wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • Hera   
  (  f)
   
  astr. astronomia planetoida o numerze katalogowym 103, z pasa głównego planetoid, odkryta w 1868 r.;
   
  mit. gr. mitologia grecka bogini małżeństw, wierności małżeńskiej, kobiet zamężnych i wdów, utożsamiana z rzymską Junoną; córka Kronosa i Rei; żona Zeusa oraz matka Aresa, Ejlejtyi, Hebe i Hefajstosa; siostra Zeusa, Posejdona, Hadesa, Hestii i Demeter; jedna z olimpijczyków;
   
  queen of the gods, wife of Zeus

Pozostałe znaczenia:

 
mit. mitologia Hera
 
(Greek mythology) The queen of the gods, and goddess of marriage and birth; daughter of Cronus and Rhea, sister and wife of Zeus, mother of Hephaestus, Ares, and Hebe.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

herahera

Przykładowe zdania z "Hera", pamięć tłumaczeniowa

add example
Now, I hadn' t heard from Jenny in a long while, but I thought about hera lotDawno z Jenny nie rozmawiałem, ale często o niej myślałem
You can give hera soulMożesz dać jej duszę
Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia, Madrid (Spain) lodged on ‧ July ‧- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo and Bartolomé Valera Huete v the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
Using NCI-CTC criteria, in the HERA trial, ‧ % of Herceptin-treated patients experienced a shift of ‧ or ‧ grades from baseline, compared with ‧ % in the observation armW odniesieniu do kryteriów NCI-CTC, w badaniu HERA ‧, ‧ % pacjentów leczonych produktem Herceptin osiągnęło skok o ‧ lub ‧ stopnie w stosunku do wartości wyjściowych, natomiast w ramieniu obserwacyjnym – ‧, ‧ %
The efficacy results from the Hera trial are summarized in the following tableDane skuteczności z badania HERA zebrano w poniższej tabeli
The analysis of hadronic final states in deep inelastic scattering at the HERA colliderAnaliza końcowych stanów hadronowych w zderzeniach głęboko nieelastycznych na akceleratorze HERA
"Education of patients suffering from hypoacusis - analysis of methods of aiding the organ of hearing with the use of a digital heraing aid""Edukacja pacjentów z niedosłuchem - analiza możliwości wspomagania narządu słuchu przy pomocy słuchowych aparatów cyfrowych"
Mr Detlef SCHENNEN, born in Münster (Germany) on ‧ September ‧, Mr Théophilos MARGELLOS, born in Athens (Greece) on ‧ November ‧, and Mr Tomás DE LAS HERAS, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, are hereby appointed chairpersons of Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) for a period of five yearsDetlef SCHENNEN, urodzony w miejscowości Münster (Niemcy) dnia ‧ września ‧ r., Théophilos MARGELLOS, urodzony w Atenach (Grecja) dnia ‧ listopada ‧ r. oraz Tomás DE LAS HERAS, urodzony w miejscowości Zamora (Hiszpania) dnia ‧ lipca ‧ r., zostają mianowani na stanowiska prezesów komisji odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) na okres pięciu lat
The appropriations foreseen in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as from ‧ and to assist Member States with implementing the operational aspects of external border management, including return of third-country nationals illegally present in the Member States in accordance with common standards guaranteeing that they are returned with dignity and full respect for their human rightsŚrodki przewidziane w budżecie operacyjnym umożliwiłyby agencji kontynuowanie od ‧ r. stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon), a także udzielanie państwom członkowskim pomocy w zakresie wdrażania operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi, co obejmuje również powrót obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami gwarantującymi ich wydalenie z godnością i przy pełnym poszanowaniu praw człowieka
I am pleased that the Hera and Nautilus operations have already begun and that Poseidon will start in the next few days.Jestem zadowolony, że operacje Hera i Nautilus już się rozpoczęły, a operacja Posejdon zacznie się za kilka dni.
The HERA trial is a randomised, open label study in patients with HER‧-positive early breast cancer (see section ‧ Pharmacodynamic propertiesBadanie HERA jest badaniem randomizowanym, prowadzonym metodą otwartej próby u pacjentów z HER‧-dodatnim wczesnym stadium raka piersi (patrz punkt ‧. ‧ Właściwości farmakodynamiczne
Identyfication of electromagnetic cascades using forward detectors in H1 experiment at HeraIdentyfikacja kaskad elektromagnetycznych w przednich detektorach eksperymentu H1
Portrait of drug addict at modern literature based on novels of Tomash Piatek Heroin, Barbara Rosiek Diary of drug addict and Cocaine. Confessions of drug addict, Christiane F. We, children from station ZOO and Anna Onichimowska Hera my lovePortret narkomana we współczesnej literaturze na podstawie powieści Tomasza Piątka Heroina, Barbary Rosiek Pamiętnik narkomanki i Kokaina. Zwierzenia narkomanki, Christiane F. My, dzieci z dworca ZOO i Anny Onichimowskiej Hera moja miłość.
Since the beginning of the year, 11 000 immigrants have reached the Canary Islands alone, and 9 000 of these since implementation of the Hera mission on 23 April.Od początku tego roku, 11 000 imigrantów dotarło na same Wyspy Kanaryjskie, a 9 000 z nich po rozpoczęciu realizacji misji Hera w dniu 23 kwietnia.
Scaled momentum spectra in deep inelastic scattering at HERARozkłady pędu skalowanego w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu przy akceleratorze HERA
As regards the operations in these high-risk zones, Frontex has organised four large-scale operations: Poseidon, Hermes, Nautilus and Hera.Jeśli chodzi o działania w tych strefach wysokiego ryzyka Frontex zorganizowała cztery operacje na wielką skalę: Posejdona, Hermesa, Nautilusa i Herę.
The hunt for a 'particle'- the Odderon in the ZEUS experiment at the HERA accelerator in DESY in Hamburg.Poszukiwanie "cząstki" odderon w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu.
Other parties: the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialStrona pozwana: Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávila i Fondo de Garantía Salarial
Prompt photons and unintegrated parton density function on electron-proton colliding beams at HERABezpośrednie fotony i niescałkowana funkcja struktury w zderzeniach elektron – proton na akceleratorze HERA
The figures for the Hera operations in the Canary Islands and the thousands of lives saved in the Mediterranean confirm it, as do the improved coordination, the exchange of best practices and the specialist training provided in areas such as asylum, maritime law or fundamental rights.Potwierdzają to nie tylko dane dotyczące misji Hera u wybrzeży Wysp Kanaryjskich oraz tysiące istnień ludzkich uratowanych na Morzu Śródziemnym, ale także ściślejsza współpraca, wymiana najlepszych praktyk oraz specjalistyczne szkolenia w dziedzinach takich, jak polityka azylowa, prawo morskie czy prawa podstawowe.
Mr Tomás DE LAS HERAS LORENZO, born in Zamora (Spain) on ‧ July ‧, is hereby appointed chairman of a Board of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) for a term of ‧ yearsTomás DE LAS HERAS LORENZO, urodzony w Zamorze (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r., zostaje niniejszym mianowany na stanowisko Przewodniczącego Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) na okres pięciu lat
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia, Madrid (Spain) lodged on ‧ July ‧- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo and Bartolomé Valera Huete v the estate in abeyance of Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila and Fondo de Garantía SalarialSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
Subject: Disappearance of ‧ Bulgarian seamen of the crew of the motor vessel HeraDotyczy: zniknięcia ‧ bułgarskich członków załogi łodzi motorowej Hera
The increase in the operational budget would enable the Agency to sustain the commitment to permanent missions, notably at the southern borders of the Union (Hera, Nautilus and Poseidon), as fromZwiększenie budżetu operacyjnego umożliwiłoby Agencji podtrzymanie zobowiązań wynikających ze stałych misji, zwłaszcza na południowych granicach Unii (Hera, Nautilus i Posejdon), również w roku ‧ i w dalszych latach
Despite the Frontex, Hera, Hermes, Nautilus, Poseidon and Malta operations, figures show that mafias trafficking in human beings have the necessary means to dodge our control mechanisms and open up new sea routes.Mimo działań Frontex w ramach operacji Hera, Hermes, Nautilus, Posejdon i Malta, liczby wskazują, że mafia handlująca ludźmi potrafi ominąć nasze mechanizmy kontroli i otwierać nowe szlaki morskie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy Hera.Znalezione w 0,768 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.