Tłumaczenia na język polski:

  • połączone systemy elektroenergetyczne   

Przykładowe zdania z "Interconnected Power Systems", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the report on the regulation for which I am the rapporteur, which was almost unanimously adopted in committee, we highlighted the importance of increasing interconnections between Member States, the need to harmonise technical rules at European level, the advisability of giving greater power to the regulators' agency, of better allocation of the responsibilities of system operators, so that they take charge of drawing up network codes and consulting with interested parties during the drawing up of the codes, also giving them the opportunity to propose codes for themselves, provided that they do not contradict the framework guidelines.W sprawozdaniu dotyczącym regulacji, którego jestem sprawozdawcą i który został niemal jednogłośnie przyjęty przez komitet, podkreślamy wagę zwiększenia wewnętrznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi, potrzebę zharmonizowania zasad technicznych na szczeblu europejskim, korzyści płynące z przyznania większej władzy organom regulacyjnym, lepszej alokacji odpowiedzialności operatorów systemów tak aby mogli zająć się przygotowaniem kodeksów sieciowych oraz konsultować się z zainteresowanymi stronami przy sporządzaniu tych kodeksów, a także dając im możliwość samodzielnego zaproponowania kodeksów pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z ramowymi wytycznymi.
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych, operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
The rapporteur agrees with: the inclusion of stronger and more independent powers for the regulators; increased requirements for transparency in the market; an improved framework for cooperation at European level between national regulators as well as between transmission system operators; more emphasis given to the further development of interconnection capacity between Member States, and the proposal of ownership unbundling as the most effective, but not the only, means to encourage investments and avoid discrimination towards new entrants.Sprawozdawca potwierdza, co następuje: ustanowienie większych i bardziej niezależnych kompetencji dla organów regulacyjnych; zwiększone wymogi przejrzystości na rynku; lepsza współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi, jak również pomiędzy operatorami systemów przesyłowych; zwiększony nacisk na dalszy rozwój zdolności przesyłowej pomiędzy państwami członkowskimi oraz propozycja rozdzielenia własnościowego jako najbardziej skutecznego, ale nie jedynego, środka służącego pobudzaniu inwestycji i zapobieganiu dyskryminacji wobec nowych kandydatów.
Transmission system operators shall publish relevant data on aggregated forecast and actual demand, on availability and actual use of generation and load assets, on availability and use of the networks and interconnections, and on balancing power and reserve capacityOperatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej
Malta is an isolated not interconnected power system and these derogations are requested for as long as it remains an isolated systemMalta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum capacityOperatorzy systemów przesyłowych, na ile jest to technicznie możliwe, kierują wymagania zdolności przesyłowych każdego przepływu mocy w przeciwnym kierunku poprzez ograniczone przesyłowo połączenie wzajemne w celu maksymalnego wykorzystania zdolności tego połączenia
the national regulatory authority can in its decision require the aforementioned telecommunications operator, which therefore does not have significant market power, to negotiate in good faith on the interconnection of text and multi-media communications services between operators' systems in such a way that, in commercial negotiations, regard must be had to the objectives which interconnection seeks to achieve and negotiations must be based on the premiss that the operation of SMS and MMS services between operators' systems can be made subject to reasonable conditions so that users have the possibility of using telecommunications operators' communications services?że krajowy organ regulacyjny może na podstawie wydanej przez siebie decyzji zobowiązać wspomniane przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, które nie ma zatem znaczącej pozycji rynkowej, do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie wzajemnego połączenia usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między systemami przedsiębiorstw w taki sposób, że w negocjacjach handlowych uwzględnione zostaną cele, do których dąży wzajemne połączenie oraz że negocjacje będą prowadzone z założeniem, iż stworzona ma zostać operacyjność usług krótkich wiadomości tekstowych i wiadomości multimedialnych między przedsiębiorstwami na odpowiednich warunkach, tak by użytkownicy mieli możliwość korzystania z usług łączności przedsiębiorstw telekomunikacyjnych?
Transmission system operators shall, as far as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacityW miarę możliwości technicznych operatorzy systemów przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo połączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność tego połączenia
In his comments of ‧ March ‧, the EDPS stated that making it technically feasible to interconnect different large-scale IT systems, constitutes a powerful drive to actually do soW uwagach z dnia ‧ marca ‧ r. stwierdził, że techniczna możliwość połączenia różnych wielkoskalowych systemów informatycznych to silna zachęta do tego, by to robić
I endorsed this report because the international system is undergoing rapid and profound change, driven by the shift of power towards emerging international actors and deepening interdependence, encompassing economic and financial problems, environmental deterioration and climate change, energy and resource scarcity, and interconnected security challenges.Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ system międzynarodowy ulega szybkim i gruntownym zmianom spowodowanym wzrostem znaczenia wschodzących podmiotów międzynarodowych oraz pogłębianiem się wzajemnej zależności w obliczu problemów gospodarczych i finansowych, degradacji środowiska i zmiany klimatu, niedoboru energii i zasobów, jak również powiązanych z tymi kwestiami wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.
By interconnecting the national power systems and connecting the renewable energy sources to them it will be possible to optimise capacity utilisation in each Member State and thereby soften the negative environmental impactWzajemne połączenia krajowych sieci energetycznych oraz połączenie odnawialnych źródeł energii umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości w każdym państwie członkowskim, a zatem ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
Powered axles (number, position, interconnectionOsie napędzane (liczba, położenie, współpraca
National regulatory authorities shall require undertakings notified as having significant market power for the provision of connection to and use of the public telephone network at a fixed location in accordance with Article ‧) to enable their subscribers to access the services of any interconnected provider of publicly available telephone servicesKrajowe organy regulacyjne wymagają od przedsiębiorstw określonych jako mające znaczącą siłę rynkową w zakresie zapewnienia stacjonarnego podłączenia i korzystania z publicznej sieci telefonicznej zgodnie z art. ‧ ust., ‧ aby umożliwiły swoim abonentom dostęp do usług wszelkich wzajemnie podłączonych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych
The Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of open network provision (ONP) as amended by Directive ‧/CE, and in particular Articles ‧),‧ and ‧, lays down principles on access to networks including collocation, and gives national regulatory authorities powers to exercise their responsibility in this regardDyrektywa ‧/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP)[‧], zmieniona dyrektywą ‧/WE[‧]
powered axles (number, position, interconnectionosie napędzane (liczba, położenie, współpraca
Powered axles (number, position, interconnectionOsie napędzane (liczba, pozycja, wzajemne połączenie
powered axles (number, position, interconnectionnapędzane osie (liczba, położenie, połączenie
powered axles (number, position, interconnectionosie napędowe (liczba, położenie, wzajemne połączenie
is an operator with significant (dominant) market power in the telecommunications market entitled (actively subjectively legitimised) to rely, as a result of the incorrect transposition of Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC, on their direct effectiveness, having regard to the question whether those directives (or one of them) do in any case protect the interests of that person who refuses to conclude an agreement on interconnection (in the area of ADSL service) with other domestic telecommunications operators (and who in the view of the national telecommunications regulator, which the court must also take into account, thus acts contrary to the aims of the new regulatory framework)?operator o znaczącej (dominującej) pozycji na rynku telekomunikacyjnym ma prawo (legitymację czynną) powoływać się, wskutek niewłaściwej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywy o dostępie) oraz dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywy ramowej), na ich bezpośrednią skuteczność ze względu na to, że te dyrektywy (jedna z nich) chronią w każdym razie interesy podmiotu odmawiającego zawarcia umowy wzajemnego połączenia (w zakresie usługi ADSL) z innymi krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi (i który zgodnie z opinią krajowego organu regulacyjnego, którą sąd także jest zobowiązany przeanalizować, działa w ten sposób wbrew celom nowych ram prawnych)?
Must the obligation imposed on organisations notified as having significant market power to make their prices cost oriented, as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC and Article ‧ of Directive ‧/‧/EC (Access Directive), be interpreted as meaning that it does not preclude an operator which is subject to it from setting its tariffs in such a way as to recover the investment costs for interconnection points on the ground that these were established taking account of the total volume of 'off-net' calls, including calls diverted through GSM gateways?Czy obowiązek odzwierciedlania w cenach kosztów, które ciążą na podmiotach zgłoszonych jako mające znaczącą pozycję na rynku, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywy o dostępie), należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby operator podlegający temu obowiązkowi określał wysokość swoich stawek w sposób umożliwiający mu odzyskanie kosztów inwestycji związanych ze wzajemnym połączeniem z uwagi na to, że zostały one określone przy uwzględnieniu całkowitej liczby połączeń off net, w tym połączeń przekierowanych za pośrednictwem GSM Gateway?
Powered axles (number, position, interconnection): ...Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, wzajemne połączenie): ...
Generation undertakings which own or operate generation assets, where at least one generation asset has an installed capacity of at least ‧ MW, shall keep at the disposal of the national regulatory authority, the national competition authority and the Commission, for five years all hourly data per plant that is necessary to verify all operational dispatching decisions and the bidding behaviour at power exchanges, interconnection auctions, reserve markets and over-the-counter-marketsPrzedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, które są właścicielami lub eksploatują aktywa wytwórcze, z których przynajmniej jeden składnik wytwórczy ma moc zainstalowaną nie niższą niż ‧ MW, przechowują do dyspozycji krajowego organu regulacyjnego, krajowego organu ochrony konkurencji i Komisji, przez pięć lat, wszystkie dane godzinowe dla każdej elektrowni niezbędne w celu weryfikacji wszystkich operacyjnych decyzji dyspozytorskich oraz postępowania podczas przetargów na giełdach energii, aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach rezerwowych i rynkach pozagiełdowych
To that end, undistorted market prices would provide an incentive for cross-border interconnections and for investments in new power generation while leading, in the long term, to price convergenceW tym celu niezakłócone ceny rynkowe stanowiłyby zachętę do tworzenia transgranicznych połączeń wzajemnych oraz inwestycji w nowe moce wytwórcze, prowadząc jednocześnie w perspektywie długoterminowej do konwergencji cen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134741 zdań frazy Interconnected Power Systems.Znalezione w 62,457 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.