Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think so
nie sądzę; sądzę, że nie; ; myślę że nie

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
en God is dead. And I don’t feel so good either.
pl Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
en ‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective action
pl Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
en I can see you' ve got your hands full, so why don' t I give you some more time to think about it?
pl Widzę, że jesteś zajęty, więc może dam ci trochę czasu, żebyś to przemyślał?Nie potrzebuję więcej czasu
en No, I don' t think so
pl Nie, nie wydaje mi się
en Sorry, I didn' t think I was gonna be so late
pl Przeprszam, nie wiedziałam, że tyle to wszystko potrwa
en I don' t think so, honey
pl Nie sądzę, skarbie
en I also think we have to be careful, because many small slaughterhouses in Europe have been closed down in the past - and in my own Member State that has happened - so we want to make sure we have got proper regulation, but not too much regulation that will actually close them down.
pl Uważam również, że musimy postępować rozważnie, ponieważ wiele małych rzeźni w Europie zostało w przeszłości zamkniętych - zdarzyło się to w moim państwie członkowskim - a zatem musimy mieć pewność, że dysponujemy odpowiednimi regulacjami, ale nie nazbyt wieloma, które w rzeczywistości przyczynią się do ich zamknięcia.
en Firstly, when submitting a proposal regarding the limitation of CO2 emissions and the means allocated for developing countries, we must not forget the present economic and financial situation brought about by the world crisis, because setting ambitious goals is very important, but I think that achieving them is even more so.
pl Po pierwsze, składając propozycję w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz środków przeznaczonych dla krajów rozwijających się nie możemy zapominać o obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej wywołanej światowym kryzysem, bo wyznaczenie ambitnych celów jest bardzo ważne, ale myślę, że najważniejsza jest ich realizacja.
en No, I don' t think so!
pl Nie, nie sądzę!
en I don ' t think so.- You' re sure?
pl Sprawa Beechuma, czy jest gdzieś wzmianka o młodym chłopaku?
en I think there is something specific there that could be drawn on, and I would ask the Commission whether it has looked at it and, if not, could they do so.
pl Myślę, że jest w tym coś, co można by wykorzystać, i chciałabym spytać Komisję, czy przyglądała się temu, a jeśli nie, to czy mogłaby to zrobić.
en So if, for example, I was to run a blood test on you tonight... and the results made you look like Christian Slater on New Year' s Eve, you think anybody would question me?
pl Więc, na przykład, jeśli zrobiłbym Tobie testy krwi dzisiejszej nocy... i wyglądałbyś po nich jak Christian Slater w New Year' s Eve, myślisz, że ktokolwiek zadawałby mi jakieś pytania?
en I' m thinking we go with not so horrid
pl Myślę, że wydrukujemy ten niezbyt okropny
en We are creating new rules, but I think that it would sometimes be much better to apply our existing rules so they can really achieve their full effect.
pl Tworzymy nowe reguły, ale myślę, że czasem lepiej byłoby stosować te już istniejące, ale tak, by mogły one naprawdę przynieść pełne rezultaty.
en No, I don' t think so
pl Nie, nie sądzę
en Uh, so I, I was thinking about these, um, these lines right here?
pl Więc, myślałam o tych zmarszczkach
en I imagine your family think so
pl Wyobrażam sobie, że twoja rodzina tak myśli
en You forgive me for saying so, but...I think you are taking one now
pl Pan wybaczy, ale... ryzykuje pan teraz
en So, I' il ask you- So you think chocolate is the end- all and be- all of ice cream, do you?
pl No więc pytam cię- Czy uważasz, że czekoladowe są według ciebie jedynymi i najlepszymi lodami?
en Undoubtedly, it is a tricky situation, but I think that things have now developed so far that a rethink might possibly take place.
pl Niewątpliwie sytuacja jest złożona, ale myślę, że sprawy zaszły już tak daleko, że jest możliwe jej ponowne przemyślenie.
en And I think that some of the first work I did with Terry was not acting with him so much as writing with him
pl I chyba pierwszymi rzeczami, jakie robiłem z Terrym, nie było granie z nim w takim samym stopniu jak pisanie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792372 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 158,54 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.