wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • Hera   
  (  f)
   
  astr. astronomia planetoida o numerze katalogowym 103, z pasa głównego planetoid, odkryta w 1868 r.;
   
  mit. gr. mitologia grecka bogini małżeństw, wierności małżeńskiej, kobiet zamężnych i wdów, utożsamiana z rzymską Junoną; córka Kronosa i Rei; żona Zeusa oraz matka Aresa, Ejlejtyi, Hebe i Hefajstosa; siostra Zeusa, Posejdona, Hadesa, Hestii i Demeter; jedna z olimpijczyków;
   
  queen of the gods, wife of Zeus

Pozostałe znaczenia:

 
mit. mitologia Hera
 
(Greek mythology) The queen of the gods, and goddess of marriage and birth; daughter of Cronus and Rhea, sister and wife of Zeus, mother of Hephaestus, Ares, and Hebe.

Did you mean: hera

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

hera
hera

Przykładowe zdania z "Hera", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The appropriations foreseen in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as from ‧ and to assist Member States with implementing the operational aspects of external border management, including return of third-country nationals illegally present in the Member States in accordance with common standards guaranteeing that they are returned with dignity and full respect for their human rights
pl Środki przewidziane w budżecie operacyjnym umożliwiłyby agencji kontynuowanie od ‧ r. stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon), a także udzielanie państwom członkowskim pomocy w zakresie wdrażania operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi, co obejmuje również powrót obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami gwarantującymi ich wydalenie z godnością i przy pełnym poszanowaniu praw człowieka
en Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia, Madrid (Spain) lodged on ‧ July ‧- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo and Bartolomé Valera Huete v the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía Salarial
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
en Identyfication of electromagnetic cascades using forward detectors in H1 experiment at Hera
pl Identyfikacja kaskad elektromagnetycznych w przednich detektorach eksperymentu H1
en The increase in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as from
pl Zwiększenie budżetu operacyjnego umożliwiłoby Agencji podtrzymanie zobowiązań wynikających ze stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach Unii (Hera, Nautilus i Posejdon), również w roku ‧ i w dalszych latach
en Now, I hadn' t heard from Jenny in a long while, but I thought about hera lot
pl Dawno z Jenny nie rozmawiałem, ale często o niej myślałem
en I am pleased that the Hera and Nautilus operations have already begun and that Poseidon will start in the next few days.
pl Jestem zadowolony, że operacje Hera i Nautilus już się rozpoczęły, a operacja Posejdon zacznie się za kilka dni.
en Subject: HERA
pl Dotyczy: operacji HERA
en Points to the fact that the PDB maintains the increase of the appropriations voted in ‧ for the Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex), but notes with some concern the rebalancing of the subsidy by shifting EUR ‧,‧ million from operational to administrative expenditure; calls for an increase in appropriations for ‧ for Frontex to enable it to sustain the commitment to permanent and uninterrupted missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon
pl zwraca uwagę na fakt, że według wstępnego projektu budżetu zachowany został, przegłosowany w ‧ r., wzrost środków dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), ale z pewnym zaniepokojeniem odnotowuje zmianę rozkładu przedmiotowej dotacji poprzez przeniesienie kwoty ‧,‧ miliona EUR z wydatków operacyjnych na wydatki administracyjne; domaga się zwiększenia w ‧ r. środków dla agencji FRONTEX, aby mogła ona wypełnić swój obowiązek i bez przerwy kontynuować swoje misje, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon
en Mr Tomás DE LAS HERAS LORENZO, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, is hereby appointed chairman of a Board of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) for a term of ‧ years
pl Tomás DE LAS HERAS LORENZO, urodzony w Zamorze (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r., zostaje niniejszym mianowany na stanowisko Przewodniczącego Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) na okres pięciu lat
en Other parties: the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía Salarial
pl Strona pozwana: Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávila i Fondo de Garantía Salarial
en Subject: Disappearance of ‧ Bulgarian seamen of the crew of the motor vessel Hera
pl Dotyczy: zniknięcia ‧ bułgarskich członków załogi łodzi motorowej Hera
en The figures for the Hera operations in the Canary Islands and the thousands of lives saved in the Mediterranean confirm it, as do the improved coordination, the exchange of best practices and the specialist training provided in areas such as asylum, maritime law or fundamental rights.
pl Potwierdzają to nie tylko dane dotyczące misji Hera u wybrzeży Wysp Kanaryjskich oraz tysiące istnień ludzkich uratowanych na Morzu Śródziemnym, ale także ściślejsza współpraca, wymiana najlepszych praktyk oraz specjalistyczne szkolenia w dziedzinach takich, jak polityka azylowa, prawo morskie czy prawa podstawowe.
en Despite the Frontex, Hera, Hermes, Nautilus, Poseidon and Malta operations, figures show that mafias trafficking in human beings have the necessary means to dodge our control mechanisms and open up new sea routes.
pl Mimo działań Frontex w ramach operacji Hera, Hermes, Nautilus, Posejdon i Malta, liczby wskazują, że mafia handlująca ludźmi potrafi ominąć nasze mechanizmy kontroli i otwierać nowe szlaki morskie.
en Portrait of drug addict at modern literature based on novels of Tomash Piatek Heroin, Barbara Rosiek Diary of drug addict and Cocaine. Confessions of drug addict, Christiane F. We, children from station ZOO and Anna Onichimowska Hera my love
pl Portret narkomana we współczesnej literaturze na podstawie powieści Tomasza Piątka Heroina, Barbary Rosiek Pamiętnik narkomanki i Kokaina. Zwierzenia narkomanki, Christiane F. My, dzieci z dworca ZOO i Anny Onichimowskiej Hera moja miłość.
en The analysis of hadronic final states in deep inelastic scattering at the HERA collider
pl Analiza końcowych stanów hadronowych w zderzeniach głęboko nieelastycznych na akceleratorze HERA
en As regards the operations in these high-risk zones, Frontex has organised four large-scale operations: Poseidon, Hermes, Nautilus and Hera.
pl Jeśli chodzi o działania w tych strefach wysokiego ryzyka Frontex zorganizowała cztery operacje na wielką skalę: Posejdona, Hermesa, Nautilusa i Herę.
en In the HERA trial, ‧ % of Herceptin-treated patients had diarrhoea
pl W badaniu HERA biegunka wystąpiła u ‧ % pacjentów leczonych produktem Herceptin
en Defendants: Unclaimed estate of Rafael de las Heras Dávila and Sagrario de las Heras Dávila
pl Strona pozwana: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila i Sagrario de las Heras Dávila
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ December ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spain))- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete v Unclaimed estate of Rafael de las Heras Dávila and Sagrario de las Heras Dávila (Reference for a preliminary ruling- Protection of workers- Collective redundancies- Directive ‧/‧/EC- Termination of contracts of employment as a result of the death of the employer
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Hiszpania)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i Sagrario de las Heras Dávila (Postępowanie prejudycjalne- Ochrona pracowników- Zwolnienia grupowe- Dyrektywa ‧/‧/WE- Wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcy
en Mr Detlef SCHENNEN, born in Münster (Germany) on ‧ September ‧, Mr Théophilos MARGELLOS, born in Athens (Greece) on ‧ November ‧, and Mr Tomás DE LAS HERAS, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, are hereby appointed chairpersons of Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) for a period of five years
pl Detlef SCHENNEN, urodzony w miejscowości Münster (Niemcy) dnia ‧ września ‧ r., Théophilos MARGELLOS, urodzony w Atenach (Grecja) dnia ‧ listopada ‧ r. oraz Tomás DE LAS HERAS, urodzony w miejscowości Zamora (Hiszpania) dnia ‧ lipca ‧ r., zostają mianowani na stanowiska prezesów komisji odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) na okres pięciu lat
en Thus, for example, the Joint Operation Hera 2008, carried out under the aegis of the Frontex agency, has achieved a significant reduction in the number of migrants landing on the coast of the Canary Islands.
pl Na przykład dzięki wspólnej operacji Hera 2008, przeprowadzonej pod egidą Fronteksu, doprowadzono do znacznego zmniejszenia liczby migrantów lądujących na wybrzeżu Wysp Kanaryjskich.
en The hunt for a 'particle'- the Odderon in the ZEUS experiment at the HERA accelerator in DESY in Hamburg.
pl Poszukiwanie "cząstki" odderon w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu.
en You can give hera soul
pl Możesz dać jej duszę
en On 13 February 2004, 7.5 nautical miles from the Bosporus, the ship 'Hera' sank with its entire crew of 19 on board, in circumstances which are still unexplained.
pl Dnia 13 lutego 2004 r. w odległości 7,5 mil morskich od Bosforu zatonął statek Hera z całą 19-osobową załogą na pokładzie, w okolicznościach, których nadal nie wyjaśniono.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy Hera.Znalezione w 0,37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.