Tłumaczenia na język polski:

  • Myślę że nie   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

I don't think sonie sądzę; sądzę, że nie; ; myślę że nie

Przykładowe zdania z "I don’t think so", pamięć tłumaczeniowa

add example
God is dead. And I don’t feel so good either.Bóg umarł. I ja też nie czuję się za dobrze.
‘We’re all Poles (so don’t protest)!’. Influence of recategorization on LGBTQs’ attitude toward collective actionWszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie)!” Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ
In response to this, which I believe is due to the business model that has been put forward so far and the level of greed that we have in Europe, I think that with this future in mind, we need to put people first.W odpowiedzi na to, co moim zdaniem jest spowodowane przez propagowany do tej pory model biznesowy oraz poziom chciwości w Europie, uważam, że mając na uwadze przyszłość, musimy na pierwszym miejscu postawić ludzi.
Just so we' re clear, I still think you' re making a huge mistakeŻeby była jasność, wciąż uważam, że popełniasz wielki błąd
Nevertheless, much has been said about Europol, so I do not think I need to repeat what fellow MEPs have already said, namely that it seems surprising that, before the 30 November, that is to say before the Treaty of Lisbon enters into force, we are still expected to pass this through Parliament.Sporo powiedziano już o Europolu, nie sądzę zatem, bym musiał powtarzać słowa moich kolegów posłów, którym zaskakujące wydało się, że przed 30 listopada, to jest przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego wciąż oczekuje się od nas przyjęcia wniosków przez Parlament.
no, no I don' t think soNie, raczej nie
You do not want to be on a cruise ship when dysentery breaks out...... and knock on the men' s room door, " Will you be coming out soon? "...... and hear, " I don' t think so! "Chciałem powiedzieć, że niektórzy z naszych odbiorców są młodzi
I don' t think soRaczej nie chcę
I think now might be a really nice time to tell you that I love you so muchNa te tutaj.I na ten tu. Tak?
Oh, I think so tooTeż tak myślę
I think the minimum level of 500 employees should be maintained, so as not to burden smaller enterprises with additional costs.Uważam, że powinien zostać utrzymany minimalny poziom 500 zatrudnionych, tak aby nie obciążać dodatkowymi kosztami mniejszych przedsiębiorstw.
I don' t think soNie wydaje mi się
I don' t think soMożemy pójść na kolację.Dzięki, ale nie bardzo
I don' t think so, but you know how it is, MeadowsMam nadzieję, ale wiesz jak to bywa, Meadows
You knew so much about me when we met, Cole... don' t you think I' d heard a thing or two about you?Wiedziałeś o mnie tak wiele kiedy się spotkaliśmy, Cole... czy nie pomyślałeś, że ja też słyszałam parę historii na twój temat?
Mr President, I think that there is always an implication in these discussions that humanitarian action is expensive, so we do not take humanitarian action because it is expensive, but this implication also has an interesting correlation: we would take humanitarian action if it was not expensive.Myślę, że w tych dyskusjach zawsze funkcjonuje skojarzenie, zgodnie z którym akcje humanitarne są drogie i że nie podejmujemy takich działań, ponieważ są drogie. Wiąże się z nim jednak pewna interesująca zależność: gdyby działania humanitarne nie były drogie, to byśmy je podjęli.
So I think you are not comparing like with like there.Myślę więc, że w tym wypadku porównuje pani rzeczy, które nie są do siebie podobne.
I did so mainly because I think its intentions point in the wrong direction: more direct support, fewer reforms, less market orientation.Zagłosowałem tak głównie dlatego, iż uważam, że przedstawione w nim zamiary są błędnie ukierunkowane: więcej bezpośredniego wsparcia, mniej reform, mniejsze zorientowanie na rynek.
However, I think it is very important that we continue to push for further liberalisation not only on the EU-US agreement but also in the emerging markets of Asia, so I welcome the move today with regard to the agreement on the EU-Vietnam agreement.Uważam jednak za rzecz bardzo ważną, byśmy nadal dążyli ku większej liberalizacji nie tylko w odniesieniu do umowy między UE i USA, lecz również na rynkach wschodzących w Azji. Z tego względu z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszy krok w kierunku porozumienia w sprawie umowy między UE i Wietnamem.
I- I think I overreacted yesterday, and I' m sorry about that, so, uh, the job is yours if-- if you still want itMyślę, że przesadziłem wczoraj i przepraszam za to.Możesz nadal u mnie pracować, jeśli chcesz
So I think we should get our skates on in terms of supporting the ICC over Darfur.Dlatego powinniśmy ostro przyspieszyć naszą interwencję w tej sprawie.
And then I was thinking about how ‧ square is ‧, ‧... and the last ‧ digits are the same as ‧, soI wtedy zacząłem myśleć, że ‧ do kwadratu to jest ‧... a ostatnie trzy cyfry to dokładnie ‧, więc
I was thinking, it' s so busy that if I didn' t say anythingPomyślałem sobie, że jest tak zajęta, że jeśli będę siedział cicho
So when I say this anomaly is dangerous...... you can imagine how dangerous I really think it isWIęc teraz, gdy mówię, że ta anomalia jest niebezpieczna, możecie sobie wyobrazić, jak bardzo niebezpieczna jest
I didn' t think it was so bigRety!Nie sądziłem, że jest taka wielka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792371 zdań frazy I don’t think so.Znalezione w 135,07 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.