effective legal protection- Protection of confidential information
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles- Belgia)- Mobistar SA przeciwko Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Sektor telekomunikacji- Usługa powszechna i prawa użytkowników- Przenoszenie numerów telefonicznych- Koszty założenia w przypadku przeniesienia numeru telefonu komórkowego- Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej)- Ceny połączeń wzajemnych związanych z zapewnieniem przenoszenia numerów- Zorientowanie cen na koszty- Uprawnienia prawodawcze krajowych organów regulacyjnych- Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa ramowa)- Skuteczna ochrona prawna- Ochrona informacji poufnych
en The high prices in Sardinia are the consequence of a combination of factors: insufficient interconnection, the cost structure of the local generation portfolio and the market power of the two principal generators
pl Wysokie ceny na Sardynii są konsekwencją zbiegu następujących czynników: niedostatecznych połączeń międzysystemowych, struktury kosztów lokalnego portfela działalności wytwórczej oraz siły rynkowej dwóch głównych producentów
en Powered axles (number, position, interconnection): ...
pl Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, wzajemne połączenie): ...
en This is driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.
pl U jej podstaw leży zmiana układu sił na rzecz wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębiająca się wzajemna zależność, obejmująca problemy gospodarcze i finansowe, pogorszenie stanu środowiska naturalnego oraz zmianę klimatu, niedobór energii i surowców oraz wzajemnie powiązane ze sobą wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.
en Can it have an impact on the answer to Question ‧ that the application of a particular operator for the issuing of a decision on the compulsory interconnection of his network with the network of an operator with significant (dominant) market power was lodged with the national regulator, and the decisive part of the proceedings on that application before it took place, before ‧ May ‧, i.e. before the day on which the Czech Republic acceded to the European Communities?
pl Czy na odpowiedź na pytanie drugie może mieć wpływ fakt, że wniosek konkretnego operatora o wydanie decyzji o obowiązkowym wzajemnym połączeniu jego sieci z siecią operatora o znaczącej (dominującej) pozycji na rynku został złożony do krajowego organu regulacyjnego przed dniem ‧ maja ‧ r., czyli przed dniem przystąpienia Republiki Czeskiej do Wspólnot Europejskich, a znaczna część postępowania w przedmiocie tego wniosku miała miejsce przed tą datą?
en The package further deals with the internal market of gas and electricity, interconnections in the electricity and gas networks, proposals to promote sustainable power generation from fossil fuels; a roadmap to promote renewables including a ‧ % binding target by ‧ for the share of renewables in the EU's overall energy mix and energy savings with a ‧ % efficiency increase target by ‧ and a future European Energy Strategic Technology Plan
pl Pakiet zajmuje się dalej rynkiem wewnętrznym gazu i energii elektrycznej, połączeniami w sieci gazowej i sieci energii elektrycznej, propozycjami promowania zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych, planem działania w zakresie propagowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, łącznie z wiążącym celem ‧ % udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym doborze źródeł energii UE do ‧ r. oraz oszczędnością energii z celem zwiększenia wydajności o ‧ % do ‧ r., a także przyszłym europejskim strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych. ‧ marca ‧ r
en In exceptional circumstances, when a national regulatory authority intends to impose on operators with significant market power other obligations for access or interconnection than those set out in Articles ‧ to ‧ in this Directive it shall submit this request to the Commission
pl W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli dany krajowy organ regulacyjny zamierza nałożyć na operatorów posiadających znaczącą pozycję rynkową obowiązki w zakresie dostępu czy wzajemnych połączeń inne niż te, które zostały wymienione w artykułach ‧, przedstawi on w tej sprawie odpowiedni wniosek Komisji
en The Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of open network provision (ONP) as amended by Directive ‧/CE, and in particular Articles ‧),‧ and ‧, lays down principles on access to networks including collocation, and gives national regulatory authorities powers to exercise their responsibility in this regard
pl Dyrektywa ‧/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP)[‧], zmieniona dyrektywą ‧/WE[‧]
en Preliminary ruling- Obvodní soud pro Prahu ‧ (Czech Republic)- Interpretation of provisions of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Obligation imposed by the national regulatory authority on an undertaking with significant power in the telecommunications market to conclude a contract with another operator on the interconnection of networks, following an administrative procedure which took place for the most part before accession to the EU and was not preceded by a market analysis procedure
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Obvodní soud pro Prahu ‧ (Republika Czeska)- Wykładnia przepisów dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywy o dostępie) (Dz.U. L ‧, str. ‧), jak również dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej) (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Obowiązek nałożony przez krajowy organ regulacyjny na przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji na rynku telekomunikacyjnym zawarcia umowy w sprawie wzajemnego połączenia sieci tego przedsiębiorstwa z siecią innego operatora, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które toczyło się głównie przed przystąpieniem do UE i nie zostało poprzedzone analizą rynku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134741 zdań frazy Interconnected Power Systems.Znalezione w 21,248 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.