Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think so
nie sądzę; sądzę, że nie; ; myślę że nie

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
en God is dead. And I don’t feel so good either.
pl Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
en ‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective action
pl Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
en I basically signed my own death warrant when I decided to hack up Hierophant, so do you think you can take that as an apology of sorts and move on?
pl Wydałam na siebie wyrok śmierci, gdy zakatowałam Hierofantę, potraktuj to jako przeprosiny i zostawmy to za sobą
en I think that is true for coherence as well, as you and so many others here have said.
pl Uważam, że prawdą jest również to, co Pani i wiele innych osób mówiło o spójności.
en For those two reasons, I think we should be very careful of not so much where the money comes from, but where it goes to.
pl Z tych dwóch powodów uważam, że powinniśmy być bardzo ostrożni i nie tyle troszczyć się o to, skąd pochodzą pieniądze, ile dokąd trafiają.
en I think they just pumped her up full of lots of stuff...... so they could use her
pl Moim zdaniem nie pomogli jej
en So I started going to Chad Michael Murray' s Christmas party.I think that was the year. And just driving
pl Więc szybko ruszyłem dalej, jechaliśmy wtedy chyba na imprezę wigilijną Chada Mike' a Morrisa
en Fine, tell me what you' re thinking so I know what' s supposed to be on my mind
pl W porządku, powiedz mi o czym myśliszŻebym wiedział nad czym mam się zastanawiać
en The issue is to work out how we can achieve our goal, and I think the Commission should not be asking for yet another study, as the Environment Council did yesterday to find out if climate degradation is really so bad that we should be stepping up Europe's CO2 reduction - even though it is utterly ridiculous to ask for a new study.
pl Chodzi o to, żeby opracować sposób osiągnięcia naszego celu i uważam, że Komisja nie powinna prosić o przeprowadzenie kolejnego studium, co uczyniła wczoraj Rada ds. Środowiska w celu sprawdzenia, czy degradacja klimatu naprawdę jest tak poważna, że powinniśmy przyspieszyć redukcję emisji CO2, chociaż proszenie o nowe studium jest totalną niedorzecznością.
en I imagine you are thinking of incentives that would enable us to direct certain policies much more towards small family farms, and so on.
pl Wyobrażam sobie, że chodzi panu o środki zachęcające, które pozwoliłyby nam bardziej ukierunkować politykę w niektórych dziedzinach na małe gospodarstwa rodzinne i tak dalej.
en I think that we should not keep an unsustainable model so at a certain moment, we have to come back to sustainability.
pl Uważam, że nie powinniśmy utrzymywać modelu niestabilnego, bo w pewnym momencie musimy wrócić do stabilizacji.
en You would think that since/ I know so much about everything,/ I wouldn' t do what/ I' m about to do
pl Wydaje wam się,/ że skoro tyle o wszystkim wiem,/ nie zrobiłabym tego,/ co właśnie mam zamiar zrobić?
en I also think that it is very important that we raise awareness among European citizens, so that we encourage the increase of both live donations and donations after death, because, in this way, we shall also - as I said in the beginning - indirectly fight trafficking.
pl Uważam również, że bardzo duże znaczenie ma zwiększanie świadomości obywateli europejskich, aby zachęcać ich zarówno do oddawania narządów za życia, jak i dawstwa pośmiertnego, ponieważ w ten sposób możemy również pośrednio zwalczać handel, jak już podkreśliłam na początku.
en If so, I think you should know I' ve been more explicit about you many times
pl Jeśli tak, to powinien pan wiedzieć, że myślałem, że jest pan bardziej rozgarnięty
en rapporteur. - (SV) I would like to take this opportunity to provide a little constructive criticism to the Commission and to the decentralised agencies, as I still think that the rapporteur, Hans-Peter Martin, has not managed to do so.
pl sprawozdawca. - (SV) Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby przedstawić konstruktywną krytykę Komisji i zdecentralizowanych agencji, ponieważ wciąż uważam, że sprawozdawca, poseł Hans-Peter Martin, nie zdołał tego uczynić.
en Anybody see him come in?I don' t think so
pl Ktoś widział jak wchodził?
en I think our goal should be to concentrate on the future rather than on the past, and I really appreciate the statements of those who did so.
pl Sądzę, iż naszym celem powinno być skupienie się raczej na przyszłości niż przeszłości, i szczerze doceniam stanowisko tych, którzy tak właśnie zrobili.
en I wish I could think so well of people as you do
pl Chciałabym móc mysleć o ludziach tak dobrze jak ty
en Jim, I think I love you.- That is so weird
pl Jim, chyba cię kocham
en So, fellas, I think this press conference is concluded
pl A zatem, szanowni państwo, uważam tę konferencję za zakończoną
en No, I don`t think so
pl Nie, nie wydaje mi się
en I don' t think so
pl To raczej się nie zdarzy
en I don' t think so
pl Nie wydaje mi się
en (NL) With all due respect, Mr President, I should be glad to hear from you why it is that members of your own group and people who manifestly represent a line of thinking closer to your own are given much more extra speaking time and are not so readily cut off, whereas people you clearly do not agree with are cut short after only ten seconds.
pl (NL) Panie przewodniczący! Z całym szacunkiem, chciałbym, żeby pan wyjaśnił, dlaczego posłowie należący do pana grupy i posłowie, którzy wyraźnie reprezentują sposób myślenia bliższy pańskiemu otrzymują o wiele więcej dodatkowego czasu na wystąpienie i nie wyłącza im pan tak gorliwie mikrofonu, podczas, gdy posłom, z którymi wyraźnie się pan nie zgadza, wyłącza pan mikrofon natychmiast z upływem dziesięciu sekund.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792372 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 348,413 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.