Tłumaczenia na język polski:

  • myślę że nie   
     
    I think that what has been said is untrue
  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think so
nie sądzę; sądzę, że nie; ; myślę że nie

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
en God is dead. And I don’t feel so good either.
pl Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
en ‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective action
pl Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
en So, I think that she was... sort of crying out for help there... a little bit
pl Więc myślę, że w ten sposób, krzyczała tam o jakąś pomoc
en I think research and innovation are fundamental contributions to a fairer, more redistributive and more sustainable development model, so we cannot let some factors fall by the wayside.
pl Uważam, że badania naukowe i innowacje w zasadniczy sposób przyczyniają się do bardziej sprawiedliwej redystrybucji i bardziej zrównoważonego modelu rozwoju, dlatego też nie możemy dopuścić do niepowodzenia niektórych przedsięwzięć.
en Madam President, I think we all welcome India's growth over the last decade or so, and especially since dumping some of the failed marxist and socialist policies of yesteryear.
pl Pani Przewodnicząca! Myślę, że wszyscy z zadowoleniem spoglądamy na wzrost, jaki miał miejsce w Indiach mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu, a w szczególności od czasu odrzucenia przez ten kraj niektórych skompromitowanych marksistowskich i socjalistycznych polityk minionych lat.
en We have been taking lots of different measures over the summer so I think we should devise a special study to tell the new Members of this Parliament exactly what has been going on since last January.
pl Latem podjęliśmy wiele różnych działań i sądzę, że powinniśmy sporządzić specjalne opracowanie, aby dokładnie przekazać nowym posłom do tego Parlamentu informacje na temat działań podejmowanych od stycznia tego roku.
en So I think I see the answer
pl Chyba więc znam odpowiedź
en Well...... I didn' t think I would see so many of you today
pl Cóż...... Nie myślałem, że będzie was tu dziś tak wielu
en I regret, and I think it is deplorable, that there is so little on solving the climate crisis in this resolution and also in the material from the G20 Summit.
pl Żałuję i uważam za godne ubolewania, że zarówno w rezolucji, jak i w materiałach ze szczytu G-20, tak mało uwagi poświęca się rozwiązaniu kryzysu klimatycznego.
en So then, we are on a journey towards perfection; human affairs are yet to be perfected, and this regulation, which is 'reasonable' and, I think, well drafted, is also 'perfectible'.
pl Jesteśmy więc na drodze do doskonałości. Sprawy ludzkie wciąż wymagają udoskonalenia, a to rozporządzenie, które jest "rozsądne” i, jak myślę, dobrze napisane, jest też "możliwe do udoskonalenia”.
en in writing. - (RO) I voted to review the Small Business Act project as I think that the European Union needs to continue the process of strengthening its support mechanisms with a view to removing the obstacles blocking the sustainable development of small and medium-sized businesses so that their potential can be tapped to the full.
pl Głosowałem za przyjęciem przeglądu programu Small Business Act, ponieważ uważam, że Unia Europejska musi kontynuować proces ulepszania mechanizmów wsparcia w celu usunięcia przeszkód blokujących zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał.
en Jim, I think I love you.- That is so weird
pl Jim, chyba cię kocham
en So I think the Member States must face up to their responsibility here and do so at European level.
pl Uważam więc, że państwa członkowskie powinny porozumieć się i działać na poziomie europejskim.
en If so far it was not certain that Parliament would be united, I think Mr Farage convinced all of us that we must remain united as a European Union.
pl Jeżeli dotąd nie było pewności, że Parlament będzie jednomyślny, uważam, że pan poseł Farage przekonał nas wszystkich, że musimy jako Unia Europejska działać zgodnie.
en I don' t think so
pl Nie wydaje mi się
en So you think I should work on it even more?
pl So you think Będę pracować na jeszcze więcej?
en < You really think then ... ? > < Davis said to me once, ‘I can’t be serious when I’m serious.’ So I suppose he had to go to Browning for words. >
pl – Więc pan naprawdę uważa... – Davis powiedział mi kiedyś: < Kiedy jestem poważny, nie umiem zachowywać się poważnie >. Myślę więc, że szukał słów u Browninga.
en I think that it is absolutely crucial to lay the emphasis, as you are doing, on national parliaments, to structure and institutionalise consultation with governments and to increase the role of civil society while building its capacity and representativeness so that it can become a driver of development and democratic openness.
pl Myślę, iż jest absolutnie niezbędne jest położenie nacisku, tak jak państwo to robią, na parlamenty krajowe, aby ustrukturyzować i zinstytucjonalizować konsultacje z rządami i zwiększyć rolę społeczeństwa obywatelskiego, budując jednocześnie jego umiejętność i reprezentacyjność, aby mogło stać się nośnikiem rozwoju oraz otwartości demokratycznej.
en President-in-Office of the Council. - Madam President, I think this will be my last appearance here in front of this Parliament so I think it is the right moment to thank you.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - Pani przewodnicząca! Jako że będzie to moje ostatnie wystąpienie w Parlamencie tej kadencji uważam, że jest to właściwy moment na podziękowanie państwu.
en I still think that that will be the most efficient way of trying to regulate this, but then, of course, it is very important that we have our own systems up and running, working as efficiently and as business-friendly as possible, so that they can see that it actually works and that, in the end, it also benefits their possibility of providing innovation.
pl W dalszym ciągu uważam, że to będzie najskuteczniejszy sposób uregulowania tego zagadnienia, ale oczywiście bardzo istotne jest również stworzenie własnych systemów i zapewnienie ich funkcjonowania, możliwie jak najwydajniejszego i najkorzystniejszego dla przedsiębiorstw, przy jednoczesnym umożliwieniu im dostrzeżenia, że to faktycznie się sprawdza i ma ostatecznie korzystny wpływ na ich zdolność do tworzenia innowacji.
en As several of my fellow Members have already said, I think that the Commission ought to ensure that those countries that are refusing to release their financial accounts and submit an auditor's report do in fact do so.
pl Podobnie jak już kilka osób powiedziało, sądzę, że Komisja powinna doprowadzić do tego, aby te kraje, które odmawiają ujawnienia sprawozdań finansowych i przedłożenia sprawozdań z audytu, faktycznie to uczyniły.
en I mean, you said last time that I' d decided without thinking it over, so now I' m thinking it over, and when we left here last time, Jake didn' t say a word about it, even later we didn' t talk about it, and that night we went to bed for the first time in a long time without fighting
pl Kiedy wyszliśmy stąd ostatnim razemJake nie powiedział ani słowa o tym. Nawet później nie rozmawialiśmy o tym
en I ' faith, lady, I think your blazon to be true...... though I' il be sworn, if he be so, his conceit is false
pl Zdaje mi się, pani, że portret twój jest wierny, choć przysięgam, że jeśli tak jest, mylne są jego przypuszczenia
en In fact, I think it' s so good, I' m gonna give you a six- album deal
pl Był tak dobry...... że podpiszę z wami kontrakt na sześć płyt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792372 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 130,943 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.