Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

holy smoke
no noǃ

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Holy smoke, my friends
pl Boże święty!
en Holy smoke, Eddie, another one?
pl Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
en Holy smokes!
pl O matko boska!
en Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacant
pl Tylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
en Holy smokes, is that you?As I live and breathe
pl Do diaska, to ty?
en Holy smoke and gunshot!
pl Tam do kroćset!
en Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father
pl Tylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
en Holy smoke and gunpowder!
pl Tam do kroćset!
en Before I came here to this peaceful monastery...... I served another order:God' s holy army. The Knights Templar
pl Zanim tu przybyłem, do tego spokojnego klasztoru, służyłem w innym zakonie: świętej armii Bożej, templariuszy
en Father, Son and Holy Spirit descend upon you
pl Ojca, i Syna, i Ducha Świętego zstąpi na was
en Modern interpretations of holy foolishness phenomena in Russian Culture.
pl Współczesne interpretacje zjawiska jurodstwa w kulturze rosyjskiej.
en You convinced my master to go to the Holy Land on an honourable crusade
pl Czyż nie mam racji?Dziesięć lat temu przekonałeś mego pana... by wyruszył do Ziemi Świętej
en It is true that so-called right-wing politicians have made precious few efforts to demand democratisation in Eastern Europe, but it is even truer that very many left-wing politicians actively supported these Communist regimes, even though they play the holy innocent today, even in this Parliament.
pl Prawdą jest, że tak zwani politycy prawicowi podjęli bardzo nieliczne wysiłki, domagając się demokratyzacji Europy Wschodniej, ale jeszcze bardziej oczywiste jest to, że wielu polityków lewicowych aktywnie wspierało te reżimy komunistyczne, nawet jeżeli dziś udają świętoszków, nawet w tym Parlamencie.
en Prince Valium in the bonds of holy matrimony
pl Księcia Valium, świętym sakramentem małżeństwa
en "There has been the one text in the beginnings - the Holy Bible". The Holy Bible in the Galli Anonymi and Magistri Vincentii cronicles
pl "U początków stał jeden tekst - Biblia". Pismo Święte w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego Kadłubka
en In the name of the Father, of the Son and of the Holy Ghost
pl W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
en A single man outranks the Holy Grail!
pl Wolni mężczyźni są cenniejsi od Świętego Graala!
en The intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden shall offer for sale by standing invitation to tender for export to all destinations excluding Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, the Holy See (Vatican City State), Liechtenstein, Communes of Livigno and Campione d'Italia, Heligoland, Greenland, Faeroe Islands, the areas of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control, Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro a total quantity of ‧ tonnes of sugar accepted into intervention and available for export
pl Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji oferują w drodze przetargu na sprzedaż z przeznaczeniem na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Państwa Watykańskiego, Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii i Czanorgóry całkowitą ilość wynoszącą ‧ ton cukru przyjętego do skupu interwencyjnego i przeznaczonego na wywóz
en Marriage means to holiness in light of the Letter to Families, Pope John Paul II.
pl Małżeństwo drogą do świętości w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II.
en He had business in the Holy Land
pl Miał sprawę w Ziemi Świętej
en Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧, as regards treaties with the Holy See, are to be interpreted as meaning that where, in divorce proceedings, a respondent is not habitually resident in a Member State and is not a national of a Member State, the courts of a Member State cannot base their jurisdiction to hear the petition on their national law, if the courts of another Member State have jurisdiction under Article ‧ of that regulation
pl Wykładni art. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w zakresie umów ze Stolicą Apostolską, należy dokonać w ten sposób, że w sprawie o rozwód, gdy pozwany nie ma zwykłego miejsca zamieszkania w jednym z państw członkowskich i nie jest obywatelem któregoś z państw członkowskich, sądy państwa członkowskiego nie mogą dla rozstrzygnięcia takiego wniosku oprzeć swej właściwości na prawie krajowym, jeżeli sądy innego państwa członkowskiego są właściwe w oparciu o art. ‧ tego rozporządzenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5993 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 2,666 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.