Tłumaczenia na język polski:

  • Nagroda im. Hansa Christiana Andersena   

Przykładowe zdania z "Hans Christian Andersen Award", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The figure of Hans Christian Andersen emerging from this author`s tales and stories
pl Postać Hansa Christiana Andersena wyłaniająca się z baśni i opowieści tegoż autora
en Hans Christian Andersen - as the form in the educational activity and cultural
pl Hans Christian Andersen - jako postać w działalności edukacyjnej i kulturalnej
en From "Szkaradne Kaczę" to "Brzydkie kaczątko". Polish translation od Hans Christian Andersen's tales on selected examples
pl "od szkaradnego kaczęcia" po "brzydkie kaczątko". polskie tłumaczenia baśni hansa christiana andersena na wybranych przykładach
en Values portrayed in Hans Christian Andersens fairy tales
pl Świat wartości w baśniach Hansa Christiana Andersena
en Influence of selected works of Jacub and Wilhelm Grimm and Hans Christian Andersen on social attitudes in children
pl Wpływ wybranych utworów Jakuba i Wilhelma Grimm i Hansa Christiana Andersena na kształtowanie postaw społecznych dzieci
en There is a danger that when we finalise things in Copenhagen, it will be like Hans Christian Andersen's story when the emperor is wearing no clothes or walks naked through the streets of the city.
pl Istnieje zagrożenie, że kiedy sfinalizujemy sprawy w Kopenhadze, będzie to jak bajka Hansa Christiana Andersena, w której król jest rozebrany i chodzi nagi po ulicach miasta.
en The creation and negotiation process of the whole climate package has been reminiscent mostly of the Hans Christian Andersen fairy tale The Emperor's New Clothes.
pl Stworzenie pakietu klimatycznego i proces negocjacji przypominały w większości baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza.
en The Adults as Children's Allies in Hans Christian Andersen's Fairy Tales
pl Dorośli jako dziecięcy sprzymierzeńcy w baśniach i bajkach Hansa Christiana Andersena
en Youth and beginning of Hans Christian Andersen's work
pl Młodość i początki twórczości Hansa Christiana Andersena
en cognitive and educational as well as aesthetic and ludic values of hans christian andersen's fairy tales
pl poznawczo-edukacyjne i estetyczno -ludyczne wartości basni hansa christiana andersena
en Fairy tales of Hans Christian Andersen published in the years 1999-2008
pl Baśnie Hansa Christiana Andersena opublikowane w latach 1999- 2008
en Hans Christian Andersen was at Copenhagen University in the late ‧s
pl H.Ch. Andersen uczęszczał na Uniwersytet Kopenhaski w latach
en The image of disabilities in selected fairy tales of the Brothers Grimm and Hans Christian Andersen
pl Wizerunek niepełnosprawności w wybranych baśniach braci Grimm i Hansa Christiana Andersena
en artistic part: Graphic design for fairy tales Hans Christian Andersen's T"he Snow Queen"; theoretic part: "Robię swoje", book illustration by Marta Ignerska
pl Część artystyczna: Projekt graficzny do baśni Jana Christiana Andersena `Królowa śniegu`; część teoretyczna: `Robię swoje`, czyli ilustracja książkowa Marty Ignerskiej
en Middle row (left to right): Christian Noyer, Axel A. Weber, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, Ilmārs Rimšēvičs, Leszek Balcerowicz, Bodil Nyboe Andersen, Klaus Liebscher, Mitja Gaspari, Jaime Caruana, Antonio Fazio
pl Środkowy rząd (od lewej): Christian Noyer, Axel A. Weber, Vítor Manuel Ribeiro Constâncio, Ilmārs Rim š ēvičs, Leszek Balcerowicz, Bodil Nyboe Andersen, Klaus Liebscher, Mitja Gaspari, Jaime Caruana, Antonio Fazio
en The Disney artists wanted to create a short film based on Hans Christian Anderson' s wonderful fairytale
pl Artyści Disneya chcieli stworzyć krótki film na podstawie cudownej baśni Hansa Christiana Andersena
en Euro area NCB governors Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Alfons Verplaetse ‧ une ‧ to ‧ ebruary ‧ uy Quaden since ‧ arch ‧ eutsche Bundesbank Hans Tietmeyer Ernst Welteke Axel Weber (Ad interim, Jürgen Stark, Vice-President) Bank of Greece Lucas D. Papademos Nicholas C. Garganas Banco de España Luis Ángel Rojo Jaime Caruana Banque de France Jean-Claude Trichet Christian Noyer
pl Prezesi krajowych banków centralnych strefy euro Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Alfons Verplaetse ‧ czerwca ‧ r ‧ lutego ‧ r. Guy Quaden od ‧ marca ‧ r. Deutsche Bundesbank Hans Tietmeyer Ernst Welteke Axel Weber (w okresie przejÊciowym Jürgen Stark, wiceprezes) Bank of Greece Lucas D. Papademos Nicholas C. Garganas Banco de España Luis Ángel Rojo Jaime Caruana Banque de France Jean-Claude Trichet Christian Noyer
en The following spoke: James E.M. Elles, on behalf of the PPE-DE Group, Gary Titley, on behalf of the PSE Group, Cecilia Malmström, on behalf of the ELDR Group, Eleni Mavrou, on behalf of the GUE/NGL Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Bastiaan Belder, on behalf of the EDD Group, Philip Claeys, Non-attached Member, Eiki Berg, Andrzej Karol Gawłowski, Marios Matsakis, Hans Modrow, Juris Sokolovskis, Witold Tomczak who, on concluding his speech, carried two Christian crosses to the Presidential bench, and Markus Ferber
pl Głos zabrali: James E.M. Elles, w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley, w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström, w imieniu grupy ELDR, Eleni Mavrou, w imieniu grupy GUE/NGL, Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, Bastiaan Belder, w imieniu grupy EDD, Philip Claeys, niezrzeszony, Eiki Berg, Andrzej Karol Gawłowski, Marios Matsakis, Hans Modrow, Juris Sokolovskis, Witold Tomczak (który po swoim wystąpieniu podszedł do stołu Prezydium i złożył na nim dwa krzyże) oraz Markus Ferber
en The Contextuality of a Meeting Point between Islam and Christianity in Selected Works of Hans Waldenfels
pl Kontekstualność spotkania islamu i chrześcijaństwa w wybranych dziełach Hansa Waldenfelsa
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Lyon, France)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche v Commune de Roanne (Public procurement- Directive ‧/‧/EEC- Award without call for tenders- Contract for the implementation of a development project concluded between two contracting authorities- Definition of ‘public works contract’ and ‘work’- Method of calculation of the value of the contract
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon- Francja)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche przeciwko Commune de Roanne (Zamówienia publiczne- Dyrektywa ‧/‧/WE- Udzielenie zamówienia bez przetargu- Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma instytucjami zamawiającymi- Pojęcie „zamówienia publicznego na roboty budowlane” i „obiektu budowlanego”- Sposób obliczania wartości zamówienia
en RAAS ‧-‧, single filter sampler, from ESM Andersen, United States of America
pl RAAS ‧-‧, próbnik jednofiltrowy, produkcji ESM Andersen, Stany Zjednoczone Ameryki
en Mr Bo ANDERSEN, Borgmester, Ringe Kommune, in place of Mr Johnny SØTRUP
pl pan Bo ANDERSEN, Borgmester, Ringe Kommune, na miejsce pana Johnny’ego SØTRUPA
en An action against the Kingdom of Norway was brought before the EFTA Court on ‧ February ‧ by the EFTA Surveillance Authority, represented by Niels Fenger, Arne T. Andersen and Lorna Young, acting as Agents of the EFTA Surveillance Authority, ‧, Rue Belliard, B-‧ Brussels
pl Skarga przeciwko Królestwu Norwegii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu ‧ lutego ‧ r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Nielsa Fengera, Arne Torstena Andersena oraz Lornę Young, działających jako przedstawiciele Urzędu Nadzoru EFTA z siedzibą: ‧, Rue Belliard, B-‧ Bruksela
en A more direct calculation (Andersen et al, ‧) is performed by retaining the original equation and using a Taylor expansion around the means of ri and r
pl Bardziej bezpośrednie obliczenie (Andersen i inni, ‧) przeprowadza się, zachowując pierwotne równanie i stosując rozwinięcie w szereg Taylora wokół średnich ri i r
en Reference for a preliminary ruling from the Højesteret (Supreme Court), Denmark lodged on ‧ July ‧- Ruben Andersen v Kommunernes Landsforening, acting on behalf of Slagelse Kommune (formerly Skælskør Kommune
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ruben Andersen przeciwko Kommunernes Landsforening, działającemu w imieniu gminy Slagelse (dawniej gmina Skælskør
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16808 zdań frazy Hans Christian Andersen Award.Znalezione w 7,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.